Meny

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Det er ikke store endringer for folk flest i forslaget til statsbudsjettet for 2019. «Lite revolusjonerende» og «for stramt», sier ekspertene.

Finansminister Siv Jensen (Frp) så lyst på framtiden da hun la fram forslag til statsbudsjett som skal til behandling i Stortinget.

– I dag skinner solen igjen over hele landet. Det er god vekst i økonomien. Bedriftene ser lyst på fremtiden. De ansetter flere. Investerer mer, sa hun.

Derfor holder Jensen litt igjen på pengesekken. I forslaget viderefører regjeringen linjen lagt opp i løpet av de siste årene. 87 prosent av skatteytere får lavere eller uendret skatt, mens 13 prosent får økt skatt, stort sett de som tjener mest.

De som har veldig høy gjeld, kan også forvente å få flere utgifter.

Avgiften på strøm senkes bittelitt. Sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer senkes også, men ikke på drikkevarer med sukker i. TV-lisensen øker med 61 kroner.

Lengre flyreiser blir dyrere, mens kortere flyreiser blir billigere.

Budsjettet er 231,2 milliarder for stort for fastlandsøkonomien, slik at 2,7 prosent av Oljefondet brukes for å dekke inn utgiftene.

Les også: Øker avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol

Kaski: – Det beste med budsjettet er at det kanskje ikke blir vedtatt

– Lite revolusjonerende

Professor Ola Honningdal Grytten fra Norges Handelshøyskole har tatt en rask titt på forslaget.

Fakta om forslag til statsbudsjett

 • Marginalskattesatsen på arbeidsinntekt foreslås redusert for de aller fleste. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,5 og 0,9 prosentenheter.

 • Regjeringen foreslår også å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten fra 20 til 25 pst. og å øke bunnfradraget til 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektepar).

 • Det foreslås endringer som vil forenkle skattesystemet. Blant annet innføres en felles beløpsgrense i reisefradraget for reiser henholdsvis innenfor og utenfor EØS-området.

 • Skattebegrensning ved liten skatteevne foreslås lukket for nye brukere for å opprettholde arbeidsinsentivene for unge trygdemottakere og å bevare virkningene av uførereformen.

 • Det foreslås at selvstendig næringsdrivende skal kunne spare mer av sin inntekt til pensjon med fradrag i alminnelig inntekt.

 • Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene for bolig og fritidseiendom. Den maksimale satsen reduseres fra 7 til 5 promille, og kommunene skal bruke formuesgrunnlagene for eiendomsskatteformål. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren som skal begrense skattegrunnlaget, settes til 30 pst. av beregnet markedsverdi for både bolig og fritidsbolig. Endringene skal gjelde fra 2020.

 • Regjeringen utsetter økningen av bilavgiftene og utsetter beregningsmåten for avgifter til tidligst 2020.

 • Regjeringen vil innføre fra nyttår en ordning der arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.

 • Gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.

 • Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

 • Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 231,2 milliarder kroner.

 • Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent

 • Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral virkning)

 • Vekst i offentlig utgifter (reell underliggende vekst – korrigert for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger, renter m.m.): Anslås å vokse med 1,3 prosent i 2019.

 • Vekst i offentlig utgifter (nominell vekst – ikke korrigert): Anslås å vokse med 4,0 prosent i 2019.

 • Statens samlede utgifter: 1.377,1 milliarder kroner.

 • Statens samlede inntekter: 1.430,4 milliarder kroner.

 • Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) forventede verdi ved utgangen av 2019: 9.195 milliarder kroner, en forventet økning på 495 milliarder kroner fra utgangen av 2018.

 • Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019.

 • Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

 • Forventede ledighetstall i 2019 (Nav): 2,2 prosent.

 • Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent neste år.

 • Samlet verdiskapning, inkludert olje- og gassutvinning og utenriks sjøfart (BNP): Forventet prosentvis volumøkning: 2,3 prosent neste år.

 • Veksten i privat konsum: Forventes å øke med 2,9 prosent neste år.

 • Veksten i offentlig konsum: Forventes å øke med 1,5 prosent neste år.

 • Fastlandsbedriftenes investeringer: Forventes å øke med 5,3 prosent neste år.

 • Olje- og gassindustriens investeringer: Forventes å øke med 8,3 prosent neste år.

 • Årslønnsveksten: Forventes å øke med 3,25 prosent.

 • Råoljepris: Forventet pris i snitt per fat i løpende priser neste år: 583 kroner.

 • Prisstigning (KPI-konsumprisindeksen): Prisene ventes å øke med 1,5 prosent neste år.

 • Prisstigning korrigert for energipriser og avgifter (KPI-JEA «kjerneinflasjon»): Forventes å øke med 1,8 prosent neste år.

 • Eksport: Forventes å øke med 2,2 prosent neste år

 • Import: Forventes å øke med 3,0 prosent neste år

 • Overføringer til kommunene: Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 2,6 milliarder kroner og gi kommunene en totalramme på 171,6 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra 2018.

 • Forslag til skatte- og avgiftsopplegg: Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 2,7 milliarder kroner, hvorav 1,7 milliarder vil påvirke statsbudsjettet i 2019 (bokført), og 1,1 milliarder kroner først vil påvirke statsbudsjettet i 2020 (påløpt).

 • Fakta: ABC Nyheter / NTB

– Etter min mening er her lite revolusjonerende, sier han. – En del frieri til KrF på fattigdomsbekjempelse og økt satsing på familie og bistand.

– Bedriftsskatten reduseres ytterligere for at vårt skatte- og avgiftstrykk skal være på europeisk nivå. Kanskje vil senking av kommunenes øvre grense for eiendomsskatt slå litt ut på kommuner med presset økonomi.

Les også: Innskjerper kravet om skatt på tips

Color Line får erstatte 700 norske jobber med utenlandsk arbeidskraft

– Mest skatteskjerpelse på toppen

Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges handelshøyskole. Foto: NHH
Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges handelshøyskole. Foto: NHH

Andelen personer som får skatteskjerpelse, er størst i de høyeste inntektsgruppene. I de laveste inntektsgruppene får en stor andel av personene om lag uendret skatt, mener Finansdepartementet.

De regner med at om lag 1,3 prosent av skatteyterne får en skatteøkning på mer enn 2.000 kroner. Disse har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,7 millioner kroner og får i gjennomsnitt økt skatten med i overkant av 8.800 kroner.

Regjeringen foreslår videre å øke maksimalt minstefradrag på lønn og trygd fra 97.610 til 100.800 kroner. Minstefradraget i pensjonsinntekt foreslås økt fra fra 83.000 til 85.050 kroner.

Les også: Kutter støtten til glutenfritt kosthold

– Et godt svar til alle dem som var skeptiske til å gå i regjering med Frp

– For stramt

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, mener budsjettet er for stramt.Andreassen mener regjeringen ikke tar nok hensyn til utviklingen i internasjonal økonomi og nedkjølingen i boligmarkedet.

Han viser til at bilsalget i september var ned 20 pst fra samme måned som i fjor. Ned hele 40 prosent for bensin og dieselbiler. Møbel- og innbosalget vil lide etter hvert som boligbyggingen avtar, tror han.

– Husholdningenes finanser er langt svakere enn de store miljøene ser for seg, sier Andreassen.

Husholdningene har holdt det gående med ta opp gjeld, men nå som boligprisene har stagnert, er det ikke like lett lenger.

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen Foto: Iván Kverme/Finansavisen
Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen Foto: Iván Kverme/Finansavisen

– Nå kunne rause skatteletter hjulpet lønnstakerne. I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen redusert fra 23 til 22 prosent. Men for husholdningene blir nær hele lettelsen spist opp av økning i trinnskattesatsen, sier Andreassen.

Slår ned på høy gjeld

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem sier at statsbudsjettet er dårlig nytt for personer med mye gjeld i forhold til inntekt.Reduksjonen av selskapsskatten får også effekt for privatpersoner. Endringen innebærer blant annet at skatten på renteinntekter og skattepliktige leieinntekter reduseres fra 22 til 23 prosent. Og motsatt: Skattefradraget privatpersoner får for gjeldsrenter reduseres fra 23 til 22 prosent.– Dette forslaget vil være negativt for personer med mye gjeld i forhold til inntekt. Men endringen virker fornuftig ut fra et helhetsperspektiv, og kan være med på å dempe utlånsveksten litt – noe som vi vet Finanstilsynet og Finansdepartementet er opptatt av, sier han.

Kutter i selskapsskatten

Kuttet i selskapsskatten fra 23 til 22 prosent har vært viktig for Siv Jensen å løfte fram i dag. I 2013 var den på 28 prosent. NHO vil helst ha den ned på 20 prosent.

Regjeringen viser til at i Sverige har Riksdagen vedtatt at satsen skal reduseres fra 22 prosent i 2018 til 20,6 prosent i 2021.

En reduksjon i selskapsskatten vil koste regjeringen 2,7 milliarder kroner. Dette skal balanseres opp med en annen måte å skattlegge forsikrings- og pensjonsforetak på, som får tre milliarder mer i skatt.


Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen (t.h) og kulturminister Trine Skei Grande (t.v) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen (t.h) og kulturminister Trine Skei Grande (t.v) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent. Men den samlede marginalskatten på aksjeutbytte opprettholdes omtrent på samme nivå.

Prosentsatsen i formuesskatten vil ikke senkes ytterligere, men regjeringen vil øke bunnfradraget noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent.

Dette forslaget koste staten 690 millioner kroner.

Les også: Sp: – Et budsjett som tar tjenester vekk fra folk

Regjeringen vil senke eiendomsskatten

Snus får svi

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol. Avgiften på snus øker mest.

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Frank Palm/ Swedish Match
Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Frank Palm/ Swedish Match

Økningen er betydelig lavere enn det som ble foreslått i fjor. Da ville regjeringen øke snusavgiften med hele 10 prosent og øke tobakksavgiften med 5 prosent.

Regjeringen vil også øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Veibruksavgiftene på drivstoff foreslås også økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften endres i forslaget til statsbudsjett. Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus.

Les også: Skjebnedag for Venstre

Forslag om lavere flypassasjeravgift i Norge

Setter ned elavgiften

Elavgiften foreslås å senkes med ett øre per kWh.

– Dermed får blant annet husholdningene, tjenesteytende næringer og kommunene redusert sine strømregninger, skriver Finansdepartementet.

Regjeringen vil redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men vil øke den til 200 kroner på lengre turer.

Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus. Foto: Scanpix
Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus. Foto: Scanpix

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:33 E18 mot Sverige stengt etter bilbrann06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:16 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 En uke med full bompengestrid for regjeringen05:51 Rekordmange ran i europeisk feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54 Gebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21 YouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51 MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30 Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06 Svensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36 Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28 Sjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20 Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10 Sagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41 Venstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39 Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31 Russisk robot bistår astronauter på ISS23:22 Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12 Størseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07 Spektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46 FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35 Brasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32 Fem døde i lynnedslag i Polen22:07 Hissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56 FN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28 Kvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10 VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59 Sør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45 Hjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36 Italias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28 Rettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24 Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15 Ny måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12 Orkla tilbakekaller kyllingrett20:08 Pentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07 Valg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02 Verdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05 Fem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33 Mann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27 Fire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen18:23 Macron mener det er for sent for en ny brexitavtale17:36 Norges U16-jenter i basketball til EM-semifinale16:50 Utrolige bilder: Titanic i ferd med å bli spist opp16:46 – Tyrkias ambassade driver systematisk overvåkning16:02 Sjøgress trekkes tilbake etter mistanke om virus16:01 Innfører rabattkort for personreiser på ferger15:32 Død person funnet i bekk – stort område sperret av15:24 Nordmann i Thailand kvalte brite til døde15:08 Håper på snarlig bompengeløsning14:18 Enova gir 2,3 mrd til stort klimatiltak: Verdens største flytende vindkraftverk til havs14:14 Trump fyrte løs mot Danmark - nå får han høre det: – Du er patetisk13:55 300 ansatte har opplevd seksuell trakassering på universiteter og høyskoler13:54 VIF-profil ute med brudd i armen13:46 Beskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til forskning13:44 Tyrkia arrangerer toppmøte om Syria13:15 Svenske Säpo advarer mot høyreekstrem vold13:15 Religiøs leder dømt for nedlasting av overgrepsmateriale13:10 Her får vi et unikt glimt av fremtiden til BMW12:42 Italiensk mafiatopp pågrepet12:22 72 millioner tonn krill i fangstområdet i Antarktis12:21 Brann på elvebåt i St. Petersburg12:17 Irans utenriksminister advarer Norge mot å delta i flåtestyrke11:49 Kosovos nasjonalforsamling oppløst11:49 Indonesia stenger nettet for å stanse rykteflom11:29 Kallmyr presiserer: – Departementet og ikke Frp som gir UDI instruks11:26 Trailersjåfør gjør livsfarlig manøver: – Fikk sjokk11:10 Vil øke fartsgrensene på flere veier10:36 Blindtarmskirurgi kobles til depresjonsrisko10:14 VAR gjør norsk debut på Lerkendal10:13 Tause om mulige nye bommøter09:50 Israelske styrker åpnet ild mot israelsk fly09:50 Pompeo med utstrakt hånd til Danmark09:20 IS-fange vil hjem: – Jeg ble ved en feiltakelse med i en mafia09:14 Ap stuper i Trøndelag – Sp haler innpå09:13 Ytterligere to menn pågrepet etter København-bombe08:42 Trump vil ikke kutte skatten likevel08:38 USAs budsjettunderskudd passerer 1.000 milliarder dollar08:24 Støre er valgkampens flykonge08:14 Mann i 20-årene siktet for drap på Ronny (43)07:44 Equinor får flere hundre millioner i havvind-støtte fra statlige Enova, ifølge Teknisk Ukeblad07:36 Vanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte07:36 KrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking07:30 Amerikanske soldater drept i Afghanistan06:30 Hovland hylles før neste PGA-matchball06:25 Eminem saksøker Spotify06:17 Advokat sier norsk UD forhindret hjemtransport av sykt barn fra Syria06:01 Eksiliranere protesterer mot iransk ministerbesøk06:00 Mange fylker taper listetopper i de nye regionene05:55 Trump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder
Siste nytt
06:33NorgeE18 mot Sverige stengt etter bilbrann06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:16NorgeKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53NorgeEn uke med full bompengestrid for regjeringen05:51VerdenRekordmange ran i europeisk feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54NorgeGebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21VerdenYouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51NorgeMDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30VerdenBolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08NorgeIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38NorgeBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06VerdenSvensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36NorgeSmåbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28VerdenSjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20NorgeFrp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10SportSagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41PolitikkVenstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39NorgeSenterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31VerdenRussisk robot bistår astronauter på ISS23:22SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12SportStørseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46SportFCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35VerdenBrasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32VerdenFem døde i lynnedslag i Polen22:07Helse og livsstilHissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56VerdenFN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28Helse og livsstilKvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10KulturVG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59VerdenSør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45NorgeHjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36VerdenItalias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28NorgeRettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24PolitikkSiv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15PolitikkNy måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12Mat og drikkeOrkla tilbakekaller kyllingrett20:08VerdenPentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07PolitikkValg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02SportVerdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05VerdenFem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33NorgeMann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27NorgeFire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen18:23PolitikkMacron mener det er for sent for en ny brexitavtale17:36SportNorges U16-jenter i basketball til EM-semifinale16:50VerdenUtrolige bilder: Titanic i ferd med å bli spist opp16:46Verden– Tyrkias ambassade driver systematisk overvåkning16:02Helse og livsstilSjøgress trekkes tilbake etter mistanke om virus16:01ReiseInnfører rabattkort for personreiser på ferger15:32NorgeDød person funnet i bekk – stort område sperret av15:24VerdenNordmann i Thailand kvalte brite til døde15:08PolitikkHåper på snarlig bompengeløsning14:18NæringslivEnova gir 2,3 mrd til stort klimatiltak: Verdens største flytende vindkraftverk til havs14:14VerdenTrump fyrte løs mot Danmark - nå får han høre det: – Du er patetisk13:55Helse og livsstil300 ansatte har opplevd seksuell trakassering på universiteter og høyskoler13:54SportVIF-profil ute med brudd i armen13:46VerdenBeskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til forskning13:44VerdenTyrkia arrangerer toppmøte om Syria13:15VerdenSvenske Säpo advarer mot høyreekstrem vold13:15NorgeReligiøs leder dømt for nedlasting av overgrepsmateriale13:10MotorHer får vi et unikt glimt av fremtiden til BMW12:42VerdenItaliensk mafiatopp pågrepet12:22Norge72 millioner tonn krill i fangstområdet i Antarktis12:21VerdenBrann på elvebåt i St. Petersburg12:17PolitikkIrans utenriksminister advarer Norge mot å delta i flåtestyrke11:49PolitikkKosovos nasjonalforsamling oppløst11:49VerdenIndonesia stenger nettet for å stanse rykteflom11:29PolitikkKallmyr presiserer: – Departementet og ikke Frp som gir UDI instruks11:26MotorTrailersjåfør gjør livsfarlig manøver: – Fikk sjokk11:10MotorVil øke fartsgrensene på flere veier10:36Helse og livsstilBlindtarmskirurgi kobles til depresjonsrisko10:14SportVAR gjør norsk debut på Lerkendal10:13PolitikkTause om mulige nye bommøter09:50VerdenIsraelske styrker åpnet ild mot israelsk fly09:50VerdenPompeo med utstrakt hånd til Danmark09:20VerdenIS-fange vil hjem: – Jeg ble ved en feiltakelse med i en mafia09:14PolitikkAp stuper i Trøndelag – Sp haler innpå09:13VerdenYtterligere to menn pågrepet etter København-bombe08:42PengerTrump vil ikke kutte skatten likevel08:38PengerUSAs budsjettunderskudd passerer 1.000 milliarder dollar08:24PolitikkStøre er valgkampens flykonge08:14NorgeMann i 20-årene siktet for drap på Ronny (43)07:44NorgeEquinor får flere hundre millioner i havvind-støtte fra statlige Enova, ifølge Teknisk Ukeblad07:36SportVanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte07:36NorgeKrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking07:30VerdenAmerikanske soldater drept i Afghanistan06:30SportHovland hylles før neste PGA-matchball06:25KulturEminem saksøker Spotify06:17VerdenAdvokat sier norsk UD forhindret hjemtransport av sykt barn fra Syria06:01VerdenEksiliranere protesterer mot iransk ministerbesøk06:00PolitikkMange fylker taper listetopper i de nye regionene05:55PolitikkTrump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder
Populært