Dette betyr statsbudsjettet for deg

Det er ikke store endringer for folk flest i forslaget til statsbudsjettet for 2019. «Lite revolusjonerende» og «for stramt», sier ekspertene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finansminister Siv Jensen (Frp) så lyst på framtiden da hun la fram forslag til statsbudsjett som skal til behandling i Stortinget.

– I dag skinner solen igjen over hele landet. Det er god vekst i økonomien. Bedriftene ser lyst på fremtiden. De ansetter flere. Investerer mer, sa hun.

Derfor holder Jensen litt igjen på pengesekken. I forslaget viderefører regjeringen linjen lagt opp i løpet av de siste årene. 87 prosent av skatteytere får lavere eller uendret skatt, mens 13 prosent får økt skatt, stort sett de som tjener mest.

De som har veldig høy gjeld, kan også forvente å få flere utgifter.

Avgiften på strøm senkes bittelitt. Sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer senkes også, men ikke på drikkevarer med sukker i. TV-lisensen øker med 61 kroner.

Lengre flyreiser blir dyrere, mens kortere flyreiser blir billigere.

Budsjettet er 231,2 milliarder for stort for fastlandsøkonomien, slik at 2,7 prosent av Oljefondet brukes for å dekke inn utgiftene.

Les også: Øker avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol

Kaski: – Det beste med budsjettet er at det kanskje ikke blir vedtatt

– Lite revolusjonerende

Professor Ola Honningdal Grytten fra Norges Handelshøyskole har tatt en rask titt på forslaget.

Fakta om forslag til statsbudsjett

 • Marginalskattesatsen på arbeidsinntekt foreslås redusert for de aller fleste. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,5 og 0,9 prosentenheter.

 • Regjeringen foreslår også å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten fra 20 til 25 pst. og å øke bunnfradraget til 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektepar).

 • Det foreslås endringer som vil forenkle skattesystemet. Blant annet innføres en felles beløpsgrense i reisefradraget for reiser henholdsvis innenfor og utenfor EØS-området.

 • Skattebegrensning ved liten skatteevne foreslås lukket for nye brukere for å opprettholde arbeidsinsentivene for unge trygdemottakere og å bevare virkningene av uførereformen.

 • Det foreslås at selvstendig næringsdrivende skal kunne spare mer av sin inntekt til pensjon med fradrag i alminnelig inntekt.

 • Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene for bolig og fritidseiendom. Den maksimale satsen reduseres fra 7 til 5 promille, og kommunene skal bruke formuesgrunnlagene for eiendomsskatteformål. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren som skal begrense skattegrunnlaget, settes til 30 pst. av beregnet markedsverdi for både bolig og fritidsbolig. Endringene skal gjelde fra 2020.

 • Regjeringen utsetter økningen av bilavgiftene og utsetter beregningsmåten for avgifter til tidligst 2020.

 • Regjeringen vil innføre fra nyttår en ordning der arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.

 • Gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.

 • Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

 • Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 231,2 milliarder kroner.

 • Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent

 • Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral virkning)

 • Vekst i offentlig utgifter (reell underliggende vekst – korrigert for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger, renter m.m.): Anslås å vokse med 1,3 prosent i 2019.

 • Vekst i offentlig utgifter (nominell vekst – ikke korrigert): Anslås å vokse med 4,0 prosent i 2019.

 • Statens samlede utgifter: 1.377,1 milliarder kroner.

 • Statens samlede inntekter: 1.430,4 milliarder kroner.

 • Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) forventede verdi ved utgangen av 2019: 9.195 milliarder kroner, en forventet økning på 495 milliarder kroner fra utgangen av 2018.

 • Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019.

 • Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

 • Forventede ledighetstall i 2019 (Nav): 2,2 prosent.

 • Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent neste år.

 • Samlet verdiskapning, inkludert olje- og gassutvinning og utenriks sjøfart (BNP): Forventet prosentvis volumøkning: 2,3 prosent neste år.

 • Veksten i privat konsum: Forventes å øke med 2,9 prosent neste år.

 • Veksten i offentlig konsum: Forventes å øke med 1,5 prosent neste år.

 • Fastlandsbedriftenes investeringer: Forventes å øke med 5,3 prosent neste år.

 • Olje- og gassindustriens investeringer: Forventes å øke med 8,3 prosent neste år.

 • Årslønnsveksten: Forventes å øke med 3,25 prosent.

 • Råoljepris: Forventet pris i snitt per fat i løpende priser neste år: 583 kroner.

 • Prisstigning (KPI-konsumprisindeksen): Prisene ventes å øke med 1,5 prosent neste år.

 • Prisstigning korrigert for energipriser og avgifter (KPI-JEA «kjerneinflasjon»): Forventes å øke med 1,8 prosent neste år.

 • Eksport: Forventes å øke med 2,2 prosent neste år

 • Import: Forventes å øke med 3,0 prosent neste år

 • Overføringer til kommunene: Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 2,6 milliarder kroner og gi kommunene en totalramme på 171,6 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra 2018.

 • Forslag til skatte- og avgiftsopplegg: Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 2,7 milliarder kroner, hvorav 1,7 milliarder vil påvirke statsbudsjettet i 2019 (bokført), og 1,1 milliarder kroner først vil påvirke statsbudsjettet i 2020 (påløpt).

 • Fakta: ABC Nyheter / NTB

– Etter min mening er her lite revolusjonerende, sier han. – En del frieri til KrF på fattigdomsbekjempelse og økt satsing på familie og bistand.

– Bedriftsskatten reduseres ytterligere for at vårt skatte- og avgiftstrykk skal være på europeisk nivå. Kanskje vil senking av kommunenes øvre grense for eiendomsskatt slå litt ut på kommuner med presset økonomi.

Les også: Innskjerper kravet om skatt på tips

Color Line får erstatte 700 norske jobber med utenlandsk arbeidskraft

– Mest skatteskjerpelse på toppen

Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges handelshøyskole. Foto: NHH
Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges handelshøyskole. Foto: NHH

Andelen personer som får skatteskjerpelse, er størst i de høyeste inntektsgruppene. I de laveste inntektsgruppene får en stor andel av personene om lag uendret skatt, mener Finansdepartementet.

De regner med at om lag 1,3 prosent av skatteyterne får en skatteøkning på mer enn 2.000 kroner. Disse har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,7 millioner kroner og får i gjennomsnitt økt skatten med i overkant av 8.800 kroner.

Regjeringen foreslår videre å øke maksimalt minstefradrag på lønn og trygd fra 97.610 til 100.800 kroner. Minstefradraget i pensjonsinntekt foreslås økt fra fra 83.000 til 85.050 kroner.

Les også: Kutter støtten til glutenfritt kosthold

– Et godt svar til alle dem som var skeptiske til å gå i regjering med Frp

– For stramt

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, mener budsjettet er for stramt.

Andreassen mener regjeringen ikke tar nok hensyn til utviklingen i internasjonal økonomi og nedkjølingen i boligmarkedet.

Han viser til at bilsalget i september var ned 20 pst fra samme måned som i fjor. Ned hele 40 prosent for bensin og dieselbiler. Møbel- og innbosalget vil lide etter hvert som boligbyggingen avtar, tror han.

– Husholdningenes finanser er langt svakere enn de store miljøene ser for seg, sier Andreassen.

Husholdningene har holdt det gående med ta opp gjeld, men nå som boligprisene har stagnert, er det ikke like lett lenger.

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen Foto: Iván Kverme/Finansavisen
Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen Foto: Iván Kverme/Finansavisen

– Nå kunne rause skatteletter hjulpet lønnstakerne. I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen redusert fra 23 til 22 prosent. Men for husholdningene blir nær hele lettelsen spist opp av økning i trinnskattesatsen, sier Andreassen.

Slår ned på høy gjeld

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem sier at statsbudsjettet er dårlig nytt for personer med mye gjeld i forhold til inntekt.

Reduksjonen av selskapsskatten får også effekt for privatpersoner. Endringen innebærer blant annet at skatten på renteinntekter og skattepliktige leieinntekter reduseres fra 22 til 23 prosent. Og motsatt: Skattefradraget privatpersoner får for gjeldsrenter reduseres fra 23 til 22 prosent.

– Dette forslaget vil være negativt for personer med mye gjeld i forhold til inntekt. Men endringen virker fornuftig ut fra et helhetsperspektiv, og kan være med på å dempe utlånsveksten litt – noe som vi vet Finanstilsynet og Finansdepartementet er opptatt av, sier han.


Kutter i selskapsskatten

Kuttet i selskapsskatten fra 23 til 22 prosent har vært viktig for Siv Jensen å løfte fram i dag. I 2013 var den på 28 prosent. NHO vil helst ha den ned på 20 prosent.

Regjeringen viser til at i Sverige har Riksdagen vedtatt at satsen skal reduseres fra 22 prosent i 2018 til 20,6 prosent i 2021.

En reduksjon i selskapsskatten vil koste regjeringen 2,7 milliarder kroner. Dette skal balanseres opp med en annen måte å skattlegge forsikrings- og pensjonsforetak på, som får tre milliarder mer i skatt.


Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen (t.h) og kulturminister Trine Skei Grande (t.v) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen (t.h) og kulturminister Trine Skei Grande (t.v) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent. Men den samlede marginalskatten på aksjeutbytte opprettholdes omtrent på samme nivå.

Prosentsatsen i formuesskatten vil ikke senkes ytterligere, men regjeringen vil øke bunnfradraget noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent.

Dette forslaget koste staten 690 millioner kroner.

Les også: Sp: – Et budsjett som tar tjenester vekk fra folk

Regjeringen vil senke eiendomsskatten

Snus får svi

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol. Avgiften på snus øker mest.

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Frank Palm/ Swedish Match
Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Frank Palm/ Swedish Match

Økningen er betydelig lavere enn det som ble foreslått i fjor. Da ville regjeringen øke snusavgiften med hele 10 prosent og øke tobakksavgiften med 5 prosent.

Regjeringen vil også øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Veibruksavgiftene på drivstoff foreslås også økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften endres i forslaget til statsbudsjett. Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus.

Les også: Skjebnedag for Venstre

Forslag om lavere flypassasjeravgift i Norge

Setter ned elavgiften

Elavgiften foreslås å senkes med ett øre per kWh.

– Dermed får blant annet husholdningene, tjenesteytende næringer og kommunene redusert sine strømregninger, skriver Finansdepartementet.

Regjeringen vil redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men vil øke den til 200 kroner på lengre turer.

Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus. Foto: Scanpix
Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus. Foto: Scanpix

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:03 Ap-politiker om buss-bråket ved Torp: – Det er for jævlig10:00 TV 2 frifinnes for ærekrenkelser09:54 Turistene strømmer til: Hemmelige dokumenter fra andre verdenskrig funnet i bunker09:52 Erdogan anklager USA for avtalebrudd09:47 Rally Australia rammet av skogbrannene09:46 Fire tiltalt etter skyting mot leilighet09:24 56.000 nye jobber det siste året09:22 Clinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport09:22 Avgjørelse om amerikansk biltoll utsettes trolig08:30 Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet07:23 Kraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20 Sveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18 Nedgang i antall sauebønder07:17 Kokevarsel på Askøy i Hordaland07:11 Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01 Kraftig rakettskyting fra Gaza mot Israel06:44 Tønseths offensive beskjed: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over06:34 Melodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim06:18 Dette skjer i dag06:18 Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide06:00 Besteforeldre bruker «sjokkerende mye» på julegaver, mener forbrukerøkonom05:45 Elever streiker for streikerett05:43 Morales på vei til Mexico etter å ha fått asyl05:35 Dette skjedde i natt05:35 Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse05:33 Nikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump05:30 Millioner trues av flom og tørke i Afrika05:03 Leder for milits drept i israelsk luftangrep04:51 Sterling får ikke spille EM-kvalifisering etter utbrudd04:38 USA fordømmer volden i Hongkong03:55 Malis regjering: Flere terrorister drept i offensiv03:20 Jimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall03:19 Bønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet03:10 Politiet etterlyser vitne etter dødsulykke i Nannestad02:05 Væpnede styrker settes inn mot demonstranter i Bolivia23:55 Karmsund bru åpnet igjen etter kjedekollisjon22:23 Morales får asyl i Mexico22:22 Solskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16 Merkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19 EU prioriterer norske kabler i 300 milliarders-pott20:09 Gutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34 Erna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20 Boeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50 Bønder fortviler over melkekutt: – Skjærer en brei reim av ryggen vår18:45 Forsker: – Det finnes ikke privatliv på internettet18:25 Snøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06 En «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57 Ti-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53 Fyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27 Litauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09 Kampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07 Isbreer fortsetter å krympe15:17 To fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17 Lacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55 Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44 Minst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40 Kandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36 Ap kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15 Brexitpartiet trekker kandidater til valget14:14 Xhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13 Internt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50 Chile skal få ny grunnlov13:18 163 studenter tapte mot staten i retten13:12 Danmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34 Klopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27 Gambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27 Warholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12 Brexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00 Regjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44 Over 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43 Kaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32 Politiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21 RBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13 Klart mindretall vil velge elbil: – Dette må vi løse10:45 Rasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32 19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31 Lagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53 UD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47 Forskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47 Mann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35 Ruud snuser på karrierebeste09:19 Rapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt09:16 180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do09:13 Wenger tror Liverpool vinner Premier League09:13 Alexander Sørloth til sykehus med hodeskade08:49 Økte strømpriser dro prisveksten opp08:11 Ventetiden øker for norske pasienter07:57 Passasjerbuss har veltet i Akershus07:36 Seattle Sounders tok sin andre MLS-tittel07:36 Ventetiden øker for norske pasienter07:34 Far ble avslørt av datteren07:28 Kraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder07:23 Demonstrant skutt i Hongkong – tilstanden kritisk07:11 Stor politisk usikkerhet i Bolivia07:05 Underkjølt regn og isglatte veier i vente på Østlandet07:00 TV- og radiokanalene mistet over 200 millioner reklamekroner i fjor06:44 Svindals råd til de yngste talentene: – Vær tålmodig06:15 Nyvalg endte med et enda mer splittet Spania05:58 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt
Siste nytt
10:03NorgeAp-politiker om buss-bråket ved Torp: – Det er for jævlig10:00KulturTV 2 frifinnes for ærekrenkelser09:54ReiseTuristene strømmer til: Hemmelige dokumenter fra andre verdenskrig funnet i bunker09:52VerdenErdogan anklager USA for avtalebrudd09:47SportRally Australia rammet av skogbrannene09:46NorgeFire tiltalt etter skyting mot leilighet09:24Norge56.000 nye jobber det siste året09:22PolitikkClinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport09:22PengerAvgjørelse om amerikansk biltoll utsettes trolig08:30MotorFjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet07:23VerdenKraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20SportSveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18NorgeNedgang i antall sauebønder07:17NorgeKokevarsel på Askøy i Hordaland07:11NorgeArbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01VerdenKraftig rakettskyting fra Gaza mot Israel06:44SportTønseths offensive beskjed: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over06:34NorgeMelodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim06:18NorgeDette skjer i dag06:18Helse og livsstilNorsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide06:00PengerBesteforeldre bruker «sjokkerende mye» på julegaver, mener forbrukerøkonom05:45VerdenElever streiker for streikerett05:43PolitikkMorales på vei til Mexico etter å ha fått asyl05:35NorgeDette skjedde i natt05:35PengerNy vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse05:33VerdenNikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump05:30VerdenMillioner trues av flom og tørke i Afrika05:03VerdenLeder for milits drept i israelsk luftangrep04:51SportSterling får ikke spille EM-kvalifisering etter utbrudd04:38VerdenUSA fordømmer volden i Hongkong03:55VerdenMalis regjering: Flere terrorister drept i offensiv03:20VerdenJimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall03:19PengerBønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet03:10NorgePolitiet etterlyser vitne etter dødsulykke i Nannestad02:05VerdenVæpnede styrker settes inn mot demonstranter i Bolivia23:55NorgeKarmsund bru åpnet igjen etter kjedekollisjon22:23VerdenMorales får asyl i Mexico22:22SportSolskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16VerdenMerkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19PengerEU prioriterer norske kabler i 300 milliarders-pott20:09VerdenGutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34NorgeErna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20PengerBoeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50NæringslivBønder fortviler over melkekutt: – Skjærer en brei reim av ryggen vår18:45NorgeForsker: – Det finnes ikke privatliv på internettet18:25NorgeSnøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06NorgeEn «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57VerdenTi-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53MotorFyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27VerdenLitauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09SportKampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07NorgeIsbreer fortsetter å krympe15:17NorgeTo fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17SportLacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55NorgeVåpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44NorgeMinst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40SportKandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36PolitikkAp kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15PolitikkBrexitpartiet trekker kandidater til valget14:14SportXhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13PolitikkInternt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50PolitikkChile skal få ny grunnlov13:18Norge163 studenter tapte mot staten i retten13:12VerdenDanmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34SportKlopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27VerdenGambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27SportWarholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12StemmerBrexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00KulturRegjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44MotorOver 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43VerdenKaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32VerdenPolitiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21SportRBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13MotorKlart mindretall vil velge elbil: – Dette må vi løse10:45SportRasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32Norge19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31SportLagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53VerdenUD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47NorgeForskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47NorgeMann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35SportRuud snuser på karrierebeste09:19KulturRapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt09:16Norge180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do09:13SportWenger tror Liverpool vinner Premier League09:13SportAlexander Sørloth til sykehus med hodeskade08:49PengerØkte strømpriser dro prisveksten opp08:11Helse og livsstilVentetiden øker for norske pasienter07:57NorgePassasjerbuss har veltet i Akershus07:36SportSeattle Sounders tok sin andre MLS-tittel07:36NorgeVentetiden øker for norske pasienter07:34NorgeFar ble avslørt av datteren07:28NorgeKraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder07:23VerdenDemonstrant skutt i Hongkong – tilstanden kritisk07:11PolitikkStor politisk usikkerhet i Bolivia07:05NorgeUnderkjølt regn og isglatte veier i vente på Østlandet07:00KulturTV- og radiokanalene mistet over 200 millioner reklamekroner i fjor06:44SportSvindals råd til de yngste talentene: – Vær tålmodig06:15PolitikkNyvalg endte med et enda mer splittet Spania05:58NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt
Populært