Meny

DETTE ER SAKEN:

Riksadvokaten: – Meget uheldig

– UHELDIG: – Til tross for en tidlig erkjennelse fra siktedes side, har vært det vært atskillig ‘liggetid’ i saken, hvilket er meget uheldig, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i brev til far. Han sender det også til Gjøvik tingrett.
– UHELDIG: – Til tross for en tidlig erkjennelse fra siktedes side, har vært det vært atskillig ‘liggetid’ i saken, hvilket er meget uheldig, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i brev til far. Han sender det også til Gjøvik tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Her er en kronologisk oversikt over kampen foreldrene til en sårbar 14-åring utsatt for grove seksuelle overgrep har måttet kjempe mot politi, påtalemyndighet og Fylkesmann.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

2. november 2015: Mor mistenker at samboer gjennom seks år forgriper seg på hennes da 14 år gamle datter, som har en diagnose som gjør at hun er i en svært sårbar situasjon. Hun deler sin bekymring med fortrolige, og gjemmer så en diktafon som aktiviseres av stemmer da hun forlater hjemmet for å dra på jobb, og han er alene med jenta.

Lydbåndet avdekker at mannen i 50-årene utsetter jenta for svært grove seksuelle overgrep. Mor orker ikke å høre båndet ferdig, og overlater det til barnevernet. Mor og datter fraktes i hemmelighet til voldtektsmottaket på Ullevål sykehus, der biologiske spor sikres.

LES SAKEN: «Vår familie er i ferd med å bli ødelagt. Vi kommer ikke videre før vi har lagt dette bak oss»

4. november: Forholdet anmeldes, mannen bringes til avhør og i arrest. Han løslates like etter, ifølge daværende påtaleansvarlig i Innlandet Politidistrikt «fordi vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfylt». Vilkår er bevisforspillelse, gjentagelsesfare eller unndragelsesfare.

Mor rasker sammen eiendeler og flytter umiddelbart med barn. Jenta må transporteres fra midlertidig bopel flere mil unna til skole. I tiden etter oppsøker stefar henne der, og observeres i prat med henne av ansatte. Han forfølger også mor da hun henter deres felles barn i barnehage.

9. november: Bendik Støen Thoresen oppnevnes som den mindreårige jentas bistandsadvokat.

11. november: Fordi mor har en relasjon til siktet stefar, ber politiet om at det oppnevnes setteverge. Fylkesmannen i Oppland fatter vedtak om oppnevning. En kvinne i 70-årene uten noe kjennskap til jenta skal ivareta 14-åringens interesser under hele etterforskningen til rettssaken er ferdig behandlet i rettsapparatet. Grunn: Foreldrene anses som inhabile, heter det i vedtaket.

16. november: Jentas mor og far er skilt, men er gode venner og har delt omsorg for 14-åringen, hvis diagnose gjør henne mer forsvarsløs enn alderen tilsier. Far er bosatt i et annet fylke, og blir avhørt som vitne. Det avklares at han ikke har noen relasjon til siktet stefar.

Far har aldri hatt status som mistenkt. Etter at overgrepene avdekkes, besøker han daglig sin eks-kone og datter, som nå har behov for ekstra oppfølging. Datteren bor også delvis hos far og hans familie.

24. november: Etter nær tre uker erkjenner stefaren seksuelle overgrep i avhør etter å ha blitt konfrontert med lydbåndopptakene. Inntil da har han blånektet.

Far blir i strid med lovverket ikke gjort kjent med Fylkesmannens vedtak om at han er umyndiggjort, og ikke kan ivareta datterens interesser. Heller ikke Gjøvik Tingrett blir informert. Denne oppgaven tilligger ifølge Fylkesmannen politiet.

Vergemålet blir oppdaget ved en tilfeldighet nær ett og et halvt år etter at overgrepene ble avslørt. I tidsrommet får far marginalt med informasjon om utvikling i saken.

2016:

Mars 2016: Mor og barn flytter, og ny bistandsadvokat i dette fylket blir oppnevnt: Johannes Bakkevig. Dette blir ikke formidlet til den først oppnevnte bistandsadvokaten av politiet i Innlandet, Bendik Thoresen. Han fortsetter derfor å purre politiet om saksgangen.

19. juli: Etterforskningen er fullført etter nær ni måneder, ifølge påtalemyndighetene. Lydbånd og biologiske spor er analysert, tilståelse foreligger. Men så stopper prosessen opp; Innlandet politidistrikt legger saken vekk. Det er sommerferie og lav bemanning.

7. september: To dager etter at bistandsadvokat nr. 2, Johannes Bakkevig, purrer sakens første politietterforsker på et lokalt lensmannskontor i Innlandet Politidistrikt per telefon, sender politiet saken til Statsadvokaten i Hedmark og Oppland, slik at de kan ta ut tiltale. Det gjøres uken etter.

13. september: Politiet får saken i retur. Nå skal de normalt sende den til Gjøvik tingrett for såkalt berammelse, det vil si få fastsatt tid for når straffesaken kan settes opp der.Men igjen blir det stille. Ifølge påtaleansvarlig Marte Johansen, fordi de ønsker å etterforske noe annet som kan kaste lys over saken.

30. september: Advokat Bakkevig henvender seg til Innlandet på telefon.

22. november: Advokat Bakkevig henvender seg til sakens påtaleansvarlig, politiadvokat Marte Johansen på telefon.

2. desember: Mor anmelder sin tiltalte eks-samboer for vold og mishandling. Politiet etterforsker, men henlegger saken. Forholdene, som ifølge mor skal ha foregått i lang tid, er ikke med i tiltalen mot mannen i 50-årene.

Så tar politiet juleferie og det blir nytt år. Det er gått rundt 420 dager siden tiltalte ble anmeldt.

(Tidslinjen fortsetter under bildet)

FORELDRENE: Tiden etter at overgrepene ble avslørt har vært et mareritt for foreldrene. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
FORELDRENE: Tiden etter at overgrepene ble avslørt har vært et mareritt for foreldrene. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

2017:

31. januar. Far er opprørt fordi saksgangen trekker ut, tilståelse, lydbåndopptak og biologiske bevis til tross. Ifølge ham og mor bærer jenta preg av overgrepene, og agerer deretter. Han vil ha mannen i 50-årene stilt for retten og straffet. Han er far, men har ikke fått noe informasjon fra politi- eller påtalemyndighet siden overgrepet ble avdekket. Han bestemmer seg for å skrive til Riksadvokaten.

2. februar: Advokat Bakkevig kontakter statsadvokat Jo Christian Jordet I Hedmark og Oppland, som opplyser at han skal skrive til politiet.

11. februar: Far klager saken inn til Riksadvokaten, og ber om at det oppnevnes nytt statsadvokatembete. Han påpeker at det er gått 15 måneder siden overgrepet ble avdekket, og at Riksadvokaten tre år tidligere i brev til Justis- og beredskapsdepartementet har anmodet om at saksbehandlingen i slike saker ikke skal overstige 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet.

«Vår familie er i ferd med å bli ødelagt. Vi kommer ikke videre før vi har lagt dette bak oss», skriver far.

15. februar: Fire dager senere får han svar fra statsadvokat Jo Christian Jordet i Hedmark og Oppland, som sier han etter avtale svarer på vegne av Riksadvokatembetet. Jordet redegjør for saksgangen overfor far, og understreker at selv om tilståelse forelå 24. november 2015, er det en rekke etterforskningsskritt som tar tid: Analyse av biologiske spor, analyse av databeslag og utskrift av tilrettelagt avhør med jenta.

Saken var ferdig etterforsket i juli 2016, før den trolig «ble liggende hos politiet til etter sommerferien», skriver Jordet, og tilføyer:

Statsadvokaten mottok saken fra politiet den 7. september, tok ut tiltale og returnerte den til politiet. Han forklarer videre at årsaken til at saken ikke ble berammet, ifølge politiet, er at de etter at tiltalen ble tatt ut «har måttet utføre etterforskning som ikke har relasjon til din datters sak, men som jeg av taushetsplikt ikke kan gå inn på. Dette er nå sluttført».

Men saken han sikter til er trolig voldsanmeldelsen mot tiltalte fra jentas mor. Den leverte hun i desember 2016, tre måneder etter at politiet fikk tiltalen i retur. Dette vil ikke påtaleansvarlig bekrefte.

Jordet avslutter med at politiet nå opplyser at de vil sende saken til tingretten på Gjøvik for berammelse. Kopi av brevet blir sendt til Riksadvokaten, og den som statsadvokat Jordet feilaktig tror er jentas bistandsadvokat, Bendik Støen Thoresen, bistandsadvokat nr. 1. Men ett år tidligere, mars 2016, hadde tingretten altså oppnevnt Johannes Bakkevig som jentas bistandsadvokat. Han får ikke brevet.

19. februar: Far skriver igjen til statsadvokat Jordet. Han legger ved skriv fra Oslo Universitetssykehus, som bekrefter at saksbehandlingstiden for analyse av biologiske spor er senket fra 100 dager i 2010 til 21 dager i 2014. Far skjønner heller ikke at det tar åtte måneder å skrive ut et avhør, eller få analysert en datamaskin. Riksadvokaten får kopi av brevet.

22. februar: Riksadvokaten velger nå også å svare far. Han har mottatt brevene fra både far og statsadvokat Jordet, og skriver at de ved gjennomgang av de elektroniske saksdokumentene i Hedmark og Oppland konstaterer at «det til tross for en tidlig erkjennelse fra siktedes side, har vært atskillig ‘liggetid’ i saken, hvilket er meget uheldig».

Brevet er signert riksadvokat Tor-Aksel Busch selv. Han kaller henvendelsen fra far berettiget, og lover å purre. Brevet sendes derfor også til Gjøvik tingrett, ifølge Busch «i håp om at det kan bidra til å påskynde selve berammelsen».

Busch gir på dannet juristspråk statsadvokatembetet mer eller mindre marsjordre om å følge dette opp, blant annet med inspeksjoner:

«Det er ingen tvil om at Riksadvokaten har stor oppmerksomhet mot politiets og påtalemyndighetens saksbehandlingstid. Deres negative erfaringer er til nytte i våre bestrebelser for å bedre forholdene», skriver han.

27. februar: Far korresponderer med bistandsadvokat Bakkevig, og ber om innsyn i alle dokumenter i saken. Han ser da at Bakkevig i løpet av de 13 månedene han har hatt saken, har purret skriftlig en gang, det er til statsadvokat Jordet 19. februar. Han engasjerer Mona Høiness, som oppnevnes av Gjøvik tingrett som jentas bistandsadvokat i straffesaken 1. mars.

Saken er nå berammet 29. og 30. mai.

31. mars: Etter at Høiness i flere uker har jobbet med saken og gjennomgått dokumentene sammen med foreldrene, blir hun brått enlediget – avskjediget - av samme Gjøvik tingrett. Grunn: Der har man ikke kjent til at det var en verge oppnevnt i saken, fremgår det av rettsdokumentene. Vergen som Fylkesmannen i vedtaket fra 11. november 2015 har oppnevnt har telefonisk formidlet at hun bestemmer at advokat Johannes Bakkevig skal være jentas bistandsadvokat. Beslutningen sendes også tidligere oppnevnt bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen, som på denne måten får opplyst at han ikke lenger er bistandsadvokat.

Dette er første gang far får opplyst at han ikke er verge for sin egen datter. Det er første gang har hører navnet til den kvinnelige vergen i 70-årene.

4. april: Far skriver til dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand i Gjøvik Tingrett, som administrerte saken der advokat Mona Høiness først ble oppnevnt, og senere avskjediget. Brevet går også til statsadvokaten og Riksadvokaten. Han får svar fra tingretten om at de forholder seg til at det er oppnevnt verge, og at det er vergen som bestemmer hvem som skal være bistandsadvokat for fornærmede – hans datter. Han får ikke svar på sitt spørsmål om hva vergen har foretatt seg i løpet av alle disse månedene. Tingretten skiver at de vil ikke foreta seg mer i saken.

10. april: Far klager nå på Fylkesmannens vedtak fra november 2015, som gjør at han ikke kan ivareta sin datters interesser under straffesaken. Ifølge vedtaket skal kvinnen i 70-årene ta alle avgjørelser på vegne av hans datter til saken er avgjort i rettsapparatet.

Far er i kontakt med saksbehandler flere ganger. Fylkesmannen opprettholder vedtaket.

20. april: Klagen sendes dernest Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), som gir Fylkesmannens vedtak og saksbehandling det glatte lag. De opphever umiddelbart vedtaket om verge. Det bryter med vergemålsloven. SRF gjør også Fylkesmannen oppmerksom på at Fylkesmannen er pliktig til å dekke fars eventuelle sakskostnader for klagen.

En måned før straffesaken skal opp for retten får far og mor lov til å ivareta jentas interesser.

Advokat Mona Høiness har i mellomtiden påtatt seg annen sak. Foreldrene til den overgrepsutsatte jenta har valgt å fortsette med Johannes Bakkevig som bistandsadvokat.

Saken skal opp i Gjøvik Tingrett 29. og 30. mai 2017 med dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand som rettens administrator.

Da er det gått rundt 570 dager siden overgrepene ble anmeldt, 4. november 2015.

Tiltalebeslutningen er datert 13. september 2016.

LES SAKEN: «Vår familie er i ferd med å bli ødelagt. Vi kommer ikke videre før vi har lagt dette bak oss»

** ABC Nyheters tidslinje er representativ, men ikke uttømmende, og er basert på innsyn i en rekke saksdokumenter, brev, eposter og samtaler med påtalemyndighet, politiet, advokater, verge, eksterne dommere, Fylkesmannen og pårørende. Sistnevnte har gitt fullmakt til å oppheve taushetsplikten.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:40 Algerie vant Afrikamesterskapet for andre gang01:24 Eiendomsskatten i Stavanger har økt med Frp01:23 USA sender soldater til Saudi-Arabia01:10 El Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel00:46 Norsk kvinne vant 38 millioner kroner00:31 150.000 med i protestgrupper mot vindkraftverk00:07 Trump vil hjelpe A$AP Rocky ut av svensk fengsel22:54 Haaland scoret hattrick i cupen22:38 Nordmenn tiltalt etter russevold i Hellas i fjor22:21 Undersøkelse: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane22:04 Norge slo tilbake med storseier i J19-EM22:02 Ventura fortsatte storspillet i USA21:44 NRK kritiseres for jødevits21:01 Ny seier for Solbakken og FCK20:44 Tunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16 Svenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59 Hadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44 Boeing-trøbbel fører til kutt i rutetilbud19:14 50 soldater syke i Madlaleiren18:57 Milliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47 Woods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19 Alaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France18:12 Hongkong-aktivister kan få asyl i Taiwan18:08 Cubanske myndigheter slipper fri 2.604 fanger18:07 Forsker mener antall forvaringsdommer mot barn er bekymringsfullt17:45 Kosovos statsminister går av etter innkallelse til krigsforbryterdomstol17:31 Samtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes17:22 50-åring tiltalt for samboerdrap i Haugesund16:39 Innsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet16:34 200 migranter prøvde å klatre over grensegjerde16:26 18-åring dømt til fengsel for å ha filmet og delt video av samleie16:17 Trønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere16:14 Tyskland ber det internasjonale samfunn bruke diplomatiske midler i Iran-konflikten15:30 Tidligere fotball-profil stoppet for fyllekjøring15:10 Nok en landslagsspiller blir fotballproff i England14:55 Minst to omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg14:18 Farenivået for Veslemannen oppjusteres til rødt14:17 Jordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak14:02 Merkel kritiserer Trump13:38 Nordmenn bitt av hund, rotte og ape på utenlandsferie i sommer13:30 Kraftig jordskjelv i Athen: Innbyggere løp ut i gatene i frykt13:28 Solskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer13:27 Nederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren13:05 Sanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte12:42 Andrine Hegerberg er klar for Roma12:39 En fuktig helg i vente i sør12:18 49-åring siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne12:03 17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på Laura Iris Hagen11:55 Kvinnene kan også få sitt Tour de France11:42 Pence ber Saudi-Arabia løslate blogger11:41 Nordmann omkom i motorsykkelulykke i Frankrike10:59 Fransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset10:43 Australsk mann dømt til livstid for å ha drept familien10:42 Tre omkom i småflyulykke i de østerrikske alper10:15 Norge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo10:07 Svensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning10:02 Leting etter antatt omkommet mann fortsetter i Dalsfjorden09:42 Verdensmester Holund legger opp etter Beijing-OL09:36 Forlenget varetekt for A$AP Rocky i Sverige09:28 Zlatan om MLS-nivået: – Jeg er en Ferrari blant Fiater09:00 Børsoppgang i Japan08:59 Mann med vingedrakt funnet død08:40 Pelsdyrbonde saksøker Mat- og landbruksdepartementet08:40 Korallrev-tilsynet i Australia krever strakstiltak08:15 Tollkrig førte til smell for Elkem08:08 Iran hevder USA kan ha skutt ned egen drone07:52 Alan Walker tjente 26 millioner i fjor07:45 Mange skadd da to biler kjørte inn i folkemengde i England07:37 Mann tente på seg selv utenfor ambassade i Seoul07:20 Seks drept av bombe ved Kabul-universitet07:02 Suzann Pettersen klarte ikke cuten06:40 Brannvesenet har kontroll på brann i Stjørdal06:34 Ny høydevri for norske landslagsløpere i langrenn06:00 Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryter loven06:00 Netanyahu blir Israels lengstsittende statsminister05:50 Dette skjer i dag05:33 Flere skadd i gasseksplosjon i Christchurch05:30 Dette skjedde i natt05:19 Japanske medier: Politiet mistenker at mordbrann var planlagt05:15 Kronprins Haakon fyller 46 år lørdag04:37 Hærverk ved 9.000 år gamle helleristninger i Tysfjord04:32 Trump nominerer sønn av tidligere høyesterettsdommer som arbeidsminister04:20 Dårlig oppførsel på byen blir dyrere03:43 Ap krever mer midler til helseteknologi03:21 Religionsforsker: – Søkt problemstilling03:02 Salvini toner ned rykter om regjeringskrise02:29 Flertallet vil ha gratis skolemat01:27 Dansk studie: Over ni av ti døde havhester svelget plast01:14 Frp og Ap i strid om innvandringsforskningen00:10 Bjørn skutt i Selbu00:04 Ulrikstunnelen i Bergen fortsatt sikret med brannfarlig skum23:49 Sverige og Norge blant landene med flest narkorelaterte dødsfall i Europa23:44 Sterkt kvartal for Microsoft23:38 Brann fikk europaligadrømmen knust av Shamrock Rovers: – Veldig trist23:00 Leteaksjon etter mann i Dalsfjorden avsluttet – fortsetter fredag22:57 Meteorologer: Varmeste juni målt på kloden noensinne22:52 Sterkt Molde-lag nærmest tap på Island tross 7-1-seier i første oppgjør22:17 Tysk politi sier de har forhindret et mulig terrorangrep22:06 Trump: – USA har skutt ned iransk drone22:03 Krabbetyver herjer i Telemark – stjeler både fangst og utstyr
Siste nytt
01:40SportAlgerie vant Afrikamesterskapet for andre gang01:24NorgeEiendomsskatten i Stavanger har økt med Frp01:23VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia01:10VerdenEl Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel00:46NorgeNorsk kvinne vant 38 millioner kroner00:31Norge150.000 med i protestgrupper mot vindkraftverk00:07VerdenTrump vil hjelpe A$AP Rocky ut av svensk fengsel22:54SportHaaland scoret hattrick i cupen22:38VerdenNordmenn tiltalt etter russevold i Hellas i fjor22:21NorgeUndersøkelse: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane22:04SportNorge slo tilbake med storseier i J19-EM22:02SportVentura fortsatte storspillet i USA21:44NorgeNRK kritiseres for jødevits21:01SportNy seier for Solbakken og FCK20:44SportTunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16VerdenSvenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59SportHadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44PengerBoeing-trøbbel fører til kutt i rutetilbud19:14Norge50 soldater syke i Madlaleiren18:57NorgeMilliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47SportWoods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19SportAlaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France18:12VerdenHongkong-aktivister kan få asyl i Taiwan18:08VerdenCubanske myndigheter slipper fri 2.604 fanger18:07NorgeForsker mener antall forvaringsdommer mot barn er bekymringsfullt17:45VerdenKosovos statsminister går av etter innkallelse til krigsforbryterdomstol17:31VerdenSamtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes17:22Norge50-åring tiltalt for samboerdrap i Haugesund16:39NorgeInnsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet16:34Verden200 migranter prøvde å klatre over grensegjerde16:26Norge18-åring dømt til fengsel for å ha filmet og delt video av samleie16:17NorgeTrønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere16:14VerdenTyskland ber det internasjonale samfunn bruke diplomatiske midler i Iran-konflikten15:30SportTidligere fotball-profil stoppet for fyllekjøring15:10SportNok en landslagsspiller blir fotballproff i England14:55VerdenMinst to omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg14:18NorgeFarenivået for Veslemannen oppjusteres til rødt14:17Helse og livsstilJordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak14:02PolitikkMerkel kritiserer Trump13:38ReiseNordmenn bitt av hund, rotte og ape på utenlandsferie i sommer13:30VerdenKraftig jordskjelv i Athen: Innbyggere løp ut i gatene i frykt13:28SportSolskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer13:27VerdenNederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren13:05NorgeSanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte12:42SportAndrine Hegerberg er klar for Roma12:39NorgeEn fuktig helg i vente i sør12:18Norge49-åring siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne12:03Norge17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på Laura Iris Hagen11:55SportKvinnene kan også få sitt Tour de France11:42VerdenPence ber Saudi-Arabia løslate blogger11:41NorgeNordmann omkom i motorsykkelulykke i Frankrike10:59VerdenFransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset10:43VerdenAustralsk mann dømt til livstid for å ha drept familien10:42VerdenTre omkom i småflyulykke i de østerrikske alper10:15NorgeNorge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo10:07VerdenSvensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning10:02NorgeLeting etter antatt omkommet mann fortsetter i Dalsfjorden09:42SportVerdensmester Holund legger opp etter Beijing-OL09:36NorgeForlenget varetekt for A$AP Rocky i Sverige09:28SportZlatan om MLS-nivået: – Jeg er en Ferrari blant Fiater09:00VerdenBørsoppgang i Japan08:59NorgeMann med vingedrakt funnet død08:40NorgePelsdyrbonde saksøker Mat- og landbruksdepartementet08:40VerdenKorallrev-tilsynet i Australia krever strakstiltak08:15NorgeTollkrig førte til smell for Elkem08:08VerdenIran hevder USA kan ha skutt ned egen drone07:52NorgeAlan Walker tjente 26 millioner i fjor07:45VerdenMange skadd da to biler kjørte inn i folkemengde i England07:37VerdenMann tente på seg selv utenfor ambassade i Seoul07:20VerdenSeks drept av bombe ved Kabul-universitet07:02SportSuzann Pettersen klarte ikke cuten06:40NorgeBrannvesenet har kontroll på brann i Stjørdal06:34SportNy høydevri for norske landslagsløpere i langrenn06:00NorgeResultatene fra LOs sommerpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryter loven06:00VerdenNetanyahu blir Israels lengstsittende statsminister05:50NorgeDette skjer i dag05:33VerdenFlere skadd i gasseksplosjon i Christchurch05:30NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenJapanske medier: Politiet mistenker at mordbrann var planlagt05:15NorgeKronprins Haakon fyller 46 år lørdag04:37NorgeHærverk ved 9.000 år gamle helleristninger i Tysfjord04:32VerdenTrump nominerer sønn av tidligere høyesterettsdommer som arbeidsminister04:20NorgeDårlig oppførsel på byen blir dyrere03:43NorgeAp krever mer midler til helseteknologi03:21NorgeReligionsforsker: – Søkt problemstilling03:02VerdenSalvini toner ned rykter om regjeringskrise02:29NorgeFlertallet vil ha gratis skolemat01:27VerdenDansk studie: Over ni av ti døde havhester svelget plast01:14NorgeFrp og Ap i strid om innvandringsforskningen00:10NorgeBjørn skutt i Selbu00:04NorgeUlrikstunnelen i Bergen fortsatt sikret med brannfarlig skum23:49VerdenSverige og Norge blant landene med flest narkorelaterte dødsfall i Europa23:44VerdenSterkt kvartal for Microsoft23:38SportBrann fikk europaligadrømmen knust av Shamrock Rovers: – Veldig trist23:00NorgeLeteaksjon etter mann i Dalsfjorden avsluttet – fortsetter fredag22:57VerdenMeteorologer: Varmeste juni målt på kloden noensinne22:52SportSterkt Molde-lag nærmest tap på Island tross 7-1-seier i første oppgjør22:17VerdenTysk politi sier de har forhindret et mulig terrorangrep22:06VerdenTrump: – USA har skutt ned iransk drone22:03NorgeKrabbetyver herjer i Telemark – stjeler både fangst og utstyr
Populært