Her er transportplanene for Hordaland

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Veg

• E39

Den pågående utbyggingen av E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen vil bli fullført i 2014.

For prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal, i kommunene Os og Bergen prioriterer regjeringen oppstart i første fireårsperiode. Prosjektet er over statsbudsjettet for 2013 tildelt midler til forberedende arbeid og eventuell anleggsstart i 2013. Dagens veg, med en gjenomsnittlig døgntrafikk på 15 000 kjøretøy, går gjennom boligstrøk og er svært ulykesutsatt. Flere steder er det problemer med framkommelighet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nestun, med om lag 13 kilometer i tunnel. I tillegg legges om lag 3 kilometer av riksveg 580 i ny trasé, og fylkesvegen i Lysefjordområdet blir rustet opp. Utbyggingen vil føre til tryggere trafikk, bedre framkommelighet, mindre miljøbelastning for beboere i området og bedre forhold for kollektivtransporten. Kjøretiden på dagens veg mellom Os og Bergen er om lag 35 minutter utenom rushtiden. Utbyggingen er beregnet å gi en reduksjon på 17 minutter i kjøretiden.

Prosjektet er anslått å koste om lag seks milliarder kroner, som er forutsatt finansiert med 3,4 milliarder kroner i statlige midler og 2,6 milliarder kroner i bompenger. Det er lokalpolitisk tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er aktuelt å legge bompengesaken fram for Stortinget i 2013.

I siste seksårsperiode prioriteres oppstart for byggingen av firefelts veg på E39 mellom Nyborg og Klauvaneset. Utbyggingen korter inn E39 med nær fire kilometer og fører til bedre bomiljø og trafikksikkerhet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

I siste periode prioriterer regjeringen midler til utbygging av E39 mellom Eikefet og Romarheim bru. Strekningen har i dag dårlig standard, vegen er smal, svingete og utsatt for skred. Prosjektet omfatter i hovedsak en om lag 7 kilometer lang ettløps tunnel.

• E134

Statlige midler er prioritert til å starte utbyggingen av Storedalstunnelen på E134. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Det er aktuelt å legge bompengesaken fram for Stortinget i 2013.

I siste seksårsperiode er det prioritert midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen mener det er viktig å bygge ut E134 som en god forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen legger særlig vekt på at prosjektet gir vesentlig bedre framkommelighet vinterstid. Avhengig av hvilken planløsning som velges, kan prosjektet korte inn E134 med 10-11 kilometer, og stigningene vil bli sterkt redusert. Det er beregnet av kjøretiden for tungtrafikken kan reduseres med inntil 40 minutter.

E16 mellom Oppheim og Voss (Skulstadmo) er en ulykkesbelastet strekning hvor det settes av midler til trafikksikkerhetstiltak i første fireårsperiode. Det er videre prioritert midler til å starte utbyggingen av delstrekninger i siste seksårsperiode

• Riksveg 7

Det legges opp til å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda. Utredningen skal blant annet se på regulariteten vinterstid og hensynet til villreinen på vidda. Det vil bli vurdert å la utredningen omfatte flere andre av riksvegforbindelsene mellom øst og vest og eventuelt også jernbanen.

Skredsikring av Kyskredo på riksveg 7 i Eidfjord kommune er prioritert i siste seksårsperiode. Tiltaket omfatter en forlenging av dagens skredoverbygg.

• Riksveg 555 Sotrasambandet

Regjeringen prioriterer oppstart i utbygging av riksveg 555 Sotrasambandet for å få bort en flaskehals for transporten mellom Sotra og fastlandet. Utbyggingen er nødvendig for å legge til rette for den raske utviklingen i folketall og næringsliv på Sotra. Prosjektet vil føre til bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtrafikk, syklister og gående. Prosjektet har en samlet veglengde på 9 kilometer og omfatter bygging av firefelts veg fra kryss med fylkesveg 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fylkesveg 561 på Kolltveit på Sotra. Ny firefelt bru, er også en del av prosjektet. Dagens bru vil inngå i vegsystemet for lokaltrafikk. Kostnadene for prosjektet er anslått til 7 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et finansieringsopplegg med to milliarder kroner i statlige midler og fem milliarder kroner i bompengemidler. Muligheten for å finansiere prosjektet med bompenger er ikke avklart lokalt.

• E16

I første fireårsperiode er det satt av statlige midler til å starte utbygging av ekstra tunnelløp i Sætre- og Bjørkhaugtunnelene på E16 i Bergen komune.

• Riksveg 13

I første fireårsperiode prioriteres skredsikring av riksveg 13 gjennom bygging av tunneler ved Deildo og Joberget (Øvre Vassenden). Det er lagt til grunn at tunnelen ved Joberget delvis bompengefinansieres gjennom utvidelse av Vossapakken. I siste seksårsperiode prioriteres skredsikring av riksveg 13 mellom Jøsendal, Odda og Tyssedal.

I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til oppstart av bygging av ny tunnel gjennom Vikafjellet på riksveg 13. Regjeringen legger stor vekt på å bedre regulariteten over Vikafjellet vinterstid fordi stengninger hemmer utviklingen av næringslivet i regionen.

Jernbane

• Bergensbanen

For perioden 2014-2023 er det satt av i alt 5,2 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer på strekningen Oslo – Bergen, medregnet 1,5 milliarder kroner i siste seksårsperiode til oppstart av Ringeriksbanen i Akershus og Buskerud.

Det er satt av 3,2 milliarder kroner for å fullføre dobbeltsporet mellom Bergen og Arna i planperioden. Prosjektet omfatter bygging av ny tunnel fra Arna til Fløen og dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon, med nytt signal- og sikringsanlegg. I tillegg skal dagens tunnelløp opprustes når nytt står klart. Bygging av ny tunnel gjør at rutefrekvensen kan økes fra to til i første omgang fire tog per time på strekningen Bergen – Arna.

Dobbeltsporet er første trinn i en mer langsiktig utvikling av togtilbudet mellom Bergen og Voss. For å kunne gi et forbedret togtilbud på strekningen videre fra Arna mot Voss må det blant annet gjøres tiltak i infrastrukturen. Det er derfor satt av 500 millioner kroner til tiltak som skal bidra til forbedringer i tilbudet på strekningen. Prosjektet er viktig for å bygge opp under den regionale utviklingen.

På Bergensbanen skal det ellers gjennomføres tiltak for å øke driftsstabiliteten og bedre kapasiteten for godstog. Nye og lengre kryssingsspor er blant de viktigste tiltakene. Selv om slike tiltak i utgangspunktet gjennomføres av hensyn til godstrafikken, vil også persontogene ha nytte av forbedringene.

• Godsterminal på Nygårdstangen

Det settes av midler til kortsiktige tiltak for økt kapasitet på dagens godsterminal på Nygårdstangen. Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang et arbeid med bred analyse av godstransport i Norge. I lys av resultatene fra dette utredningsarbeidet vil Samferdselsdepartementet vurdere å sette i gang arbeid med en konseptvalgutredning om nytt logistikksenter i Bergensområdet. Dagens terminal ligger i et område som er godt egnet for byutvikling, og i nærheten av viktige kollektivknutepunkter. Dette vil være viktige hensyn når Samferdselsdepartementet skal vurdere langsiktig utvikling av godsterminalen.

Bergensprogrammet

Det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide Bergensprogrammet, blant annet med tredje etappe av Bybanen fra Rådal til Flesland, og det er søkt om å øke takstene og redusere den maksimale rabatten. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av kostnader og prosjektstyring for tredje etappe av Bybanen i regi av Hordaland fylkeskommune. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av trafikkgrunnlag og bompengeinntekter m.m. er startet opp etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utvidingen av Bergensprogrammet vil bli lagt fram for Stortinget når tilstrekkelige avklaringer foreligger.

Luftfart

• Bergen lufthavn, Flesland

Avinor planlegger bygging av ny terminal (T3) ved Bergen lufthavn, Flesland i perioden 2012 -2016 med en beregnet byggekostnad på 3,6 milliarder kroner. Dette vil øke kapasiteten til 7,5 millioner passasjerer ved lufthavnen, som i 2012 hadde om lag 5,5 millioner passasjerer. Fram til ny terminal står ferdig vil det være kapasitetsutfordringer ved lufthavnen. På bakgrunn av dette gjennomfører kapasitetsinvesteringer i dagens terminal på 250 millioner kroner, med oppstart i 2012.

• Stord lufthamn, Sørstokken

Ved Stord lufthamn, Sørstokken, vil Samferdselsdepartementet videreføre avtalen om driftstøtte.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder

Bergen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler” og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til ”Belønningsordningen”.

”Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, blant annet i Bergensområdet.

Staten inngikk i 2011 en fireårig avtale med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om tildeling av midler fra belønningsordningen. Forutsatt at forpliktelsene i avtalen opprettholdes, legger regjeringen opp til å tildele Bergen 162 millioner kroner i 2014, som er det siste året i gjeldende avtaleperiode.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Frykter for Østfoldbanen: – Statsråden kunne svart «Ja, vi står ved konseptet»08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Omfattende opptøyer i Libanon07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Sønnen til «El Chapo» løslatt05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan18:00 26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft
Siste nytt
13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkFrykter for Østfoldbanen: – Statsråden kunne svart «Ja, vi står ved konseptet»08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOmfattende opptøyer i Libanon07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenSønnen til «El Chapo» løslatt05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan18:00Kultur26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42KulturDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31NorgeTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus