35 tips som kutter skatten

Foto: Astrid Dalen (ABC Penger)
Foto: Astrid Dalen (ABC Penger)

Her er 35 tips til hva du bør sjekke ut før levering.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattekalkulatorer

Skattekalkulator 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Skatter og avgifter 2012
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Les mer om selvangivelsen

Billigere lån kan gi skattefradrag

Pensjonister må sjekke selvangivelsen ekstra nøye

Pass på at du får foreldrefradraget

Dette har du har krav på av reisefradrag

Slik gjør du endringer i selvangivelsen

Alt du trenger til selvangivelsen

Her er oversikten over postene der du kan gjøre lønnsomme endringer i årets selvangivelse.

Dersom du er sikker på at du ikke trenger å endre noe, og at alle fradrag er med, trenger du ikke å levere.

Men for mange vil det være penger å spare på å sikre at alle fradrag du har rett på, er oppført.

Oversikten er alfabetisk satt opp, med tilhørende post i parentes.

1. Advokathjelp (post 3.3.7)

Utgifter til advokater som har sammenheng med vedlikeholdelse eller erverv av inntekt kan trekkes fra.

Hvis utgiftene har sammenheng med lønn, inngår det i minstefradraget. Men da må de virkelige utgiftene være større enn standard minstefradrag på 75.150 kroner.

2. Aksjehandel (post 3.3.7)

Husk også på å føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette kan være aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningstjenester.

For å ha rett til fradrag må det være et visst nivå på aktiviteten. Fradragene må til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået.

Les mer om hva du har fradragsrett for.

3. Aksjetap (post 3.3.8)

Det er ikke alle aksjeomsetninger du får forhåndsutfylt. Dette gjelder blant annet utenlandske aksjer (som også kan være notert på Oslo Børs). Du må selv sørge for å føre opp disse aksjene.

Les mer om aksjebeskatning.

4. Arv (post 4.8)

Arveavgift har i utgangspunktet ingen ting med skatten å gjøre. Men skylder du arveavgift ved årsskiftet, kan du føre opp dette beløpet som gjeld. Betaler du formueskatt har dette betydning.

Les mer om arv.

5. Avis (post 2.1)

Fri avis blir ofte feilaktig ført opp i lønns- og trekkoppgaven. Hvis du har ekstra informasjonsbehov, kan du få dekket én eller flere aviser på jobben. Å ha et ekstra informasjonsbehov kan, med rette, svært mange hevde å ha. Hvis du betaler for en avis selv, skal du da ikke fordelsbeskattes for avis i jobben.

Husk på å betale den billigste avisen selv, det gir den laveste fordelsbeskatningen.

6. Bankboks/VPS (post 3.3.7)

Hvis du oppbevarer inntektsgivende papirer i bankboks, kan du trekke fra utgiften til dette. Mer aktuelt er det at du kan trekke fra årsavgiften du eventuelt har på VPS-kontoen.

7. Barnepass (post 3.2.10)

Både private og kommunale barnehager har plikt til å sende inn opplysninger, men pass likevel på at det er kommet med og er korrekt.

Det er også fradragsrett for dagmammaer, au pair og barnevakt må du passe på å fylle inn selv.

Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, for de påfølgende 15.000 kroner. Barnet må være født 1999 eller senere for å ha rett til fradrag. Har du for eksempel to barn under 12 år, gir dette rett til 40.000 kroner i foreldrefradrag (25.000 + 15.000 kroner).

Les mer om foreldrefradrag.

8. Barnpensjon (post 3.3.7)

Barn som er født i 1994 eller tidligere har krav på et særskilt inntekstfradrag når barnet mottar barnepensjon, samtidig som det har arbeidsinntekt. Størrelsen på fradraget er det minste av:

1. arbeidsinntekt minus det tilhørende minstefradraget, eller 2. barnepensjon minus det tilhørende minstefradraget

Fradragsbeløpet kan ikke bli høyere enn personfradraget i klasse 1, det vil si 43.600 kroner.

9. Bil (post 4.2.5)

Ofte er takseringsverdien lavere enn markedsverdien av bilen. Takseringsreglene oppgis i prosent av nybilpris. Velg det laveste av takseringsreglene, og hva du mener bilen er verdt.

Skalaen er slik:

Årsmodell% av nypris
201175%
201065%
200955%
200845%
200740%
200630%
200520%
2004-199615%
1995-19821.000 kroner
1981 og tidligereindividuelt

10. Bolig (post 4.3.2)

Ligningsverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis den er det, send inn en klage. Siden fordelsbeskatning av egen bolig har falt bort, har dette kun betydning for formuesskatten. Hvis du ikke har positiv formue vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

Les mer om boligskatt og formue.

11. Boligsameie/borettslag (postene 4.8.2, 4.3.1 og 3.3.4)

Sjekk at du har fått med deg andelen din av fellesgjeld, formue og renter.

12. Bompenger (post 3.2.8)

Dette er bare fradragsberettiget hvis bilbruken sørger for at reisetiden blir to timer kortere. De samlede utgiftene må være på over 3.300 kroner for å kunne trekke dem fra. Dette inngår i det samlede reisefradraget.

Les mer om reisefradraget.

13. Fagforening (post 3.2.11)

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra opp til 3.660 kroner i fagforeningskontingent.

14. Firmabil

Sjekk at du bare beskattes for riktig antall måneder hvis du bare har hatt firmabil i deler av 2011.

Hvis bilen var over tre år ved inngangen til 2011, skal grunnlaget reduseres med 25 prosent.

Kjører du over 40.000 km i yrket, skal grunnlaget også reduseres med 25 prosent.

El-bil gir en reduksjon i grunnlaget på 50 prosent.

Les mer om firmabil.

15. Gaver (post 3.3.7)

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. maksimalt beløp er 12.000 kroner.

Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå på selvangivelsen. Har du ikke mottatt noen kvittering, må du kontakte gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.

Listen over godkjente gavemottagere finner du her.

16. Gave/Tilskudd til vitenskaplig forskning (post 3.3.7)

Tilskudd til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 prosent av gaveyters allminnelige inntekt. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon.

Liste over godkjente institusjoner finner du på her.

17. Kreditfradrag (fyll ut skjema RF-1147)

Hvis du har inntekter fra utlandet som lønn, utbytte eller renteinntekter som du har betalt skatt av kan du kreve fradrag for skatten du har betalt i utlandet. Kreditfradraget kan bare trekkes fra i skatt som du betaler i Norge, dette for å unngå dobbeltbeskatning.

18. Lønnsinntekter (post 2.1)

Inntekter som ikke overstiger 1.000 kroner skal ikke føres opp, selv om du har fått lønns- og trekkoppgave på den. Hele beløpet er skattepliktig når inntekten går over grensen. Tjener du for eksempel 1.001 kroner, blir dermed hele beløpet skattlagt.

For arbeid utført i hjemmet og for skattefrie organisasjoner er denne grensen 4.000 kroner.

19. Lønnsinntekter som er feil

Sjekk at lønns- og trekkoppgaven er korrekt. Det kan for eksempel være feil tall for lønn, eller at noe som skulle vært skattefritt er ført som lønn.

20. Pendling (post 3.2.7 og 3.2.9)

Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp:

Pendlerfradrag 2011
PostForutsetningSum
Kost240 døgn * 189 kroner45 600
Losji3.000 * 12 måneder36 000
Reise21.000 km * 1,50 kr17 800
Totalt fradrag99 400
Skattebesparelse27 832

For reise er det beløp utover 13.950 kroner som kan trekkes fra, dette er det tatt hensyn til. I dette eksemplet er det totale fradraget 99.400 kroner, noe som gir 27.83 kroner i lavere skatt.

Les mer om pendling.

21. Pensjonister og renteinntekter

For gifte pensjonister kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 158.650 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

Les mer om dette her.

22. Pensjonister og renteutgifter

For gifte pensjonister kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 158.650 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

Les mer om dette her.

23. Refinansiering

(Post 3.3.1)Alle kostnader i forbindelse med bytte av lånegiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Behandlings- og depotgebyr er fradragsberettiget uansett, men ved refinansiering er det flere kostnader som du kan trekke fra. Du kan trekke fra tinglysingsgebyret som var på 1.935 kroner (evt 215 kroner).

Hvis du måtte ta takst i forbindelse med refinansieringen, er også dette fradragsberettiget. Disse to postene kan fort komme opp i 5.000 kroner.

24. Reise (post 3.2.8)

Pass på at du har fått med deg reisefradraget. Men du må ha en reiseavstand på 20 km før du får et reisefradrag som du kan trekke fra. Du får bare trekke fra beregnede reisekostnader på over 13.950 kroner.

Satsen er 1,50 kroner per kilometer, uavhengig av hvordan du kommer deg på jobb.

Les mer om reisefradrag.

25. Renter (post 3.1.1)

Renter av private lån er også fradragsberettiget. Den store mengden av denne typen lån er mellom foreldre og barn. Baksiden av medaljen er at foreldre må inntektsføre renteinntektene, slik at familiemessig nuller dette seg ut.

26. Renter - fordeling av dem

Normalt spiller det ingen rolle hvem som trekker fra rentene. Effekten av et rentefradrag er uansett 28 prosent.

Hvis den ene parten har lav inntekt kan det lønne seg å fordele fradraget annerledes. Har den ene har en netto inntekt (alminnelig inntekt) på under 40.800 kroner, eller at fradraget gjør at nettoinntekten kommer under dette, lønner det seg å føre rentefradraget på den annen part. Grunnen er at det automatisk gis et personfradrag på 43.600 kroner, slik at en nettoinntekt på null i praksis er dette beløpet.

27. Renter og jobb (post 2.1 og 3.3.1)

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver. Hvis du har et smålån i jobben, skal du ikke fordelsbeskattes hvis du ikke betaler rente på det lånet. Et smålån kan maksimalt være på 3/5-dels G (47.530 kroner). Sjekk at rentefordelen av dette ikke er påført i lønns- og trekkoppgaven.

Har du et «vanlig» lån der du betaler en rente som ligger under normrenten, blir du fordelsbeskattet. Skattefordelen er forskjellen mellom renten du betaler og normrenten. I 2011 var normrenten slik:

2011Sats
Januar og februar2,75%
Mars og april2,75%
Mai og juni2,75%
Juli og august2,75%
September og oktober2,75%
November og desember2,75%
Gjennomsnitt2,75%

Hvis du har fått et slikt påslag, har du også rett til å trekke fra som renteutgift det samme som du har fått i påslag.

28. Restskatt - betal i tide

Strengt tatt sparer du ikke skatt på dette rådet, du sparer rente. Betaler du inne 31 mai sparer du en god del renter. Du betaler mye mer i renter på restskatt, enn det du får i perioden frem til du skal betale restskatten.

29. Skatteklasse

Sjekk at du er i riktig skatteklasse. Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse forekommer feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer.

Har dere delt omsorg må du passe på at du blir lignet i klasse 2 annethvert år.

Du har rett til skatteklasse 2 hvis du er aleneforsørger for barn, og barnet ikke tjener mer enn 0,5 G (39.108 kroner)

Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt.

Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Les mer om skatteklasse.

30. Sykdom (post 3.5.4)

Hvis du har hatt «uvanlig store sykdomsutgifter» for egen sykdom eller andre du forsørger, kan du ha rett til særfradrag. Du må kunne dokumentere/sannsynliggjøre at utgiftene minst utgjør 9.180 kroner for 2010. Hvis de er over dette nivået, får du fradrag for hele beløpet. Hvis de er under, får du null i fradrag. Sykdommen må ha vart i to år, eller at den antas å vare i over to år.

Dette fradraget fases ut fra 2012.

31. Telefoni (kommunikasjon) (post 2.1)

Sjekk spesielt at du ikke har for høy fordel. Du kan maksimalt beskattes for 4.000 kroner hvis du har én av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon dekket. Hvis du har to av dem dekket er maksimal beskatning 6.000 kroner.

Les mer om kommunikasjonsskatten.

32. Underholdsbidrag (post 3.3.3)

Du har rett til å trekke fra underholdsbidrag til separert eller skilt ektefelle. Barnebidrag kan ikke lenger trekkes fra.

33. Underskudd til fremføring

Hvis du har hatt en netto inntekt som er under null, kan du trekke fra dette neste år. Dette kan for eksempel oppstå ved tap på salg av aksjer.

34. Utenlandske arbeidstagere (post 3.3.7)

Utenlandske arbeidstagere som er skattepliktige til Norge for lønnsinntekt uten å være bosatt her, kan kreve standardfradrag ved ligningen. Dette gjelder maksimalt i to år.

Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (samme grunnlag som minstefradraget), maksimalt 40.000 kroner. Det er en rekke fradrag som til gjengjeld faller bort. Men viktige fradrag som personfradrag, minstefradrag, pensjonsordninger i arbeidsforhold og fagforeningskontingent beholdes. Standardfradraget på 10 prosent vil derfor som oftest være større enn de fradragene som mistes.

35. Valutatap (post 3.3.7)

Hvis du har tap på valutalån, må du selv huske på å føre det opp. Tapet er er differansen mellom kursen ved opptaket, og kursen ved betaling, ganget med valutabeløpet.

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Personvernpolicy