Meny

Dop i domstolane

Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre.
Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

LSD var visst ikkje så farleg som vi trudde, ifølge Høgsterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Eirik Holmøyvik
Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og medlem av Agendas akademiske råd

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Den siste tida har domstolane våre flauma over av dop, skal vi tru pressedekninga. I løpet av to veker har den dømande makta minna oss om både alvoret i og absurditetane i narkotikalovgjevinga.

Domfellinga av politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett tidlegare denne veka minner oss om det strafferettslege alvoret i narkotikabrotsverk. Denne typen brotsverk, for Jensens del i kombinasjon med korrupsjon, kan straffast med 21 år i fengsel. Som drap, terrorhandlingar, landsforræderi, slaveri og grov tortur.

Rusmidlane straffelova via legemiddellova definerer som narkotika, er ei mangfaldig gruppe. Strafferammene speglar dette mangfaldet. Frå 21 år i fengsel i den eine enden, til bot i den andre enden.

I denne andre og mildare enden av straffelovas strafferammer for narkotikabrotsverk, går det ein debatt om legalisering: Bør det vere straffbart å bruke rusmiddel som ikkje er spesielt farlege og iallfall ikkje farlegare enn det lovlege rusmiddelet alkohol?

Den domfelte syntest dette var vel streng straff for litt uskuldig om enn ulovleg moro

Lat meg kaste Høgsterett (ufrivillig) inn i legaliseringsdebatten. Veka før den strenge dommen mot Jensen fall i Oslo tingrett, avsa Høgsterett tre dommar om straffenivået for narkotikabrotsverk.

Ein av dommane rokkar ved, eller iallfall nyanserer, strafferettens definisjon av narkotikabrotsverk som ein av vår tids største samfunnsfarar. Dommen gjaldt det psykedeliske stoffet LSD. Det var visst ikkje så farleg som vi trudde, sa Høgsterett.

Les kommentaren: Merkel for fjerde gang

LSD frå fyrste til siste instans

Saka gjaldt ein mann i 30-åra som på internett hadde kjøpt LSD i eige namn og til eige bruk. Dopet kom i posten, og ei av sendingane vart oppdaga av Tollvesenet. Då politiet banka på døra til den rushungrige mannen, fann dei meir LSD. Ingen røyk utan eld, veit du.

Mannen vart tiltalt for brot på straffelova § 231 om narkotikabrotsverk for innføring av 25 drypp LSD med styrkegrad på 125 mikrogram og 100 drypp LSD med styrkegrad på 100 mikrogram. Ein vanleg rusdose LSD ligg på rundt 100 mikrogram. Ingenting uvanleg så langt, men kva sa domstolane?

Tingretten som fyrsteinstans kom til at innføringa og oppbevaringa av denne mengda LSD måtte straffast med samfunnsstraff på 90 timar. Den domfelte syntest dette var vel streng straff for litt uskuldig om enn ulovleg moro og anka til lagmannsretten. Ankeinstansen viste til at straffenivået etter sikker rettspraksis må fastsetjast på grunnlag av ei brei vurdering av rusmiddelets rus- og skadeverknader.

For å finne ut av dette henta lagmannsretten inn erklæringar frå spesialistar i klinisk farmakologi. På grunnlag av nyare fagkunnskap konkluderte lagmannsretten med at straffenivået for LSD måtte setjast «noe ned» i høve til tidlegare rettspraksis. Fasit vart 75 timar samfunnsstraff.

Den domfelte syntest framleis straffa var for streng og anka til Høgsterett – siste instans. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at LSD var om lag like farleg som amfetamin, medan forsvararen meinte at faregraden for bruk av LSD betre kunne samanliknast med hasj. Høgsterett la seg ein plass i mellom.

Konsekvensen var lågare straffenivå.

Spørsmålet for Høgsterett var: Kor farleg er LSD, eigentleg? Svaret var: Ikkje så farleg som Høgsterett trudde då dei sist behandla spørsmålet i 1999. I mellomtida har ny forsking og kunnskap kome til. (Eventuelt har fordommar og moralisme falle frå.)

På grunnlag av dagens fagkunnskap om skadeverknadane til LSD gjekk Høgsterett vekk frå sin eigen etablerte straffutmålingspraksis, der LSD hadde blitt samanlikna med ecstasy.

Høgsterett korrigerte også lagmannsretten, som hadde konkludert med at LSD var like farleg som amfetamin. Dommarane i siste instans meinte LSD var «noe mindre farlig enn amfetamin». Konsekvensen var lågare straffenivå.

For den tiltalte medførte Høgsteretts nyvunne innsikt i LSD ei samfunnstraff på 45 timar, altså ei halvering av straffa frå dommen i tingretten. For innføringa av LSD åleine, før korreksjon for dei konkrete formidlande omstendene i saka, nedjusterte Høgsterett straffa frå lagmannsrettens 90 dagar i fengsel til 60 dagar.

Høgsterett endra straffutmålingspraksisen sin, kva så? Det vesentlege er grunngjevinga.

Les kommentaren: Grenser diskriminerer

Ruspolitikk i møte med juridisk logikk

Domstolane tolkar ikkje berre lovas paragrafar. Dei bestemmer òg kva som er rett faktum, som det heiter i juridisk språkbruk, for å kunne løyse tvisten på grunnlag av dei rette rettsreglane. Sagt på ein annan måte: Domstolane bestemmer korleis verda er og heng saman innanfor bevisføringa og rammene av saka dei skal avgjere. Høgsterett gjer det i siste instans.

Våre folkevalde lovgjevarar på si side kan late seg styre av breiare ruspolitiske og moralske omsyn framfor fagkunnskap når dei bestemmer kva handlingar som skal vere strafflagde og kva straffenivået skal vere. Domstolane må halde seg til fakta. I Høgsteretts språk: «den fagkunnskap de sakkyndige til enhver tid har om det enkelte stoffs skadevirkninger».

Så kva seier fagkunnskapen anno 2017 om farane med bruk av LSD?

Her er det Høgsterett kom fram til (avsnitt 13-20 i dommen):
• LSD kan gje sansebedrag som i einskilde tilfelle kan føre til åtferd med risiko for farlege og ukontrollerte handlingar.
• Bruk av LSD i samband med bilkøyring er potensielt trafikkfarleg.
• Sansebedraga kan i nokre tilfelle vere skremmande, særleg ved høge dosar.
• Psykiske seinskader kan skje, men både omfang og årssakssamanheng er usikker.
• Svært få LSD-brukarar opplever kroniske seinskader ved sporadisk bruk av vanlege rusdosar.
• LSD vert rekna som lite giftig i vanlege dosar. Det finst ingen dokumentasjon for at LSD i vanlege rusdosar kan gje fysiske kroniske skadeverknader.
• LSD er berre dødeleg ved ekstremt høge dosar, og risikoen for overdosedødsfall er liten. Høgsterett viste til at LSD er langt mindre giftig enn rusmiddel som alkohol og kokain. Det er ingen kjende tilfelle av dødsfall som følgje av LSD-overdose.

Ein kan nok lese Høgsteretts oppsummering av skadeverknadane til LSD ulikt alt etter om ein er for eller mot avkriminalisering. Eg les Høgsterett slik at LSD ikkje er eit spesielt farleg rusmiddel. Det er også grunnen til at Høgsterett la om straffutmålingspraksisen. Alle punkta i lista over gjeld også det lovlege rusmiddelet alkohol – truleg i vesentleg større grad.

Kan vi seie at bruk av LSD utgjer ein skade eller fare for skade på interesser som bør vernast av samfunnet?

LSD ligg også heilt i botn på målingar av skadeverknadane til ulike rusmiddel, med alkohol i motsett ende av skalaen (sjå til dømes EU-studien Van Amsterdam, Nutt, Phillips og Brink, ”European rating of drug harms”, Journal of Psychopharmacology, 2015 s. 655-660).

Konklusjonen til Høgsterett var at «LSD med hensyn til ulike former for farepotensiale, ligger under de fleste andre narkotiske stoffer, herunder amfetamin og ecstasy».

Les kommentaren: Vi som burde elske Amerika

Kriminalisering ut frå skade eller moral?

Når ein les Høgsteretts nøkterne gjennomgang av det låge skadepotensialet til LSD er det nærliggande å spørje: Kvifor er det straffbart å bruke LSD?

Høgsterett kan ikkje i doms form gå inn for å avkriminalisere LSD og andre ulovlege rusmiddel. Høgsterett må halde seg til straffelova slik Stortinget har bestemt ho skal vere til ei kvar tid. Slik er maktfordelingsprinsippet i eit demokrati.

Høgsterettsdommen bør likevel vere eit klårt og tydeleg insentiv til lovgjevar om å revurdere kriminaliseringa av LSD. Konklusjonen om at LSD er mindre farleg enn vi trudde, kjem ikkje frå aktivistar, men frå sindige dommarar i svarte kapper og er stempla med riksvåpenet.

Spørsmålet om kva åtferd som skal kriminaliserast er i straffelova styrt av det såkalla skadefølgjeprinsippet. I førearbeida til straffelova er skadefølgjeprinsippet formulert slik:

«Atferd bør bare gjøres straffbar dersom den fører til skade eller fare for skade på interesser som bør vernes av samfunnet. I tillegg må to andre kriterier vurderes for at loven skal sette straff for en bestemt atferd: (1) Straff bør bare brukes dersom andre reaksjoner og sanksjoner ikke finnes eller åpenbart ikke vil være tilstrekkelige. (2) Straff bør bare brukes dersom nyttevirkningene er klart større enn skadevirkningene.» (Ot.prp. nr. 90 (2003-2004 s. 88 andre spalte)

Kan vi seie at bruk av LSD utgjer ein skade eller fare for skade på interesser som bør vernast av samfunnet? Og for dei skadeverknadane LSD eventuelt kan ha, finst det ingen andre verkemiddel mot dei enn straff, til dømes regulering av omsetning som for alkohol og tobakk?

Men bør avvik frå fleirtalets moralnormer føre til straff om dei ikkje påfører andre skade?

Om vi ikkje kan svare ja på desse spørsmåla, og mykje tyder vel på det, så er kriminaliseringa av LSD grunngjeven i moralsk klander. Eller skal vi seie dobbeltmoral? Alkohol, med alle sine kjende skadeverknader, er jo eit lovleg rusmiddel.

No skal eg leggje til at strafferettsleg forsking for lengst har påvist og problematisert at skadefølgjeprinsippet ikkje er konsekvent gjennomført i straffelova (Thomas Frøberg, ”Prinsippstyring av strafferettspolitikken”, Kritisk juss 2010). Framleis finn vi straffebod som primært er grunngjevne i vern av samfunnsmoral, som forboda mot bigami, incest og pornografi. Frå historia hugsar vi kriminaliseringa av homofili fram til 1972 og blasfemi fram til 2015.

Men bør avvik frå fleirtalets moralnormer føre til straff om dei ikkje påfører andre skade? Det er eit spørsmål eg håpar våre nyvalde folkevalde på Løvebakken kan gruble litt over.

I det minste må vi i eit demokrati som vårt kunne forvente at lovgjevar er open om grunngjevinga for å kriminalisere åtferd. Om det for LSD og andre forbodne rusmidlar ikkje kan dokumenterast relevante skadeverknader, bør lovgjevar vere open om at kriminaliseringa er grunngjeven i moralsk klander ut frå tanken om at anna rus enn alkohol ikkje «sømer seg».

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:30 Raymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23 Havprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14 Sterke reaksjoner på VAR-avgjørelse08:12 Pakistansk klatrer omkom, italiener skadd i snøskred i Pakistan08:05 Bompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes07:54 Trump truer med å deportere millioner ulovlige innvandrere07:51 Legeforeningen vil vurdere Abbasi-saken07:43 Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti07:35 Miljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten07:33 EVRY og Tieto fusjonerer07:22 NRK: Abbasi-søsknene til Norge tirsdag07:20 Tolv døde i jordskjelv i Kina07:11 Offensiv Iversen vil utfordre Klæbo06:56 Alle OL-rivalene til cupspillet i fotball-VM06:41 Fire biler brant på Hovseter i Oslo06:36 Tankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt06:35 Hjelmseth imponert av innsats og vilje06:30 Ap ønsker ikke å endre asylforliket06:26 Asiatiske børser for det meste opp tirsdag06:05 Retten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken05:50 Dette skjer i dag05:42 Geolog med ny befaring etter skred i Tromsdalen05:30 Dette skjedde i natt05:06 HRW: Ber FN etterforske Mursis død05:00 FN: 11 milliarder innbyggere i verden i 210004:54 Norge når ikke opp i kåring av Europas mest innovative regioner04:35 NHO-topp refser pelsdyrvedtak04:06 Tvangslovutvalget legger fram innstilling03:17 Brasiliansk entreprenørkjempe søker konkursbeskyttelse02:19 Swedbank fjerner toppledere i Estland01:57 Mann innrømmer delvis skyld i 15 år gammel voldtektssak01:33 USA vil sende 1.000 flere soldater til Midtøsten01:27 Abbasi-søsknene returneres til Norge01:07 Sør-Korea ble slått på dårlig norsk dag, men Graham Hansen-skade bekymrer00:40 Sjögren: – En styrke å vinne på en dårlig dag00:30 Menn stjal Pride-flagg og kom med homofiendtlige tilrop i Oslo00:09 Optimistisk «Caro» håper å rekke åttedelsfinalen23:33 Skytedrama overskygget Raptors-hyllest i Toronto – to personer såret23:20 DN: Frp godtar at bomløsning trekker ut i tid23:16 Amnesty ber Egypt etterforske Mursis død22:54 Caro ordnet VM-avansement, men måtte ut med skade22:30 Mystisk død: Skutt i brystet – sjanglet rundt i timevis22:08 USA advarer mot å gi etter for Iran21:58 SV-representant politianmelder nynazistgruppe for trusler21:55 Kristoffersen: – Jeg har ikke noe problem med å se folk i øynene21:33 Jordskred stanset rett over bebyggelse i Tromsdalen21:02 To trakk seg da Giske fikk styreverv21:00 Østfoldbanen åpnet for trafikk20:59 Kassi-mareritt da TIL vant på Nadderud20:30 Trump med 160 sekunders selvskryt for fire nye år19:50 Norge klaget USA inn til WTO – men USA blokkerer dommerne19:17 Kallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli18:35 Regjeringspartiene klubbet ned gratis skolemat18:21 Ekspresident Mursi død etter kollaps i rettsmøte18:09 FNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik18:08 Kristoff sjanseløs i spurten i Sveits18:06 Stor undersøkelse: Vy har mer fornøyde kunder enn SJ17:58 Brann ved toglinje i Østfold17:42 – Høyreekstremt motiv bak tysk politikerdrap17:32 Vinstra-saken: – Å drepe virket interessant17:08 Båret bort av politiet: – De fikk fem minutter på seg17:00 Norge inn i ny EU-avtale: – Politikken har vært katastrofalt dårlig16:54 Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter16:44 Hagen tar fri når Stortinget vedtar nye bompengeprosjekter16:40 Tidligere domfelt lærer dømt for vold mot to elever16:38 Drapstiltalt ektemann om aktor: – Respektløs16:18 Iran hevder å ha avslørt amerikansk spionnettverk16:05 Airbnb vokste kraftig i 201816:04 Mann varetektsfengsles etter dødsfall i Trondheim15:53 «Grovt umenneskelig»: Mor fraktet bevisstløs ut av landet14:33 Sylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen14:15 Ny rapport: Farligere og mer moderne atomvåpen12:27 Vy tapte sju norske tostrekninger til svenskene11:52 Mine fra 2. verdenskrig sprenges i Østersjøen11:38 Mann siktet for uaktsomt drap etter dødsfall i Trondheim11:38 Trump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til11:37 Lekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika11:36 30 drept i selvmordsangrep i Nigeria11:24 Famling i mørket etter forklaring på strømbrudd i Sør-Amerika11:20 Iran: Atomavtalen brytes innen ti dager11:13 Inn i midnattssolas rike10:58 Golfforbundet jubler etter US Open-bragden: – Fryser på ryggen10:43 Equinor fant olje i Norskehavet10:29 Advarte mot Ludvigsen: Ikke la han være alene med beboere10:25 Mattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn10:17 Huaweis grunnlegger venter milliardtap10:16 Paraply-aktivist løslatt før tiden – slutter seg til Hongkong-demonstrantene10:06 Tutta hyller Hovland etter US Open-bragden09:43 LSK-profil ute i flere uker09:42 Økt satsing på kvinnene i hoppsporten09:29 Drapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld09:16 Jemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld09:13 Ettåring i Askøy døde av blodforgiftning – hadde to bakterietyper09:11 Veksten i eiendomsskatten stanser opp09:02 Pakistansk aktivist drept08:51 Casper Ruud falt én plass på rankingen08:49 – Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United08:40 Hovland klatret 324 plasser på verdensrakingen i golf08:35 Mann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner08:17 VM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims
Siste nytt
08:30NorgeRaymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23NorgeHavprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14SportSterke reaksjoner på VAR-avgjørelse08:12VerdenPakistansk klatrer omkom, italiener skadd i snøskred i Pakistan08:05NorgeBompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes07:54VerdenTrump truer med å deportere millioner ulovlige innvandrere07:51NorgeLegeforeningen vil vurdere Abbasi-saken07:43NorgeRaymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti07:35NorgeMiljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten07:33NorgeEVRY og Tieto fusjonerer07:22NorgeNRK: Abbasi-søsknene til Norge tirsdag07:20VerdenTolv døde i jordskjelv i Kina07:11SportOffensiv Iversen vil utfordre Klæbo06:56SportAlle OL-rivalene til cupspillet i fotball-VM06:41NorgeFire biler brant på Hovseter i Oslo06:36NorgeTankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt06:35SportHjelmseth imponert av innsats og vilje06:30NorgeAp ønsker ikke å endre asylforliket06:26VerdenAsiatiske børser for det meste opp tirsdag06:05NorgeRetten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken05:50NorgeDette skjer i dag05:42NorgeGeolog med ny befaring etter skred i Tromsdalen05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenHRW: Ber FN etterforske Mursis død05:00VerdenFN: 11 milliarder innbyggere i verden i 210004:54VerdenNorge når ikke opp i kåring av Europas mest innovative regioner04:35NorgeNHO-topp refser pelsdyrvedtak04:06NorgeTvangslovutvalget legger fram innstilling03:17VerdenBrasiliansk entreprenørkjempe søker konkursbeskyttelse02:19VerdenSwedbank fjerner toppledere i Estland01:57NorgeMann innrømmer delvis skyld i 15 år gammel voldtektssak01:33VerdenUSA vil sende 1.000 flere soldater til Midtøsten01:27NorgeAbbasi-søsknene returneres til Norge01:07SportSør-Korea ble slått på dårlig norsk dag, men Graham Hansen-skade bekymrer00:40SportSjögren: – En styrke å vinne på en dårlig dag00:30NorgeMenn stjal Pride-flagg og kom med homofiendtlige tilrop i Oslo00:09SportOptimistisk «Caro» håper å rekke åttedelsfinalen23:33SportSkytedrama overskygget Raptors-hyllest i Toronto – to personer såret23:20NorgeDN: Frp godtar at bomløsning trekker ut i tid23:16VerdenAmnesty ber Egypt etterforske Mursis død22:54SportCaro ordnet VM-avansement, men måtte ut med skade22:30LivetMystisk død: Skutt i brystet – sjanglet rundt i timevis22:08PolitikkUSA advarer mot å gi etter for Iran21:58PolitikkSV-representant politianmelder nynazistgruppe for trusler21:55SportKristoffersen: – Jeg har ikke noe problem med å se folk i øynene21:33NorgeJordskred stanset rett over bebyggelse i Tromsdalen21:02PolitikkTo trakk seg da Giske fikk styreverv21:00ReisenyheterØstfoldbanen åpnet for trafikk20:59SportKassi-mareritt da TIL vant på Nadderud20:30VerdenTrump med 160 sekunders selvskryt for fire nye år19:50PolitikkNorge klaget USA inn til WTO – men USA blokkerer dommerne19:17NorgeKallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli18:35NorgeRegjeringspartiene klubbet ned gratis skolemat18:21VerdenEkspresident Mursi død etter kollaps i rettsmøte18:09PolitikkFNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik18:08SportKristoff sjanseløs i spurten i Sveits18:06ReisenyheterStor undersøkelse: Vy har mer fornøyde kunder enn SJ17:58ReisenyheterBrann ved toglinje i Østfold17:42Politikk– Høyreekstremt motiv bak tysk politikerdrap17:32NorgeVinstra-saken: – Å drepe virket interessant17:08PolitikkBåret bort av politiet: – De fikk fem minutter på seg17:00PolitikkNorge inn i ny EU-avtale: – Politikken har vært katastrofalt dårlig16:54PengerDansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter16:44PolitikkHagen tar fri når Stortinget vedtar nye bompengeprosjekter16:40NorgeTidligere domfelt lærer dømt for vold mot to elever16:38NorgeDrapstiltalt ektemann om aktor: – Respektløs16:18PolitikkIran hevder å ha avslørt amerikansk spionnettverk16:05PengerAirbnb vokste kraftig i 201816:04NorgeMann varetektsfengsles etter dødsfall i Trondheim15:53Norge«Grovt umenneskelig»: Mor fraktet bevisstløs ut av landet14:33Helse og livsstilSylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen14:15VerdenNy rapport: Farligere og mer moderne atomvåpen12:27PengerVy tapte sju norske tostrekninger til svenskene11:52VerdenMine fra 2. verdenskrig sprenges i Østersjøen11:38NorgeMann siktet for uaktsomt drap etter dødsfall i Trondheim11:38VerdenTrump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til11:37NorgeLekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika11:36Verden30 drept i selvmordsangrep i Nigeria11:24VerdenFamling i mørket etter forklaring på strømbrudd i Sør-Amerika11:20VerdenIran: Atomavtalen brytes innen ti dager11:13ReiseInn i midnattssolas rike10:58SportGolfforbundet jubler etter US Open-bragden: – Fryser på ryggen10:43PengerEquinor fant olje i Norskehavet10:29NorgeAdvarte mot Ludvigsen: Ikke la han være alene med beboere10:25NorgeMattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn10:17VerdenHuaweis grunnlegger venter milliardtap10:16VerdenParaply-aktivist løslatt før tiden – slutter seg til Hongkong-demonstrantene10:06SportTutta hyller Hovland etter US Open-bragden09:43SportLSK-profil ute i flere uker09:42SportØkt satsing på kvinnene i hoppsporten09:29NorgeDrapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld09:16NorgeJemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld09:13NorgeEttåring i Askøy døde av blodforgiftning – hadde to bakterietyper09:11NorgeVeksten i eiendomsskatten stanser opp09:02VerdenPakistansk aktivist drept08:51SportCasper Ruud falt én plass på rankingen08:49Sport– Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United08:40SportHovland klatret 324 plasser på verdensrakingen i golf08:35NorgeMann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner08:17SportVM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims
Populært