Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd

<p>Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen mener det er en dårlig idé å bygge strekningen E18 Arendal-Grimstad. Illustrasjon.</p>
Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen mener det er en dårlig idé å bygge strekningen E18 Arendal-Grimstad. Illustrasjon. Foto: Nye Veier

Når den nye strekningen E18 Arendal-Grimstad åpner, kan trafikken bli lavere enn på dagens strekning, tross dobbel kapasitet, mener tidligere sjefingeniør i Vegvesenet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en kommentar publisert i en rekke lokalaviser i Agder og på veier24.no, går tidligere sjefingeniør i Statens Vegvesen, Svein Harald Søndenaa, hardt ut mot den planlagte utbyggingen av nye E18 mellom Arendal og Grimstad.

– Det er ikke snakk om å bygge en ny og god vei for å erstatte en dårlig vei. Det er snakk om å erstatte en god, trafikksikker og moderne vei som i dag har svært moderate mengder kø. Alt for at noen synes det er gøy å kjøre fort, sier Søndenaa til ABC Nyheter.

Dagens E18-strekning er av høy kvalitet med planfrie kryss og midtdeler. Den har to og tre felt og en fartsgrense på 90 kilometer i timen. I rushtiden er det litt problemer med framkommelighet i nærheten av byene, i tillegg til kødannelse i forbindelse med feriereiser, særlig på sommerstid.

– I Oslo hadde du ikke ansett denne køen som noe problem. Hastigheten faller til 50-60 kilometer i timen noen få minutter i rushtiden, sier Søndenaa, som selv er bosatt i regionen.

(Artikkelen fortsetter under)

Svein Harald Søndenaa er pensjonert sjefingeniør i Statens Vegvesen, hvor han jobbet fra tidlig 70-tall. Han har jobbet særlig mye med trafikksikkerhet og trafikkanalyser. Foto: Privat
Svein Harald Søndenaa er pensjonert sjefingeniør i Statens Vegvesen, hvor han jobbet fra tidlig 70-tall. Han har jobbet særlig mye med trafikksikkerhet og trafikkanalyser. Foto: Privat

– Høyere hastighet, høyere risiko

Den nye strekningen bygges som en firefelts motorvei for fartsgrense 110 kilometer i timen, og vil ha færre kryss og påkjøringsmuligheter enn dagens E18 fordi Vegvesenets retningslinjer sier at det må være minst fem kilometer mellom hvert kryss når hastigheten på veien er 110 kilometer. Den foreløpige kostnadsberegningen er på 5,8 milliarder kroner for prosjektet, med en negativ samfunnsnytte på 3,3 milliarder kroner.

Kommunedelplanen for strekningen E18 Dørdal - Grimstad er behandlet i alle de åtte berørte kommunene, inkludert Arendal og Grimstad, og vedtatt med stort flertall i alle kommuner.

– Å svi av 5,8 milliarder kroner for at noen skal få kjøre i 110-120 kilometer i timen er det glade vanvidd. Prosjektet er helt vanvittig, mener den tidligere Vegvesen-ingeniøren.

Han mener det hadde vært langt mer fornuftig å utvide eksisterende E18 med et eller to felt deler av strekningen, beholdt alle påkjøringsmuligheter og fartsgrensen på 90 kilometer i timen.

– Alle undersøkelser viser at høyere hastighet betyr høyere risiko for at trafikkulykker får alvorlige utfall med hardt skadde og dødsfall. Jeg har jobbet med trafikksikkerhet i hele min karrière.

Forskere ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) har tidligere analysert sammenhengen mellom fart og sikkerhet på veier. Resultatet viser en svært tydelig sammenheng mellom fart og trafikksikkerhet. Øker farten, øker risikoen for alvorlige ulykker. De fant også at fart betyr mer for sikkerhet på motorveier enn andre veier.

Les mer her: Forskere anbefaler lavere fartsgrenser - Dale vil ha dem opp

– Et prosjekt som gjør det verre for alle

Søndenaa mener hovedproblemet med prosjektet er at den nye strekningen i all hovedsak vil komme gjennomgangstrafikken til gode, mens lokaltrafikken vil støte på nye problemer.

– I dag er trafikken på E18 80 prosent lokaltrafikk og 20 prosent gjennomgangstrafikk. Fordi halvparten av kryssene og påkjøringsmulighetene blir fjernet på den nye strekningen, vil mye av lokaltrafikken gå vekk fra E18 og over på det lokale veinettet, sier Søndenaa.

Dersom det blir tilfellet mener han trafikksikkerheten i regionen blir dårligere heller enn bedre fordi veistandarden jevnt over er dårligere på lokalveinettet, som heller ikke er dimensjonert for store trafikkmengder.

– En annen faktor som vil drive trafikk vekk fra nye E18 og over på lokale veier er bompenger. Da den nye strekningen mellom Tvedestrand og Arendal åpnet gikk det to måneder før de fikk bomsystemet opp å gå. Det var bra, for da kan vi nå se hvordan bompenger påvirket trafikken på veien. På deler av strekningen forsvant mellom 25-30 prosent av trafikken da bomstasjonene åpnet, påpeker den pensjonerte Vegvesen-ingeniøren.

Kombinasjonen færre påkjøringsmuligheter og høyere bompenger mener Søndanaa vil føre til opp mot halvert trafikk på nye E18 mellom Arendal og Grimstad, selv om kapasiteten er doblet.

– Det er helt vilt. Jeg synes det er vanvittig at samfunnet skal svi av 5,8 milliarder kroner på et prosjekt som gjør det verre for alle bortsett fra dem som liker å kjøre fort. Jeg synes det er mye penger. Det er så mange steder man kunne brukt de pengene mye, mye bedre.

Nye Veier: – Planlegger i tråd med mandatet vårt

Magne Ramlo er prosjektdirektør for utbyggingsområdet E18 Langangen - Grimstad i det statseide utbyggerselskapet Nye Veier, som står ansvarlig for utbyggingen.

– Jeg vet ikke hvilke beregninger Søndenaa baserer seg på, men jeg har ikke til hensikt å gå inn å diskutere faktapåstander med ham. Jeg ønsker ikke å kommentere hans forslag til alternativer. Jeg ser at han fremstår kritisk til utbyggingen av strekningen, sier Ramlo til ABC Nyheter.

Han viser til at strekningen er lagt inn som en del av Nye Veiers portefølje i stortingsmelding 25, og deres mandat er blant annet å planlegge og bygge strekningen for å øke samfunnsnytten.

– Mandatet vårt tilsier at vi skal planlegge for fire felt og 110 kilometer i timen på alle motorveistrekninger vi bygger. Vi skal bygge trafikksikre veier, det ligger også i mandatet.

– Hvorfor blir det færre kryss og påkjøringsmuligheter?

– Det er i henhold til Vegvesenets retningslinjer. Det skal være minst fem kilometer mellom kryssene. Videre er kryss veldig kostbare å bygge. Eksisterende E18 vil i stor grad bestå og omregulert til lokalvei, så de kryssene som er der vil fortsette å være der, sier Ramlo.

Han viser videre til at det forbi Grimstad er planlagt ny, parallell lokalvei som vil lede trafikken inn i Grimstad inn på eksisterende og nye kryss for E18.

Skal utrede trafikk-konsekvenser snart

Nye Veier skal sammen med kommunene og fylkeskommunen gjøre en mer detaljert analyse for deler av strekningen.

– Som en del av den videre planleggingen skal vi utrede dette mer i detalj for å se hvilke konsekvenser ny E18 vil ha for trafikkmønsteret på hele strekningen. Deretter må vi vurdere om det er nødvendig med tiltak.

Ramlo er ikke i tvil om at ulykkestallene på strekningen vil bli betydelig redusert.

– Kunne man gjort dette billigere enn 5,8 milliarder kroner?

– Det er den foreløpige kostnadsberegningen. Så kan man velge å la være å bygge. Man kan bygge mindre vei. Man kan beholde den som er der. Men vårt mandat er å planlegge firefelts motorvei med hastighet på 110 kilometer i timen, og da blir kostnadene deretter. Dagens E18 er av veldig høy kvalitet. Det å øke trafikantnytten på den veien er krevende.

Neste fase i prosjektet er å få laget og vedtatt en reguleringsplan. Det er foreløpig ikke klart når byggestart vil være. Ramlo anslår at den aller tidligste strekningen kan stå ferdig er i 2028-2029, men det forutsetter at hele prosessen fremover går knirkefritt.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy