Stemmer/Politikk:

Hvem skal eie Norge?

Høyre svarer på Aps kritikk rundt delprivatiseringen av Statkraft.
Høyre svarer på Aps kritikk rundt delprivatiseringen av Statkraft. Foto: Statkraft

Under overskriften «Nei til salg av Norge» skriver Arbeiderpartiets Knut Storberget at dagens regjering presser på for å selge Norge og sette våre naturressurser på spill. Det er ikke riktig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Innlegget er skrevet av Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre og Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsmann i Høyre.

Høyre vil ikke selge våre naturressurser. Verdiskapingen av disse skal komme fellesskapet til gode, der er vi alle enige.

Vi er imidlertid ikke enig i at det er likhetstegn mellom nasjonal styring og statlig eierskap, slik Storberget ser ut til å mene. Høyre er mer positiv til rollen private kan spille enn det Arbeiderpartiet er. Vi vet fra tidligere delprivatiseringer at internasjonalisering sammen med private eiere kan tjene fellesskapet på en god måte. Det er Statoil og Telenor, to selskaper som ble delprivatisert under Jens Stoltenbergs første regjering i 2001, gode eksempler på. Telenor gikk fra å være et selskap med 2 millioner kunder til å bli et selskap med 200 millioner kunder. Dette har skapt store verdier for Norge, og ville neppe vært mulig eller formålstjenlig å gjøre som helstatlig selskap.

Bakgrunn: Storberget: Stopp salget av Norge

Statens hovedoppgave overfor næringslivet bør først og fremst være å legge til rette for høy verdiskaping i selskapene gjennom stabile og gode rammebetingelser. Det er viktigere enn at staten opptrer som eier. Hurtigere endringer i næringslivet gjør at næringslivets omstillingsevne blir viktigere. Det stiller økende krav til at eierne er kompetente. Høyre mener sterke og mangfoldige eierskapsmiljøer er viktig for å utvikle solide, bærekraftige bedrifter og næringsklynger. Ved å slippe flest mulig til får landet flere kompetente eiere som kan fylle en skiftende eierrolle. Det gjør næringslivet mer omstillingsdyktig, og dette gir konkurransekraft. Konkurransekraft gir verdiskaping - og velferd.

Det normale i Norge er privat eierskap i og av næringslivet. Det finnes også gode argumenter for at staten ikke skal abdisere fra eierrollen, for eksempel å sikre en trygg forvaltning av felles naturressurser. Viktige sektorpolitiske hensyn, og å sikre kompetanse og hovedkontorfunksjon i Norge er andre gyldige argumenter. Og den kapitalsterke norske staten kan av og til utgjøre en forskjell som garantist for et langsiktig eierperspektiv. Dette er perspektiver som også fremgår klart og tydelig i regjeringens eierskapspolitikk.

Hva som er en god sammensetning av virksomhet og eiere avhenger av markeder, virksomhetens utvikling og karakter, samt med eiernes forutsetninger og holdning til risiko. Vi mener tiden nå er moden for å delprivatisere Statkraft. Det vil gi en viktig risikoavlastning for norske skattebetalere, samtidig som selskapet tilføres større kraft til å satse ute. Forutsetningen for å gjøre dette, er at vi skjermer de norske vannkraftverkene, og den evigvarende ressursen de representerer, til glede for fellesskapet og fremtidige generasjoner.

Staten vil også i fremtiden være en viktig eier i norsk næringsliv. Men det finnes flere måter å sikre nasjonal styring enn gjennom direkte statlig eierskap. Det er mulig å organisere virksomhetene slik at norske skattebetalere ikke alene tar risikoen ved for eksempel internasjonale satsinger, samtidig som et selskap får inn verdifull kompetanse via et bredere eierskap. Både konsesjonsregelverk og skattesystem, herunder grunnrentebeskatning knyttet til naturressurser og formuesskatt knyttet til likebehandling av norsk og utenlandsk eierskap, er slike virkemidler.

Høyre vil sikre sterk norsk kontroll over våre naturressurser, og verdiskapingen fra utnyttelse av disse skal tilkomme fellesskapet. Men vi vil bruke virkemidler som maksimerer begge deler. Vi tror ikke en «nasjonaliseringskommisjon» for statlig overtakelse av store norske selskaper er veien å gå, slik Arbeiderpartiets mulige regjeringspartner Senterpartiet tar til orde for. Det gir bare kontroll, men lite verdiskaping. Vi tror derimot på å bedre vilkårene for norske eiere, ved blant annet å redusere formuesskatten de må betale i dag. Det gir både norske eiere og økt verdiskaping.

Storberget kommer med en rekke unøyaktigheter i sitt innlegg, bl.a. knyttet til skog. For det første må det slås fast at privat eie er regelen, ikke unntaket innen skognæringen. Regjeringen har utredet salg av Statskog, men det er et år siden vi slo fast at salg ikke er aktuelt. Arronderingssalget er riktig nok noe større enn det den rødgrønne regjeringen iverksatte. Det skjer på Statskogs eget initiativ, fordi selskapet vurderte at det vil gi en bedre driftsstruktur på skogen. Resultatet er interessant: Ca. 80 prosent er solgt til private eller kommuneskog som er hjemmehørende i den kommunen skogen ligger. At privatpersoner eller kommuner skal være dårligere eiere enn staten er vi ikke enige i. Gjennom salg er forvaltningen av denne viktige naturressursen flyttet ut lokalt. Det mener Høyre er bra.

Storberget sier han vil bygge landet, ikke selge det. Arbeiderpartiet i regjering gjennomførte flere større salg av statlig virksomhet. Statoil og Telenor er nevnt, skogsalg fra Statskog like så. Og med Trond Giske som næringsminister ble SAS og en rekke andre statseide selskaper satt på salgsblokka. Og Giske solgte fiskefôrprodusenten Ewos ut av landet, som bare to år senere ble videresolgt for mer en det dobbelte. Mange av disse grepene var vi enige i. Det underlige er at Storberget og Arbeiderpartiet synes det er greit å selge statlig virksomhet når de selv bekler regjeringskontorene, men bare da.

Les også:

Høyre-forslag om delprivatisering av Statkraft

KrF snur – åpner for delprivatisering av Statkraft

Statkraft gir opp milliardprosjekt