Meny

Bekymret over økningen i overgrepssaker mot barn

Skrikende behov for etterforskere - politisjef lokker med høyere lønn

TRENGER RESSURSER: – Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, sier leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Antallet seksualovergrep mot barn som politiet avdekker, har økt voldsomt de siste årene. – Vi MÅ ha flere etterforskere på seksuallovbrudd.

Det sier Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

I 2013 foretok Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo 49 tilrettelagte avhør av barn i seksualovergrep-saker. I fjor var antallet økt til 229 – en økning på nær 370 prosent.

I år går det mot ny rekord. Bare i juni har Metlids seksjon - kalt avdelingen for alvorlig kriminalitet - gjennomført 37 tilrettelagte avhør av barn og sårbare, og nesten alle er knyttet til seksuallovbrudd. Så langt i år er antallet 129, viser ferske tall.

Tilrettelagte avhør (TA)

* Del av politiets etterforskning og gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker med mye erfaring innenfor saksområdet. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av avhøret vises i stedet.

* Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.

* Metoden sekvensielle avhør går ut på at barn avhøres i små korte bolker på 10-15 minutter av gangen, fordelt over en eller flere dager. I den første sekvensen skal avhører og barnet bli litt kjent, slik at barnet blir trygg i situasjonen. Metoden er egentlig ment for barn i førskolealder, men brukes også på sårbare eldre barn og utviklingshemmede. I 2017 gjennomførte SEAS 41 sekvensielle avhør, mot kun to i 2013.

* Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på Statens Barnehus Oslo og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring. En barnehusansatt med kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Den samme barnehusansatte vil også være tilgjengelig for barnet og deres foresatte i etterkant, og kan tilby kartlegging, oppfølging og/eller behandling når det er aktuelt.

* Kontaktpersonen tilbyr kartlegging, oppfølging og/eller behandling i etterkant av avhør når det er aktuelt.

* Enkelte ganger velger politiet å gjøre avhør av unge over 16 år på barnehuset. Den som kan ha vært utsatt må da eventuelt vitne i retten hvis det blir en straffesak.

Kilde: Statens Barnehus / Politiet / Dagbladet Magasinet

– Dette er et svært høyt tall tilrettelagt avhør (TA) på én måned, men vi hadde nesten tilsvarende antall hver måned siste kvartal i 2017, og samme antall i januar i år, sier Grete Lien Metlid til ABC Nyheter.

Les også: Metlid frykter politidistriktene ribbes for kompetanse

Overgripere er ofre selv

Ifølge Metlid har økningen i såkalte TA-avhør vært jevnt høy over år.

Det skyldes flere saker, og lovendringen fra 2015, som sier tilrettelagte avhør i hovedregel skal foretas innen én til tre uker (se faktaboks om frister for saksbehandling). De må altså prioriteres.

I overgrepssaker er gjerningsmennene ofte unge og ofre selv, viser en undersøkelse fra 2014. Oslo-politiet har som følge av dette iverksatt tiltak.

– I Oslo Politidistrikt har det over de siste par årene vært et ekstra fokus på unge gjerningsmenn med skadelig seksuell adferd, og en gruppe ved Statens Barnehus Oslo har spesialisert seg på oppfølging av disse. Mistenkte under 18 år blir derfor i all hovedsak avhørt på Barnehuset for at de skal få en oppfølging i forebyggende øyemed, forklarer Metlid, og understreker at dette ikke er tilrettelagte avhør, men vanlig politiavhør.

– Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, utdyper hun.

Ni av ti seksualovergrep

Mens det i 2013 var totalt 317 tilrettelagte avhør i Oslo Politidistrikt (inkludert Asker og Bærum), ble det i fjor foretatt 844. Det er en økning på 166 prosent.

– Er overgrepene annerledes enn tidligere?

– Den store økningen de siste to-tre årene skyldes i hovedsak internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Dette er saker som politiet nå har kompetanse og metodikk for å avdekke. I slik saker kan det være svært mange ofre, påpeker Metlid.

Eksplosiv økning

Tilrettelagte avhør i Oslo totalt utvalgte år 2007-2017:

2007: 39 (ekskl. Asker og Bærum)

2013: 317

2014: 431

2015: 537

2016: 849

2017: 844


Tilrettelagte avhør ved Seksjon for seksuallovbrudd (SEAS):

2013: 147 (SO-saker 49*)

2014: 196 (SO-saker 64)

2015: 172 (SO-saker 105)

2016: 230 (SO-saker 173)

2017: 257 (SO-saker 229)

*SO-saker: Seksuelle overgrep

Kilde: Oslo PD

Av de 257 tilrettelagte avhørene SEAS i fjor foretok på Statens Barnehus i Oslo i fjor, var ni av ti seksualovergrep. Så langt i år har de totalt gjennomført 129. Oslo-politiet er innenfor alle frister i syv av ti saker.

Metlid understreker at kravet er 100 prosent, men forklarer hvorfor de ikke alltid når dette:

– Det kan være kapasitet på avhørere, eller avhørsledere (påtalejurister), særlig når vi får mange saker på kort tid. Men ofte skyldes fristbrudd omstendigheter rundt barnet, som sykdom og ferie, eller at det mangler verge eller følgeperson, sier Metlid.

– I juni er årsaken knyttet til at barn eller følgeperson ikke kunne møte til avhør, eller at vi har saker som andre politidistrikt ikke har klart å ta avhør innen frist, forklarer hun.

Les også: Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

Rammer voldtekt av voksne

Frister for saksbehandling

** Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år er fastsatt i straffeprosesslovens § 249, 2. ledd. Som hovedregel skal etterforsking gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken.

** Det er fastsatt en særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager for visse voldssaker (grov kroppskrenkelse og ulike typer av kroppsskader), på 42 dager i saker der mistenkte er under 18 år og på 130 dager i voldtektssaker.

** Tilrettelagte avhør: Avhør av barn, unge og andre særlig sårbare fornærmede og vitner skal som hovedregel tas på barnehus og gjennomføres i henhold til straffeprosessloven § 239. Avhengig av ulike kriterier skal avhøret som hovedregel gjennomføres innen 1 til 3 uker.

Kilde: Politidirektoratet

Ifølge siste statusrapport fra Politidirektoratet (POD) for mai hadde Oslo beste resultat av alle politidistriktene på gjennomføring av tilrettelagte avhør innenfor frist med 79 prosent. Metlid sier de jobber kontinuerlig for å bli bedre, og at et av tiltakene er bedre forankring hos ledelsen og koordineringsfunksjoner.

– Men det har også noen konsekvenser. Når vi prioriterer et område så høyt, tar det svært mye etterforskningskapasitet fra andre oppgaver på seksuallovbruddfeltet, da særlig voldtekt mot voksne, som får lengre saksbehandlingstid.

«I mange av voldtektssakene som blir liggende i påvente av kapasitet, er det kjent gjerningsmann, og det er ofte kun få etterforskningsskritt som gjenstår. I flere av denne type saker som ble anmeldt høsten 2017, er det ikke gjennomført etterforskning eller det er kun gjennomført få etterforskningsskritt», skrev Statsadvokaten nylig i en tilsynsrapport.

Det er kjent at det i Oslo-området er konkurranse om spisskompetanse innen etterforskning.
Samtidig druker politiet i Oslo i saker.

– Økningen av saker, samt nye sakstyper innen seksuallovbrudd, krever stadige flere ressurser. Vi må nå ytterligere styrke dette feltet med flere stillinger, samtidig som vi også tilbyr betydelig høyere lønn, sier Metlid.

Den «betydelig høyere lønnen» starter ifølge utlysningen de har ute, på henholdsvis 465.000 og snaue 500.000 kroner i årslønn før tillegg.

– Det er begynnerlønnen. Så får de mer når de får mer erfaring. Om det er nok, får vi se, sier Metlid.

ABC Nyheter vet at blant annet Øst politistrikt har lagt seg på et enda høyere nivå for å få kompetente søkere til tilsvarende stillinger. De sliter også med å rekruttere.

I Særorganene kodes stillingene annerledes, så selv om jobben er tilærmet lik, lønnes de høyere.

Les også: Drakampen i Oslo-politiet: Politimesteren ble advart av sine egne, men lyttet ikke

Flere slutter

– Dette området er høyt prioritet, men vi er nødt til å forholde oss til at med de kvalitetskrav og målkrav som dette fagfeltet har i dag, så krever det også betydelig med ressurser. En voldsom økning i digitale beslag og innholdsanalyse av mobiltelefoner og PCer har også blitt en svært omfattende oppgave som krever mye ressurser, forklarer Grete Lien Metlid.

Hun sier Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) nå er største etterforskningsmiljøet på Felles enhet for etterretning og etterforskning, og den største spesialseksjonen på dette området i Norge. Men det holder ikke.

– De skal være godt over 50 ansatte, men vi utfordres nå på at flere slutter. Derfor pågår det flere ansettelsesprosesser og tiltak for både å rekruttere, men også holde på ansatte. Denne kompetansen er attraktiv både i politidistrikt og særorgan, sier politisjefen.

«Litt bekymret»

– Hvordan kan dere øke antall etterforskere på seksuallovbrudd, og hva går det eventuelt på bekostning av?

– Gjennom prioritering av dette saksfeltet og øke status på saksfeltet internt i politiet. Dette jobber vi med – samtidig som vi også må utvikle metoder og arbeidsmetodikk.

– Er du bekymret?

– Innimellom kan jeg være litt bekymret, men jeg bruker nok først og fremst energien på å jobbe for gode resultater med det jeg har, sier Metlid diplomatisk, og svarer slik på spørsmål om Politidirektoratet og Justisdepartementet er klar over dette – og varslet:

– Dette er godt kjent, og en utfordring i de fleste politidistriktene. Det er også beskrevet i siste inspeksjonsrapport fra Oslo statsadvokatembete. Politidirektoratet er også opptatt av dette.

TRE JUSTISMINISTRE: Justisminister Tor Mikkel Wara og forgjengerne Anders Anundsen (til venstre foran) og Sylvi Listhaug på Frps landsmøte i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også: Bøhler: – Gjengene i Oslo må bekjempes

– Vi må ha kompetanse og kapasitet over tid

Hun har ikke tro på skippertak – som flere politikere har tatt til orde for for å få bukt med gjengproblematikken i Oslo. De siste månedene har ungdomskriminaliteten spesielt på Holmlia og i Groruddalen fått enorm fokus i mediene.

– Jeg har god tro på å bygge permanente fagmiljøer, og ikke satse på prosjektorganisering eller midlertidige kraftsamlinger. Her må vi bygge kapasitet over tid, og ikke minst gjøre det attraktivt å jobbe med disse sakene. Vi har blant annet bygget opp et eget permanent avsnitt som kun jobber med seksuallovbrudd og spor på nettet, sier Metlid.

Nylig skrev operatør Marius Nesje Jenssen ved operasjonssentralen i Oslo-politiet i et innlegg i Politiforum at de ikke hadde kapasitet til å besvare telefoner etter at justisminister Tor Mikkel Wara uttalte at man «skal komme igjennom på en telefon når man ringer, det er helt opplagt».

Les også: Slår full alarm om gjeng-Oslo: – En ustabil situasjon

– Ikke godt nok bemannet

Neste anrop kan være fra gråtende barn, personer i dyp krise eller kvinner utsatt for voldtekt. Det er ikke «bare» å besvare slike telefoner, skrev Jenssen, og avsluttet slik:

– Er vi i stand til å svare alle som ringer? «Nei», til det er vi ikke godt nok bemannet.

– Hva kan du generelt si om bemanningen og ressursene ved Oslo Politidistrikt, Metlid?

– Vi utfordres på kapasitet på en rekke områder i politidistriktet. Da kreves det tøffe prioriteringer, og både seksuallovbrudd og operasjonssentralen er besluttet styrket, sier lederen for Etterretning og etterforskning – omtalt som Oslos «superpolitisjef».

Les også: Vår familie er i ferd med å bli ødelagt

Riksadvokaten: – Meget uheldig

Justisministeren om overgrepssak mot jente (14): – Uverdig

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:49 Brexit er utsatt – britene får to valg02:33 CGTN: 44 døde og 90 kritisk skadd etter eksplosjon i Kina02:28 Resett.no oppe igjen etter antatt dataangrep02:14 Hele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch01:55 Økt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51 To millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit01:23 Luftforsvaret får kritikk mange år etter Kebnekaise-ulykken00:34 EU går med på å utsette brexit00:04 VG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne23:44 EU går med på å utsette brexit23:36 Sayoc medgir å ha sendt rørbomber til Trump-kritikere23:12 Juan Guaidós stabssjef anklages for terrorisme23:03 Hazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe22:46 USA innfører sanksjoner mot kinesiske shippingselskaper22:16 Svak måling for regjeringspartiene – framgang for Ap og Sp21:55 Statsministeren i SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna»21:53 Facebook lagret millioner av ukrypterte brukerpassord21:03 Presseforbundet etterlyser historien til journalisten i VGs Giske-sak21:00 Betydelig snøskredfare over store deler av landet fredag20:32 Ap-topper i Trøndelag: – VG-artikkel påvirket Giske-vraking19:59 Brasils ekspresident Temer pågrepet19:28 Ajer gleder seg til Mestalla-gjensyn19:20 Politiet krasjet to ganger i trafikkaos på Askøy19:04 Eksperter ønsker retningslinjer for nedkjølte pasienter – Helsedirektoratet sier nei19:01 Lan Marie Berg slår tilbake mot nazihets: – Dette er et nytt bunnivå fra Frp18:45 Brexit: Kaos på EU-toppmøtet18:15 DN: VG-journalist jobber ikke med egne saker etter TV 2-reportasje18:14 – Behov for nye inkassoregler18:10 Du har tjent titusenvis på å ha boliglån de siste årene18:04 Ny tung dag på børsen for Norwegian17:54 Mann fløyet til sykehus etter boligbrann i Løten17:35 Mannen som forgiftet Julius beklaget i anonymt brev til politiet17:13 Folkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy17:09 NFF reagerer etter Ødegaard-intervju16:39 Ronaldo bøtelagt for kontroversiell feiring16:28 Mann bekreftet død etter å ha blitt funnet i vannet på Karmøy16:21 Politiet endrer siktelse mot mann etter overfall mot tre kvinner16:15 Lokal Frp-topp sammenligner Lan Marie Berg med Gestapo-leder Heinrich Himmler16:10 Strømbrudd gir flytrøbbel på Arlanda16:08 Politiet skal gjøre flere søk etter forsvunne Trine Frantzen15:42 Dømt til åtte års fengsel for å ha ristet datteren til døde15:33 NVE: Her er det størst risiko for vårflom15:23 – Man blir ikke voksen før i 30-årene15:00 Over 50 omkom i ferjeforlis i Irak15:00 Knut Haavik bisatt fra Ris kirke14:52 Vil sette en stopper for Huaweis 5G-nett i Norge14:40 Mosambik: Flomofre klamrer seg til trær og hustak14:32 Livløs person funnet i vannet på Karmøy14:20 Nortura-ansatt siktet for grov korrupsjon14:04 Redaktør om VGs Giske-sak: – En trussel mot rettssikkerheten13:33 – Norge må drive mer fangst på hval og sel13:25 Tredje siktet i cyanid-saken fengslet i fire uker13:23 Guro måtte gå ned i stilling – orket ikke jobbe fullt12:50 Boeing krevde ekstra betalt for utstyr som kunne hindret styrt12:49 Kina: Seks omkom i eksplosjon på kjemisk fabrikk12:35 Det er ikke religion og våpen som fører til krig12:25 Mays brexit-tale vekker sinne i Underhuset12:24 Pogba: – Å trene under Zidane er en drøm12:18 Utrecht-mistenkt siktes for drap og terror12:06 Frp-representant foreslår å betale flyktninger i Libanon11:50 Kvinne hardt skadd i alpinulykke i Hemsedal11:07 18-åring angrep tiltalt i dobbeltdrapssak10:57 Skrubbsår for Lindvik i første møte med Planica10:56 Levi Strauss børsnoteres for andre gang10:50 USA utplasserer B-52-fly i Europa10:43 Ny studie: Å bli utsatt for vold går i arv10:39 McCain er død, men Trump hogger videre10:33 NSF-topp: Kristoffersen har hatt god nytte av skiforbundet10:05 Norges Bank setter opp styringsrenten10:04 – Ikke en kilowatt skal sendes ut av Norge10:03 Elbiler og hybrider står for en stadig større andel av kjøringen10:02 Landets kraftkunder skal være sjeleglade09:29 Pizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene09:25 Pågrepet for snikfilming av 1.600 hotellgjester09:24 Manchester City sirkler inn «den nye Ronaldo»09:09 Charlie (22) døde etter krasj med vogntog08:55 Jubeltall for Høyre og Rødt på ny måling08:54 Johaug: – Denne helgen passer meg minst07:36 Flere biler brant i garasje på Holmlia i Oslo07:36 Sjefredaktør Gard Steiro: – Det har skjedd alvorlige feil07:33 IS tar på seg ansvaret for Kabul-angrep07:31 Bitre trusler mot brexitmotstander07:10 Mann siktet for to voldtektsforsøk etter tre overfall på kvinner i Oslo06:00 Syklon på vei – evakuering i Nord-Australia05:59 To skadd etter knivstikking i Horten05:56 Oxfam: Fare for sykdommer etter syklonen i Afrika05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Flere amerikanere vil ha økt innvandring05:30 NHO etterlyser nye kutt i formuesskatten05:13 Rødt flytter ikke landsmøtet tross hotelltabbe05:00 Sjokkrapport: Blir innelåst og voldtatt for å bli gravide04:49 Opptil 4.000 ventet til fredagsbønn ved beskutt moské04:48 Fagforbundet vil ha slutt på blått Sp-samarbeid04:39 New Zealand forbyr alle våpen brukt under massedrapene04:25 Politiet: Alle de 50 ofrene i Christchurch er identifisert03:52 Mann dømt for overgrep mot tre jenter02:31 Mann lettere skadd etter knivstikking i Oslo – mann pågrepet02:20 UNICEF advarer mot å tro at konflikten i Syria er over02:14 Barnehage brukte tilskudd på tur, middager og klokke
Siste nytt
02:49VerdenBrexit er utsatt – britene får to valg02:33VerdenCGTN: 44 døde og 90 kritisk skadd etter eksplosjon i Kina02:28NorgeResett.no oppe igjen etter antatt dataangrep02:14VerdenHele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch01:55NorgeØkt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51VerdenTo millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit01:23NorgeLuftforsvaret får kritikk mange år etter Kebnekaise-ulykken00:34VerdenEU går med på å utsette brexit00:04NorgeVG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne23:44VerdenEU går med på å utsette brexit23:36VerdenSayoc medgir å ha sendt rørbomber til Trump-kritikere23:12PolitikkJuan Guaidós stabssjef anklages for terrorisme23:03SportHazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe22:46PolitikkUSA innfører sanksjoner mot kinesiske shippingselskaper22:16PolitikkSvak måling for regjeringspartiene – framgang for Ap og Sp21:55PolitikkStatsministeren i SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna»21:53VerdenFacebook lagret millioner av ukrypterte brukerpassord21:03PolitikkPresseforbundet etterlyser historien til journalisten i VGs Giske-sak21:00NorgeBetydelig snøskredfare over store deler av landet fredag20:32PolitikkAp-topper i Trøndelag: – VG-artikkel påvirket Giske-vraking19:59VerdenBrasils ekspresident Temer pågrepet19:28SportAjer gleder seg til Mestalla-gjensyn19:20NorgePolitiet krasjet to ganger i trafikkaos på Askøy19:04NorgeEksperter ønsker retningslinjer for nedkjølte pasienter – Helsedirektoratet sier nei19:01PolitikkLan Marie Berg slår tilbake mot nazihets: – Dette er et nytt bunnivå fra Frp18:45PolitikkBrexit: Kaos på EU-toppmøtet18:15PolitikkDN: VG-journalist jobber ikke med egne saker etter TV 2-reportasje18:14Penger– Behov for nye inkassoregler18:10PengerDu har tjent titusenvis på å ha boliglån de siste årene18:04PengerNy tung dag på børsen for Norwegian17:54NorgeMann fløyet til sykehus etter boligbrann i Løten17:35NorgeMannen som forgiftet Julius beklaget i anonymt brev til politiet17:13NorgeFolkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy17:09SportNFF reagerer etter Ødegaard-intervju16:39SportRonaldo bøtelagt for kontroversiell feiring16:28NorgeMann bekreftet død etter å ha blitt funnet i vannet på Karmøy16:21NorgePolitiet endrer siktelse mot mann etter overfall mot tre kvinner16:15PolitikkLokal Frp-topp sammenligner Lan Marie Berg med Gestapo-leder Heinrich Himmler16:10ReiseStrømbrudd gir flytrøbbel på Arlanda16:08NorgePolitiet skal gjøre flere søk etter forsvunne Trine Frantzen15:42NorgeDømt til åtte års fengsel for å ha ristet datteren til døde15:33NorgeNVE: Her er det størst risiko for vårflom15:23Helse og livsstil– Man blir ikke voksen før i 30-årene15:00VerdenOver 50 omkom i ferjeforlis i Irak15:00KulturKnut Haavik bisatt fra Ris kirke14:52PolitikkVil sette en stopper for Huaweis 5G-nett i Norge14:40VerdenMosambik: Flomofre klamrer seg til trær og hustak14:32NorgeLivløs person funnet i vannet på Karmøy14:20NorgeNortura-ansatt siktet for grov korrupsjon14:04KulturRedaktør om VGs Giske-sak: – En trussel mot rettssikkerheten13:33Politikk– Norge må drive mer fangst på hval og sel13:25NorgeTredje siktet i cyanid-saken fengslet i fire uker13:23Helse og livsstilGuro måtte gå ned i stilling – orket ikke jobbe fullt12:50VerdenBoeing krevde ekstra betalt for utstyr som kunne hindret styrt12:49VerdenKina: Seks omkom i eksplosjon på kjemisk fabrikk12:35VerdenDet er ikke religion og våpen som fører til krig12:25PolitikkMays brexit-tale vekker sinne i Underhuset12:24SportPogba: – Å trene under Zidane er en drøm12:18VerdenUtrecht-mistenkt siktes for drap og terror12:06PolitikkFrp-representant foreslår å betale flyktninger i Libanon11:50NorgeKvinne hardt skadd i alpinulykke i Hemsedal11:07Norge18-åring angrep tiltalt i dobbeltdrapssak10:57SportSkrubbsår for Lindvik i første møte med Planica10:56PengerLevi Strauss børsnoteres for andre gang10:50VerdenUSA utplasserer B-52-fly i Europa10:43Helse og livsstilNy studie: Å bli utsatt for vold går i arv10:39PolitikkMcCain er død, men Trump hogger videre10:33SportNSF-topp: Kristoffersen har hatt god nytte av skiforbundet10:05PengerNorges Bank setter opp styringsrenten10:04Politikk– Ikke en kilowatt skal sendes ut av Norge10:03MotorElbiler og hybrider står for en stadig større andel av kjøringen10:02PengerLandets kraftkunder skal være sjeleglade09:29PengerPizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene09:25VerdenPågrepet for snikfilming av 1.600 hotellgjester09:24SportManchester City sirkler inn «den nye Ronaldo»09:09NorgeCharlie (22) døde etter krasj med vogntog08:55PolitikkJubeltall for Høyre og Rødt på ny måling08:54SportJohaug: – Denne helgen passer meg minst07:36NorgeFlere biler brant i garasje på Holmlia i Oslo07:36PolitikkSjefredaktør Gard Steiro: – Det har skjedd alvorlige feil07:33VerdenIS tar på seg ansvaret for Kabul-angrep07:31PolitikkBitre trusler mot brexitmotstander07:10NorgeMann siktet for to voldtektsforsøk etter tre overfall på kvinner i Oslo06:00VerdenSyklon på vei – evakuering i Nord-Australia05:59NorgeTo skadd etter knivstikking i Horten05:56VerdenOxfam: Fare for sykdommer etter syklonen i Afrika05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenFlere amerikanere vil ha økt innvandring05:30PengerNHO etterlyser nye kutt i formuesskatten05:13PolitikkRødt flytter ikke landsmøtet tross hotelltabbe05:00VerdenSjokkrapport: Blir innelåst og voldtatt for å bli gravide04:49VerdenOpptil 4.000 ventet til fredagsbønn ved beskutt moské04:48PolitikkFagforbundet vil ha slutt på blått Sp-samarbeid04:39VerdenNew Zealand forbyr alle våpen brukt under massedrapene04:25VerdenPolitiet: Alle de 50 ofrene i Christchurch er identifisert03:52NorgeMann dømt for overgrep mot tre jenter02:31NorgeMann lettere skadd etter knivstikking i Oslo – mann pågrepet02:20VerdenUNICEF advarer mot å tro at konflikten i Syria er over02:14NorgeBarnehage brukte tilskudd på tur, middager og klokke
Populært