Trener på å snakke når sekundene teller

Se video av en av NTNU i Gjøviks simuleringer her.

Med simulatordukker som svetter og skjelver, og som kan snakke og ynke seg, trener traumeteam på akuttsituasjoner. Noen ganger bruker de også dyreorganer.

En mann i 50-årene er alvorlig skadd i en trafikkulykke. Han har sittet fastklemt og er bevisstløs når han kommer til akuttmottaket i ambulanse. Et traumeteam gjør seg klar til å ta imot pasienten. De vet ikke om han har indre blødninger, men varsler blodbanken om at det kan bli akutt behov for blod.

80 prosent av pasientsikkerheten i akuttsituasjoner er knyttet til kommunikasjon mellom dem som skal hjelpe pasienten.

Den skadde mannen er nå helt avhengig av at temaet kommuniserer godt, gjør korrekte observasjoner og tar riktige avgjørelser. Mannens liv ligger i traumeteamets hender.

– Kan du høre meg? spør en av sykepleierstudentene. Ingen respons.

Les også: – Smittet blir du uansett, samme hvor forsiktig du er

(Saken fortsetter under)

Går det bra denne gangen? Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU
Går det bra denne gangen? Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

Blodtrykket måles til 90 over 50. Respirasjonsfrekvensen er 27. Puls blir sjekket, både lyskepuls og i håndleddet. Blodtrykket synker til 74 over 47. Det er fortsatt uavklart om mannen har indre blødninger. Temperaturen stiger i teamet. Lederen for traumeteamet, som i dag er en turnuskandidat, avgjør at det skal tas røntgen av thorax, altså brystkassen. Poser med blod, blodplater og blodplasma blir hentet og hengt opp på stativ, klare til bruk.

Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke.

Les også: Ingen effekt av å vaksinere seg mot pollen på våren

Effektivt treningsstudio

Situasjonen finner sted på Senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Traumeteamet er satt sammen av anestesileger under spesialisering og turnuskandidater fra Sykehuset Innlandet, medisinerstudenter fra UiO, radiografstudenter og sykepleiere som tar videreutdanning innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO) ved NTNU i Gjøvik. Alle har ulike funksjoner og ansvarsområder, og pasientens sikkerhet er helt avhengig av at de kommuniserer og samhandler godt.

Simuleringssenteret er en god treningsarena for å øve på sitasjoner som de vil møte i arbeidslivet. Her får de prøvd ut og omsatt teoretisk kunnskap til praktisk kunnskap.

Les også: – Folk begynte å kommentere at jeg var blitt tynnere i håret

(Saken fortsetter under)

Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU
Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU


– Ett av poengene med simulering er at de utrenede kan komme først og tettest på pasienten. De får trening i å ta ansvar og i å samhandle, sier førsteamanuensis Randi Tosterud.

Hun har vært med på oppbyggingen av simuleringssenteret på Gjøvik og forsket på bruk av simulering som læringsmåte i sykepleierutdanning.

– Gjennom simulering får studentene erfare situasjoner som de kanskje ikke får muligheter for å møte i sine kliniske studier. I en akuttsituasjon i klinikken gjør hensynet til pasientsikkerhet at det ikke er tid og rom til å innlemme praksisstudenter som skal lære. I læring gir simulering muligheter som ikke klinikken kan tilby; mulighet for å prøve og feile, mulighet for time-out, repetere og å stoppe opp og tenke, sier Tosterud.

Les også: Seks av ti mener det er for mye drikkepress

Bruker innvoller fra slakteri

Dukkene som benyttes er temmelig livaktige. De svetter og skjelver, og kan til og med snakke og ynke seg. Det skjer gjennom at en person snakker via en innebygd høyttaler i dukkens hals.

NTNU i Gjøvik har også tatt i bruk dyreorganer fra det lokale slakteriet som de i et simuleringsscenario koblet til dukken for å gi en reell blødning som måtte stoppes.

– Formålet med dette var å få med flere øvingsmomenter spesielt for operasjonssykepleiestudentene, sier Lars Aune Svarthaug, universitetslektor og koordinator for AIO-utdanningene.

Les også: «Hvor sliten du blir avgjør hvor hardt du trener»

(Saken fortsetter under)

Simuleringssenteret er en god treningsarena for å øve på sitasjoner som studentene vil møte i arbeidslivet. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU
Simuleringssenteret er en god treningsarena for å øve på sitasjoner som studentene vil møte i arbeidslivet. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU


Kirurg, anestesilege og operasjonssykepleiestudentene fulgte «pasienten» fra han kom opp fra akuttmottaket til intensivavdelingen hvor han lå i påvente av overflytning til regionsykehus. Der ble han plutselig dårligere og måtte opereres akutt.

– Før har vi måttet avslutte før vi har kommet i gang med operasjonen, men nå hadde vi både kirurg, en simulatordukke vi kunne operere på, og en milt som blødde og som måtte fjernes. Det ga mange nye læresituasjoner som studentene måtte håndtere under tidspress. Også kirurgen syntes det var veldig nyttig å få øvd på en slik situasjon som lå ganske nært opp til virkeligheten, sier Svarthaug.

Han har ikke hørt om noen andre som bruker dyreorganer sammen med pasientsimulatoren på denne måten før.

Les også: Flått er farligere enn man hittil har trodd

Samarbeid med Sykehuset Innlandet

Bruk av slike avanserte pasientsimulatorer er i dag å regne som obligatoriske i utdanning og trening av helsepersonell. NTNU var tidlig ute med å ta disse avanserte pasientsimulatorene i bruk. St. Olavs hospital kjøpte i 2002 den første av de avanserte pasientsimulatorene som ble solgt i Norge, og NTNU i Gjøvik, daværende Høgskolen i Gjøvik, kjøpte nummer to og tre. Disse er fortsatt i daglig bruk.

– De avanserte pasientsimulatorene er mye brukt for å trene på akuttmedisinske situasjoner, for eksempel hjertestans, alvorlige allergiske reaksjoner og teamarbeid rundt pasienten, sier Lars Aune Svarthaug.

Senteret ved NTNU i Gjøvik har et utstrakt samarbeid med helsemiljøet i området. Sykehuset Innlandet, ambulansepersonell, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Slik får ulike grupper innen helsesektoren trent sammen i team på ulike situasjoner og dermed blir bedre beredt til å håndtere kritiske situasjoner.

Les også: – Jeg ønsker ikke et perfekt utseende. Jeg vil bare se normal ut

(Saken fortsetter under)

Sykepleierstudenter øver på å reagere raskt og riktig. Da må de snakke effektivt sammen. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU
Sykepleierstudenter øver på å reagere raskt og riktig. Da må de snakke effektivt sammen. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

– Man lærer mye om egne funksjoner og andres funksjoner og hvordan man må være observant for å se helheten, og ikke bare forholde seg til sitt eget fagfelt, oppsummerer Øyvind Andreas Dalen etter økten i simulatorsenteret. Han er anestesisykepleierstudent og jobber som redningsmann i Norsk Luftambulanse. Han har dermed mye erfaring med akutt syke pasienter ser likevel behov for denne teamtreningen.

– I slike situasjoner trenger man en klar og tydelig leder, og beskjeder som kommuniseres tydelig og som gjentas og verifiseres. Og så er det ikke rom for hvisking og småprat folk imellom. Det forstyrrer, understreker han.

Les også: Nattesvette kan være et symptom på sykdom

Vil øke utdanningskvalitetet

Det er to hovedfokus for Randi Tosterud og andre involverte i arbeidet med og forskningen på bruk av simulering i utdanningen. Det ene handler om teamtrening som en del av pasientsikkerhet. Det andre handler om bruk av simulering for å bidra til økt utdanningskvalitet.

I doktogradsarbeidet konkluderte Tosterud med at simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men at metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut. Nå jobbes det med å implementere simulering som metode i undervisningen på en systematisk og strukturert måte.

– Vi holder på med innføring av standardiserte verktøy for pasientobservasjon og kommunikasjon, sier Tosterud. Det innebærer at studentene drilles i pasientobservasjon (hva som er viktig å sjekke først) og hvordan de skal kommunisere. Simuleringssenteret bistår også med å innføre et teamtreningsprogram på en kirurgisk enhet for å øke pasientsikkerheten. Programmet kalles TeamSTEPPS.

Les også: – En hypokonders prosjekt vil være å unngå å dø unødvendig tidlig

(Saken fortsetter under)

Simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut, konkluderer et doktorgradsarbeid fra NTNU i Gjøvik. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU
Simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut, konkluderer et doktorgradsarbeid fra NTNU i Gjøvik. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

Debriefing

Etter traumeteamets intense økt med mann hardt skadet i bilkollisjon, er det evaluering og debriefing.

– I visse situasjoner opererte dere litt som to team, og det ble litt rotete kommunikasjon og dere sto litt i veien for hverandre, oppsummerer Line Narvesen Jørgentvedt, anestesisykepleier ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik og universitetslektor ved NTNU som leder debriefingen.

Sammen med teamet som har vært i aksjon og medstudentene som har observert på storskjerm i klasserommet, har hun gått igjennom de ulike sekvensene fra ambulanseankomst til pasienten sendes på operasjonsstua. De har gått gjennom valgene som ble gjort i behandlingen av pasienten, hvordan teamet samarbeidet og hva som kan forbedres.

– Mange sier at det er i debriefingen læringen skjer. Når du kan observere uten å være direkte involvert, er det for eksempel lettere å holde oversikt over hvordan et slikt team kommuniserer, sier Tosterud som har forsket på dette.

– Til forskjell fra mange andre utdanningsinstitusjoner har vi valgt å gjennomføre simuleringer hvor noen deltar og noen observerer. Mange hevder at det er for tøft for studentene å bli observert av andre i så krevende situasjoner, men vi har bare gode erfaringer med det, skyter Svarthaug inn.

Les også: Forskere: Folk over 40 år bør bare ha tre dagers arbeidsuke

– Nyttig og morsomt

Evalueringene i etterkant viser at deltakerne sier de lærer like mye eller nesten like mye av å se andre simulere som å delta selv.

– Dette var veldig nyttig og morsomt, sier turnuslege Bjarte Onsrud ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, som har hatt rollen som traumeteamleder ved flere av simuleringene.

– I en reell situasjon er det jo alltid en mer erfaren lege som har rollen som traumeteamleder, men her har jeg fått prøve meg og har lært mye som kommer til nytte i jobben på sykehuset. Ikke minst det å få prøve å være leder og holde oversikten i en så kompleks situasjon har vært lærerikt, oppsummerer han.

Samtidig som traumeteamet og observatørene har gjennomført debriefingen, har lærerne ryddet og gjort klart det samme scenariet på nytt. Et nytt team tar imot den samme pasienten på nytt.

Les også:

Klarer ikke motivere pasienter til bedre livsstil

Ser ikke veiene for bare skog

Barn fikk samme stråling som voksne

Saken ble opprinnelig publisert på Gemini.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:54 Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20 Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Tyrkia og SDF anklager hverandre for avtalebrudd13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Nytt Brexit-nederlag for Johnson06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne
Siste nytt
16:54VerdenSyriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20NorgeAmerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenTyrkia og SDF anklager hverandre for avtalebrudd13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenNytt Brexit-nederlag for Johnson06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus