Kraftig kritikk mot utlendingsinternat: «svært bekymret», «uheldig, «uforsvarlig»

Trandum-ledelsen tilbakeviser all kritikk

<p>Seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, avviser kritikken som har kommet mot legetjenestene.</p>
Seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, avviser kritikken som har kommet mot legetjenestene. Foto: PU og NTB scanpix

– Driften ved utlendingsinternatet er forsvarlig, konkluderer Trandum-ledelsen, til tross for kraftig kritikk fra tilsynsråd og medisinsk ekspertise. 

En lang rekke eksperter har sådd tvil ved behandlingen de som venter på utsendelse fra Norge, mottar.

Nylig sluttet også Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat på Trandum seg til den sterke kritikken som har vært rettet mot helsetilbudet ved institusjonen. Trandum-ledelsen tilbakeviser derimot kritikken:

– Politiets utlendingsenhet mener driften ved utlendingsinternatet per i dag er forsvarlig, konkluderer seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen i epost til ABC Nyheter.

ABC Nyheter tok kontakt med institusjonens leder Trond Sebekk for et intervju, men ble henvist til informasjonsavdelingen, som insisterte på å svare skriftlig, og da ikke fra Sebekk, men fra seksjonsleder Throndsen.

Tilsynsrådet er ikke de eneste som har reagert og stilt spørsmål ved legetjenestens uavhengighet, og manglende kontroll siden tilbudet ligger utenfor det offentlige helsevesenet. Både Menneskerettighetsutvalget hos Norsk psykologforening, Pasient- og brukerombudet, Legeforeningen og Sivilombudsmannen har tidligere kritisert dagens ordning.

«Vi er svært bekymret»

Før jul hadde Psykologforeningen en befaring på internatet som ligger på Trandum, like ved Gardermoen flyplass, og etter bekymringsmeldinger hadde Pasientombudet et møte med lederen i slutten av november som endte med at hun ba flere instanser vurdere endringer i dagens ordning.

30. januar sendte psykologene sine bekymringer til helseminister Bent Høie.

«Vi er svært bekymret for den mangelfulle oppfølgingen av de internertes psykiske helse», skrev psykologene på bakgrunn av sin befaring og samtaler med internerte.

De påpekte blant annet en mangelfull bruk av tolker, og mente legetjenesten hadde sluttet å henvise personer i en stressende situasjon som sliter med angst, depresjoner og søvnproblemer til distriktspsykiatrisk senter (DPS).

– Vi kjenner oss ikke igjen i at det er en mangelfull bruk av tolker, sier seksjonleder Throndsen.

Han sier man vurderer «hvilke situasjoner det er praktisk mulig og hensiktsmessig å benytte tolketjenester», men innrømmer at det kan være vanskeligheter i den daglige kommunikasjonen mellom ansatte og internerte.

Overholder reglene

I dag oppholder det seg om lag 50 utlendinger ved internatet, opplyser Throndsen. Av dem har én vært på Trandum i mer enn ett år, mens syv har vært der mer enn seks måneder. I 2019 oppholdt 72 prosent av 2641 utlendinger seg mindre enn tre døgn på Trandum.

Seksjonsleder Throndsen understreker også at det er retten som hver fjerde uke tar stilling til om personene kan holdes internert.

På spørsmål om hvordan PU kan oppveie den mangelfulle tryggheten som de internerte føler i møte med en legetjeneste som ikke er uavhengig av politiet og internatet forøvrig, svarer seksjonlederen:

– Ledelsen ved utlendingsinternatet har ingen indikasjoner på at Legetjenester AS ikke oppfyller sine krav og forpliktelser etter helselovgivningen. Vårt inntrykk er at Legetjenester AS følger de lover og regler som de skal forholde seg til, samt overholder sin taushetsplikt.

– Vi er kjent med kritikken om at helsetjenesten på internatet ikke har tilstrekkelig uavhengighet, men er av den oppfatning at vi har tilstrekkelige rutiner for å sikre at de ikke kan påvirkes i de vurderinger de tar, sier Throndsen som fortsetter:

– Helseavdelingen har blant annet et adskilt saksbehandlingssystem som politiet ikke har tilgang til. I de tilfeller hvor politiet anmoder helseavdelingen om uttalelser knyttet til den enkelte innsatte, er det kun informasjon som er unntatt taushetsplikt som blir videreformidlet.

– Politiet har heller ingen påvirkning på utfallet av vurderingene, og må forholde seg til de medisinske råd og helsemessige vurderingene som blir gitt.

Ikke uttrykt noen tvil

I en orientering til Politidirektoratet (POD) fra 15. november i fjor referer Tilsynsrådet for utlendingsinternatet fra et møte med det private selskapet som nylig fikk fornyet kontrakt, Legetjenester AS.

Tidligere har Sivilombudsmannen anbefalt at helsepersonell ikke bør gi råd om plassering på sikkerhetsavdeling, noe også Tilsynsrådet slutter seg til.

I forbindelse med bekymringene de formidler til POD, har rådet derfor gjennomgått samtlige vedtak om innsettelse på sikkerhetsavdeling fra juni 2018 til august 2019, og konkluderer:

«Ingen av disse vedtakene inneholder innsigelser eller informasjon om tvil ved legens vurdering eller annen nærmere informasjon som kunne hatt nytteverdi for internatets vurdering».

Tilsynsrådet innebærer en risiko for at kravet om konfidensialitet kan bli brutt. I forkant av legens vurdering av om den internerte er i stand til å bli transportert ut, en såkalt «fit for flight»-vurdering, informeres for eksempel ikke den enkelte. Informasjonen som legen gir utlendingsmyndigheten i forbindelse med slike vurderinger, noteres heller ikke i pasientjournalen slik legen plikter.

I Psykologforeningens brev til helseminister Bent Høie (som er oversendt Justisdepartementet for behandling), nevnes det blant annet en kvinne som skal ha gått på tre medisiner og fikk oppfølgning fra psykolog, før plasseringen på Trandum.

Nå går den internerte kvinnen på 16 medisiner som hun ikke helt hva er for og mottar ikke psykologhjelp, «til tross for at det er dokumentert at hun trenger det», skriver de.

15 timers legetjeneste i uka

Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, gir uttrykk for sine bekymringer i brev til Fylkesmannen 6. januar.

Her skriver hun at hun har mottatt informasjon om Trandum som «gir grunnlag for bekymring», og at bindingen til politiet «fremstår uheldig».

På Trandum er lege tilgjengelig tre timer fem dager i uken. Det settes ikke opp ekstravakter for sykepleierne under sykdom og ferie. Helsepersonell er heller ikke tilstede på natt og kan mangle helt ved ferieavvikling og i høytider.

«Dette fremstår særlig uforsvarlig der innsatte utfører selvskading eller av andre grunner blir isolert på egne isolasjonsrom. I slike tilfeller skal den innsatte ha hyppig medisinsk tilsyn».

– Det stemmer at ifølge kontrakten er lege tilstede tre timer fem dager i uken, sier Throndsen som påpeker at man også har «en bakvaktsordning hvor de er tilgjengelig på telefon hvis det skulle være noe alle dager».

– Vi har tre sykepleierstillinger, og det er slik vi vurderer det ikke praktisk mulig å ha sykepleier på jobb hele døgnet. Ved akutte hendelser hvor vi har behov for helsebistand tar vi kontakt med lokal legevakt eller AMK, sier han.

Det privateide selskapet som står for legetilbudet, Legetjenester A/S, vant anbudet i januar i år. De mottar fem millioner kroner fordelt over to år for denne jobben. Politiets Fellestjenester opplyser til ABC Nyheter at selskapet scoret best på kvalitet, etter vurdering av blant annet «kompetanse, responstid og gjennomføringsevne».

Pasientombud Anne-Lise Kristensen skriver at sykepleierne har bedt om «høyere legedekning og tilgjengelig psykolog/psykiater», samt mulighet for egen tannhelsetjeneste.

– Ledelsen ved utlendingsinternatet er ikke kjent med at noen sykepleiere har bedt om høyere legedekning og tilgjengelig psykolog/psykiater samt egen tannhelsetjeneste. Vi fremstiller i dag mange for tannlege når det er behov for dette, skriver PUs seksjonleder Johan-Edvin Throndsen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært