Hvorfor har kvinner mye høyere sykefravær enn menn?

Flere kvinner enn menn opplever at søvnløshet går ut over jobben. Det kan bidra til å forklare hvorfor de oftere er hjemme fra jobb. Men mesteparten av kjønnsforskjellen finner ikke forskerne svar på.
Flere kvinner enn menn opplever at søvnløshet går ut over jobben. Det kan bidra til å forklare hvorfor de oftere er hjemme fra jobb. Men mesteparten av kjønnsforskjellen finner ikke forskerne svar på. Foto: COLOURBOX

En god del helseplager spiller liten rolle for sykefraværet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinner har mye høyere sykefravær enn menn og slik har det vært i mange år.

Hvorfor, er det ingen som helt vet.

Forskere har tidligere sjekket om blant annet graviditet og høye krav både på jobb og i familien kan forklare kjønnsforskjellene, men de har ikke blitt særlig klokere. Det finnes foreløpig ikke nok gode studier som viser at dobbeltarbeid er en viktig årsak, ifølge en kunnskapsoppsummering fra i fjor.

Les også denne artikkelen fra Norges forskningsråd: Barn gir ikke høyere sykefravær

Sykdommer i undersøkelsen

Forskerne spurte om disse helseplagene:

Hjerte- og karsykdommer. Menn: 6%. Kvinner: 6%.

Stoffskiftesykdom. Menn: 3%. Kvinner: 13%.

Diabetes. Menn: 3%. Kvinner: 3%.

Kreft. Menn: 3%. Kvinner: 1%.

Astma. Menn: 5%. Kvinner: 9%.

Høysnue/allergi. Menn: 16%. Kvinner: 18%.

Hudsykdom/eksem. Menn: 11%. Kvinner: 11%.

Nyre- og urinveissykdommer. Menn: 3%. Kvinner: 5%.

Underlivsplager. Menn: 2%. Kvinner: 7%.

Migrene. Menn: 8%. 14%.

Mage- og tarmsykdommer. Menn: 4%. Kvinner: 6%.

Muskel/skjelett/ledd. Menn: 19%. Kvinner: 31%.

Fibromyalgi. Menn: 2%. Kvinner: 6%.

Søvnløshetsom går ut over arbeidsevnen. Menn: 15%. Kvinner: 25%.

Psykiske plager, angst og depresjon.

En del av kvinnenes fravær skyldes graviditet, og det har økt de siste årene. I 2005 var gravide kvinner sykmeldt nesten en tredjedel av arbeidsdagene. Det er langt flere dager enn på 1990-tallet, melder Forskningsrådet.

Men selv når forskerne ser bort fra gravide, er sykefraværet mye høyere for kvinner.

Nå har Folkehelseinstituttet (FHI) prøvd å komme nærmere et svar på kjønnsforskjellene.

Stress på jobb og hjemme

I den nye studien er ikke gravide kvinner med. Derimot hadde deltakerne store barn.

Mødre med tenåringsbarn opplever oftere enn fedre dårlig helse, stress på jobb og bekymringer på hjemmebane, konkluderer forskerne.

Men dette forklarer likevel mindre enn en tredjedel av forskjellen mellom menn og kvinner.

– To tredjedeler av kjønnsforskjellene i sykefraværet lot seg altså ikke forklare, skriver lege og forsker Kristian Amundsen Østby ved FHI i en e-post til forskning.no.

Hva er løsningen på mysteriet?

Dårligere helse

Det er ikke bare helse som avgjør om man kan jobbe eller ikke, forteller lege og forsker Kristian Østby ved Folkehelseinstituttet (Foto: privat)

Forskerne bruker informasjon fra TOPP-studien, som følger norske barn fra de er små til de blir voksne.

557 foreldre i jobb ble rekruttert på helsestasjonen da de kom til helsekontroll med det halvannet år gamle barnet sitt. De representerer ikke nødvendigvis den norske befolkningen, blant annet har de trolig mer utdanning.

Så svarte de på en spørreundersøkelse i 2011, da barnet var blitt 18–19 år. «Har du vært borte fra jobb de siste seks månedene på grunn av egen sykdom?», var spørsmålet deltakerne fikk.

Mødrene var borte i snitt sju dager mer enn fedrene. Sykefraværet deres var på i overkant av tolv og en halv dag, mens fedrene bare var borte fem og en halv.

Men forskjellen ble litt mindre da forskerne sammenlignet kvinner og menn som forteller om like mye jobb- og familiestress og symptomer på noen bestemte helseplager.

Det er ikke bare helse som avgjør om man kan jobbe eller ikke, forteller lege og forsker Kristian Østby ved Folkehelseinstituttet (Foto: privat)
Det er ikke bare helse som avgjør om man kan jobbe eller ikke, forteller lege og forsker Kristian Østby ved Folkehelseinstituttet (Foto: privat)

Kvinnene var likevel borte fra jobb fem dager mer enn sammenlignbare menn.

Forskerne spurte om flere sider ved fysisk og psykisk helse, søvnløshet, utbrenthet, kontroll på jobben, konflikt med barn og andre belastninger på hjemmeområdet. Kvinner opplever mer problemer med dette, og det henger sammen med sykefravær. Men problemene er ikke nødvendigvis årsaken til fraværet.

Søvnmangel ødelegger

Søvnproblemer er det som i størst grad henger sammen med kvinners sykefravær. Flere kvinner enn menn svarte at de det siste året hadde vært plaget av søvnløshet som gikk ut over arbeidsevnen.

– Det kan bety at kvinner har mer søvnproblemer enn menn, men det kan også bety at kvinnene synes det er vanskeligere å gå på jobb i perioder med søvnproblemer, forklarer Østby.

Forskerne tror måten spørsmålet er formulert på, kan ha noe å si. Hadde de spurt om søvnproblemer generelt, ville sammenhengen mellom søvnproblemer og sykefravær kanskje ikke blitt så sterk.

Søvnproblemer er ganske vanlig og henger sammen med blant annet psykisk helse og stress, ifølge legen.

Les også: Kluss i døgnrytmen henger sammen med depresjon

Kvinnene oppga også mer muskel-, ledd- og skjelettplager og symptomer på angst og depresjon. Dette er kjente årsaker til sykemelding.

De følte seg oftere utslitt og at de ikke hadde kontroll over egen arbeidshverdag.

Les også: Færre sykemeldinger når ansatte har kontroll over egen arbeidsdag

Dessuten opplevde de mer stress på hjemmebane.

Menn og kvinner kan reagere forskjellig på helseplager, mener Arne Mastekaasa, sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
Menn og kvinner kan reagere forskjellig på helseplager, mener Arne Mastekaasa, sosiologiprofessor ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Bekymret for tenåringen

Bekymringer for tenåringenes helse, sosiale liv, skolegang og framtid er del av familiestresset som kvinner opplever mer av. Det går tilsynelatende ut over jobben.

Les også: Mødre sliter mer med ungdommer enn babyer

Konflikter mellom mor og tenåringen kan bidra til å forklare hvorfor kvinner oftere er borte fra jobb. «Det virker som om ungdommen min og jeg alltid kjemper mot hverandre», «ungdommen min blir lett sint på meg» og «ungdommen min forsøker å lure eller manipulere meg» var noen av beskrivelsene fra hverdagen som de kjente seg igjen i.

Familiestresset omfatter også problemer med syke foreldre. Voksne barn som hjelper foreldre sine, opplever at det hemmer dem i arbeidslivet, ifølge en artikkel fra OsloMet.

Studien gir ikke svar om hele helsa

Sosiologiprofessor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo har lest studien og synes det er interessant at kjønnsforskjellene er så store selv når forskerne tar hensyn til flere forhold enn i de fleste tidligere studier.

Men han mener studien ikke gir svar på hvor mye helsa har å si. Av psykiske plager har forskerne for eksempel bare kartlagt angst og depresjon. De spurte ikke om personlighetsforstyrrelser, som de også vet at har mye å si for arbeidsfunksjonen.

Blant de fysiske sykdommene figurerer alt fra migrene til stoffskiftesykdom, som kvinner er mer utsatt for enn menn.

– Det er mange spørsmål om spesielle sykdommer, men man kan likevel ikke si at man har målt helse totalt sett. Det fanges også i liten grad opp at kvinner og menn kan reagere forskjellig på helseplager, skriver Mastekaasa i en e-post til forskning.no.

Selv om han synes studien er godt gjennomført, minner han om at feilmarginene er store fordi den har såpass få deltakere. Da blir resultatene litt mindre pålitelige.

Helseproblemer hemmer i hverdagen

Kanskje svarer kvinner og menn forskjellig på spørsmål om egen helse. Spørreskjemaer kan heller ikke si noe om de faktiske arbeidsforholdene.

Men når forskerne skal undersøke folks arbeidsevne, er det minst like relevant å høre om deres egne opplevelser og beskrivelser av helse og belastninger i livet som å måle mer objektivt, mener Østby.

Forskjellen mellom hvordan kvinner og menn opplever sin egen helse er ifølge Statistisk sentralbyrå egentlig ikke så stor.

81 prosent av mennene og 78 prosent av kvinnene svarte i 2015 at helsen deres var god.

Kvinner oppgir likevel oftere enn menn å ha helseproblemer som begrenser dem i hverdagsaktiviteter.

Mer belastende jobb?

– Det er ikke bare helse som avgjør om man kan jobbe eller ikke. Hvilken type arbeid man har, er også med på å avgjøre hvorvidt man kan utføre arbeidet sitt. Har man vondt i ryggen, klarer man kanskje ikke å jobbe som renholder eller på et lager, mens mange helt greit vil kunne klare en jobb som forsker, skriver Østby.

Men sykefraværet skyldes ikke at kvinner jobber i fysisk krevende og stressende yrker, typisk i helsevesenet. Det fant Mastekaasa ut da han ledet et europeisk prosjekt.

En tidligere studie som han var med på, antyder derimot at det kan ha noe si.

Og en undersøkelse fra Sintef som Sykepleien omtaler, tyder på at sykepleiere blir syke av jobben sin.

Les også: Her er jobbene som kan gi deg kortere liv

Den nye studien viser at kvinnene opplever mer stress på jobben enn menn, men det mener professoren at kan handle like mye om hvordan de har det på jobben som de mer objektive arbeidsforholdene.

– For eksempel vil folk med helseproblemer trolig oppleve arbeidet som mer belastende enn andre, skriver Mastekaasa i e-posten.

Fortsatt et mysterium

Mesteparten av kjønnsforskjellene kan undersøkelsen altså ikke gi svar på. Fem dager i halvåret, eller 72 prosent av forskjellene, er fortsatt et mysterium.

Norge har det høyeste sykefraværet i Europa, melder faktisk.no. Men her er det mange som deltar i arbeidslivet, også en del med helseplager.

– Noen vil si at det er fornuftig å ikke ha så høy terskel for å ta ut sykefravær. Ett synspunkt er jo at nordmenn er late, slappe og har dårlig moral, men den andre måten å se det på er at når man har høyt velstandsnivå så har man råd til å ta vare på helsen, og at man ikke trenger å presse seg selv så mye, har Mastekaasa tidligere sagt til Aftenposten.

Har kvinner lavere terskel for å være hjemme fra jobb enn menn?

Kristian Østby tror at holdninger og forventninger i samfunnet spiller inn.

– Kanskje kan både legers, arbeidsgivers og arbeidstakers forventninger være at menn ikke behøver sykemelding like ofte som kvinner, skriver han i e-posten til forskning.no.

– Og kanskje kvinner generelt er mer bevisste på å ta vare på egen helse.

Kvinner går oftere til lege enn menn og de bruker mer medisiner.

Det er ikke så mystisk at kvinner har høyere sykefravær enn menn, mener Arne Mastekaasa. Allerede i ungdomstida er det kjønnsforskjeller, påpeker sosiologen.

– Jenter rapporterer mye mer helseplager enn gutter mange år før de går ut i arbeidslivet.

Får vi aldri svar på kjønnsforskjellen i sykefravær?

– Noe klart og enkelt svar får vi neppe. Til det er årsakene for sammensatte og vanskelige å studere. Sannsynligvis er både biologiske forskjeller og ulik sosialisering av gutter og jenter gjennom barndom og oppvekst viktig.

Saken er først publisert på Forskning.no

Referanse:

Kristian Amundsen Østby, Arnstein Mykletun og Wendy Nilsen: Explaining the gender gap in sickness absence. Occupational Medicine, 17. april 2018. Doi: 10.1093/occmed/kqy062. Sammendrag.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:11 Israelerne til valgurnene for andre gang i år06:10 Norge eneste land uten nominasjon til nordisk miljøpris i år06:02 Massiv motstand mot vindkraft i Norge06:02 Frp-topper vil at partiet revurderer politisk retning etter valget05:50 Dette skjer i dag05:44 Elon Musk hevder han ikke mente å kalle dykker pedofil05:42 Dette skjedde i natt05:30 Flere nordmenn dropper kontroll av brannslokkingsapparater05:05 FAA: Usikkert når Boeing 737 MAX kan fly igjen05:00 HRW: Kriminelle nettverk truer regnskogforkjempere i Brasil04:45 Strømmen stort sett tilbake i Mellom-Amerika04:31 352 ansatte ut i streik i Felleskjøpet fra tirsdag04:10 Geléballmysteriet i havet er løst etter to år03:47 86 tigre reddet fra thailandsk tempel er døde02:51 Streik avverget i Vitusapotekene på overtid02:30 Amnesty-pris til Greta Thunberg02:09 Oljeprisen opp nesten 15 prosent etter droneangrepet02:02 Utenlandsk trailer kjørt av veien nær Haugastøl01:28 Rødt frykter for Ap-MDG-miljøpolitikk01:13 Trump raser mot NY Times etter nye anklager mot Kavanaugh01:02 LO reagerer på Foodoras innleie av bud under streiken00:27 Ung mann i god behold, påført stikkskader i Oslo22:51 Flygerforbundet mener Luftfartstilsynet ikke gjør jobben sin etter flere helikopterulykker22:06 Mann påført stikkskader i Oslo21:37 20 leger fratatt retten til å sykemelde21:25 Trump inviteres til Pyongyang20:55 Netanyahu lover å annektere bosetningene20:31 – Satellitt-foto tyder ikke på angrep fra Jemen20:20 Arbeidstilsynet kritiserer Riksrevisjonen for brudd på arbeidsmiljøloven20:14 Bier forsinket fly med statsråd i flere timer20:09 Medier: Schumacher utskrevet fra sykehus19:45 Cathrine Winnes er første kvinne i graven19:42 Norge eneste land uten kandidat til Nordisk Råds miljøpris19:14 Mann mistenkt for drap på fire kvinner i Florida19:04 Dansk skattekrav på 1,2 milliarder kroner mot Nordea18:57 Mann funnet død under traktor i Bø i Vesterålen18:04 De døde hviler ikke i fred: – Armene bevegde seg betydelig17:21 Johnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister17:02 Venstre åpner for samtaler med MDG i Oslo16:37 Saudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep16:21 Ung motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Moss16:16 De Gea forlenget med United16:04 Elgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv15:50 15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand15:37 Om fylkestingsvalget var stortingsvalg ville det blitt rødgrønt flertall15:34 Messi kan sesongåpne mot Dortmund15:14 Sterke reaksjoner mot Høyre-kritikk av klimaforliket - taus Elvestuen14:45 – Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn14:43 Politivarsler i Bergen har saksøkt staten14:36 Rajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp14:34 Signalfeil førte til innstilte tog nord for Oslo14:11 Iranske medier melder at Iran har beslaglagt et tanksskip med dieselolje14:10 Långiverne sier ja til Norwegians gjeldsplan14:07 25 hus evakueres etter jordras i Nittedal13:59 Odense dropper plan om «Kim Larsens plass»13:36 Ho Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen13:32 Tre personer mistenkt for tortur av migranter pågrepet i Italia13:05 Åtte nye meldinger om syke hunder12:58 Dale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler12:54 Skyting: Norsk EM-medalje i Italia12:53 FN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord12:44 Russland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis12:17 Tutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greit legendarisk12:08 Bygninger i Nittedal evakuert etter jordras12:08 Åtte nye meldinger om syke hunder11:56 Bygninger i Nittedal evakuert etter jordras11:29 100 sauer tatt av flom i Surna og beboere isolert i Trøndelag11:13 EU tilfreds med russisk overgang fra dollar til euro11:12 Berge ute av VM, OL-toget ikke gått11:03 Stor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer10:48 Netanyahu lover å annektere samtlige bosetninger10:33 Toåring som falt i elva utenfor livsfare10:33 Ødegaard om drømmemålet: – Det var galskap i det øyeblikket10:23 Storstreik i amerikansk bilindustri10:17 Politiet i Hongkong forsvarer bruken av skarpe skudd10:03 Evakuerte i Olden får flytte tilbake10:02 Hovland nærmer seg golfens topp 10009:48 Erdogan tar imot Putin og Rouhani for å diskutere Syria09:46 Zlatan etter hattrick: – Jeg er nok den beste i MLS noensinne09:45 Johnson og Juncker møtes til arbeidslunsj09:42 Oljeaksjer stiger kraftig etter historisk prishopp08:51 Uværet skaper trøbbel på Vestlandet08:34 Mange veier og fergeforbindelser stengt på Vestlandet08:33 Signalfeil gir innstillinger for tog mellom Oslo og Eidsvoll08:10 Vokalist Ric Ocasek i The Cars er død08:07 Flere fjelloverganger fremdeles stengt07:24 Zlatan satte klubbrekord i storseier mot Sporting Kansas06:57 SOHR: Åtte drept av bilbombe i Syria06:51 Trump sier USA er klare til å svare på angrepet mot Saudi-Arabia06:41 Norsk studie: Populære barn mindre utsatt for infeksjoner06:40 Rosenborg med klart mål i europaligaen: – Vi skal gå videre06:38 Meningsmåling: Plastavfall bekymrer folk flest mest06:36 Oljeprisen til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon06:01 Økt ventetid hos Nav, tross tiltak for det motsatte06:00 Dette skjer i dag06:00 Sjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over05:55 Legemiddelselskap ber om konkursbeskyttelse05:35 Dette skjedde i natt05:33 Demokrater vil stille høyesterettsdommer Brett Kavanaugh for riksrett05:30 Mohyeldeen Mohammads anke i Raja-trusselsaken opp for Høyesterett
Siste nytt
06:11VerdenIsraelerne til valgurnene for andre gang i år06:10NorgeNorge eneste land uten nominasjon til nordisk miljøpris i år06:02NorgeMassiv motstand mot vindkraft i Norge06:02NorgeFrp-topper vil at partiet revurderer politisk retning etter valget05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenElon Musk hevder han ikke mente å kalle dykker pedofil05:42NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeFlere nordmenn dropper kontroll av brannslokkingsapparater05:05VerdenFAA: Usikkert når Boeing 737 MAX kan fly igjen05:00VerdenHRW: Kriminelle nettverk truer regnskogforkjempere i Brasil04:45VerdenStrømmen stort sett tilbake i Mellom-Amerika04:31Norge352 ansatte ut i streik i Felleskjøpet fra tirsdag04:10NorgeGeléballmysteriet i havet er løst etter to år03:47Verden86 tigre reddet fra thailandsk tempel er døde02:51NorgeStreik avverget i Vitusapotekene på overtid02:30VerdenAmnesty-pris til Greta Thunberg02:09VerdenOljeprisen opp nesten 15 prosent etter droneangrepet02:02NorgeUtenlandsk trailer kjørt av veien nær Haugastøl01:28NorgeRødt frykter for Ap-MDG-miljøpolitikk01:13VerdenTrump raser mot NY Times etter nye anklager mot Kavanaugh01:02NorgeLO reagerer på Foodoras innleie av bud under streiken00:27NorgeUng mann i god behold, påført stikkskader i Oslo22:51NorgeFlygerforbundet mener Luftfartstilsynet ikke gjør jobben sin etter flere helikopterulykker22:06NorgeMann påført stikkskader i Oslo21:37Norge20 leger fratatt retten til å sykemelde21:25VerdenTrump inviteres til Pyongyang20:55VerdenNetanyahu lover å annektere bosetningene20:31Verden– Satellitt-foto tyder ikke på angrep fra Jemen20:20NorgeArbeidstilsynet kritiserer Riksrevisjonen for brudd på arbeidsmiljøloven20:14VerdenBier forsinket fly med statsråd i flere timer20:09SportMedier: Schumacher utskrevet fra sykehus19:45Helse og livsstilCathrine Winnes er første kvinne i graven19:42PolitikkNorge eneste land uten kandidat til Nordisk Råds miljøpris19:14VerdenMann mistenkt for drap på fire kvinner i Florida19:04PengerDansk skattekrav på 1,2 milliarder kroner mot Nordea18:57NorgeMann funnet død under traktor i Bø i Vesterålen18:04VerdenDe døde hviler ikke i fred: – Armene bevegde seg betydelig17:21VerdenJohnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister17:02PolitikkVenstre åpner for samtaler med MDG i Oslo16:37PengerSaudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep16:21NorgeUng motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Moss16:16SportDe Gea forlenget med United16:04NorgeElgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv15:50Norge15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand15:37PolitikkOm fylkestingsvalget var stortingsvalg ville det blitt rødgrønt flertall15:34SportMessi kan sesongåpne mot Dortmund15:14PolitikkSterke reaksjoner mot Høyre-kritikk av klimaforliket - taus Elvestuen14:45Penger– Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn14:43NorgePolitivarsler i Bergen har saksøkt staten14:36PolitikkRajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp14:34NorgeSignalfeil førte til innstilte tog nord for Oslo14:11VerdenIranske medier melder at Iran har beslaglagt et tanksskip med dieselolje14:10NæringslivLångiverne sier ja til Norwegians gjeldsplan14:07Nyheter25 hus evakueres etter jordras i Nittedal13:59VerdenOdense dropper plan om «Kim Larsens plass»13:36ReisenyheterHo Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen13:32VerdenTre personer mistenkt for tortur av migranter pågrepet i Italia13:05NorgeÅtte nye meldinger om syke hunder12:58PolitikkDale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler12:54SportSkyting: Norsk EM-medalje i Italia12:53VerdenFN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord12:44PolitikkRussland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis12:17SportTutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greit legendarisk12:08NorgeBygninger i Nittedal evakuert etter jordras12:08NorgeÅtte nye meldinger om syke hunder11:56NorgeBygninger i Nittedal evakuert etter jordras11:29Norge100 sauer tatt av flom i Surna og beboere isolert i Trøndelag11:13PengerEU tilfreds med russisk overgang fra dollar til euro11:12SportBerge ute av VM, OL-toget ikke gått11:03NorgeStor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer10:48PolitikkNetanyahu lover å annektere samtlige bosetninger10:33NorgeToåring som falt i elva utenfor livsfare10:33SportØdegaard om drømmemålet: – Det var galskap i det øyeblikket10:23PengerStorstreik i amerikansk bilindustri10:17PolitikkPolitiet i Hongkong forsvarer bruken av skarpe skudd10:03NorgeEvakuerte i Olden får flytte tilbake10:02SportHovland nærmer seg golfens topp 10009:48PolitikkErdogan tar imot Putin og Rouhani for å diskutere Syria09:46SportZlatan etter hattrick: – Jeg er nok den beste i MLS noensinne09:45VerdenJohnson og Juncker møtes til arbeidslunsj09:42MakroøkonomiOljeaksjer stiger kraftig etter historisk prishopp08:51NorgeUværet skaper trøbbel på Vestlandet08:34ReisenyheterMange veier og fergeforbindelser stengt på Vestlandet08:33ReisenyheterSignalfeil gir innstillinger for tog mellom Oslo og Eidsvoll08:10KulturVokalist Ric Ocasek i The Cars er død08:07NorgeFlere fjelloverganger fremdeles stengt07:24SportZlatan satte klubbrekord i storseier mot Sporting Kansas06:57VerdenSOHR: Åtte drept av bilbombe i Syria06:51PolitikkTrump sier USA er klare til å svare på angrepet mot Saudi-Arabia06:41NorgeNorsk studie: Populære barn mindre utsatt for infeksjoner06:40SportRosenborg med klart mål i europaligaen: – Vi skal gå videre06:38NorgeMeningsmåling: Plastavfall bekymrer folk flest mest06:36VerdenOljeprisen til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon06:01NorgeØkt ventetid hos Nav, tross tiltak for det motsatte06:00NorgeDette skjer i dag06:00NorgeSjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over05:55VerdenLegemiddelselskap ber om konkursbeskyttelse05:35NorgeDette skjedde i natt05:33VerdenDemokrater vil stille høyesterettsdommer Brett Kavanaugh for riksrett05:30NorgeMohyeldeen Mohammads anke i Raja-trusselsaken opp for Høyesterett
Populært