– Norge motarbeider beskyttelse av utrydningstruede haier

Makrellhai kan bli opptil 4,5 m lang og er nært beslektet den mer kjente hvithaien. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
Makrellhai kan bli opptil 4,5 m lang og er nært beslektet den mer kjente hvithaien. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

For andre gang på få år har Norge stemt mot forslag om økt vern av utrydningstruet hai. Det får marinbiolog til å reagere: – Det er helt utrolig at regjeringen klarer å gå imot seg selv, sier Fredrik Myhre.

Tidligere denne måneden arrangerte Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) møte i Genève der vern av blant annet hai sto på dagsordenen. Underveis la Mexico frem forslag om at langfinnet og kortfinnet makrellhai og skulle oppføres på listen over dyr med behov for økt beskyttelse. Forslaget ble vedtatt av et solid flertall – med unntak av blant annet Norge.

Marinbiolog og leder i Hjelp Havets Haier (HHH), Fredrik Myhre, synes det er svært gledelig at makrellhaien nå får styrket beskyttelse i internasjonal handel.

– Samtidig er det sterkt beklagelig at vi vet at Norge reiste ned med et mandat til å stemme imot å skulle inkludere makrellhaien på listen. Det er andre gang på få år at Norge motarbeider beskyttelse av utrydningstruede haiarter, sier han til ABC Nyheter.

Motstridende av regjeringen

CITES , også kalt Washington-konvensjonen, er en internasjonal avtale som skal overvåke og regulere internasjonal handel av truede ville arter eller produkter fra disse. Her i Norge er det Miljødirektoratet som er forvaltningsmyndighet.

I sin tid var det fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) som anbefalte at Norge skulle løse haiimporten ved å jobbe opp mot CITES for å få strengere regler for handel av haier – med bakgrunn i at KrF og MDG ønsket strengere regelverk for import av hai til Norge. Per Sandberg gjentok dette da han ble minister i samme post.

(Saken fortsetter under)

Et flertall av CITES-landen stemte for å forby kommersiell fiske etter makrellhai, som er populær i haifinnesuppe. Norge stemte imot dette. Foto: Wikimedia
Et flertall av CITES-landen stemte for å forby kommersiell fiske etter makrellhai, som er populær i haifinnesuppe. Norge stemte imot dette. Foto: Wikimedia

– Stortinget har tidligere bestemt at man skal styrke beskyttelsen av haiarter ved å få bedre kontroll over de haiprodukter som kommer til Norge. Dette for å sikre at man ikke anskaffer produkter som stammer fra ulovlig fiske. Regjeringens spor har hele tiden vært at man ikke skal ha noen særforbud i Norge, men i stedet jobbe spesielt i CITES for å styrke haiens posisjon der, forteller Myhre engasjert.

– Det at man da for andre gang på få år går imot det å få på plass bedre regelverk for utrydningstruede haiarter er en motstridende handling. Det er helt utrolig at de klarer å gå imot seg selv på disse diskusjonene.

Mangelfull kunnskap

Myhre, som også jobber som seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, savner å se noe konkret fra regjeringens side som følger opp Stortingets vedtak på at man faktisk får på plass reguleringer som hindrer haiprodukter som stammer fra ulovlig aktivitet i å komme inn på det norske markedet.

– I dag er det lite sporbarhet på haifinnene og haikjøttet som kommer til Norge utenfra. Hvis man ser på helsekostartikler, som for eksempel haibrusktabletter som finnes i helsekostforretninger og kan kjøpes over nett, så er det veldig mangelfull kunnskap hos produsentene hva produktene faktisk inneholder.

(Saken fortsetter under)

Fredrik Myhre er marinbiolog og leder i organisasjonen Hjelp Havets Haier. Foto: Monica Larsen
Fredrik Myhre er marinbiolog og leder i organisasjonen Hjelp Havets Haier. Foto: Monica Larsen

Myhre nevner blant annet at produsentene sjelden vet hvilke haiarter det er snakk om og hvilken type fangstområder haiene stammer fra.

– Ikke minst er det lite som er blitt fulgt opp fra regjeringens side for å sørge for at dette ikke stammer fra ulovlig fiske.

Problematisk støtte

Under møtet i Genève støttet Norge ønsket om at gitarfisk skulle føres opp på vernelistene, et forslag som i likhet med markrellhaien fikk overveldende støtte. Men ifølge Myhre er ikke gitarfisk en viktig kommersiell art og har heller aldri vært det.

– Til sammenlikning har makrellhaien vært en viktig kommersiell art som det drives et utbredt fiske på i dag og det er gjerne en art som inngår i fish & chips en del steder i verden. Den er det tydeligvis fra Norges side litt mer problematisk å støtte.

(Saken fortsetter under)

Under CITIES-konferansen i Genève stemte en rekke land søndag ja til å beskytte 18 utrydningstruede skate- og haiarter fra kommersielt fiske, deriblant makrellhai og gitarfisk (bilde). Foto: Wikimedia
Under CITIES-konferansen i Genève stemte en rekke land søndag ja til å beskytte 18 utrydningstruede skate- og haiarter fra kommersielt fiske, deriblant makrellhai og gitarfisk (bilde). Foto: Wikimedia

I makrellhaiens tilfelle savner HHH-lederen føre var-prinsippet som han mener ligger til grunn for all norsk offentlig forvaltning.

– Derfor burde man ha en føre var-holdning også på makrellhaiene dersom Norge er i tvil og stemt dem inn på listen for å stille strengere krav til handel av makrellhai.

Fylte ikke kriteriene

I en epost til ABC Nyheter svarer fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) på hvorfor man valgte å stemme forslaget om å føre opp makrellhai på CITES' verneliste.

– Basert på kunnskap innhentet fra Havforskningsinstituttet, og i samsvar med konklusjonen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), var kriteriene for listeføring ikke oppfylt, oppgir ministeren.

Nesvik mener det fra norsk side er viktig å ivareta hensynet til bærekraftig forvaltning.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette gjelder også for haiarter. Som for alle andre arter, reguleres derfor hai i norsk farvann ut i fra biologiske hensyn og etter anbefaling fra Havforskningsinstituttet. FAO har laget en internasjonal handlingsplan for å forbedre forvaltningen av hai. En rekke land og regionale fiskeriorganisasjoner har iverksatt tiltak på dette området.

Fiskeriministeren mener truede bestander skal beskyttes, også med handelstiltak, dersom det i siste instans er nødvendig.

– Slike tiltak må imidlertid være tuftet på et grundig og solid faktagrunnlag, inkludert den best tilgjengelige vitenskapelig informasjon og må kunne stå sin prøve med hensyn til internasjonale avtaler og forpliktelser.

Fredrik Myhre i Hjelp Havets Haier sier til ABC Nyheter at ikke kan se at regjeringen har gjort i nærheten av gode nok tiltak for å få bedre kontroll på det som importeres til landet når det gjelder haiprodukter.

– De stedene vi vet som selger haifinnesuppe og hovedmengden av de helsekostproduktene som inneholder haibrusk som er på markedet i dag, mangler helt sporbarhet på hvor dette stammer fra og hvilke arter dette inkluderer. Norge burde gjøre som Canada og flere andre nasjoner og delstater rundt om i verden, nemlig si nei til all import av haifinner.

– Strengere norsk regulering vil ha svært begrenset betydning

I 2018 vedtok regjeringen en forskrift som øker strafferammene for handel med truede arter. I Norge har vi forbud mot direktefiske etter brugde, pigghå, håbrann og silkehai.

– Dette er i tråd med råd fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), forteller fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) til ABC Nyheter.

Det er forbudt å skjære finnene av brugde og håbrann tatt som bifangst før fangsten er landet. Av haiartene som er listet er håbrann og brugde å finne i norske farvann.

– Miljødirektoratet behandler søknader om lisenser. Ved import av et slikt produkt til Norge, håndheves regelverket av Tolletaten, som på denne måten forhindrer import av produkter som ledsages av ufullstendig eller uriktig informasjon. Dette omfatter også eventuelt feilaktig angivelse av artsinformasjon.

– Hvordan vil dere beskrive kvaliteten på dagens kontroll av haibaserte produkter som finner veien til det norske markedet?

– Importen av haiprodukter til Norge er svært begrenset. I 2018 ble det importert haiprodukter til en verdi av ca. 87 000 kroner. Det er et grunnleggende handelspolitisk premiss at Norge bygger sin politikk på internasjonale forpliktelser og internasjonale forhandlinger for å løse felles problemer og spørsmål, svarer Nesvik.

Fiskeriministeren sier at reglene for norsk import av haiprodukter er i tråd med anbefalinger fra Konvensjonen om handel med truede dyre- og plantearter (CITES), som er det viktigste internasjonale instrumentet for handel med truede arter. Det er Tollvesenet som overvåker importen.

– Sett i forhold til de små mengder importerte haiprodukter til Norge, vil strengere norsk regulering av import av haiprodukter ha svært begrenset, om noen, betydning for handelen eller overbeskatningen av hai internasjonalt.

– Myhre mener det er ingen ting som tilsier at man ikke skal kunne styrke det som går på internasjonal handel med truede arter samtidig som man ønsker å jobbe med forvaltning i de ulike havområdene det fiskes i. Hva er din kommentar til det?

– Departementet mener at Norge bør stille seg positiv til nye forslag til listede arter dersom de oppfyller listekriteriene for CITES-konvensjonen, avslutter Nesvik.

Enormt marked for haikjøtt

Kort- og langfinnet makrellhai er de trettende og fjortende haiartene som blir ført opp på CITES’ lister. Av de mellom 450 og 500 haiartene som finnes i verden i dag, anses en fjerdedel av disse å være direkte utrydningstruet.

Myhre mener det burde vært oppført langt flere arter på CITES-listen nettopp for å vanskeliggjøre handel med produkter fra utrydningstruede haiarter på tvers av landegrenser. Samtidig vil det gi mulighet til å avdekke større andel lovbrudd.

– Det styrker dokumentasjonen som skal medfølge når man har fanget for eksempel makrellhai og der det drives eksport av denne varen. Da skal man ha en mye tydeligere varedeklarasjon om både hva det er for noe, hvor det er blitt fisket, type redskap og slike ting. Du skal også ha et sertifikat fra CITES på at du kan drive handel med hai.

(Saken fortsetter under)

En arbeider samler sammen tørkede haifinner på et tak i Hong Kong. Så mange som 1/4 av alle verdens ca. 450 haiarter er i dag direkte utrydningstruet. Svært mange av haifiskeriene er uregulerte, urapporterte og ulovlige (UUU-fiske). Foto: AP/Kin Cheung

Han beskriver CITES' krav om full sporbarhet som et av de viktigste verktøyene å få på plass for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiskeri.

– Det internasjonale markedet for haikjøtt er enormt og det ulovlige fisket er ditto stort. Men det at man får det inn i denne typen regelverk gjør at man over tid vil vanskeliggjøre det å drive handel med utrydningstruede haier på en måte som ikke er forsvarlig. Det vil hjelpe både haiene og havet.

Myhre mener det burde være et rungende nosk nei til import av alle haiprodukter som ikke har full sporbarhet når det gjelder hvilken art som er fisket, hvor den er fisket og med hvilket redskap.

– Først da ville vi fått kontroll på at ingen ulovlig fangede haiprodukter ender opp på det norske markedet. Som en ansvarlig havnasjon burde Norge lede an i arbeidet for å bevare blant havets mest truede dyregruppe – nemlig haiene, avslutter Myhre.

VIDEO: 11 overraskende fakta om haier

Makrellhai (Isurus oxyrinchus)

  • Finnes i Atlanterhavet og ferdes oftes på åpent hav eller i nærheten av overflaten. Makrellhai har i noen tilfeller blitt registrert i kyststrøk.
  • Makrellhai kan bli opptil 4,5 m lang og er nært beslektet den mer kjente hvithaien. Normallengde er 2–3 meter og normalvekt er 60–400 kg.
  • På oppsiden er den blå. Buken er hvit.
  • Statistikk fra International Shark Attack File har registrert åtte uprovoserte haiangrep fra denne arten i løpet av mer enn 400 år, mellom 1580 og 2007, hvorav to dødelige.
  • Listet som sterkt truet på IUCNs rødliste

Kilde: Wikipedia

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:06 Flere personer skutt og drept i California06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong00:52 Politiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45 Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04 Enormt prishopp på legemidler i Danmark22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria
Siste nytt
06:06VerdenFlere personer skutt og drept i California06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07VerdenChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31VerdenBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong00:52VerdenPolitiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45NorgeNorsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04VerdenEnormt prishopp på legemidler i Danmark22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria
Populært