Fødsel på overtid:

Disse barna kan få atferdsproblemer

ADHD: Ny undersøkelse viser at barn født på overtid har større risiko for å få ADHD. Fra tidligere er det kjent at prematuritet er en risiko. Foto: Thinkstock
ADHD: Ny undersøkelse viser at barn født på overtid har større risiko for å få ADHD. Fra tidligere er det kjent at prematuritet er en risiko. Foto: Thinkstock

Ny studie viser at barn født etter temin har større risiko for å få atferdsproblemer.

Overtidige svangerskap:
  • Alle gravide får tilbud om kontroll i spesialisthelsetjenesten i uke 41 - det vil si syv dager over termin.
  • Den gravide får ultralydundersøkelse og CTG-undersøkelse, vanlig svangerskapskontroll, og eventuelt vaginal undersøkelse og hinneløsning.
  • Den gravide skal få beskjed om når hun bør settes i gang, med mindre fødselen kommer i gang spontant.
  • Ønskene fra den gravide skal vektlegges, men legen tar den endelige beslutningen om fødselen skal settes i gang.

(Kilde: Helsedirektoratet)

Babyer som tilbringer for lang tid i livmoren, har større sjanse for å få ADHD enn babyer født til termin. En studie gjort blant 5000 babyer født i Rotterdam mellom 2002 og 2006 viser nemlig at babyer som er født i uke 42 eller senere hadde større risiko for å få atferdsproblemer og hadde dobbelt så stor sjanse for å få ADHD ved treårsalder, skriver Daily Mail.

Både overtidige og for tidlige fødte babyer (før uke 37) hadde høyere risiko for atferdsproblemer i alderen 18 til 36 måneder.

Påvirkes også av andre ting

Norske eksperter er ikke helt sikre på om det er overtiden i seg selv som skaper atferdsproblemer, eller om atferdsproblemene og det å være overtidig er påvirket av andre ting.

– Både prematuritet og overtid øker risiko for komplikasjoner og ADHD, men vi er ikke kjent med norske undersøkelser eller erfaringer vedrørende overtid, sier nervepsykolog Geir Øgrim, til daglig leder for Nevroteamet BUP Østfold. Han er også leder i det nasjonale fagrådet i ADHD-Norge, og har drøftet saken med barnelege Henning Aabech.

Røyking og genetikk

Nervepsykologen påpeker viktigheten av at effekten av røyking, genetiske disposisjoner og sosial klasse er tatt med i betraktningen.

– Hvis flere uavhengige studier finner det samme, er man jo mer sikker på realitetene i slike funn, men jeg vet ikke hvor mye kontroller de har lagt inn i den refererte studien. Det er alltid vanskelig å vite i det enkelte tilfellet om det ligger andre årsaker som for eksempel sykdommer og røyking bak for tidlig, eller for sen fødsel. Virkemekanismer kan tenkes å være enten at barnet er så stort at det lettere får hodeskader ved fødselen dersom det er på overtid, eller at morkaka gradvis fungerer dårligere når termin passeres, med redusert nærings- og oksygentilførsel, forklarer Geir Øgrim til Foreldre & Barn.

Norsk ADHD-studie

Heidi Aase er prosjektleder for ADHD-studien, et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo Universitetssykehus og basert på Mor og barn-undersøkelsen. Hun forteller at studien om overtidige barn og ADHD viser en sammenheng, men at det er viktig å være klar over at forskerne kun har kartlagt symptomer som er relatert til ADHD, de har ikke diagnostisert ADHD. Dette er ifølge Heidi Aase en vesentlig forskjell.

NYFØDT: Premature barn med lav fødselvekt har større sjanse for å få ADHD enn andre barn. Nå viser undersøkelser at det samme kan gjelde for overtidige barn. Foto: Thinkstock NYFØDT: Premature barn med lav fødselvekt har større sjanse for å få ADHD enn andre barn. Nå viser undersøkelser at det samme kan gjelde for overtidige barn. Foto: Thinkstock

– Vi vet at blant barn som kommer ut med symptomer i slike kartleggingsundersøkelser, vil cirka 50 prosent ha «noe» symptomer på en, eller annen klinisk diagnose ved klinisk undersøkelse. Bare en andel av disse igjen vil ha ADHD. Det er videre veldig usikkert å diagnostisere ADHD hos treåringer. De oppfølgingsundersøkelsene som finnes, viser at 50-80 prosent av de som tilfredsstiller kriteriene for en ADHD-diagnose i førskolealder, vil fortsette å ha diagnosen etter at de har begynt på skolen, sier Heidi Aase.

I den norske ADHD-studien deltok 1.200 treåringer og de brukte samme metode som i Rotterdam-studien.

Morkakesvikt

I undersøkelsen fra Rotterdam pekes det på svikt og redusert funksjon i morkaken, som mulig årsak til ADHD hos overtidige.

– Forskerne har ikke kartlagt klinisk ADHD og de kan ikke si at barna i denne gruppen faktisk har ADHD. Det de kan si, er at blant overtidige barn er det en økt risiko for atferdsvansker og problemer med oppmerksomhet når barnet er tre år. Det er derfor vanskelig å si noe mer om årsakssammenhenger mellom overtidighet og ADHD, sier Heidi Aase.

Tidlig fødsel gir også økt risiko

– Fra tidligere vet vi at det å være født for tidlig er en risiko i forhold til å få ADHD – vel og merke dersom babyen også er såkalt dysmatur, at den har en mye lavere fødselsvekt enn barn ellers har på det aktuelle fødselstidspunktet.

Barn kan være født for tidlig og ikke få senfølger av det fordi de har hatt en normal utvikling helt fram til fødsel, og fordi nyfødtmedisinen i dag er såpass godt utviklet, sier Peter Arnesen, sjefpsykolog og spesialist i nevropsykologi ved Sørlandet kompetansesenter.

Det bekymringsfulle, ifølge Peter Arnesen, har vært når det foreligger avvikende utvikling av fosteret. I 1973 viste en stor norsk undersøkelse (Bjerkedal T, Bekketeig L & Lehmann E) gjennomsnittsvekten for barn på ulike uker i utviklingsstadiet. Disse tabellene ble brukt for å si noe om utviklingsgraden til barnet ved fødsel. En hadde undersøkelser som indikerte at barn som seinere fikk påvist ADHD var dysmature (dvs. for lite utviklet) ved fødselstidspunktet. Dette er interessant i forhold til det en vet om at ADHD er en nevrobiologisk tilstand – der interaksjonen mellom ulike viktige strukturer i hjernen er påvirket.

– At også overtid gir økt risiko for ADHD er nytt for meg, men jeg ser det er seriøs forskning som ligger bak. Det betyr samtidig at man er uhyre forsiktig med å trekke slutninger da det er mange usikkerhetsfaktorer i å antyde mulige årsakssammenhenger, sier Peter Arnesen til Foreldre & Barn.

Les også:

Diett mot ADHD og autisme

Slik skiller du trass og atferdsproblemer

Råd for deg på overtid

Jonathan ble nedkjølt etter fødselen

Les flere artikler om familielivet

Les flere nyheter

Saken er opprinnelig skrevet for Foreldre & Barn og publisert på klikk.no.

Personvernpolicy