Åpen for alle - alltid

Acer bestemmer ikke strømprisene i Norge

«Nei til EU tapte som forventet den såkalte Acer-saken i Høyesterett. Tre rettsinstanser har nå slått fast at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget i mars 2018 samtykket i å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen», skriver Fornybar Norges administrerende direktør Åslaug Haga.
«Nei til EU tapte som forventet den såkalte Acer-saken i Høyesterett. Tre rettsinstanser har nå slått fast at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget i mars 2018 samtykket i å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen», skriver Fornybar Norges administrerende direktør Åslaug Haga. Foto: Nei til EU
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi håper at Høyesteretts tydelige konklusjon i Acer-saken vil legge grunnlag for en mer faktabasert energidebatt i tiden fremover, med mindre villeding og feilinformasjon. Det vil gjøre det enklere å fokusere på det vi faktisk bør gjøre.

Stemmer: Åslaug Haga
Leder, Fornybar Norge

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne kommentaren ble først publisert på Altinget, som ABC Nyheter har et forholds til).

Strømprisene i Norge bestemmes av markedet og norsk politikk, ikke av Acer. Folk som jobber i energibransjen har visst dette lenge, og nylig ble det også enstemmig fastslått av 17 dommere i Høyesterett.

Nei til EU tapte som forventet den såkalte Acer-saken i Høyesterett. Tre rettsinstanser har nå slått fast at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget i mars 2018 samtykket i å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Som en konsekvens av dette, ble Norge medlem i EUs energibyrå Acer.

Dette er Altinget

Altinget.no er Norges første rendyrkede politiske nettavis. Med 28 nisjemedier i Danmark og 11 i Sverige er Altinget allerede et etablert mediehus i Norden. Målet er å øke forståelsen for nasjonal og europeisk politikk gjennom nisjejournalistikk av høy kvalitet – med et nøytralt utgangspunkt.

Nei til EU har hevdet at Stortingets beslutning var i strid med Grunnloven fordi den ikke ble vedtatt med tre firedelers flertall, men i stedet med et alminnelig flertall. Ifølge Grunnloven § 115 skal avgjørelser som innebærer en myndighetsoverføring som er mer enn lite inngripende, kun tas med tre firedelers flertall.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyesterettsdommen som ble offentliggjort 31. oktober, viser at mye av diskusjonen om Acer har vært direkte villedende. Høyesterett slo ikke bare fast at myndighetsoverføringen er lite inngripende, men at den er i ytterkant av hva som faktisk kan kalles en myndighetsoverføring.

Prisene bestemmes av markedet

Ifølge Nei til EU er Acer skyld i at vi i Norge de siste årene har opplevd en økning i strømprisene. Dette er nå blitt avvist av Høyesterett. I dommen er Høyesterett tydelige på at det er norsk politikk og markedet – ikke Acer – som bestemmer strømprisene og energipolitikken i Norge. Det at Acer er viktig for norske strømpriser, er derfor kun en myte.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for Norges medlemskap i Acer, er norske politikere fortsatt med på å bestemme hvor det skal bygges ny kraftproduksjon og nytt nett, samt nye strømkabler til andre land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Strømprisene derimot, bestemmes av markedet. Der er det tilbud og etterspørsel som er med på å avgjøre hva prisene blir, og her er værmessige forhold som vind, nedbør, temperatur og snøsmelting av stor betydning.

Det at Acer er viktig for norske strømpriser, er kun en myte.

Tilbudet øker når det blåser og vindkraftproduksjonen stiger, eller når vannkraftproduksjonen går opp når det regner eller snøen smelter. Etterspørselen etter strøm er også væravhengig, og stiger når det blir så kaldt at folk slår på panelovnene sine, eller når det er så varmt at man bruker aircondition inne.

I tillegg til disse værmessige faktorene, påvirkes strømprisene også av tilgjengelig overføringskapasitet til andre prisområder og andre land, og av prisene på CO2-kvoter, kull og gass. Det som til enhver tid avgjør hva strømprisen blir, er hvor dyrt det er å produsere én enhet strøm ved det kraftverket med de høyeste kostnadene av alle de kraftverkene som må produsere strøm for at etterspørselen skal bli møtt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentral rolle i utviklingen

Vi er en del av et europeisk marked. I andre land er det fremdeles mange kraftverk som må brenne kull eller gass for å produsere strøm, og som derfor må kjøpe CO2-kvoter. Det er av den grunn at prisene på CO2-kvoter, kull og gass har betydning for hva strømprisene blir i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009 med mål om å bidra til videre utvikling av det indre markedet for elektrisitet og naturgass. Det tok hele ni år før den ble innlemmet i norsk rett.

Med pakken ble samarbeidet mellom reguleringsmyndighetene i EU styrket gjennom opprettelsen av energibyrået Acer. Acer har en sentral rolle i utviklingen av nytt regelverk til utfylling av den tredje pakken, og fungerer som rådgiver, fører tilsyn og har vedtaksmyndighet på visse saksområder.

Mer faktabasert energidebatt

Verden står overfor en enorm omstilling av energisystemet, en omstilling som er helt nødvendig for at vi skal begrense klimaendringene. I både Norge og EU er målet å kutte klimagassutslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Her i Norge har vi hittil kun klart å kutte utslippene med fem prosent. Vi har derfor fortsatt en lang vei å gå for å nå klimamålene, og bare sju år igjen å gjøre det på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omstillingen fra fossil til fornybar energi vil innebære en storstilt utbygging av ny fornybar energi og nytt nett, og enorme investeringer, både her i Norge og i resten av Europa. Det er viktig at landene samarbeider på tvers av landegrensene om dette. Hvis alle land skal gjøre det alene, vil det bli mye dyrere for alle.

Vi håper at Høyesteretts tydelige konklusjon i Acer-saken vil legge grunnlag for en mer faktabasert energidebatt i tiden fremover, med mindre villeding og feilinformasjon. Det vil gjøre det enklere å fokusere på det vi faktisk bør gjøre, nemlig å bygge ut nok fornybar energi til å kutte utslipp og få den strømmen vi trenger til elektrifisering og ny, grønn industri.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).