Dop i domstolane

Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre.
Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

LSD var visst ikkje så farleg som vi trudde, ifølge Høgsterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Eirik Holmøyvik
Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og medlem av Agendas akademiske råd

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Den siste tida har domstolane våre flauma over av dop, skal vi tru pressedekninga. I løpet av to veker har den dømande makta minna oss om både alvoret i og absurditetane i narkotikalovgjevinga.

Domfellinga av politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett tidlegare denne veka minner oss om det strafferettslege alvoret i narkotikabrotsverk. Denne typen brotsverk, for Jensens del i kombinasjon med korrupsjon, kan straffast med 21 år i fengsel. Som drap, terrorhandlingar, landsforræderi, slaveri og grov tortur.

Rusmidlane straffelova via legemiddellova definerer som narkotika, er ei mangfaldig gruppe. Strafferammene speglar dette mangfaldet. Frå 21 år i fengsel i den eine enden, til bot i den andre enden.

I denne andre og mildare enden av straffelovas strafferammer for narkotikabrotsverk, går det ein debatt om legalisering: Bør det vere straffbart å bruke rusmiddel som ikkje er spesielt farlege og iallfall ikkje farlegare enn det lovlege rusmiddelet alkohol?

Den domfelte syntest dette var vel streng straff for litt uskuldig om enn ulovleg moro

Lat meg kaste Høgsterett (ufrivillig) inn i legaliseringsdebatten. Veka før den strenge dommen mot Jensen fall i Oslo tingrett, avsa Høgsterett tre dommar om straffenivået for narkotikabrotsverk.

Ein av dommane rokkar ved, eller iallfall nyanserer, strafferettens definisjon av narkotikabrotsverk som ein av vår tids største samfunnsfarar. Dommen gjaldt det psykedeliske stoffet LSD. Det var visst ikkje så farleg som vi trudde, sa Høgsterett.

Les kommentaren: Merkel for fjerde gang

LSD frå fyrste til siste instans

Saka gjaldt ein mann i 30-åra som på internett hadde kjøpt LSD i eige namn og til eige bruk. Dopet kom i posten, og ei av sendingane vart oppdaga av Tollvesenet. Då politiet banka på døra til den rushungrige mannen, fann dei meir LSD. Ingen røyk utan eld, veit du.

Mannen vart tiltalt for brot på straffelova § 231 om narkotikabrotsverk for innføring av 25 drypp LSD med styrkegrad på 125 mikrogram og 100 drypp LSD med styrkegrad på 100 mikrogram. Ein vanleg rusdose LSD ligg på rundt 100 mikrogram. Ingenting uvanleg så langt, men kva sa domstolane?

Tingretten som fyrsteinstans kom til at innføringa og oppbevaringa av denne mengda LSD måtte straffast med samfunnsstraff på 90 timar. Den domfelte syntest dette var vel streng straff for litt uskuldig om enn ulovleg moro og anka til lagmannsretten. Ankeinstansen viste til at straffenivået etter sikker rettspraksis må fastsetjast på grunnlag av ei brei vurdering av rusmiddelets rus- og skadeverknader.

For å finne ut av dette henta lagmannsretten inn erklæringar frå spesialistar i klinisk farmakologi. På grunnlag av nyare fagkunnskap konkluderte lagmannsretten med at straffenivået for LSD måtte setjast «noe ned» i høve til tidlegare rettspraksis. Fasit vart 75 timar samfunnsstraff.

Den domfelte syntest framleis straffa var for streng og anka til Høgsterett – siste instans. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at LSD var om lag like farleg som amfetamin, medan forsvararen meinte at faregraden for bruk av LSD betre kunne samanliknast med hasj. Høgsterett la seg ein plass i mellom.

Konsekvensen var lågare straffenivå.

Spørsmålet for Høgsterett var: Kor farleg er LSD, eigentleg? Svaret var: Ikkje så farleg som Høgsterett trudde då dei sist behandla spørsmålet i 1999. I mellomtida har ny forsking og kunnskap kome til. (Eventuelt har fordommar og moralisme falle frå.)

På grunnlag av dagens fagkunnskap om skadeverknadane til LSD gjekk Høgsterett vekk frå sin eigen etablerte straffutmålingspraksis, der LSD hadde blitt samanlikna med ecstasy.

Høgsterett korrigerte også lagmannsretten, som hadde konkludert med at LSD var like farleg som amfetamin. Dommarane i siste instans meinte LSD var «noe mindre farlig enn amfetamin». Konsekvensen var lågare straffenivå.

For den tiltalte medførte Høgsteretts nyvunne innsikt i LSD ei samfunnstraff på 45 timar, altså ei halvering av straffa frå dommen i tingretten. For innføringa av LSD åleine, før korreksjon for dei konkrete formidlande omstendene i saka, nedjusterte Høgsterett straffa frå lagmannsrettens 90 dagar i fengsel til 60 dagar.

Høgsterett endra straffutmålingspraksisen sin, kva så? Det vesentlege er grunngjevinga.

Les kommentaren: Grenser diskriminerer

Ruspolitikk i møte med juridisk logikk

Domstolane tolkar ikkje berre lovas paragrafar. Dei bestemmer òg kva som er rett faktum, som det heiter i juridisk språkbruk, for å kunne løyse tvisten på grunnlag av dei rette rettsreglane. Sagt på ein annan måte: Domstolane bestemmer korleis verda er og heng saman innanfor bevisføringa og rammene av saka dei skal avgjere. Høgsterett gjer det i siste instans.

Våre folkevalde lovgjevarar på si side kan late seg styre av breiare ruspolitiske og moralske omsyn framfor fagkunnskap når dei bestemmer kva handlingar som skal vere strafflagde og kva straffenivået skal vere. Domstolane må halde seg til fakta. I Høgsteretts språk: «den fagkunnskap de sakkyndige til enhver tid har om det enkelte stoffs skadevirkninger».

Så kva seier fagkunnskapen anno 2017 om farane med bruk av LSD?

Her er det Høgsterett kom fram til (avsnitt 13-20 i dommen):
• LSD kan gje sansebedrag som i einskilde tilfelle kan føre til åtferd med risiko for farlege og ukontrollerte handlingar.
• Bruk av LSD i samband med bilkøyring er potensielt trafikkfarleg.
• Sansebedraga kan i nokre tilfelle vere skremmande, særleg ved høge dosar.
• Psykiske seinskader kan skje, men både omfang og årssakssamanheng er usikker.
• Svært få LSD-brukarar opplever kroniske seinskader ved sporadisk bruk av vanlege rusdosar.
• LSD vert rekna som lite giftig i vanlege dosar. Det finst ingen dokumentasjon for at LSD i vanlege rusdosar kan gje fysiske kroniske skadeverknader.
• LSD er berre dødeleg ved ekstremt høge dosar, og risikoen for overdosedødsfall er liten. Høgsterett viste til at LSD er langt mindre giftig enn rusmiddel som alkohol og kokain. Det er ingen kjende tilfelle av dødsfall som følgje av LSD-overdose.

Ein kan nok lese Høgsteretts oppsummering av skadeverknadane til LSD ulikt alt etter om ein er for eller mot avkriminalisering. Eg les Høgsterett slik at LSD ikkje er eit spesielt farleg rusmiddel. Det er også grunnen til at Høgsterett la om straffutmålingspraksisen. Alle punkta i lista over gjeld også det lovlege rusmiddelet alkohol – truleg i vesentleg større grad.

Kan vi seie at bruk av LSD utgjer ein skade eller fare for skade på interesser som bør vernast av samfunnet?

LSD ligg også heilt i botn på målingar av skadeverknadane til ulike rusmiddel, med alkohol i motsett ende av skalaen (sjå til dømes EU-studien Van Amsterdam, Nutt, Phillips og Brink, ”European rating of drug harms”, Journal of Psychopharmacology, 2015 s. 655-660).

Konklusjonen til Høgsterett var at «LSD med hensyn til ulike former for farepotensiale, ligger under de fleste andre narkotiske stoffer, herunder amfetamin og ecstasy».

Les kommentaren: Vi som burde elske Amerika

Kriminalisering ut frå skade eller moral?

Når ein les Høgsteretts nøkterne gjennomgang av det låge skadepotensialet til LSD er det nærliggande å spørje: Kvifor er det straffbart å bruke LSD?

Høgsterett kan ikkje i doms form gå inn for å avkriminalisere LSD og andre ulovlege rusmiddel. Høgsterett må halde seg til straffelova slik Stortinget har bestemt ho skal vere til ei kvar tid. Slik er maktfordelingsprinsippet i eit demokrati.

Høgsterettsdommen bør likevel vere eit klårt og tydeleg insentiv til lovgjevar om å revurdere kriminaliseringa av LSD. Konklusjonen om at LSD er mindre farleg enn vi trudde, kjem ikkje frå aktivistar, men frå sindige dommarar i svarte kapper og er stempla med riksvåpenet.

Spørsmålet om kva åtferd som skal kriminaliserast er i straffelova styrt av det såkalla skadefølgjeprinsippet. I førearbeida til straffelova er skadefølgjeprinsippet formulert slik:

«Atferd bør bare gjøres straffbar dersom den fører til skade eller fare for skade på interesser som bør vernes av samfunnet. I tillegg må to andre kriterier vurderes for at loven skal sette straff for en bestemt atferd: (1) Straff bør bare brukes dersom andre reaksjoner og sanksjoner ikke finnes eller åpenbart ikke vil være tilstrekkelige. (2) Straff bør bare brukes dersom nyttevirkningene er klart større enn skadevirkningene.» (Ot.prp. nr. 90 (2003-2004 s. 88 andre spalte)

Kan vi seie at bruk av LSD utgjer ein skade eller fare for skade på interesser som bør vernast av samfunnet? Og for dei skadeverknadane LSD eventuelt kan ha, finst det ingen andre verkemiddel mot dei enn straff, til dømes regulering av omsetning som for alkohol og tobakk?

Men bør avvik frå fleirtalets moralnormer føre til straff om dei ikkje påfører andre skade?

Om vi ikkje kan svare ja på desse spørsmåla, og mykje tyder vel på det, så er kriminaliseringa av LSD grunngjeven i moralsk klander. Eller skal vi seie dobbeltmoral? Alkohol, med alle sine kjende skadeverknader, er jo eit lovleg rusmiddel.

No skal eg leggje til at strafferettsleg forsking for lengst har påvist og problematisert at skadefølgjeprinsippet ikkje er konsekvent gjennomført i straffelova (Thomas Frøberg, ”Prinsippstyring av strafferettspolitikken”, Kritisk juss 2010). Framleis finn vi straffebod som primært er grunngjevne i vern av samfunnsmoral, som forboda mot bigami, incest og pornografi. Frå historia hugsar vi kriminaliseringa av homofili fram til 1972 og blasfemi fram til 2015.

Men bør avvik frå fleirtalets moralnormer føre til straff om dei ikkje påfører andre skade? Det er eit spørsmål eg håpar våre nyvalde folkevalde på Løvebakken kan gruble litt over.

I det minste må vi i eit demokrati som vårt kunne forvente at lovgjevar er open om grunngjevinga for å kriminalisere åtferd. Om det for LSD og andre forbodne rusmidlar ikkje kan dokumenterast relevante skadeverknader, bør lovgjevar vere open om at kriminaliseringa er grunngjeven i moralsk klander ut frå tanken om at anna rus enn alkohol ikkje «sømer seg».

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Toppolitikere møtes om Oslo-vold11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Politiet kaller inn til pressemøte om voldshendelsen på Toten09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på uanmeldt besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong11:34 Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12 Historisk skipsvrak funnet: – Du får en følelse av hva krig koster10:40 Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32 SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22 Bjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51 Kvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norsk krigshistories skyggeside: – De så på oss som fremmede08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse
Siste nytt
11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeToppolitikere møtes om Oslo-vold11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgePolitiet kaller inn til pressemøte om voldshendelsen på Toten09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på uanmeldt besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong11:34PolitikkLedervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12VerdenHistorisk skipsvrak funnet: – Du får en følelse av hva krig koster10:40VerdenKronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32NorgeSIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22NorgeBjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51NorgeKvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorsk krigshistories skyggeside: – De så på oss som fremmede08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse
Populært