– Norge motarbeider beskyttelse av utrydningstruede haier

Makrellhai kan bli opptil 4,5 m lang og er nært beslektet den mer kjente hvithaien. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
Makrellhai kan bli opptil 4,5 m lang og er nært beslektet den mer kjente hvithaien. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

For andre gang på få år har Norge stemt mot forslag om økt vern av utrydningstruet hai. Det får marinbiolog til å reagere: – Det er helt utrolig at regjeringen klarer å gå imot seg selv, sier Fredrik Myhre.

Tidligere denne måneden arrangerte Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) møte i Genève der vern av blant annet hai sto på dagsordenen. Underveis la Mexico frem forslag om at langfinnet og kortfinnet makrellhai og skulle oppføres på listen over dyr med behov for økt beskyttelse. Forslaget ble vedtatt av et solid flertall – med unntak av blant annet Norge.

Marinbiolog og leder i Hjelp Havets Haier (HHH), Fredrik Myhre, synes det er svært gledelig at makrellhaien nå får styrket beskyttelse i internasjonal handel.

– Samtidig er det sterkt beklagelig at vi vet at Norge reiste ned med et mandat til å stemme imot å skulle inkludere makrellhaien på listen. Det er andre gang på få år at Norge motarbeider beskyttelse av utrydningstruede haiarter, sier han til ABC Nyheter.

Motstridende av regjeringen

CITES , også kalt Washington-konvensjonen, er en internasjonal avtale som skal overvåke og regulere internasjonal handel av truede ville arter eller produkter fra disse. Her i Norge er det Miljødirektoratet som er forvaltningsmyndighet.

I sin tid var det fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) som anbefalte at Norge skulle løse haiimporten ved å jobbe opp mot CITES for å få strengere regler for handel av haier – med bakgrunn i at KrF og MDG ønsket strengere regelverk for import av hai til Norge. Per Sandberg gjentok dette da han ble minister i samme post.

(Saken fortsetter under)

Et flertall av CITES-landen stemte for å forby kommersiell fiske etter makrellhai, som er populær i haifinnesuppe. Norge stemte imot dette. Foto: Wikimedia
Et flertall av CITES-landen stemte for å forby kommersiell fiske etter makrellhai, som er populær i haifinnesuppe. Norge stemte imot dette. Foto: Wikimedia

– Stortinget har tidligere bestemt at man skal styrke beskyttelsen av haiarter ved å få bedre kontroll over de haiprodukter som kommer til Norge. Dette for å sikre at man ikke anskaffer produkter som stammer fra ulovlig fiske. Regjeringens spor har hele tiden vært at man ikke skal ha noen særforbud i Norge, men i stedet jobbe spesielt i CITES for å styrke haiens posisjon der, forteller Myhre engasjert.

– Det at man da for andre gang på få år går imot det å få på plass bedre regelverk for utrydningstruede haiarter er en motstridende handling. Det er helt utrolig at de klarer å gå imot seg selv på disse diskusjonene.

Mangelfull kunnskap

Myhre, som også jobber som seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, savner å se noe konkret fra regjeringens side som følger opp Stortingets vedtak på at man faktisk får på plass reguleringer som hindrer haiprodukter som stammer fra ulovlig aktivitet i å komme inn på det norske markedet.

– I dag er det lite sporbarhet på haifinnene og haikjøttet som kommer til Norge utenfra. Hvis man ser på helsekostartikler, som for eksempel haibrusktabletter som finnes i helsekostforretninger og kan kjøpes over nett, så er det veldig mangelfull kunnskap hos produsentene hva produktene faktisk inneholder.

(Saken fortsetter under)

Fredrik Myhre er marinbiolog og leder i organisasjonen Hjelp Havets Haier. Foto: Monica Larsen
Fredrik Myhre er marinbiolog og leder i organisasjonen Hjelp Havets Haier. Foto: Monica Larsen

Myhre nevner blant annet at produsentene sjelden vet hvilke haiarter det er snakk om og hvilken type fangstområder haiene stammer fra.

– Ikke minst er det lite som er blitt fulgt opp fra regjeringens side for å sørge for at dette ikke stammer fra ulovlig fiske.

Problematisk støtte

Under møtet i Genève støttet Norge ønsket om at gitarfisk skulle føres opp på vernelistene, et forslag som i likhet med markrellhaien fikk overveldende støtte. Men ifølge Myhre er ikke gitarfisk en viktig kommersiell art og har heller aldri vært det.

– Til sammenlikning har makrellhaien vært en viktig kommersiell art som det drives et utbredt fiske på i dag og det er gjerne en art som inngår i fish & chips en del steder i verden. Den er det tydeligvis fra Norges side litt mer problematisk å støtte.

(Saken fortsetter under)

Under CITIES-konferansen i Genève stemte en rekke land søndag ja til å beskytte 18 utrydningstruede skate- og haiarter fra kommersielt fiske, deriblant makrellhai og gitarfisk (bilde). Foto: Wikimedia
Under CITIES-konferansen i Genève stemte en rekke land søndag ja til å beskytte 18 utrydningstruede skate- og haiarter fra kommersielt fiske, deriblant makrellhai og gitarfisk (bilde). Foto: Wikimedia

I makrellhaiens tilfelle savner HHH-lederen føre var-prinsippet som han mener ligger til grunn for all norsk offentlig forvaltning.

– Derfor burde man ha en føre var-holdning også på makrellhaiene dersom Norge er i tvil og stemt dem inn på listen for å stille strengere krav til handel av makrellhai.

Fylte ikke kriteriene

I en epost til ABC Nyheter svarer fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) på hvorfor man valgte å stemme forslaget om å føre opp makrellhai på CITES' verneliste.

– Basert på kunnskap innhentet fra Havforskningsinstituttet, og i samsvar med konklusjonen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), var kriteriene for listeføring ikke oppfylt, oppgir ministeren.

Nesvik mener det fra norsk side er viktig å ivareta hensynet til bærekraftig forvaltning.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette gjelder også for haiarter. Som for alle andre arter, reguleres derfor hai i norsk farvann ut i fra biologiske hensyn og etter anbefaling fra Havforskningsinstituttet. FAO har laget en internasjonal handlingsplan for å forbedre forvaltningen av hai. En rekke land og regionale fiskeriorganisasjoner har iverksatt tiltak på dette området.

Fiskeriministeren mener truede bestander skal beskyttes, også med handelstiltak, dersom det i siste instans er nødvendig.

– Slike tiltak må imidlertid være tuftet på et grundig og solid faktagrunnlag, inkludert den best tilgjengelige vitenskapelig informasjon og må kunne stå sin prøve med hensyn til internasjonale avtaler og forpliktelser.

Fredrik Myhre i Hjelp Havets Haier sier til ABC Nyheter at ikke kan se at regjeringen har gjort i nærheten av gode nok tiltak for å få bedre kontroll på det som importeres til landet når det gjelder haiprodukter.

– De stedene vi vet som selger haifinnesuppe og hovedmengden av de helsekostproduktene som inneholder haibrusk som er på markedet i dag, mangler helt sporbarhet på hvor dette stammer fra og hvilke arter dette inkluderer. Norge burde gjøre som Canada og flere andre nasjoner og delstater rundt om i verden, nemlig si nei til all import av haifinner.

– Strengere norsk regulering vil ha svært begrenset betydning

I 2018 vedtok regjeringen en forskrift som øker strafferammene for handel med truede arter. I Norge har vi forbud mot direktefiske etter brugde, pigghå, håbrann og silkehai.

– Dette er i tråd med råd fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), forteller fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) til ABC Nyheter.

Det er forbudt å skjære finnene av brugde og håbrann tatt som bifangst før fangsten er landet. Av haiartene som er listet er håbrann og brugde å finne i norske farvann.

– Miljødirektoratet behandler søknader om lisenser. Ved import av et slikt produkt til Norge, håndheves regelverket av Tolletaten, som på denne måten forhindrer import av produkter som ledsages av ufullstendig eller uriktig informasjon. Dette omfatter også eventuelt feilaktig angivelse av artsinformasjon.

– Hvordan vil dere beskrive kvaliteten på dagens kontroll av haibaserte produkter som finner veien til det norske markedet?

– Importen av haiprodukter til Norge er svært begrenset. I 2018 ble det importert haiprodukter til en verdi av ca. 87 000 kroner. Det er et grunnleggende handelspolitisk premiss at Norge bygger sin politikk på internasjonale forpliktelser og internasjonale forhandlinger for å løse felles problemer og spørsmål, svarer Nesvik.

Fiskeriministeren sier at reglene for norsk import av haiprodukter er i tråd med anbefalinger fra Konvensjonen om handel med truede dyre- og plantearter (CITES), som er det viktigste internasjonale instrumentet for handel med truede arter. Det er Tollvesenet som overvåker importen.

– Sett i forhold til de små mengder importerte haiprodukter til Norge, vil strengere norsk regulering av import av haiprodukter ha svært begrenset, om noen, betydning for handelen eller overbeskatningen av hai internasjonalt.

– Myhre mener det er ingen ting som tilsier at man ikke skal kunne styrke det som går på internasjonal handel med truede arter samtidig som man ønsker å jobbe med forvaltning i de ulike havområdene det fiskes i. Hva er din kommentar til det?

– Departementet mener at Norge bør stille seg positiv til nye forslag til listede arter dersom de oppfyller listekriteriene for CITES-konvensjonen, avslutter Nesvik.

Enormt marked for haikjøtt

Kort- og langfinnet makrellhai er de trettende og fjortende haiartene som blir ført opp på CITES’ lister. Av de mellom 450 og 500 haiartene som finnes i verden i dag, anses en fjerdedel av disse å være direkte utrydningstruet.

Myhre mener det burde vært oppført langt flere arter på CITES-listen nettopp for å vanskeliggjøre handel med produkter fra utrydningstruede haiarter på tvers av landegrenser. Samtidig vil det gi mulighet til å avdekke større andel lovbrudd.

– Det styrker dokumentasjonen som skal medfølge når man har fanget for eksempel makrellhai og der det drives eksport av denne varen. Da skal man ha en mye tydeligere varedeklarasjon om både hva det er for noe, hvor det er blitt fisket, type redskap og slike ting. Du skal også ha et sertifikat fra CITES på at du kan drive handel med hai.

(Saken fortsetter under)

En arbeider samler sammen tørkede haifinner på et tak i Hong Kong. Så mange som 1/4 av alle verdens ca. 450 haiarter er i dag direkte utrydningstruet. Svært mange av haifiskeriene er uregulerte, urapporterte og ulovlige (UUU-fiske). Foto: AP/Kin Cheung

Han beskriver CITES' krav om full sporbarhet som et av de viktigste verktøyene å få på plass for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiskeri.

– Det internasjonale markedet for haikjøtt er enormt og det ulovlige fisket er ditto stort. Men det at man får det inn i denne typen regelverk gjør at man over tid vil vanskeliggjøre det å drive handel med utrydningstruede haier på en måte som ikke er forsvarlig. Det vil hjelpe både haiene og havet.

Myhre mener det burde være et rungende nosk nei til import av alle haiprodukter som ikke har full sporbarhet når det gjelder hvilken art som er fisket, hvor den er fisket og med hvilket redskap.

– Først da ville vi fått kontroll på at ingen ulovlig fangede haiprodukter ender opp på det norske markedet. Som en ansvarlig havnasjon burde Norge lede an i arbeidet for å bevare blant havets mest truede dyregruppe – nemlig haiene, avslutter Myhre.

VIDEO: 11 overraskende fakta om haier

Makrellhai (Isurus oxyrinchus)

  • Finnes i Atlanterhavet og ferdes oftes på åpent hav eller i nærheten av overflaten. Makrellhai har i noen tilfeller blitt registrert i kyststrøk.
  • Makrellhai kan bli opptil 4,5 m lang og er nært beslektet den mer kjente hvithaien. Normallengde er 2–3 meter og normalvekt er 60–400 kg.
  • På oppsiden er den blå. Buken er hvit.
  • Statistikk fra International Shark Attack File har registrert åtte uprovoserte haiangrep fra denne arten i løpet av mer enn 400 år, mellom 1580 og 2007, hvorav to dødelige.
  • Listet som sterkt truet på IUCNs rødliste

Kilde: Wikipedia

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:17 Nordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36 Kina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54 Minst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01 Flere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:44 Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48 Ingen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36 Coronavirus bekreftet i Australia02:43 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42 Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27 Giuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA
Siste nytt
08:17VerdenNordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36VerdenKina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54VerdenMinst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01VerdenFlere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:44VerdenDemokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48NorgeIngen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36VerdenCoronavirus bekreftet i Australia02:43VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42NorgeForsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27VerdenGiuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28NorgeByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA
Populært