Klimatilpasningsutvalget:

- Truer villaksen enda mer

På flyttefot? Klimatilpasningsutvalget advarer om at oppdrettslaksen må flyttes til sårbare fjorder i nord når vannet blir varmere. Foto:Gorm Kallestad/Scanpix
På flyttefot? Klimatilpasningsutvalget advarer om at oppdrettslaksen må flyttes til sårbare fjorder i nord når vannet blir varmere. Foto:Gorm Kallestad/Scanpix

Klimaendringene kan øke oppdrettsnæringas press på villaksen, mener Klimatilpasningsutvalget, og advarer mot at oppdrettsanlegg tilpasses til varmere hav ved å flytte mot nord.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klimatilpasning:

Klimaendringer kommer. Verden og Norge vil oppleve menneskeskapte klimaendringer uansett hva man gjør for å hindre det. Det er regjeringengs begrunnelse for at den 5. desember 2008 oppnevnte et offentlig utvalg som skal utrede samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringene.

Skal gi råd: Utvalget under ledelse av fylkesmann Oddvar Flæte skal klokka 11 i dag overrekke utredningen til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Hvordan? Utvalget skal gi råd om hvordan myndigheter og andre best kan gå fram for å forebygge negative virkninger av disse endringene på mennesker, samfunn og miljø. Der klimaendringene også representerer muligheter for økt verdiskapning bør disse belyses, og det bør gis råd om hvordan samfunnet best kan utnytte slike muligheter.

Les om utvalget hos Miljøverndepartementet.

(ABC Nyheter): Når miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) klokka 11 i dag får overrakt en omfattende rapport om hvordan klimaendringene vil te seg og hvordan Norge bør tilpasse seg til dem, vil han få nye argumenter for å passe nøyere på oppdrettsnæringen.

Ifølge en av de mange advarslene i rapporten fra Klimatilpasningsutvalget, som har jobbet i halvannet år, vil høyere sjøtemperatur ha stor virkning på oppblomstring av lakselus.

Lakselus fra oppdrettsanlegg som det rømmer mye laks fra, sprer seg til villaksen.

Vil trives lenger nord

«Klimaendringar kan medverke til at situasjonen blir forverra for villaksen på Vestlandet - og kan føre til at lakselusa i framtida i større grad vil trivast nordover», skriver utvalget.

Også på en annen måte truer oppdrettsnæringa villaksen.

Utredningen mener at villaksen som art er avhengig av høy genetisk variasjon for å kunne tilpasse seg endringer.

«Rømt oppdrettslaks som blandar seg med villaks vil redusere den genetiske variasjonen i ulike laksestammer og dermed gjere bestandane mindre robuste mot klimaendringar», slår utvalget fast.

Trussel mot samer

Utvalget går i et eget kapitel gjennom tilpasnings-utfordringene for å oppfylle Norges forpliktelser overfor samiske interesser.

Utredningen konstaterer at sjø- og elvefisket etter laks er viktige elementer i samisk kultur helt nord i landet.

Men: «Klimaendringane medfører stor truslar i forhold til dei sterke laksestammene i nord, særlge frå oppdrettsindustrien.»

Begrunnelsen er at oppvarming av havet kan føre til at oppdrettsindustrien flytter til fjordene helt i nord, der vanntemperaturen er lavere. Dermed frykter utvalget at lakselusa spres også der.

Advarer mot økt oppdrett

Utvalget advarer om at klimatilpasning i form av en sterk økning i oppdrettsvirksomhet i de nordlige områdene, også vil båndlegge store fjordarealer der det i dag drives tradisjonelt lokalt og sjøsamisk fiske.

«Utvalet vil påpeike at klimatilpassingstiltak som oppmodar til stor auke i oppdrettsverksemda i fjordane i Finnmark og i andre sjøsamiske område i nord, kan kome i strid med målsetjinga om å halde ved lag grunnlaget for tradisjonelle samiske næringar...», heter det i utredningen.

Les også: Ciceros rapport til Klimatilpasningsutvalget: Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden