Bekymret over økningen i overgrepssaker mot barn

Skrikende behov for etterforskere - politisjef lokker med høyere lønn

<p>TRENGER RESSURSER: – Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, sier leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.</p>
TRENGER RESSURSER: – Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, sier leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Antallet seksualovergrep mot barn som politiet avdekker, har økt voldsomt de siste årene. – Vi MÅ ha flere etterforskere på seksuallovbrudd.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

I 2013 foretok Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo 49 tilrettelagte avhør av barn i seksualovergrep-saker. I fjor var antallet økt til 229 – en økning på nær 370 prosent.

I år går det mot ny rekord. Bare i juni har Metlids seksjon - kalt avdelingen for alvorlig kriminalitet - gjennomført 37 tilrettelagte avhør av barn og sårbare, og nesten alle er knyttet til seksuallovbrudd. Så langt i år er antallet 129, viser ferske tall.

Tilrettelagte avhør (TA)

* Del av politiets etterforskning og gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker med mye erfaring innenfor saksområdet. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av avhøret vises i stedet.

* Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.

* Metoden sekvensielle avhør går ut på at barn avhøres i små korte bolker på 10-15 minutter av gangen, fordelt over en eller flere dager. I den første sekvensen skal avhører og barnet bli litt kjent, slik at barnet blir trygg i situasjonen. Metoden er egentlig ment for barn i førskolealder, men brukes også på sårbare eldre barn og utviklingshemmede. I 2017 gjennomførte SEAS 41 sekvensielle avhør, mot kun to i 2013.

* Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på Statens Barnehus Oslo og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring. En barnehusansatt med kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Den samme barnehusansatte vil også være tilgjengelig for barnet og deres foresatte i etterkant, og kan tilby kartlegging, oppfølging og/eller behandling når det er aktuelt.

* Kontaktpersonen tilbyr kartlegging, oppfølging og/eller behandling i etterkant av avhør når det er aktuelt.

* Enkelte ganger velger politiet å gjøre avhør av unge over 16 år på barnehuset. Den som kan ha vært utsatt må da eventuelt vitne i retten hvis det blir en straffesak.

Kilde: Statens Barnehus / Politiet / Dagbladet Magasinet

– Dette er et svært høyt tall tilrettelagt avhør (TA) på én måned, men vi hadde nesten tilsvarende antall hver måned siste kvartal i 2017, og samme antall i januar i år, sier Grete Lien Metlid til ABC Nyheter.

Les også: Metlid frykter politidistriktene ribbes for kompetanse

Overgripere er ofre selv

Ifølge Metlid har økningen i såkalte TA-avhør vært jevnt høy over år.

Det skyldes flere saker, og lovendringen fra 2015, som sier tilrettelagte avhør i hovedregel skal foretas innen én til tre uker (se faktaboks om frister for saksbehandling). De må altså prioriteres.

I overgrepssaker er gjerningsmennene ofte unge og ofre selv, viser en undersøkelse fra 2014. Oslo-politiet har som følge av dette iverksatt tiltak.

– I Oslo Politidistrikt har det over de siste par årene vært et ekstra fokus på unge gjerningsmenn med skadelig seksuell adferd, og en gruppe ved Statens Barnehus Oslo har spesialisert seg på oppfølging av disse. Mistenkte under 18 år blir derfor i all hovedsak avhørt på Barnehuset for at de skal få en oppfølging i forebyggende øyemed, forklarer Metlid, og understreker at dette ikke er tilrettelagte avhør, men vanlig politiavhør.

– Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, utdyper hun.

Ni av ti seksualovergrep

Mens det i 2013 var totalt 317 tilrettelagte avhør i Oslo Politidistrikt (inkludert Asker og Bærum), ble det i fjor foretatt 844. Det er en økning på 166 prosent.

– Er overgrepene annerledes enn tidligere?

– Den store økningen de siste to-tre årene skyldes i hovedsak internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Dette er saker som politiet nå har kompetanse og metodikk for å avdekke. I slik saker kan det være svært mange ofre, påpeker Metlid.

Eksplosiv økning

Tilrettelagte avhør i Oslo totalt utvalgte år 2007-2017:

2007: 39 (ekskl. Asker og Bærum)

2013: 317

2014: 431

2015: 537

2016: 849

2017: 844


Tilrettelagte avhør ved Seksjon for seksuallovbrudd (SEAS):

2013: 147 (SO-saker 49*)

2014: 196 (SO-saker 64)

2015: 172 (SO-saker 105)

2016: 230 (SO-saker 173)

2017: 257 (SO-saker 229)

*SO-saker: Seksuelle overgrep

Kilde: Oslo PD

Av de 257 tilrettelagte avhørene SEAS i fjor foretok på Statens Barnehus i Oslo i fjor, var ni av ti seksualovergrep. Så langt i år har de totalt gjennomført 129. Oslo-politiet er innenfor alle frister i syv av ti saker.

Metlid understreker at kravet er 100 prosent, men forklarer hvorfor de ikke alltid når dette:

– Det kan være kapasitet på avhørere, eller avhørsledere (påtalejurister), særlig når vi får mange saker på kort tid. Men ofte skyldes fristbrudd omstendigheter rundt barnet, som sykdom og ferie, eller at det mangler verge eller følgeperson, sier Metlid.

– I juni er årsaken knyttet til at barn eller følgeperson ikke kunne møte til avhør, eller at vi har saker som andre politidistrikt ikke har klart å ta avhør innen frist, forklarer hun.

Les også: Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

Rammer voldtekt av voksne

Frister for saksbehandling

** Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år er fastsatt i straffeprosesslovens § 249, 2. ledd. Som hovedregel skal etterforsking gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken.

** Det er fastsatt en særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager for visse voldssaker (grov kroppskrenkelse og ulike typer av kroppsskader), på 42 dager i saker der mistenkte er under 18 år og på 130 dager i voldtektssaker.

** Tilrettelagte avhør: Avhør av barn, unge og andre særlig sårbare fornærmede og vitner skal som hovedregel tas på barnehus og gjennomføres i henhold til straffeprosessloven § 239. Avhengig av ulike kriterier skal avhøret som hovedregel gjennomføres innen 1 til 3 uker.

Kilde: Politidirektoratet

Ifølge siste statusrapport fra Politidirektoratet (POD) for mai hadde Oslo beste resultat av alle politidistriktene på gjennomføring av tilrettelagte avhør innenfor frist med 79 prosent. Metlid sier de jobber kontinuerlig for å bli bedre, og at et av tiltakene er bedre forankring hos ledelsen og koordineringsfunksjoner.

– Men det har også noen konsekvenser. Når vi prioriterer et område så høyt, tar det svært mye etterforskningskapasitet fra andre oppgaver på seksuallovbruddfeltet, da særlig voldtekt mot voksne, som får lengre saksbehandlingstid.

«I mange av voldtektssakene som blir liggende i påvente av kapasitet, er det kjent gjerningsmann, og det er ofte kun få etterforskningsskritt som gjenstår. I flere av denne type saker som ble anmeldt høsten 2017, er det ikke gjennomført etterforskning eller det er kun gjennomført få etterforskningsskritt», skrev Statsadvokaten nylig i en tilsynsrapport.

Det er kjent at det i Oslo-området er konkurranse om spisskompetanse innen etterforskning.
Samtidig druker politiet i Oslo i saker.

– Økningen av saker, samt nye sakstyper innen seksuallovbrudd, krever stadige flere ressurser. Vi må nå ytterligere styrke dette feltet med flere stillinger, samtidig som vi også tilbyr betydelig høyere lønn, sier Metlid.

Den «betydelig høyere lønnen» starter ifølge utlysningen de har ute, på henholdsvis 465.000 og snaue 500.000 kroner i årslønn før tillegg.

– Det er begynnerlønnen. Så får de mer når de får mer erfaring. Om det er nok, får vi se, sier Metlid.

ABC Nyheter vet at blant annet Øst politistrikt har lagt seg på et enda høyere nivå for å få kompetente søkere til tilsvarende stillinger. De sliter også med å rekruttere.

I Særorganene kodes stillingene annerledes, så selv om jobben er tilærmet lik, lønnes de høyere.

Les også: Drakampen i Oslo-politiet: Politimesteren ble advart av sine egne, men lyttet ikke

Flere slutter

– Dette området er høyt prioritet, men vi er nødt til å forholde oss til at med de kvalitetskrav og målkrav som dette fagfeltet har i dag, så krever det også betydelig med ressurser. En voldsom økning i digitale beslag og innholdsanalyse av mobiltelefoner og PCer har også blitt en svært omfattende oppgave som krever mye ressurser, forklarer Grete Lien Metlid.

Hun sier Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) nå er største etterforskningsmiljøet på Felles enhet for etterretning og etterforskning, og den største spesialseksjonen på dette området i Norge. Men det holder ikke.

– De skal være godt over 50 ansatte, men vi utfordres nå på at flere slutter. Derfor pågår det flere ansettelsesprosesser og tiltak for både å rekruttere, men også holde på ansatte. Denne kompetansen er attraktiv både i politidistrikt og særorgan, sier politisjefen.

«Litt bekymret»

– Hvordan kan dere øke antall etterforskere på seksuallovbrudd, og hva går det eventuelt på bekostning av?

– Gjennom prioritering av dette saksfeltet og øke status på saksfeltet internt i politiet. Dette jobber vi med – samtidig som vi også må utvikle metoder og arbeidsmetodikk.

– Er du bekymret?

– Innimellom kan jeg være litt bekymret, men jeg bruker nok først og fremst energien på å jobbe for gode resultater med det jeg har, sier Metlid diplomatisk, og svarer slik på spørsmål om Politidirektoratet og Justisdepartementet er klar over dette – og varslet:

– Dette er godt kjent, og en utfordring i de fleste politidistriktene. Det er også beskrevet i siste inspeksjonsrapport fra Oslo statsadvokatembete. Politidirektoratet er også opptatt av dette.

TRE JUSTISMINISTRE: Justisminister Tor Mikkel Wara og forgjengerne Anders Anundsen (til venstre foran) og Sylvi Listhaug på Frps landsmøte i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
TRE JUSTISMINISTRE: Justisminister Tor Mikkel Wara og forgjengerne Anders Anundsen (til venstre foran) og Sylvi Listhaug på Frps landsmøte i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også: Bøhler: – Gjengene i Oslo må bekjempes

– Vi må ha kompetanse og kapasitet over tid

Hun har ikke tro på skippertak – som flere politikere har tatt til orde for for å få bukt med gjengproblematikken i Oslo. De siste månedene har ungdomskriminaliteten spesielt på Holmlia og i Groruddalen fått enorm fokus i mediene.

– Jeg har god tro på å bygge permanente fagmiljøer, og ikke satse på prosjektorganisering eller midlertidige kraftsamlinger. Her må vi bygge kapasitet over tid, og ikke minst gjøre det attraktivt å jobbe med disse sakene. Vi har blant annet bygget opp et eget permanent avsnitt som kun jobber med seksuallovbrudd og spor på nettet, sier Metlid.

Nylig skrev operatør Marius Nesje Jenssen ved operasjonssentralen i Oslo-politiet i et innlegg i Politiforum at de ikke hadde kapasitet til å besvare telefoner etter at justisminister Tor Mikkel Wara uttalte at man «skal komme igjennom på en telefon når man ringer, det er helt opplagt».

Les også: Slår full alarm om gjeng-Oslo: – En ustabil situasjon

– Ikke godt nok bemannet

Neste anrop kan være fra gråtende barn, personer i dyp krise eller kvinner utsatt for voldtekt. Det er ikke «bare» å besvare slike telefoner, skrev Jenssen, og avsluttet slik:

– Er vi i stand til å svare alle som ringer? «Nei», til det er vi ikke godt nok bemannet.

– Hva kan du generelt si om bemanningen og ressursene ved Oslo Politidistrikt, Metlid?

– Vi utfordres på kapasitet på en rekke områder i politidistriktet. Da kreves det tøffe prioriteringer, og både seksuallovbrudd og operasjonssentralen er besluttet styrket, sier lederen for Etterretning og etterforskning – omtalt som Oslos «superpolitisjef».

Les også: Vår familie er i ferd med å bli ødelagt

Riksadvokaten: – Meget uheldig

Justisministeren om overgrepssak mot jente (14): – Uverdig

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58 Politisk hengemyr i Israel13:57 Solskjær får trio tilbake fra skade13:56 Ødegaard tilbake i full trening13:37 Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13 To ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57 Hellas vil stenge asylleire på øyene12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 Hans ettermæle fortjener mer enn «mannen som åpnet for et todelt helsesystem»12:06 Stjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05 Tvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41 Jacob Schram blir ny konsernsjef i Norwegian11:24 Nøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22 Mourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Kan ha løst eldgammelt mysterium21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Advarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Skeptiske til Vys kontantnekt20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi
Siste nytt
14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58PolitikkPolitisk hengemyr i Israel13:57SportSolskjær får trio tilbake fra skade13:56SportØdegaard tilbake i full trening13:37PolitikkAp etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13NorgeTo ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57VerdenHellas vil stenge asylleire på øyene12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerHans ettermæle fortjener mer enn «mannen som åpnet for et todelt helsesystem»12:06SportStjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05NorgeTvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41PengerJacob Schram blir ny konsernsjef i Norwegian11:24PolitikkNøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22SportMourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenKan ha løst eldgammelt mysterium21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorAdvarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerSkeptiske til Vys kontantnekt20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkForsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi
Populært