Meny

Oppdretter vant over Forsvarets hemmelige avlytting

Ubåten KNM Utvær seiler i en fjord «utenfor Bergen», heter det i Forsvarets billedbeskrivelse. En av forsvarets lyttestasjoner for propeller mener et fiskeanlegg skaper problemer, og de vil helst ha det lagt ned. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter
For å verne om sin avlytting av fremmede ubåter og skip ønsker Forsvaret å fjerne et oppdrettsanlegg som skaper støy. Lagmannsretten har avvist kravet.

For tiden pågår det en sak i det norske rettssystemet som berører det Forsvaret mener er sentrale sikkerhetsinteresser. Så langt har disse tapt for en lokal lakseoppdretter som ikke vil la Forsvaret styre hans næringsinteresser.

Gulating lagmannsrett har nylig gitt Blom fiskeoppdrett medhold. De kan dermed fortsette sin virksomhet i Laksevika, selv om Forsvaret ønsker å forby dette ut fra sikkerhetslovene. Forsvarsdepartementet har nå anket denne dommen.

– For oss er dette en prinsipiell sak med potensielt store konsekvenser, og vi ønsker derfor at Høyesterett skal gi sin vurdering, opplyser Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, i en epost.

– Det var forventet, sier advokat Henrik Garmann som representerer oppdretteren.

– Blom Fiskeoppdrett AS har drevet ved lokaliteten siden midten av 1990-tallet. Lokaliteten er svært god, blant annet med tanke på strømforhold, og flytting av et akvakulturanlegg er ikke noe Blom Fiskeoppdrett AS kan gjennomføre på eget initiativ, skriver advokaten i en epost til ABC Nyheter.

Herdlefjorden strekker seg nordover fra Bergen (nede til høyre i kartet). Foto: Google maps

Lytter på ubåter

Bloms anlegg ligger i Herdlefjorden som strekker seg nordover fra Bergen, men her ligger altså også en av Forsvarets avlyttingstasjoner med kabler i havet som skal avsløre hvilke skip som passerer.

Hver enkelt propell avgir en spesiell lyd som gjør det mulig for målestasjonen på Heggerneset å identifisere hvilke ubåter og skip som er i nærheten. Viktigheten av dette gjenspeiles blant annet i at ingen fartøy blir sendt i tjeneste for Forsvaret uten at en har kontroll på deres såkalte «støysignatur».

Da saken var oppe i Bergen tingrett i fjor vinter vant staten. Tingretten mente at Forsvarets behov var hjemlet i sikkerhetslovene, og at Blom fiskeoppdrett kunne forbys å drive sin virksomhet i Laksevika – selv om de har hatt tilhold her siden 1995.

Forsvarets stasjon drives i samarbeid med Tyskland og Nederland. Den sto ferdig i 1994. Men først i 2011 ble det vedtatt en forskrift om militære forbudsområder til sjøs som blant annet omfatter denne stasjonen, og konflikten ble aktuell da Blom ønsket å utvide sin virksomhet i 2016. Og fra 2017 ble i tillegg Forsvarets forbudsområde utvidet.

Hemmelig informasjon

Det er ikke hemmelig at Forsvaret har en målestasjon på Hegerneset, men det er hemmelig hvilke fartøyer som måles, når det skjer og hvorfor.

– Det var forventet at staten kom til å anke, sier Henrik Garmann som er advokat for Blom fiskeoppdrett. Foto: gmco.no

For tingretten forklarte Jan Børre Eriksen, som er sikkerhetsleder ved Forsvarsmateriell Maritime Kapasiteter og sitter med det overordnede sikkerhetsansvaret for målestasjonen, at det var «problematisk» å ha et oppdrettsanlegg i nærheten:

«Forsvaret er avhengig av at de må ta kontakt med oppdrettsanlegget for å be om at de demper støyen når målinger må foretas».

Han ble videre referert i dommen på følgende:

«Dette er informasjon Forsvaret ikke ønsker å gi fordi den kan settes i sammenheng med at Forsvaret skal iverksette operasjoner».

Fiskeoppdretterens advokat mener på sin side at sikkerhetsloven ikke gir hjemmel til å forby eksisterende og ellers lovlig næringsvirksomhet.

– Blom Fiskeoppdrett AS mener bestemmelsen ikke gir slik hjemmel. Det kan ikke generelt utelukkes at nasjonale sikkerhetshensyn kan gå foran eksisterende næringsinteresser, men i så fall må staten anvende annet hjemmelsgrunnlag, skriver Garmann i sin epost.

Ikke relevant

I sin forklaring til lagmannsretten viste daglig leder av oppdrettsanlegget, Øyvind Blom, til at forskriften nå kan stanse for eventuelle utvidelser, og at det også kan bli vanskelig å oppgradere utstyret fordi det eksisterer et forbud mot aktivitet fra «uvedkommende».

Blom fiskeoppdrett vant i lagmannsretten. Nå kan det bli opp til Høyesterett å avgjøre selskapets konflikt med Forsvaret. Foto: blomsea.no

«Det er uklart korleis båttrafikk til og frå anlegget i samband med til dømes levering av fôr og utstyr skal handterast som følgje av forskrifta. Forankring av merdar vil og føre til utfordringar», siteres han i dommen.

Lagmannsretten vurderer det slik at Forsvaret helst ser at Blom forsvinner, og at det også er det mest sannsynlige utfallet i den uklare situasjonen som forskriftsendringene har ført til.

En mener også at det ikke er relevant om Blom eventuelt kan flytte sitt anlegg 3,4 kilometer, fordi sikkerhetsloven ikke gir «Forsvaret fullmakt til å innskrenke aktiviteten til ei bestemt verksemd gjennom forskrifter».

Staten ble også dømt til å betale litt over 400.000 kroner i saksomkostninger.

Privatøkonomi
Populært