Meny

Kan kjernekraft redde verden?

Det er ikke mulig å komme utenom kjernekraft, ifølge flere av de forskerne vi har snakket med. Foto: Colourbox

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her får du en gjennomgang av de sterkeste argumentene for og mot kjernekraft.

Voldsomme atomulykker har tvunget tusenvis av mennesker bort fra hjemmene sine opp gjennom historien.

Redningsarbeidere er døde og antallet krefttilfeller har steget. Én fremskrivning sier at opp mot 4000 mennesker forventes å dø bare på grunn av strålingen fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Les også: Hvor farlig er kjernekraft?

Men kjernekraft er en mye renere energiform enn kull og olje, som i tillegg fører til global oppvarming. Kjernekraft kan bremse den globale oppvarmingen.

Det er sterke argumenter – og følelser – på spill i debatten om kjernekraft. Men hva er egentlig de beste argumentene? Bør vi innføre eller skrote kjernekraft ifølge vitenskapen?

Det undersøker vi i denne artikkelen.

De mest brukte argumentene for kjernekraft (1, 2 & 3)

  • Klima. Kjernekraft slipper ut ikke CO2 og bruker bare begrensede ressurser fra naturen.
  • Lett å få ta i drivstoffet. Brenselet til atomreaktorene finnes mange steder i verden, mens kull, olje og naturgass er begrenset til relativt få land.
  • Strømmen kan produseres når som helst, mens vind- og solenergi er avhengig av at vinden blåser eller av at solen skinner.

Verdens atomkraftverk

Av verdens 448 kjernekraftreaktorer ligger 99 i USA. 58 ligger i Frankrike, 42 i Japan og 36 i Kina. Kina er det landet som satser tyngst på kjernekraft.

I USA utgjør elektrisiteten fra kjernekraft 19,7 prosent av det samlede forbruket, mens det i Ukraina utgjør 52,3 prosent og i Frankrike 72,3 prosent.

Kilde: The International Atomic Energy Agency og BP Global

De mest brukte argumentene for kjernekraft (4 & 5)

Du får en veldig stor stabilitet i prisene fordi utgiftene ligger i den tidlige fasen, når anlegget skal bygges. Etter det er det forholdsvis små drivstoffutgifter. Prissvingninger på uran påvirker ikke prisen på samme måte som prisene på olje eller gass.

Kjernekraft krever ikke store arealer.

Forskere vil ha kjernekraft

I 2013 sendte fire av verdens mest anerkjente klimaforskere et åpent brev til «de som har innflytelse på miljøpolitikk, men som er motstandere av atomenergi». I brevet skrev de blant annet at «motstand mot kjernekraft truer menneskehetens evne til å motvirke farlige klimaendringer.»

Forskerne ba om midler til utvikling og utnyttelse av sikrere atomenergisystemer.

I 2010 utga en annen forskergruppe fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) en studie der de konkluderte med at jordens uranreserver er nok til 1000 atomreaktorer i 50 år.

Derfor ville det være feil å velge bort kjernekraft som energikilde, skrev forskerne.

Atomulykker

I tillegg til Tsjernobyl og Fukushima regnes fire andre ulykker blant de mest alvorlige – Kyshtym (Russland, 1957), Three Mile Island (USA, 1979), Tokai Mura (Japan, 1999) og Studsvik (Sverige, 2002).

Tsjernobyl: 4000 kan ha dødd av stråling

I 2005 utga en internasjonal forskergruppe en rapport på 600 sider ( oppsummert her) der de redegjorde for at opp mot 4000 mennesker kan ha mistet livet på grunn av stråling fra Tsjernobyl-ulykken.

Da rapporten ble utgitt, lå dødstallet på 50, og de fleste var arbeidere som arbeidet i området rett etter ulykken.

De aller fleste andre dødsfallene vil skyldes krefttilfeller forårsaket av stråling, konkluderte forskerne.

Rapporten ble utgitt av «Chernobyl Forum», som blant annet består av åtte FN-byråer, blant annet International Atomic Energy Agency (IAEA) og Verdens helseorganisasjon, WHO.

Luftforurensning dreper også

Atomulykker koster menneskeliv, men det gjør også fossile drivstoff. Globalt sett er luftforurensning direkte årsak til om lag 2,5 millioner dødsfall årlig, konkluderte en forskergruppe i en studie fra 2013, offentliggjort i tidsskriftet Environmental Research Letters.

Den farligste kilden til luftforurensning er de fine partiklene som slippes ut ved forbrenning.

Kjernekraft er bra for klimaet

I et klimaperspektiv er det hele ganske enkelt: Kjernekraft er bra for klimaet, mener professor Jens Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohr-instituttet ved Københavns Universitet.

Utslippene av CO 2 er null.

– Fordi kjernekraften er så ren, kan vi ikke få nok av det, sier Jens Hesselbjerg Christensen, som har stått i spissen for et klimaforskningssenter ved Danmarks Meteorologiske Institut og vært en av hovedforfatterne for FNs klimarapporter.

Kjernekraft er allerede utbredt

I dag blir nesten 5 prosent av verdens samlede energiforbruk dekket av kjernekraft – men det kunne vært mye mer. Det forteller Bent Lauritzen, som arbeider ved DTU Nutech og er Danmarks ledende ekspert på kjernekraft.

Noen land får mer enn halvparten av energien fra kjernekraft, for eksempel Frankrike og Ukraina, og andre land bygger stadig flere kraftverk. Det gjelder først og fremst Kina.

Les også: Når går verden tom for uran?

Kjernekraft er allerede utbredt – og selv om Danmark ikke har atomkraftverk, bruker de likevel kjernekraft indirekte fordi vi importerer strøm fra Tyskland og Sverige.

De to landene får en stor del av energien fra kjernekraft.

– Vi baserer strømforsyningen på å importere strøm, også fra land som bruker kjernekraft, sier Bent Lauritzen, som er avdelingssjef ved Center for Nukleare Teknologier ved DTU.

I Norge har vi to kjernekraftverk - ett i Halden og ett på Kjeller ved Lillestrøm - men de brukes bare til forskning.

Verden har et umettelig energibehov

På verdensplan kommer vi ikke utenom kjernekraft, mener Eigil Kaas, som er professor i meteorologi og klimadynamikk ved det danske Niels Bohr-instituttet.

– Danmark kan klare seg med vindkraft, og Norge kan klare seg med vannkraft. Men for resten av verden blir det veldig vanskelig å klare seg med vind, vann og sol, sier han.

Les også: Atomkraft løser klimatrussel

Bent Lauritzen er enig. For å kutte utslippene av CO 2 og andre drivhusgasser, må vi sette alle kluter til.

Derfor bør Danmark, akkurat som Frankrike, Storbritannia og Kina, satse på forskning på både kjernekraft og sol- og vindenergi, mener professoren.

– Kjernekraft kan bidra til å redde verden. I dag er det over en milliard mennesker som ikke har adgang til strøm. Verden har et enormt energibehov, og alle fremskrivninger viser at det behovet bare vil vokse, påpeker Lauritzen.

Slik utvinnes energi fra kjernekraft

Før vi beveger oss over til motstandernes argumenter, skal vi kort beskrive prosessene i kjernekraft.

Kjernekraft er basert på reaksjoner i atomkjerner og foregår i en kjernereaktor.

Det kan skje med to ulike metoder:

Fusjon. En prosess der små atomkjerner blir til en større atomkjerne. Fusjon bygger på et prinsipp om at litt av den såkalte bindingsenergien, som atomkjerner bruker til å holde seg sammen, kan frigis ved å smelte sammen flere små kjerner.

Prosessen krever imidlertid ekstremt høye temperaturer, og forskerne klarer fortsatt ikke å hente mer energi ut av prosessen enn de må bruke for å holde den i gang.

Men hvis de klarer det, får vi en nesten uuttømmelig energikilde. Det skyldes at den ene typen brensel til fusjonsenergi, deuterium, kan utvinnes av vann, og den andre, tritium, kan produseres av litium.

Fisjon. En prosess der en tung atomkjerne spaltes i to nesten like store deler. Når en atomkjerne spaltes, blir en kjedereaksjon mulig, og energi frigjøres. I atombomber skjer frigjøringen eksplosivt, i kjernereaktorer ved en kontrollert prosess.

Dagens atomreaktorer er basert på fisjon. Hittil har teknologien tatt utgangspunkt i grunnstoffet uran – mer presist uran 235 – og i mindre grad plutonium.

Radioaktivt avfall kan være farlig

Fisjon skaper imidlertid også et restprodukt av radioaktive atomkjerner som ikke kan nøytraliseres av kjemikalier. De radioaktive stoffene er noe av det som bekymrer aller mest, siden de kan være farlige for mennesker i store mengder og risikerer å sive ut i grunnvannet hvis ikke avfallet oppbevares forsvarlig.

Dessuten er det både komplisert og dyrt å oppbevare dette avfallet, som kan ha en nedbrytningstid på opp mot 300 000 år.

Det er imidlertid mange tiltak i gang for å løse avfallsproblemet. Forskerne undersøker for eksempel om man kan gjøre stoffene mindre radioaktive på andre måter enn kjemiske påvirkninger.

Én muligheter er å gjøre halveringstiden kortere ved hjelp av fusjon, forteller Bent Lauritzen. Dette forskningsfeltet kalles «transmutasjon».

Uran kan være på vei ut

Et annet stort forskningsfelt i dag er arbeidet med å utnytte andre former for brensel enn uran og plutonium. For eksempel thorium, som finnes i blant annet Grønland og Norge.

Det finnes nesten 600 ganger mer thorium enn uran 235.

Flere danske bedrifter arbeider med å utvikle thoriumatomreaktorer, som men det eksisterer i dag bare noen få prototyper.

Thorium kan ikke stå alene

Thorium er ikke nok i seg selv, det kreves uran eller plutonium i tillegg å drive en reaktor.

Men det er ikke nødvendigvis en ulempe, mener forskerne. Det betyr nemlig at avfall fra eksisterende kraftverk kan blir til nytt råstoff.

Fremtidens atomkraftverk vil dessuten produsere mye mindre avfall enn før.

I dag bruker mange kraftverk bare en prosent av uranet, mens nye anlegg vil kunne utnytte opp mot 90 prosent av brenselet. Det betyr mye mindre avfall.

Flere ulemper ved kjernekraft

Det er imidlertid ikke bare atomavfall som vekker skepsis hos motstandere av kjernekraft.

Andre punkter som bekymrer er:

Det er dyrt og tar lang tid å bygge et atomkraftverk. I 2013 brukte et fransk energiselskap for eksempel 141 milliarder kroner på å bygge et atomkraftverk i Storbritannia. Det tar fem år å bygge en atomreaktor i Kina – og ofte ti år i Europa på grunn av byråkrati.

Investeringer i fornybar energi kan gi utbytte i form av energi på kortere tid.

Det store motargumentet: ulykker

Det er imidlertid enda et problem ved kjernekraft, og det er selvfølgelig risikoen for ulykker.

Ved en ulykke på et atomkraftverk kan radioaktivitet slippe ut i gass og partikkelform som en sky. Radioaktiviteten stammer fra brenselselementene ved kraftverket.

Men forskerne jobber hele tiden med å forbedre sikkerheten, forteller Bent Lauritzen:

– Det er fortsatt ikke sikkert hva slags reaktorer som blir bygget i fremtiden. Men sikkerheten på de anleggene som bygges i dag, er vesentlig høyere enn tidligere reaktorene, som ofte er 40 år gamle.

Risikoen ved kjernekraft finnes

Uansett hvor mye sikkerheten blir forbedret, vil det finnes en risiko, påpeker Jens Hesselbjerg Christensen.

– Vi har jo tidligere sett konsekvensene når det går galt. Om det går galt, kan man regne på – men man kan si at hvis sannsynligheten er der, er den ikke null, sier han.

– Hvis vi femdobler kapasiteten, vil konsekvensene av en ulykke også bli større. Det blir et eksperiment.

Sikkerheten kan alltid bli bedre

Bent Lauritzen påpeker at alle europeiske reaktorer ble testet i kjølvannet på Fukushima-ulykkene i Japan i 2011 og ble vurdert til å leve opp til sikkerhetskravene.

– Myndighetene sjekket om anleggene ville tåle ulike naturkatastrofer. Ingen anlegg ble stengt, sier han.

Samtidig fant ble det funnet ting det var mulig å forbedre for å øke sikkerheten enda mer, legger han til.

– Sikkerheten er høy, men det er klart at den alltid bli bedre. Når det går galt, kan det ha store konsekvenser. Men det har vært ufattelig få eksempler på at det har gått virkelig galt.

Valget er ditt

Spørsmålet om kjernekraft har altså mange nyanser.

Kjernekraft innebærer alltid en liten risiko for mennesker og natur. Selv om risikoen blir mindre og mindre.

Men kjernekraft er også en mulighet for å gjøre noe med et av klodens aller mest presserende problemer, nemlig global oppvarming.

Hvilke argumenter som veier tyngst, er opp til deg.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Saken er først publisert på Forskning.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:32 Ambassadøren overleverte kondolanseprotokoll til Maren Uelands foreldre16:14 Søreide forferdet over henrettelser i Saudi-Arabia16:12 Sokndal-ordføreren: – Det har vært veldig dramatisk16:09 Skotsk leder vil ha ny folkeavstemning15:36 Mitter gir seg som sjef for alpinherrene15:16 Rekordmange klager på humorinnslag i NRK15:12 Grenseløs grensehandel i påsken14:54 Solskjær nummer to på sparke-listen14:50 Skogbrann i Halden – helikopter bistår med slukking14:43 Full kirke og pølsefest for Jon Skolmen14:27 Boeings overskudd krymper14:17 Tyske velgere aner ikke hvem kandidatene til EU-valget er14:15 Nå kommer dommen i den 20 år gamle Sjøvegan-saken14:14 Tyrkisk politi stanset folkemord-markering13:51 Politisjefen på Sri Lanka får sparken etter terroraksjonen13:50 Det heter ikke NSB lenger13:27 Brann i Vestfold under kontroll13:22 Sør-Norge må forberede seg på nedbørshelg13:22 Kulturprofil tiltalt for åtte voldtekter12:44 Vindkraftutbygger sammenlignes med naziokkupasjonen12:24 Innrømmer triksing – nå tar Arbeidstilsynet grep12:06 Tolv drept i eksplosjon i Idlib11:52 Chelsea-manageren må svare for utbrudd11:27 USA om rystende tall i ny rapport: – Vi forbeholder oss retten til selvforsvar11:14 Tesla med viktige nyheter i natt11:09 Dagpengeutbetalingene gikk ned i fjor10:56 Én kvinne blant selvmordsbomberne på Sri Lanka10:49 Åpner for å redusere Ødegaards prislapp10:35 Fortsatte å misbruke jente (14) etter at han fikk vite hvor gammel hun var09:31 Tottenham-manageren bønnfaller Eriksen09:30 Savnede dansker på Sri Lanka funnet i god behold09:26 Stor skogbrannfare en rekke steder i landet09:16 Ikke like ille for XXL som fryktet09:16 Drev butikker – forsynte seg med pengene09:11 Forskere: Klimautslipp fra oljesand undervurderes09:07 Minister: 60 pågrepet etter angrepene på Sri Lanka09:07 FpU vil ha pant på snusbokser08:01 Mistet kona, fikk lungebetennelse, drypp og infarkt07:39 Følg direkte: Trine Skei Grande møter til muntlig spørretime07:17 «Outstanding» Johannessen venter i norsk CL-duell07:10 Skogbrannen i Lyngdal nær slukket06:52 Uhell på Moss stasjon sørger for nye forsinkelser på Østfoldbanen06:46 Heiberg: – Nå hører jeg faktisk på min kone06:28 Nasdaq og S&P 500 satte nye rekorder på Wall Street06:26 Fengselsstraff for demokratiledere i Hongkong06:25 Guardiola før Solskjær-møte: – Old Trafford er ikke skremmende lenger06:11 Ny leder utnevnt i Greenpeace Norge06:10 Tre av fire SAS-fly kan bli stående på bakken fredag06:00 Dette skjer i dag05:55 Sri Lanka: Antall døde har steget til 35905:55 Sjeldne saksofoner stjålet fra samler05:52 Beboerne i Sokndal puster lettet ut05:30 Dette skjedde i natt05:30 Kim framme i Vladivostok05:22 Krav om å slette stemmer i Istanbul-valg avvist05:00 Ropstad varsler et tydeligere KrF04:50 Raymond Johansen: – De nye læreplanene er dårlig nytt for gutter04:46 New Zealand har ingen informasjon om kobling til Sri Lanka-angrep04:10 «Marsskjelv» kan være registrert for første gang04:08 Bondevik advarer Erna Solberg: – Vi bør ikke komme i den situasjonen03:56 Flere stengte veier etter skogbrann i Sokndal03:53 Pavelig påskeegg til Romas hjemløse03:35 Ytre høyre-parti inviterer Bannon til Berlin03:02 Guardiola reagerer på Solskjærs uttalelser før derbyet03:02 Netanyahu vil kalle opp Golan-bosetting etter Trump02:51 Mexico har returnert 15.000 migranter02:33 May gir Huawei tommel opp til deler av 5G-utbyggingen02:16 Forsker: Kampflyregningen vil ramme andre forsvarsgrener01:41 Barcelona nærmere seriegull etter seier01:40 Kurdiske myndigheter vil bistå med hjemsending av norske barn av IS-krigere01:25 Protesttog ruller inn i Sudans hovedstad01:00 36-åring fengselsdømt for overgrepsmateriale av barn00:52 17 barn døde etter skybrudd i Uganda00:32 Sokndal skole stengt etter storbrann00:31 Brasils ekspresident får redusert straff00:06 Afrikanske ledere krever slutt på kampene i Libya00:05 Ektepar i brannrammede Sokndal: – Man blir redd23:48 Ordfører i brannrammet kommune: – Det er veldig dramatisk23:28 USA truet med veto – FN-resolusjon om seksuell vold ble utvannet23:20 Solberg: Vi er uten mandat til å skille barn og foreldre23:09 Skogbrann nær sentrum i Sokndal – 160 boliger evakuert23:08 Eriksen-kanon sikret tre sene poeng mot tapre Brighton23:08 Økende skogbrannfare på Vestlandet22:42 Solberg: Vi er uten mandat til å skille barn og foreldre22:33 Alvorlig skogbrann i Skåne – flere evakueres22:01 Saudi-Arabia halshogget 37 statsborgere21:56 Byfuglien: Jeg har ikke sett Solberg stenge døren for resten av barna20:57 Innbytter Kaasa stoppet Vikings eventyrstart20:53 Skogbrann: Hundrevis får evakueringsvarsel20:13 Skogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal20:13 Egypt: 88 prosent stemte for å forlenge Sisis styre20:01 Medier: Biden starter valgkampen torsdag19:59 Sjakk: Carlsen med ny remis mot Caruana19:59 Marte Gerhardsen er innstilt som ny utdanningsdirektør i Oslo19:29 Skogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal18:55 Skogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:47 – En bukse koster 3800-7000 liter vann å lage18:43 Kushner vil legge fram fredsplan for Midtøsten etter ramadan18:17 Skogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:17 Oslo Børs opp på første handledag etter påske
Siste nytt
16:32VerdenAmbassadøren overleverte kondolanseprotokoll til Maren Uelands foreldre16:14PolitikkSøreide forferdet over henrettelser i Saudi-Arabia16:12NorgeSokndal-ordføreren: – Det har vært veldig dramatisk16:09PolitikkSkotsk leder vil ha ny folkeavstemning15:36SportMitter gir seg som sjef for alpinherrene15:16KulturRekordmange klager på humorinnslag i NRK15:12PengerGrenseløs grensehandel i påsken14:54SportSolskjær nummer to på sparke-listen14:50NorgeSkogbrann i Halden – helikopter bistår med slukking14:43KulturFull kirke og pølsefest for Jon Skolmen14:27PengerBoeings overskudd krymper14:17PolitikkTyske velgere aner ikke hvem kandidatene til EU-valget er14:15NorgeNå kommer dommen i den 20 år gamle Sjøvegan-saken14:14VerdenTyrkisk politi stanset folkemord-markering13:51VerdenPolitisjefen på Sri Lanka får sparken etter terroraksjonen13:50NorgeDet heter ikke NSB lenger13:27NorgeBrann i Vestfold under kontroll13:22NorgeSør-Norge må forberede seg på nedbørshelg13:22KulturKulturprofil tiltalt for åtte voldtekter12:44NorgeVindkraftutbygger sammenlignes med naziokkupasjonen12:24NorgeInnrømmer triksing – nå tar Arbeidstilsynet grep12:06VerdenTolv drept i eksplosjon i Idlib11:52SportChelsea-manageren må svare for utbrudd11:27VerdenUSA om rystende tall i ny rapport: – Vi forbeholder oss retten til selvforsvar11:14MotorTesla med viktige nyheter i natt11:09PengerDagpengeutbetalingene gikk ned i fjor10:56VerdenÉn kvinne blant selvmordsbomberne på Sri Lanka10:49SportÅpner for å redusere Ødegaards prislapp10:35NorgeFortsatte å misbruke jente (14) etter at han fikk vite hvor gammel hun var09:31SportTottenham-manageren bønnfaller Eriksen09:30VerdenSavnede dansker på Sri Lanka funnet i god behold09:26NorgeStor skogbrannfare en rekke steder i landet09:16PengerIkke like ille for XXL som fryktet09:16NorgeDrev butikker – forsynte seg med pengene09:11VerdenForskere: Klimautslipp fra oljesand undervurderes09:07VerdenMinister: 60 pågrepet etter angrepene på Sri Lanka09:07PolitikkFpU vil ha pant på snusbokser08:01Helse og livsstilMistet kona, fikk lungebetennelse, drypp og infarkt07:39PolitikkFølg direkte: Trine Skei Grande møter til muntlig spørretime07:17Sport«Outstanding» Johannessen venter i norsk CL-duell07:10NorgeSkogbrannen i Lyngdal nær slukket06:52NorgeUhell på Moss stasjon sørger for nye forsinkelser på Østfoldbanen06:46Helse og livsstilHeiberg: – Nå hører jeg faktisk på min kone06:28PengerNasdaq og S&P 500 satte nye rekorder på Wall Street06:26VerdenFengselsstraff for demokratiledere i Hongkong06:25SportGuardiola før Solskjær-møte: – Old Trafford er ikke skremmende lenger06:11NorgeNy leder utnevnt i Greenpeace Norge06:10ReiseTre av fire SAS-fly kan bli stående på bakken fredag06:00NorgeDette skjer i dag05:55VerdenSri Lanka: Antall døde har steget til 35905:55VerdenSjeldne saksofoner stjålet fra samler05:52NorgeBeboerne i Sokndal puster lettet ut05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenKim framme i Vladivostok05:22VerdenKrav om å slette stemmer i Istanbul-valg avvist05:00PolitikkRopstad varsler et tydeligere KrF04:50NorgeRaymond Johansen: – De nye læreplanene er dårlig nytt for gutter04:46VerdenNew Zealand har ingen informasjon om kobling til Sri Lanka-angrep04:10Verden«Marsskjelv» kan være registrert for første gang04:08PolitikkBondevik advarer Erna Solberg: – Vi bør ikke komme i den situasjonen03:56NorgeFlere stengte veier etter skogbrann i Sokndal03:53VerdenPavelig påskeegg til Romas hjemløse03:35PolitikkYtre høyre-parti inviterer Bannon til Berlin03:02SportGuardiola reagerer på Solskjærs uttalelser før derbyet03:02VerdenNetanyahu vil kalle opp Golan-bosetting etter Trump02:51VerdenMexico har returnert 15.000 migranter02:33VerdenMay gir Huawei tommel opp til deler av 5G-utbyggingen02:16NorgeForsker: Kampflyregningen vil ramme andre forsvarsgrener01:41SportBarcelona nærmere seriegull etter seier01:40NorgeKurdiske myndigheter vil bistå med hjemsending av norske barn av IS-krigere01:25VerdenProtesttog ruller inn i Sudans hovedstad01:00Norge36-åring fengselsdømt for overgrepsmateriale av barn00:52Verden17 barn døde etter skybrudd i Uganda00:32NorgeSokndal skole stengt etter storbrann00:31VerdenBrasils ekspresident får redusert straff00:06VerdenAfrikanske ledere krever slutt på kampene i Libya00:05NorgeEktepar i brannrammede Sokndal: – Man blir redd23:48NorgeOrdfører i brannrammet kommune: – Det er veldig dramatisk23:28VerdenUSA truet med veto – FN-resolusjon om seksuell vold ble utvannet23:20NorgeSolberg: Vi er uten mandat til å skille barn og foreldre23:09NorgeSkogbrann nær sentrum i Sokndal – 160 boliger evakuert23:08SportEriksen-kanon sikret tre sene poeng mot tapre Brighton23:08NorgeØkende skogbrannfare på Vestlandet22:42PolitikkSolberg: Vi er uten mandat til å skille barn og foreldre22:33VerdenAlvorlig skogbrann i Skåne – flere evakueres22:01VerdenSaudi-Arabia halshogget 37 statsborgere21:56NorgeByfuglien: Jeg har ikke sett Solberg stenge døren for resten av barna20:57SportInnbytter Kaasa stoppet Vikings eventyrstart20:53NorgeSkogbrann: Hundrevis får evakueringsvarsel20:13NorgeSkogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal20:13PolitikkEgypt: 88 prosent stemte for å forlenge Sisis styre20:01PolitikkMedier: Biden starter valgkampen torsdag19:59SportSjakk: Carlsen med ny remis mot Caruana19:59NorgeMarte Gerhardsen er innstilt som ny utdanningsdirektør i Oslo19:29NorgeSkogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal18:55NorgeSkogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:47Verden– En bukse koster 3800-7000 liter vann å lage18:43PolitikkKushner vil legge fram fredsplan for Midtøsten etter ramadan18:17NorgeSkogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:17PengerOslo Børs opp på første handledag etter påske
Populært