Stortingspartienes samferdselspolitikere svarer:

«Hvis jeg var samferdselsminister ...»

Une Bastholm (MDG), Arne Nævra (SV) og Ingalill Olsen (Ap) er blant Stortingspolitikerne som forteller hva de ville gjort dersom en av dem var samferdselsminister.
Une Bastholm (MDG), Arne Nævra (SV) og Ingalill Olsen (Ap) er blant Stortingspolitikerne som forteller hva de ville gjort dersom en av dem var samferdselsminister. Foto: NTB scanpix

Gratiskort til offentlig transport, tog til Bergen på tre timer, null bompenger, billigere ferger og billigere flybilletter på kortbanenettet. Det vil ulike transportpolitikere gi folket dersom de fikk lede Samferdselsdepartementet som statsråd.

– Det har aldri vært mer spennende å drive med samferdselspolitikk, sier Helge Orten (H) til ABC Nyheter, som hadde gledet seg til å delta sermonielle veiåpninger dersom han var Norges samferdselsminister.

Orten leder Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. ABC Nyheter har spurt medlemmer i komiteen fra de ulike partiene fire spørsmål om hva de ville gjort dersom de ble utnevnt som samferdselsminister i morgen.

Vi har fått svar fra politikere fra samtlige partier på Stortinget: Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Rødt, KrF, SV, Frp, MDG og Senterpartiet. Spørsmålene skal illustrere partipolitiske skillelinjer i transportpolitikken, og gir stortingspolitikerne en mulighet til å tenke stort og ambisiøst.

Dette er spørsmålene vi har stilt dem:

  1. Hva er det første du hadde gjort dersom du ble utnevnt til samferdselsminister i morgen?
  2. Du har blitt samferdselsminister, og du får ti milliarder kroner du personlig kan delegere fritt på samferdselsbudsjettet. Hva bruker du pengene til?
  3. Samme spørsmål som over, men du får kun én milliard til fritt bruk. Hva bruker du pengene til?
  4. Hvorfor bør nordmenn engasjere seg i samferdselspolitikk?

Ingalill Olsen - Arbeiderpartiet, Finnmark

Ingalill Olsen (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Ingalill Olsen (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

1. Det første jeg hadde gjort som samferdselsminister: Jeg hadde innvilget et gratiskort til all offentlig kommunikasjon, slik at alle fikk testet ut hvordan det fungerer. Muligens kan vi få flere som bruker kollektivtransport.

2. Med ti milliarder ville jeg kjøpt flere FOT-ruter (sikrer at flyselskaper ikke driver på kommersielt grunnlag) til flyplassene i distriktene. Jeg ville brukt 2,5 milliarder til å bygge ut havner i landet. Jeg ville videre sørget for at distrikts- Norge fikk tilgang til mer veimidler sik at hele landet blir bygd ut. I Finnmark er det for eksempel ikke et eneste vegprosjekt. Jeg ville videre satt av en betydelig pott til rassikring, samt styrket kollektivtrafikken – spesielt jernbanen.

3. Når beløpet er én milliard er det nødvendig å prioritere mer presist. Jeg ville brukt 500 millioner kroner til havneutbygging, og resten til rassikring.

4. Folk bør engasjere seg i samferdselspolitikk for å få en trygg og sikker veg til skole og jobb, at det stedet de bor på skal henge sammen med resten av landet. Samferdsel er en forutsetning for å utvikle Norge.

Arne Nævra - SV, Buskerud

Arne Nævra (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Arne Nævra (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

1. Litt morsomt sagt ville jeg gitt de fartsglade og asfaltkåte Frp-erne på Stortinget en likegladsprøyte og tvangsundervist dem om miljø og klimaproblemet. Mer alvorlig sagt ville jeg satt ned et hurtigarbeidende utvalg til å se på hvilke grep vi kan ta for å bygge jernbane fortere, billigere og bedre – inkludert en ny høyhastighetsutredning. Tenk deg å kjøre tog til Trondheim, Bergen, Kristiansand eller Stockholm på rundt tre timer. Da er det ikke mange som tar fly.

2. Med ti milliarder ville jeg startet fullt elektrifiseringsprogram på alle dieselstrekninger på jernbanen, og laget en full Konseptvalgutredning for Nord-Norge-banen. I tillegg ville jeg gitt framoverlente og miljøbevisste fylkeskommuner ekstra penger til å dekke ekstrautgiftene med elektriske ferger.

3. Med én milliard ville jeg kjøpt inn flere sovevogner, satt inn ekstra togavgang til Gøteborg og bedre nettilgangen på tog.

4. Folk bør engasjere seg fordi det angår deres hverdag, og politiske avgjørelser innen samferdsel er viktig for miljø, klima og framtidig næringsutvikling og bosetting. Her forvaltes mange titalls milliarder hvert år. Det betyr for eksempel mye om dette brukes på trygge bruksveier i distriktene eller på store motorveiprosjekter. Eller på å få gods over fra alle vogntogene på veiene til jernbane og båt. Eller få en åpnere og triveligere by med sykkel, gange og kollektiv heller enn miljøfiendtlig kork, kø og kaos med privatbiler i sentrum.

Siv Mossleth - Senterpartiet, Nordland

Siv Mossleth (Sp). Foto: Stortinget
Siv Mossleth (Sp). Foto: Stortinget

1. Jeg ville innkalt staben og tatt en brief på hvilke reformer som skal reverseres først. Jernbanereformen, hvor mini-prisen blir borte og det blir dyrere for folk å reise med toget, selv om det skulle bli billigere, står høyt oppe på listen. Det gjør også reformen om de statlige fiskerihavnene. Fylkene som nekter å underskrive avtalen skal slippe å ta imot nok en underfinansiert reform.

Videre ville jeg tolket begrepet «midlertidighet» til syv dager slik at utenlandske busselskap ikke kan presse seriøse, norske busselskap av norske veier. EUs nye mobilitetspakke på buss skulle jeg legge ned veto mot.

Vegnormalen skal bli mer fleksibel, slik at det blir enklere og billigere å bygge gang- og sykkelveier for trafikksikkerhet, miljø og folkehelse. Det er ikke rett at en størrelse skal passe overalt, når geografi og trafikk er så forskjellig.

2. Med ti milliarder vil distriktenes hurtigtog og flyene på kortbanenettet få billigere billetter. Flypassasjeravgiften på fly under 20 tonn blir selvsagt borte, og det legges til rette for å innfase fly uten CO2-utslipp.

Fylkesveier og flaskehalser på riksveier vil få en makeover. Flere vil få bedre wifi og mobildekning. Det finnes fortsatt hvite flekker på kartet og jeg kjenner mange som enda i dag har like dårlig dekning som i TV-serien Himmelblå som gikk for ti år siden. De sto der med mobilen på strak arm ytterst på kaikanten.

En del vil også gå med til å finansiere en grønnere sjøtransport, både for folk, biler og gods.

3. Regjeringen vil bruke 100 millioner på viktige fylkesveier. Det er så lite at det er flaut. Jeg plusser på noen nuller og bruker én milliard. Det blir en start på opprustingen av fylkesveiene som er så viktig for både folk og næringsliv over hele landet.

4. Hverdagslogistikk er viktig for alle. Folk trenger å komme seg trygt fram dit de skal, både til barnehagen, skolen eller jobben. Næringslivet trenger en logistikk som funger, og vi må unngå å skape større sosiale og geografiske forskjeller i landet.

Une Bastholm - MDG, Oslo

Une Bastholm (MDG). Foto: NTB scanpix
Une Bastholm (MDG). Foto: NTB scanpix

1. Jeg hadde flyttet store deler av samferdselsbudsjettet vekk fra motorveibygging inn mot storbyene og over til veisikkerhet, klimatilpasning og en gigantisk satsing på kollektivtransport og tog. Da skulle det endelig blitt lyntog med kort reisetid mellom de store byene i Sør-Norge, og fart på Nord-Norgebanen, Folk trenger et praktisk, billig og effektivt alternativ til fly. Togsatsingen i Norge står til stryk.

2. Jeg ville ha begynt med toget, og satt av fem milliarder til akuttiltak for jernbanen for å få timesavganger mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Stavanger, samt nattog til Europa. Det haster med å få elektrifisert hele transportsektoren og kysten, derfor ville jeg satt av én milliard til hurtiglading og elbilstøtte og én milliard kroner til en pott til å elektrifisere hurtigbåter og kystflåten, og én milliard kroner til flom- og skredsikring. Vi skal ha trygge veier her i landet, selv om vi ikke vil bygge mer og mer vei. I tillegg ville jeg brukt to milliarder kroner til å redusere kollektivprisene med 20 prosent og gjøre det gratis for barn under seks år i hele Norge.

3. Med én milliard ville jeg ha prioritert utbygging av hurtigladere og elbilstøtte i hele landet, slik at folk i distriktene ikke lenger skal være avskåret fra muligheten til å ta i bruk miljøvennlige og økonomisk gunstige elbiler. Mange steder er det ikke et kommersielt grunnlag for å bygge ladestasjoner. Der er det spesielt viktig at staten trår til. Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges bensin- og dieselbiler i Norge fra 2025, og da må vi faktisk gi folk muligheten til å skaffe seg et alternativ - uansett hvor man bor. Da er god ladeinfrastruktur alfa og omega.

4. Folk bør engasjere seg fordi transport står bak nest mest utslipp i Norge og derfor er samferdselspolitikk også klimapolitikk. Det neste tiåret går transporten over på strøm, og vi må slutte bensin og diesel. Folk i hele landet burde engasjere seg og kreve at politikerne setter opp ladestasjoner til elbil og får på plass et bedre og billigere tog- og kollektivtilbud der de bor. Dessuten trenger vi flere som tør å si tydelig fra om at det er feil å svi av milliarder på gigantiske motorveiprosjekter inn mot storbyene samtidig som man ikke tar seg råd til skikkelig vedlikehold og rassikring på veiene i resten av landet.

Til info: MDG har ingen politikere i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Une Bastholm sitter på Stortinget for partiet.

Bjørnar Moxnes - Rødt, Oslo

Bjørnar Moxnes (Rødt). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Bjørnar Moxnes (Rødt). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

1. Hvis jeg ble samferdselsminister i morgen hadde jeg sørget for å skrote det enorme bompengesluket som populært kalles svelefri E39, nemlig fergefri E39. I tillegg hadde jeg sørget for kontroll av alle utenlandske vogntog på grensa, for å sikre at det ikke kjører dødsfeller rundt på norske veier.

2. Hvis jeg får 10 milliarder hadde jeg bygget Nord-Norgebanen med det samme. Det gir miljøvennlig transport i nord, arbeidsplasser og sikrer tryggere veier med færre vogntog

3. Med én milliard hadde jeg sørget for skred- og rassikring på alle veier som trenger det, uavhengig om de er kommunale, fylkeskommunale eller eid av staten.

4. Folk bør engasjere seg i samferdselspolitikk fordi det er viktig for å reise trygt og miljøvennlig i dette langstrakte landet.

Til info: Rødt har ingen politikere i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Bjørnar Moxnes sitter på Stortinget for partiet.

Helge Orten - Høyre, Møre og Romsdal

Helge Orten (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Helge Orten (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

1. Jeg ville invitert alle de ledende teknologi- og forskningsmiljøene til en diskusjon om hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å redusere utslippene i transportsektoren, samtidig som vi gjør hverdagsreisene til folk enklere og tryggere. De fem beste forslagene testes ut. Forslag som bidrar til nye og spennende arbeidsplasser i Norge er et pluss. Når det er gjort kan jeg ta en kaffepause, før jeg drar på neste veiåpning.

2. Jeg ville ha brukt to milliarder på å styrke den nye tilskuddsordningen vi har etablert for viktige næringsveier i fylkene. Det vil bidra positivt til verdiskapingen i hele landet. Deretter ville jeg satt av to milliarder til klimatilpasning av sårbar infrastruktur og én milliard til å redusere fergetakstene. Det resterende ville jeg tilført Enova. Det er helt avgjørende at vi kan videreutvikle Enova som det viktigste redskapet for å tilrettelegge for lav- og nullutslippsløsninger i transportsektoren, særlig for å utvikle ny miljøteknologi for næringstransport og skip.

3. Med én milliard hadde jeg brukt alle pengene på tilskuddsordningen vi har etablert for viktige næringsveier i fylkene.

4. Infrastrukturen er helt avgjørende for folks hverdag. Det å kunne bevege seg enkelt, trygt og miljøvennlig til og fra jobb og fritidsaktiviteter er viktig, uansett om du bor i byen eller på bygda. Det har aldri vært mer spennende å drive med samferdselspolitikk. Digitaliseringen og ny miljøteknologi gjør at det er realistisk at all transport om ikke alt for mange år er utslippsfri, og at vi som kunder får helt nye og mer brukervennlige løsninger. Det er bra for alle, uansett hvor vi er i livet.

Tor André Johnsen - Frp, Hedmark

Tor André Johnsen (Frp). Foto: Stortinget
Tor André Johnsen (Frp). Foto: Stortinget

1. Det første jeg vil gjøre som samferdselsminister er å rive alle bomstasjonene og sette opp fartsgrensene, slik at de tilpasses våre naboland.

2. Med ti milliarder vil jeg fjerne bomstasjoner.

3. Men én milliard vil sende Stortinget på studietur til Sverige for å vise alle disse politikerne fra Rødt til Høyre at det faktisk ER mulig å bygge veier uten bompenger. Resten av pengene ville jeg brukt på å sette ned bomtakstene.

4. Samferdselspolitikk er avgjørende viktig for sysselsetting, bosetting, verdiskapning vekst og utvikling. Alle land i verden forstår dette og de som har mulighet har satset på bedre infrastruktur. Etter 2. verdenskrig bygde Vest-Europa ut sitt veinett. President Eisenhower satte i gang en stor satsing på utbygging av Interstate-nettverket i USA, så fort muren falt satset også Øst-Europa på å bygge ut veinettet og få bedre infrastruktur. I Norge hadde vi planer, slik som Brattlie og Ap sin motorveiplan fra 1960. Planene ble bare lagt i en skuff og det var først med Frp i regjering og med samferdselsmininster fra Frp at vi «børstet støv» av planen og satte i gang med den utbyggingen resten av vesten gjorde etter 2.verdenskrig. Ønsker dere alle en god jul!

Jon Gunnes - Venstre, Trøndelag

Jon Gunnes (V). Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Jon Gunnes (V). Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

1. Klimakrisen er vår tids største utfordring og jeg som samferdselsminister kan og skal bidra til at Norge og verden går i rett retning. Vi har «lavt hengende frukter» innenfor transport som kan føre til at vi oppnår lavere og til og med null utslipp av CO2.

2. Med ti milliarder vil jeg stimulere transportbransjen med støtte i oppstarten for å oppnå et skikkelig bidrag til det grønne skiftet.

Videre vil jeg prioritere elektrifisering av skipsfarten; øke støtten til ferjer, hurtigbåter og andre lavutslipps passasjerbåter og gods på sjø. Alle nye fiskebåter skal nå være elektriske eller bruke fornybart drivstoff som for eksempel biogass. Ikke bare grønt skifte, men også grønn vekst for vårt næringsliv.

Varetransport på land og vei skal elektrifiseres «over all»! Rørleggeren og elektrikeren skal få tilgang til billige varebiler med null utslipp, godsfrakt på landeveien skal bli miljøvennlig og ikke minst skal det bli mer gods på jernbane.

Billettene på kollektivtrafikken skal bli billigere. Det fører til mindre bilkjøring der alternativene finnes. Den enkleste «frukten» å plukke ned.

3. Forsinkelser og avbrudd er noe av det som irriterer mest. Samfunnsøkonomisk dyrt er det også. Jernbanen må bli mer robust slik at vi unngår unødvendig stopp. En skikkelig «togpakke» på én milliard kroner ekstra slik at vi får en moderne og pålitelig jernbane vil jeg prioritere.

4. Alle er berørt av samferdsel. Her er det muligheter å være med å påvirke og prioritere. Man er helt avhengig av gode demokratiske prosesser for å oppnå bærekraftig mobilitet for alle og over alt.

Hans Fredrik Grøvan - KrF, Vest-Agder

Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix
Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

1. Først vill jeg startet arbeidet med å få etablert Nye Baner – et statlig selskap som skulle få som oppgave å planlegge og bygge nye jernbanestrekninger – tilsvarende Nye Veiers rolle på stamvegutbygging.

2. Jeg ville brukt 10 milliarder kroner til fysiske trafikksikkerhetstiltak samt til holdningsskapende arbeid for å nærme oss visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

3. Jeg ville brukt én milliard til samme formål som ovenfor.

4. Samferdsel handler om å legge til rette for økt mobilitet, men gjennom å forurense mindre. Det handler om å tilrettelegge for å kunne bo og arbeide i hele landet. Derfor bør folk interessere seg for samferdselspolitikk fordi det handler om hvordan din hverdag skal utformes i framtida.

Til info: KrF har ingen representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Hans Fredrik Grøvan sitter på Stortinget og er transportpolitisk talsperson for partiet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:21 Elleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10 Wild tilbake på vinnersporet07:03 Meningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54 UNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya06:42 Nestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav06:24 Guatemalas nye president bryter med Venezuela06:00 Topptungt fredsmøte om Libya05:50 Dette skjer i dag05:36 Dette skjedde i natt05:30 Bergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag05:07 Asias børser opp etter rekorddag på Wall Street05:06 Biltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA05:02 To menn siktet for cannabisproduksjon i Trøndelag04:26 Brannvesen gransker ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver03:38 Svakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår03:35 Snøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier03:02 Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra på for regjeringen02:46 Ny person død av mystisk virus i Kina02:45 Googles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar02:30 Israel angrep Gazastripen for andre dag på rad02:26 Konkurransetilsynet trapper opp kampen mot IT-giganters markedsdominans02:20 Drammenbanen og Askerbanen åpen for trafikk igjen01:39 Undersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen01:32 Frp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem01:31 Barn funnet i massegrav i Panama00:40 Tetzschner: – Kan bli et spill der alle taper22:18 Medier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein21:48 Erna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen21:31 Telenor oppretter nytt selskap21:18 Christopher Tolkien er død20:41 Homo sapiens hvem er det? Som regel er det en hvit mann20:07 Krever erstatning: – Sjåføren ble vettskremt og var i sjokk19:25 Forsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres19:12 Siv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44 Venstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31 Attenborough advarer om klimakrise18:28 Full stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00 Kilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36 Prinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25 Mann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola17:13 Krever erstatning fra Iran for nedskyting av fly17:09 Giuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina16:31 Siv Jensen: – Det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær15:57 Ber influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier15:52 Fourcade vant og økte verdenscupledelsen15:51 Nokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling15:17 Thingnes Bø og kona fikk en gutt14:52 Forbrukertilsynet anmelder XXL14:50 Evakuerte i Nordkapp får flytte tilbake14:49 Putins statsministerkandidat godkjent av parlamentet14:02 Skiskytterlegende snakker om den tunge perioden13:48 Toppløper overrasket av dopingjegere – hoppet ut av vinduet13:46 Bose stenger 119 butikker: Mange mister jobben13:29 Rouhani: Vi trenger dialog, ikke krig13:28 Netflix skrur opp prisene i Norge13:05 Valgekspert: – Spiller kortene i hendene på Ap12:50 Martin Samuelsen selges til Hull12:41 Flere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter12:40 Støre frykter mer Frp-gjennomslag12:25 IS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld12:23 Over 10.000 nordmenn vil bli i Storbritannia etter brexit11:50 Kvinne siktet for drapsforsøk etter voldsepisode11:50 Aldringsforsker får pris av Olav Thon11:49 Ekspert: Regjeringens mest alvorlige krise11:24 Fortsatt alvorlig for mann etter elsparkesykkel-ulykke11:12 Utslåtte dansker vil ha diskusjon om EM-formatet10:56 Svak start for Hovland i Abu Dhabi10:55 Rashford kan rekke Liverpool-kampen10:53 – De høyreradikale er på vei tilbake til gata10:33 Blodspor kan ha avslørt drapsmannen09:59 Asia-børser svakt opp etter handelsavtale09:59 Ny aktor på plass i saken mot Eirik Jensen09:46 Influensautbruddet har stagnert09:30 Lokalvalget ga kvinnerekord09:29 Indiske bakere forsøker å lage verdens lengste kake09:14 Nybilsalget i EU opp for sjette året på rad09:13 SAS og Apollo fornyer milliardavtale09:11 Grensehandelen kan dobles innen 203009:10 Tre pågrepet i internasjonal Kripos-aksjon08:55 Frp-lederen: Kravlista forhåpentligvis klar torsdag08:46 Overgrepsdømt krevde å få fortsette å jobbe som lege – tapte i retten08:19 Da de nye bommene kom, skjedde det noe veldig raskt07:48 Grande ber Frp ta forhandlinger internt i regjeringen07:45 Putins statsministerkandidat skal spørres ut i statsdumaen07:14 Mystisk lungevirus har spredd seg til Japan07:08 Norge når elbilmål før tiden: – En milepæl som er helt utrolig07:02 Brennhet Sørloth vil forlenge Tyrkia-eventyret07:00 Frp-folk vil ha strengere innvandringspolitikk for å bli i regjering06:43 «Ny» McGregor klar for comeback i ringen søndag06:30 Hergeirssons OL-kval er spikret, håndballmygg får sjansen06:01 Lettelse etter regn over skogbrannene i Australia06:00 100 år siden USA innførte totalforbud mot alkohol05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Høie lover kortere arbeidstid for fastlegene05:25 Økt omsetning for kjøpesentrene i fjor05:12 Den tyske regjeringen enig med delstater om plan for kullavvikling04:51 Høyre-topper vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler04:36 Hemmelig aksjon reddet forhistorisk skog fra brannene03:47 Ny rekord på Wall Street etter handelsavtale
Siste nytt
07:21VerdenElleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10SportWild tilbake på vinnersporet07:03PolitikkMeningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54VerdenUNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya06:42NorgeNestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav06:24VerdenGuatemalas nye president bryter med Venezuela06:00VerdenTopptungt fredsmøte om Libya05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeBergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag05:07VerdenAsias børser opp etter rekorddag på Wall Street05:06VerdenBiltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA05:02NorgeTo menn siktet for cannabisproduksjon i Trøndelag04:26NorgeBrannvesen gransker ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver03:38VerdenSvakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår03:35NorgeSnøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier03:02NorgeFrp-fylkesleder tror det er kroken på døra på for regjeringen02:46VerdenNy person død av mystisk virus i Kina02:45VerdenGoogles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar02:30VerdenIsrael angrep Gazastripen for andre dag på rad02:26NorgeKonkurransetilsynet trapper opp kampen mot IT-giganters markedsdominans02:20NorgeDrammenbanen og Askerbanen åpen for trafikk igjen01:39NorgeUndersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen01:32NorgeFrp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem01:31VerdenBarn funnet i massegrav i Panama00:40NorgeTetzschner: – Kan bli et spill der alle taper22:18SportMedier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein21:48NorgeErna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen21:31PengerTelenor oppretter nytt selskap21:18VerdenChristopher Tolkien er død20:41StemmerHomo sapiens hvem er det? Som regel er det en hvit mann20:07NorgeKrever erstatning: – Sjåføren ble vettskremt og var i sjokk19:25NorgeForsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres19:12PolitikkSiv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44NorgeVenstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31VerdenAttenborough advarer om klimakrise18:28NorgeFull stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00NorgeKilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36NorgePrinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25NorgeMann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola17:13VerdenKrever erstatning fra Iran for nedskyting av fly17:09VerdenGiuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina16:31PolitikkSiv Jensen: – Det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær15:57PengerBer influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier15:52SportFourcade vant og økte verdenscupledelsen15:51NorgeNokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling15:17SportThingnes Bø og kona fikk en gutt14:52PengerForbrukertilsynet anmelder XXL14:50NorgeEvakuerte i Nordkapp får flytte tilbake14:49PolitikkPutins statsministerkandidat godkjent av parlamentet14:02SportSkiskytterlegende snakker om den tunge perioden13:48SportToppløper overrasket av dopingjegere – hoppet ut av vinduet13:46PengerBose stenger 119 butikker: Mange mister jobben13:29VerdenRouhani: Vi trenger dialog, ikke krig13:28PengerNetflix skrur opp prisene i Norge13:05PolitikkValgekspert: – Spiller kortene i hendene på Ap12:50SportMartin Samuelsen selges til Hull12:41SportFlere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter12:40PolitikkStøre frykter mer Frp-gjennomslag12:25NorgeIS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld12:23VerdenOver 10.000 nordmenn vil bli i Storbritannia etter brexit11:50NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter voldsepisode11:50Helse og livsstilAldringsforsker får pris av Olav Thon11:49PolitikkEkspert: Regjeringens mest alvorlige krise11:24NorgeFortsatt alvorlig for mann etter elsparkesykkel-ulykke11:12SportUtslåtte dansker vil ha diskusjon om EM-formatet10:56SportSvak start for Hovland i Abu Dhabi10:55SportRashford kan rekke Liverpool-kampen10:53Norge– De høyreradikale er på vei tilbake til gata10:33NorgeBlodspor kan ha avslørt drapsmannen09:59PengerAsia-børser svakt opp etter handelsavtale09:59NorgeNy aktor på plass i saken mot Eirik Jensen09:46Helse og livsstilInfluensautbruddet har stagnert09:30PolitikkLokalvalget ga kvinnerekord09:29VerdenIndiske bakere forsøker å lage verdens lengste kake09:14MotorNybilsalget i EU opp for sjette året på rad09:13PengerSAS og Apollo fornyer milliardavtale09:11PengerGrensehandelen kan dobles innen 203009:10NorgeTre pågrepet i internasjonal Kripos-aksjon08:55PolitikkFrp-lederen: Kravlista forhåpentligvis klar torsdag08:46NorgeOvergrepsdømt krevde å få fortsette å jobbe som lege – tapte i retten08:19MotorDa de nye bommene kom, skjedde det noe veldig raskt07:48PolitikkGrande ber Frp ta forhandlinger internt i regjeringen07:45VerdenPutins statsministerkandidat skal spørres ut i statsdumaen07:14Helse og livsstilMystisk lungevirus har spredd seg til Japan07:08MotorNorge når elbilmål før tiden: – En milepæl som er helt utrolig07:02SportBrennhet Sørloth vil forlenge Tyrkia-eventyret07:00PolitikkFrp-folk vil ha strengere innvandringspolitikk for å bli i regjering06:43Sport«Ny» McGregor klar for comeback i ringen søndag06:30SportHergeirssons OL-kval er spikret, håndballmygg får sjansen06:01VerdenLettelse etter regn over skogbrannene i Australia06:00Verden100 år siden USA innførte totalforbud mot alkohol05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PolitikkHøie lover kortere arbeidstid for fastlegene05:25PengerØkt omsetning for kjøpesentrene i fjor05:12VerdenDen tyske regjeringen enig med delstater om plan for kullavvikling04:51PolitikkHøyre-topper vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler04:36VerdenHemmelig aksjon reddet forhistorisk skog fra brannene03:47PengerNy rekord på Wall Street etter handelsavtale
Populært