Strid om fiskekvotene

Professor: – Eierskapet til Norges fiskekvoter minner om oligarkene i Russland

Video: Professor Peter Ørebechs ABC om fiskekvoter: – Kløktige hoder fant ut av det.

– Fiskeressursene tilhører det norske folket i fellesskap. Kløktige hoder, særlig på Sunnmøre, fant ut hvordan de skulle ta ut kjempebeløp ved å selge kvotene, sier Peter Ørebech.

– Vi snakker om 30 milliarder kroner i årlige inntekter på hvitfisk, torsk, hyse, sei, sild, makrell og lodde. Utdelingen av gratis kvoter i 1972 ble starten på det jeg kaller et ran av allmenningen.

Det sier jusprofessor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø til ABC Nyheter.

Han har i mange år befattet seg med fiskerirett, og har også en fortid i Fiskeridepartementet.

Nå slår Ørebech alarm foran Stortingets behandling av forslag til ny politikk – og i videoen over kan uinnvidde få hans «ABC» i det han kaller det store kvoteranet.

– Vil fellesskapets eierskap til Norges fiskeressurser bli privatisert? er spørsmålet.

Milliardverdier på spill for fellesskapet

Fangstene av fisk representerer årlig enorme milliardverdier.

Men hva som skjer med folkets felles eierskap til disse fiskekvotene, går stort sett under radaren for de fleste utenom fiskerinæringa.

Den store striden om fiskekvotene

Regjeringens kvotemelding: Regjeringen la 21. juni 2019 fram sin stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring». Her presenterer regjeringen sitt forslag til det den ser som et fremtidsrettet kvotesystem for norske fiskerier.

Innviklet og omstridt: Dagens kvotesystem er blitt både komplekst og omdiskutert, og det er behov for å forenkle systemet og gjøre det mer effektivt, fleksibelt, mer tidsmessig og fremtidsrettet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringens forslag: Slik oppsummerer regjeringen noen av tiltakene den foreslår:

  • Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning
  • Strukturkvoteordningens tidsbegrensning opprettholdes med videreføring av kvotetak på dagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag, uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i gruppen, uten kondemneringskrav og med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.
  • Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 prosent, som tilfaller en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på kvotefordelingen, dvs. at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.

Det brygger opp til fiskeripolitisk debatt idet regjeringen har startet en prosess for å endre lovene.

Torsdag 12. desember avholder Stortingets næringskomité en høring om regjeringens stortingsmelding med forslag til å endre kvotelovene.

Og Peter Ørebech mener et er fare for at det han ser som utviklingen av en ulovlig praksis, skal føre til at det er loven, og ikke praksisen, som blir endret:

– Det hele startet i begynnelsen av 70-tallet da bestandene brøt sammen. Da ble det satt stopp i fisket, og man innførte konsesjoner, tillatelse til å fange en bestemt kvote, i 1972.

– De som hadde fisket tidligere, kunne få konsesjon gratis ut fra hvor mye de hadde fisket tidligere. Denne gratis utdelingen av konsesjoner til 300-400 eiere av ringnotfartøyer, ble starten på det jeg kaller et ran av allmenningen, innleder Ørebech sin analyse.

En analyse som sterkt imøtegås av fiskerorganisasjoner som havfiskeflåtens Fiskebåt.

Den rikeste vinner kvota

Ørebech forteller at paragraf 9 i forskriftene som kom i 1972 , slo fast at man ikke kunne overføre konsesjonen til andre når du sluttet fisket. Konsesjonen skulle tilbakeføres. En bestemmelse som gjelder den dag i dag.

På papiret.

– Sunnmøringene skjønte først hva de kunne gjøre. Du kunne jo selge båten – med konsesjonen, og sende beskjed til departementet, i stedet for å omfordele konsesjonen på den måten som sto i loven.

– Hvordan kan det skje når eieren av fartøyet ikke har lov å kjøpe og selge kvoter?

– Mens jeg arbeidet i Fiskeridepartementet i 1976-1977 begynte jeg å grave i dette. I loven sto det hvem som skulle ha konsesjoner – man skulle satse på unge, aktive fiskere og fordele konsesjoner geografisk. Dette ga rom for skjønnsmessige vurderinger i departementet, svarer professoren.

– Byråsjefen fortalte meg hvordan dette skulle skje, fortsetter han.

Når et fartøy legges ut for salg via en skipsmegler, legger interesserte inn bud. Alle interesserte søkte om forhåndstilsagn om konsesjon.

Det departementet skulle gjøre, var å vurdere alle som søkte for å oppfylle intensjonene i loven.

– Men de gjorde absolutt ikke slike vurderinger. Det var min jobb å avgjøre dette, men jeg fikk beskjed om bare å gi forhåndskonsesjon til alle som ønsket.

– Så ble fartøyet solgt til høystbydende. Det var den som vant, budkampen, ikke den som oppfylte lovens betingelser, som fikk så omgjort forhåndtilsagnet til konsesjon, forteller Ørebech.

Riksrevisjonen holder på med en undersøkelse om fiskekvoter, myndighetenes forvaltning av adgangen til kyst- og havfiske, får ABC Nyheter opplyst. Foreløpig dato for offentliggjøring er 15. mai 2020.

Verdistigning på 350-gangen!

Prisen på retten til å fiske, ble drevet opp. Det ble vanlig å kjøpe båten uten å ha interesse av fartøyet, men kvoten som fulgte med. Dermed oppnådde man også målet om strukturering av flåten, det vil si at overkapasiteten ble redusert.

Kjøperen av fartøyet tok kvota og overførte til fartøyet han allerede hadde.

Båten kunne selgeren gjerne få igjen for en slikk og ingenting. Den kunne så selges ut av landet eller brukes til noe annet.

Ørebech leste i bladet Fiskaren i 1978 at det var blitt en veldig stor omsetning av fartøyer. Prisene ble plutselig veldig mye høyere enn før. Han fant ut at man solgte båten med alle konsesjonsrettigheter. Han som solgte, fikk så kjøpe tilbake båten for 1 krone, uten konsesjon.

– Den kvoten fiskeren fikk gratis i 1972, gjorde at han kunne selge en båt som kostet 1 million i 1972, for 8 millioner i 1978. Og i dag er markedsverdien 350 millioner kroner for samme kvote, formelt sett prisen på fartøyet.

Eksemplet fra Fiskaren omtalte Ørebech i forordet til sin bok «Konsesjoner i fiske» som ble utgitt i 1982. Det var en juridisk analyse av konsesjoner i fiske.

– Det fiskeren fikk gratis, har du nå tatt ut grunnrenta av og overført til penger som du kan investere i olje, eiendom eller et slott i Frankrike, bemerker Ørebech.

Journalist og forfatter Gunnar Grytås, som i 2014 ga ut boka «Kvotebaronar – Privat rikdom – utarma fiskevær», peker på det samme:

– Fiskeressursene som skulle gi levebrød til kystsamfunnene, er omgjort til verdier for hundrevis av milliarder for kvotebaroner og deres arvinger, sa Grytås til ABC Nyheter

– Nå trenger de utenlandske kjøpere

MOT FISKEBÅTREDERNE: Professor Peter Ørebech med beske utfall mot fiskebåtredernes organisasjon Fiskebåt, i striden om eierskap til norske fiskekvoter. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
MOT FISKEBÅTREDERNE: Professor Peter Ørebech med beske utfall mot fiskebåtredernes organisasjon Fiskebåt, i striden om eierskap til norske fiskekvoter. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Så hva er problemet da?

– Dette er folkets eiendom. En konsesjon gir deg rett til å høste av folkets eiendom. Men ikke til å ta gevinsten av å selge noe du ikke eier og putte i egen lomme, svarer jusprofessor Ørebech.

Ifølge ham oppstår det behov for å rekruttere inn nye kjøpegrupper når summene har blitt så høye som de er nå.

– Hvor skal han på Dønna som vil gi seg, finne kjøpere når han slutter? Fiskere er jo skjøvet ut av rekrutteringa nå som prisene har blitt så høye. Det som skjer da, er at det oppstår press for å åpne opp så også utlendinger kan kjøpe opp kvoter, hevder Ørebech.

Han viser til at rekrutteringen til fiske fra folk under 30 år gikk ned med 80 prosent fra 1990–2010.

– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker. Hva gjør selgerne da? Presser på myndighetene for å få selge til utenlandsk eier.

Utlendinger kjøper seg inn

Faktisk har myndighetene åpnet opp for utenlandsk eierskap, men bare til kystfiskefartøyer opp til 15 meters lengde.

– Loven sa norske statsborgere eller utlendinger som er likestilt med norske statsborgere, skulle få fiske med båter av den størrelsen, forteller Ørebech.

De som var likestilt med norske fiskere, var på 50-tallet nordiske borgere som følge av en nordisk traktat.

– Så blir gruppa av likestilte som kan kjøpe og selge båter under 15 meter utvidet enormt da Norge slutter deg til EØS-avtalen. Hele EØS-befolkningen blir likestilt med norske fiskere nå. I Nord-Norge er det masse nederlendere og polakker som kjøper fartøyer under 15 meter. De kan drive annet fiske som ikke er konsesjonspliktig, sier Ørebech.

Omfordele? Alt er folkets!

– Så er det en enorm nedgang av fiskerettigheter i Finnmark, Nordland og Trøndelag. Troms og Møre og Romsdal har økt.

Det står ikke noe sted i loven at det er markedet som skal fordele fiskekvotene på denne måten. Det er dette de ønsker lovendring på nå, at markedet skal fordele, framholder Ørebech.

– Man snur på det hele og sier at det er noe galt med loven som må endres så det blir i overensstemmelse med praksis, bemerker Peter Ørebech.

– I meldingen diskuterer de å omfordele 5 prosent eller en annen prosent av kvotene til distrikter som trenger det. Men det er jo 100 prosent som er folkets eiendom! utbryter han.

Les også om prinsippdom: Høyesterett avviste å gi Ålesund-rederen Eivind Volstad evigvarende rett til fiskekvotene

Regjeringen under dobbelt ild

Men heller ikke fiskernes organisasjoner omfavner regjeringens forslag. Hva mener Peter Ørebech om synspunktene som har kommet fra havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt?

– Ja, Stortingsmelding 32 om fiskekvotene er utsatt for dobbelt ild - fra dem som i sine hoder og sin praksis alt har privatisert fiskeressursene, til dem som mener at fisket eies av folket i felleskap. Disse to motpoler befinner seg på hver sin planet, sier han.

– Videre er det forvirring som skyldes at Fiskebåt ikke vil snakke om folkets eiendom – men av taktiske grunner heller vil snakke om «den forhatte» Staten. Privatiseringsdriven lykkes bedre når alternative eiere er staten og ikke de virkelige eierne; kystfolket selv, legger Ørebech til.

– Fiskebåt bygger på en forkvaklet oppfatning av lov og rett og de bygger sine standpunkter på klare misforståelser og trolig også bevisste forvrengninger av virkeligheten, fyrer han løs.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:12 Siv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44 Venstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31 Attenborough advarer om klimakrise18:28 Full stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00 Kilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36 Prinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25 Mann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola17:13 Krever erstatning fra Iran for nedskyting av fly17:09 Giuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina16:31 Siv Jensen: – Det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær15:57 Ber influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier15:52 Fourcade vant og økte verdenscupledelsen15:51 Nokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling15:17 Thingnes Bø og kona fikk en gutt14:52 Forbrukertilsynet anmelder XXL14:50 Evakuerte i Nordkapp får flytte tilbake14:49 Putins statsministerkandidat godkjent av parlamentet14:02 Skiskytterlegende snakker om den tunge perioden13:48 Toppløper overrasket av dopingjegere – hoppet ut av vinduet13:46 Bose stenger 119 butikker: Mange mister jobben13:29 Rouhani: Vi trenger dialog, ikke krig13:28 Netflix skrur opp prisene i Norge13:05 Valgekspert: – Spiller kortene i hendene på Ap12:50 Martin Samuelsen selges til Hull12:41 Flere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter12:40 Støre frykter mer Frp-gjennomslag12:25 IS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld12:23 Over 10.000 nordmenn vil bli i Storbritannia etter brexit11:50 Kvinne siktet for drapsforsøk etter voldsepisode11:50 Aldringsforsker får pris av Olav Thon11:49 Ekspert: Regjeringens mest alvorlige krise11:24 Fortsatt alvorlig for mann etter elsparkesykkel-ulykke11:12 Utslåtte dansker vil ha diskusjon om EM-formatet10:56 Svak start for Hovland i Abu Dhabi10:55 Rashford kan rekke Liverpool-kampen10:53 – De høyreradikale er på vei tilbake til gata10:33 Blodspor kan ha avslørt drapsmannen09:59 Asia-børser svakt opp etter handelsavtale09:59 Ny aktor på plass i saken mot Eirik Jensen09:46 Influensautbruddet har stagnert09:30 Lokalvalget ga kvinnerekord09:29 Indiske bakere forsøker å lage verdens lengste kake09:14 Nybilsalget i EU opp for sjette året på rad09:13 SAS og Apollo fornyer milliardavtale09:11 Grensehandelen kan dobles innen 203009:10 Tre pågrepet i internasjonal Kripos-aksjon08:55 Frp-lederen: Kravlista forhåpentligvis klar torsdag08:46 Overgrepsdømt krevde å få fortsette å jobbe som lege – tapte i retten08:19 Da de nye bommene kom, skjedde det noe veldig raskt07:48 Grande ber Frp ta forhandlinger internt i regjeringen07:45 Putins statsministerkandidat skal spørres ut i statsdumaen07:14 Mystisk lungevirus har spredd seg til Japan07:08 Norge når elbilmål før tiden: – En milepæl som er helt utrolig07:02 Brennhet Sørloth vil forlenge Tyrkia-eventyret07:00 Frp-folk vil ha strengere innvandringspolitikk for å bli i regjering06:43 «Ny» McGregor klar for comeback i ringen søndag06:30 Hergeirssons OL-kval er spikret, håndballmygg får sjansen06:01 Lettelse etter regn over skogbrannene i Australia06:00 100 år siden USA innførte totalforbud mot alkohol05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Høie lover kortere arbeidstid for fastlegene05:25 Økt omsetning for kjøpesentrene i fjor05:12 Den tyske regjeringen enig med delstater om plan for kullavvikling04:51 Høyre-topper vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler04:36 Hemmelig aksjon reddet forhistorisk skog fra brannene03:47 Ny rekord på Wall Street etter handelsavtale03:42 Høie vil rydde opp i ulik ventelistepraksis03:23 Overgrepsdømt mann får forlenget straff03:16 USA gjenopptar kampen mot IS i Irak02:36 Ny migrantkaravane på vei mot USA02:04 Universitetsrektor vil flytte studenter og ansatte fra Lillestrøm til Oslo01:43 Helgheim: Frp krever å få innfridd krav i tillegg til plattformen01:36 Krisen i Libanon vokser: – Vi er i fritt fall nå01:03 Kvinne blir toppdiplomat i Vatikanet00:52 Rekordmange våpenbeslag på flyplasser i USA i fjor00:49 To menn siktet for Prinsdal-drapet, en pågrepet00:33 Siktet mann løslatt i dobbeltdrapssaken i Bergen00:31 Israel angrep mål på Gazastripen00:15 USA og Kina trapper ned handelskrigen23:08 Siktet mann løslatt i dobbeltdrapssaken i Bergen22:44 En død og to savnet etter at Odfjell-skip kolliderte med fiskebåt i Texas22:43 Mata sendte Solskjær og United videre i FA-cupen22:30 Russland frigir dansevideo med Putin og USAs president22:28 Danske EM-tårer etter fiasko, Ungarn og Island møter Norge21:33 Ytterligere en mann siktet i Prinsdal-saken – pågrepet onsdag kveld21:15 KrF avviser Frps krav i IS-saken21:01 Thailand: Basehopper klamret seg fast til fjellveggen i seks timer20:46 Alle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter20:34 Krisemåling for Høyre – passeres av Sp20:07 – De overlevde dinosaurene, nå har de også overlevd skogbrannene19:37 Lederne i regjeringspartiene i møte onsdag kveld19:25 USA og Kina undertegnet innledende avtale om handel19:18 Flyplassen i Alicante stengt fram til torsdag på grunn av brann18:57 Russisk skattedirektør blir ny statsminister18:56 Ny isbjørn sett ved Longyearbyen18:33 Til angrep på Frp: – De norske soldatene fortjener et klart svar18:06 Modellene skrumper inn, kundene eser ut16:50 Ofrene og de siktede i dobbeltdrapssaken i Bergen kjente hverandre16:43 Raja ber om at alle de norske kvinnene og barna i Syria hentes hjem
Siste nytt
19:12PolitikkSiv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44NorgeVenstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31VerdenAttenborough advarer om klimakrise18:28NorgeFull stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00NorgeKilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36NorgePrinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25NorgeMann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola17:13VerdenKrever erstatning fra Iran for nedskyting av fly17:09VerdenGiuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina16:31PolitikkSiv Jensen: – Det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær15:57PengerBer influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier15:52SportFourcade vant og økte verdenscupledelsen15:51NorgeNokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling15:17SportThingnes Bø og kona fikk en gutt14:52PengerForbrukertilsynet anmelder XXL14:50NorgeEvakuerte i Nordkapp får flytte tilbake14:49PolitikkPutins statsministerkandidat godkjent av parlamentet14:02SportSkiskytterlegende snakker om den tunge perioden13:48SportToppløper overrasket av dopingjegere – hoppet ut av vinduet13:46PengerBose stenger 119 butikker: Mange mister jobben13:29VerdenRouhani: Vi trenger dialog, ikke krig13:28PengerNetflix skrur opp prisene i Norge13:05PolitikkValgekspert: – Spiller kortene i hendene på Ap12:50SportMartin Samuelsen selges til Hull12:41SportFlere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter12:40PolitikkStøre frykter mer Frp-gjennomslag12:25NorgeIS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld12:23VerdenOver 10.000 nordmenn vil bli i Storbritannia etter brexit11:50NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter voldsepisode11:50Helse og livsstilAldringsforsker får pris av Olav Thon11:49PolitikkEkspert: Regjeringens mest alvorlige krise11:24NorgeFortsatt alvorlig for mann etter elsparkesykkel-ulykke11:12SportUtslåtte dansker vil ha diskusjon om EM-formatet10:56SportSvak start for Hovland i Abu Dhabi10:55SportRashford kan rekke Liverpool-kampen10:53Norge– De høyreradikale er på vei tilbake til gata10:33NorgeBlodspor kan ha avslørt drapsmannen09:59PengerAsia-børser svakt opp etter handelsavtale09:59NorgeNy aktor på plass i saken mot Eirik Jensen09:46Helse og livsstilInfluensautbruddet har stagnert09:30PolitikkLokalvalget ga kvinnerekord09:29VerdenIndiske bakere forsøker å lage verdens lengste kake09:14MotorNybilsalget i EU opp for sjette året på rad09:13PengerSAS og Apollo fornyer milliardavtale09:11PengerGrensehandelen kan dobles innen 203009:10NorgeTre pågrepet i internasjonal Kripos-aksjon08:55PolitikkFrp-lederen: Kravlista forhåpentligvis klar torsdag08:46NorgeOvergrepsdømt krevde å få fortsette å jobbe som lege – tapte i retten08:19MotorDa de nye bommene kom, skjedde det noe veldig raskt07:48PolitikkGrande ber Frp ta forhandlinger internt i regjeringen07:45VerdenPutins statsministerkandidat skal spørres ut i statsdumaen07:14Helse og livsstilMystisk lungevirus har spredd seg til Japan07:08MotorNorge når elbilmål før tiden: – En milepæl som er helt utrolig07:02SportBrennhet Sørloth vil forlenge Tyrkia-eventyret07:00PolitikkFrp-folk vil ha strengere innvandringspolitikk for å bli i regjering06:43Sport«Ny» McGregor klar for comeback i ringen søndag06:30SportHergeirssons OL-kval er spikret, håndballmygg får sjansen06:01VerdenLettelse etter regn over skogbrannene i Australia06:00Verden100 år siden USA innførte totalforbud mot alkohol05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PolitikkHøie lover kortere arbeidstid for fastlegene05:25PengerØkt omsetning for kjøpesentrene i fjor05:12VerdenDen tyske regjeringen enig med delstater om plan for kullavvikling04:51PolitikkHøyre-topper vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler04:36VerdenHemmelig aksjon reddet forhistorisk skog fra brannene03:47PengerNy rekord på Wall Street etter handelsavtale03:42PolitikkHøie vil rydde opp i ulik ventelistepraksis03:23NorgeOvergrepsdømt mann får forlenget straff03:16VerdenUSA gjenopptar kampen mot IS i Irak02:36VerdenNy migrantkaravane på vei mot USA02:04NorgeUniversitetsrektor vil flytte studenter og ansatte fra Lillestrøm til Oslo01:43PolitikkHelgheim: Frp krever å få innfridd krav i tillegg til plattformen01:36VerdenKrisen i Libanon vokser: – Vi er i fritt fall nå01:03VerdenKvinne blir toppdiplomat i Vatikanet00:52VerdenRekordmange våpenbeslag på flyplasser i USA i fjor00:49NorgeTo menn siktet for Prinsdal-drapet, en pågrepet00:33NorgeSiktet mann løslatt i dobbeltdrapssaken i Bergen00:31VerdenIsrael angrep mål på Gazastripen00:15PengerUSA og Kina trapper ned handelskrigen23:08NorgeSiktet mann løslatt i dobbeltdrapssaken i Bergen22:44VerdenEn død og to savnet etter at Odfjell-skip kolliderte med fiskebåt i Texas22:43SportMata sendte Solskjær og United videre i FA-cupen22:30VerdenRussland frigir dansevideo med Putin og USAs president22:28SportDanske EM-tårer etter fiasko, Ungarn og Island møter Norge21:33NorgeYtterligere en mann siktet i Prinsdal-saken – pågrepet onsdag kveld21:15NorgeKrF avviser Frps krav i IS-saken21:01VerdenThailand: Basehopper klamret seg fast til fjellveggen i seks timer20:46NorgeAlle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter20:34PolitikkKrisemåling for Høyre – passeres av Sp20:07Verden– De overlevde dinosaurene, nå har de også overlevd skogbrannene19:37NorgeLederne i regjeringspartiene i møte onsdag kveld19:25VerdenUSA og Kina undertegnet innledende avtale om handel19:18VerdenFlyplassen i Alicante stengt fram til torsdag på grunn av brann18:57VerdenRussisk skattedirektør blir ny statsminister18:56NorgeNy isbjørn sett ved Longyearbyen18:33NorgeTil angrep på Frp: – De norske soldatene fortjener et klart svar18:06Helse og livsstilModellene skrumper inn, kundene eser ut16:50NorgeOfrene og de siktede i dobbeltdrapssaken i Bergen kjente hverandre16:43NorgeRaja ber om at alle de norske kvinnene og barna i Syria hentes hjem
Populært