Norges lengste ord

Enkelte ord er uforståelig lange. Se noen eksempler her.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Hva er egentlig det lengste ordet registrert i norsk språk?»

Det står faktisk mellom to ord. Enkelte mener at

minoritetsladningsbærerdiffusjonskoeffisientmålingsapparatur

(60 tegn) er det lengste, mens andre mener at

fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekretariatslederfunksjonene

(58 tegn) fortjener seieren.

Et minoritetsladningsbærerdiffusjonskoeffisientmålingsapparatur er et apparat som brukes til å måle avstanden mellom partiklene i et krystallisk stoff.

Det lengste enkeltordet som vi har i det norske språket, er så langt vi har klart å bringe på det rene, det velklingende ordet

onomatopoetikon

som betegner lydmalende ord som mjaue, suse, frese etc.

Nord i Wales finner du et sted med det latterlig enkle navnet

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Det er med sine 58 bokstaver, verdens lengste stedsnavn, men lokalbeflokningen kaller hjemstedet sitt

Llanfairpwll

Som om det var et enkelt ord.

Alle som har lest litt kjemi, vet at ordene der ikke akkurat egner seg som koselig sengelektyre.

For hva sier du om dette ordet:

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine.

Dette er det fulle navnet på proteinet tryptophan synthetase. Ordet består av 1 913 bokstaver. Proteiner består av aminosyrer, og navnet ovenfor er fremkommet ved å navngi alle aminosyrene i proteinet.

I prinsippet er det altså ikke noe i veien for å lage ord så lange som evigheten, på komplekse kjemiske komponenter, for eksempel proteiner. Du bare navngir hver enkelt del i molekylet. Og sånn holder du på til du enten ikke gidder mer, eller til du dør av alderdom.

Personvernpolicy