Meny

EUs prosedyreforordning på vei - regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU

NORGE OG EU: Ny prosedyreforordning på vei fra Brussel til Oslo.
NORGE OG EU: Ny prosedyreforordning på vei fra Brussel til Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bak det kryptiske navnet «prosedyreforordningen» vil regjeringen med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge.

– EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til ABC Nyheter.

Regelverket han snakker om heter prosedyreforordningen i EUs språkdrakt.

Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU - og dermed i Norge som følge av EØS-avtalen.

Det vil blant annet innebære noe Grunnloven i prinsippet setter forbud mot - å gi utenlandske organer direkte makt til å foreta undersøkelser og bøtelegge norske virksomheter.

I Norges tilfelle vil det bli EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, i Brussel, som gjør det.

Stortinget, Grunnloven og EØS

Stortinget har innført en praksis med å overføre suverenitet gjennom EØS-avtalen, uten å følge Grunnlovens ordlyd. Det slo forsker Eirik Holmøyvik alarm om i mai 2013.

Her er de aktuelle paragrafene:

§115 (tidligere § 93)

For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.

(endret ved grunnlovsendringen i mai 2014).

§ 26.

Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.

Traktater om saker som er av særlig stor viktighet, og i alle tilfeller traktater hvis iverksettelse etter Grunnloven nødvendiggjør en ny lov eller stortingsbeslutning, blir først bindende når Stortinget har gitt sitt samtykke dertil.

(språklig endret mai 2014).

– En utglidning i Stortinget

– Vi avgir da suverenitet til et organ Norge ikke har myndighet over. Det har vært en utgliding fra Stortingets side på hvordan en behandler disse sakene, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete til ABC Nyheter.

– Det er veldig skadelig for Stortingets omdømme hvis vi ikke tar suverenitetsavståelse på alvor. At ja-siden skal trumfe gjennom vedtak med simpelt flertall, er veldig skadelig for demokratiet, mener hun.

Les hva forskeren mener: – Stortinget undergraver den norske Grunnloven

Bergen: – Ta hensyn til Grunnloven

SKADELIG: Overføring av myndighet til ESA, slik som med prosedyreforordningen, er skadelig, mener stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SKADELIG: Overføring av myndighet til ESA, slik som med prosedyreforordningen, er skadelig, mener stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Spørsmålet om suverenitetsavståelse vil bli grundig behandlet i proposisjonen til Stortinget, forsikrer imidlertid statssekretær Thue overfor ABC Nyheter.

Etter de nye reglene vil EFTAs overvåkingorgan (ESA) få gå rett på norske foretak for å innhente relevante opplysninger fra foretak for å etterforske om det har blitt gitt ulovlig offentlig støtte. Den som ikke tilfredsstiller ESAs informasjonskrav, får bøter av dem.

I en høring Nærings- og fiskeridepartementet har avholdt, har blant annet Bergen kommune innvendinger om forholdet til Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen.

«Det er ikkje heldig av det gjeld ulike prosedyrereglar for statsstøttehandhevinga i EU- og EFTA-pilaren. Samstundes må norske styresmakter ved iverksetjing av ny lovgjeving, som prosedyreforordninga, ta omsyn til eventuelle konstitusjonelle skrankar og skrankar som fylgjer av andre folkerettslege avtalar, mellom anna av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) of FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar (SP).», skriver Bergen kommune.

Les også: – Frekt å si at dette ikke handler om å avstå suverenitet

SV i Oslo med på notene

Bergen er også urolig for at prosedyreforordningen kan komme til å overkjøre taushetsplikten, for eksempel ved helse- og omsorgstjenester, som kommunen forventer flere saker på framover.

For Bergen kommune er det også uklart om ESA skal få kreve informasjon direkte fra kommuner og ilegge kommuner tvangsmulkt hvis organet ikke finner svarene tilfredsstillende.

Oslo kommune, som ledes av EØS-partiene Ap og MDG, samt EØS-motstanderen SV, har ingen innvendinger og anser innføring av EUs prosedyreforordning i norsk lov å være «hensiktsmessig».

SVs byrådssekretær Åsmund Strand Johansen bekrefter overfor ABC Nyheter at saken har vært politisk behandlet. Han vil ikke si noe om SVs holdning og henviser til næringsbyråden.

KS Advokatene: – Kan bli tungt

Kommunesketorens interesseorganisasjon representert ved KS Advokatene, er bekymret for rettssikkerheten ved forordningen.

For private virksomheter med begrensede ressurser – og eventuelt for mindre kommuner kan det bli en belastning å etterkomme anmodninger om informasjon, eventuelt utredninger og analyser, til ESA.

«Dersom det blir aktuelt å fremtvinge opplysninger ved tvangsmulkt vil overprøving av vedtaket måtte bringes inn for EFTA‐domstolen. For små virksomheter vil det trolig være mer ressurskrevende å få prøvd en sak for EFTA‐domstolen enn for norske domstoler. Videre kan det ligge en utfordring i at manglende kjennskap for støttegiver til hvilken informasjon klager har fremlagt kan svekke muligheten for kontradiksjon.», skriver KS Advokatene.

NHO og LO: Bra for konkurransen

NHO har ingen innvendinger mot forordningen, men syns tvert imot det er viktig og riktig at det kommer på plass bestemmelser i lovverket som ivaretar enkelte bestemmelsers overnasjonale preg.

Organisasjonen støtter også ESAs myndighet til å kreve informasjoner og kunne utstede mulkt, da det er viktig for å sikre effektiv gjennomføring av bestemmelsene om statsstøtte.

POSITIVT: LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik mener det er positivt å sikre lik gjennomføring av statsstøttereglene i alle land, men er imot å gi ESA myndighet til å gripe direkte inn overfor norske foretak. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
POSITIVT: LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik mener det er positivt å sikre lik gjennomføring av statsstøttereglene i alle land, men er imot å gi ESA myndighet til å gripe direkte inn overfor norske foretak. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

«Når vi har et felles indre marked med felles regler, er det viktig at også overvåkingen av at reglene etterleves skjer på europeisk nivå. Avgivelse av suverenitet på dette begrensede området er derfor nødvendig og helt i tråd med en effektiv gjennomføring av det indre marked», skriver NHO i sitt høringssvar.

LO skriver at organisasjonen er positiv til en modernisering av statsstøtteregelverket som vil bidra til en mer effektiv håndhevelse og dermed bidra til å avdekke og forhindre ulovlig støtte i EU.

«Dette vil bidra til å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter på det indre marked», skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Samtidig avviser LO forslaget om at EU-kommisjonen kan kreve informasjon direkte fra foretak og støttemottakere og anbefalte at innhenting av slik informasjon må skje gjennom nasjonale myndigheter.

– Betydelig overføring av myndighet

BETYDELIG: Nei til EUs leder Kathrine Kleveland viser til Justisdepartementets lovavdeling, som sier at ESAs reaksjoner kan utgjøre «betydelige beløp» og «være inngripende overfor dem det gjelder». Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
BETYDELIG: Nei til EUs leder Kathrine Kleveland viser til Justisdepartementets lovavdeling, som sier at ESAs reaksjoner kan utgjøre «betydelige beløp» og «være inngripende overfor dem det gjelder». Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Organisasjonen Nei til EU har en grunnleggende kritikk av å ta inn prosedyreforordningen i det norske lovverket, og mener at regjeringen i sitt høringsnotat bagatelliserer overføringen av myndighet.

Nei til EU mener opplysningsplikten for norske foretak og særlig ESAs rett til å ilegge bøter (overtredelsesgebyrer) og tvangsmulkt er en betydelig overføring av myndighet, og at saken må behandles etter Grunnlovens § 115 (se faktaboks).

Les også: Theresa May fikk en kald skulder i Brussel

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:36 Flere involvert i slagsmål ved togstasjonen i Asker17:35 Solskjær ansatte tidligere Molde-kollega17:23 Deila etter poeng mot Sarpsborg: – Vi ønsker å fremstå enda bedre enn dette17:20 Sudans protestbevegelse godtar veikart for overgangsstyre17:18 Støre: – Grunn til å spørre om det har vært reelle forhandlinger17:18 Grøndahl Jansen på pallen i Nederland17:09 Sykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd17:02 Shroot-dobbel for Hødd17:02 Såret dansk gutt hentet hjem fra Syria17:01 Hamilton vant igjen, ti strake for Mercedes16:59 KNM Helge Ingstad blir ikke reparert16:56 Lillebo ordnet poeng for Stjørdals-Blink16:52 Poengdeling for Vålerenga og Sarpsborg16:47 Poengdeling mellom Åsane og Kaupanger16:44 Carthy rykket tidlig og vant i Sveits16:28 Norsk eventyrhest travet inn ny storpremie, kun slått av legende16:23 Mauritanias valgkommisjon: Ghazouani blir ny president16:13 NRK: Mot tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken16:02 Tvangsbruk mot innsatt opp i retten i Norge for første gang15:48 Trafikkaos stoppet NM-ritt15:35 Iran mener amerikansk drone befant seg i iransk luftrom i mai15:25 Knusende seier for Arendal15:20 Regjeringen setter av en milliard til nullutslipp i næringstransporten14:58 Ringen gjør de norske VM-spillerne sterkere14:57 Federer viser form foran Wimbledon – tok sin tiende tittel i Halle14:53 Amazon Grimstad seiret i målfest14:48 Suveren seier til Skarstein i Polen14:43 Savnet kvinne funnet omkommet i Stordal i Møre og Romsdal14:41 Havarikommisjonen i gang med undersøkelser etter flyulykke i Mandal14:41 Omvalg i Istanbul setter Erdogan på prøve14:25 Deler av kjøreopplæringen skal ikke regnes som fravær14:00 Tre VM-kvalifiseringskamper utløste en blodig krig13:51 MC-fører alvorlig skadd i trafikkulykke13:43 Skarpnord og Daffinrud og delte 4.-plassen i Thailand13:42 Trump: – Iran kan bli et veldig rikt land13:33 Staten ga 9,2 milliarder kroner i startlån til bolig i fjor13:07 VAR i dansk superliga fra neste år12:58 Lite søvn for VM-heltene etter straffedramaet12:46 Trønderekspressen vant Styrkeprøven12:42 Nigeria-trener hevder bonuskonflikt er løst12:10 Mann berget av helikopter etter fallulykke i Asker11:57 Bolton: – Iran må ikke feiltolke USAs klokskap som svakhet11:46 – Det er ikke så makabert som det fremstår11:44 Dani Alves gir seg i PSG11:39 Høie vil ta opp nattransport av eldre med sykehusdirektørene11:18 Færre enn hver tiende volds- og overgrepssak ender med tiltale10:44 ASEAN-landene vil ha fotball-VM i 203410:28 Herlovsen fikk gaven hun ønsket seg10:00 Klart for prosedyrer – Ludvigsen risikerer tolv års fengsel10:00 IS bygger nytt kalifat i Afghanistan09:59 Etiopias statsminister: Kuppforsøk er avverget09:29 USA fikk revansj for sjokktapet som nektet laget VM-deltakelse09:16 Hjelmseth byttet sko og sendte Australia ut07:00 – Et mirakel har skjedd her med disse barna06:55 17 funnet døde etter bygningskollaps i Kambodsja05:54 Avviser samarbeid: – Døren er låst og nøkkelen kastet05:53 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:58 Kim Jong-un fikk brev fra Trump04:55 Regjeringen besøker småbedrifter03:56 Politiet jakter tre gjerningsmenn etter slagsmål i Oslo03:36 Politiet etterforsker dødsfall i Troms – trolig i ATV-ulykke02:49 Klimademonstranter stormet kullgruve i Tyskland02:18 Metodistkirken vil inkludere homofile01:16 Oslo-sommeren tolv dager lenger01:15 Regimekritiker reiste fra Benin00:37 Kushner legger fram de økonomiske rammene i sin fredsplan for Midtøsten00:36 Politiaksjon etter at væpnet mann ble observert i Porsgrunn00:35 Tre menn til sykehus etter flystyrt utenfor Mandal00:26 Elleve personer omkom i flystyrt på Hawaii23:56 Tre skadd i bilulykke i Oppland22:05 Voldtektsdømt frikjent i lagmannsretten22:01 Mann tilkjent millionerstatning etter å ha mistet øyet i arbeidsulykke21:56 Dung-saken er sendt til Cold case-gruppen i Kripos21:34 Trump utsetter deportering av migranter med to uker21:00 Varsler gjennomgang av hele Askøys vannsystem20:19 Opposisjonen frykter valgfusk i Mauritania20:16 To til sykehus etter bensintankeksplosjon i Oppland20:01 Arild Berg er død19:18 Merkel maner til hardere kamp mot nynazister etter drap på politiker19:00 En mann omkom i drukningsulykke i Kopervik18:31 Russland innfører flystopp for georgiske flyselskap18:28 UNESCO-markering for Norges eldste stavkirke18:14 Kontroll på brann hos dykkerfirma i Bergen17:44 Norsk statsborger pågrepet i Tyrkia for påstått PKK-tilknytning17:23 Trump vil ilegge Iran nye sanksjoner17:07 Dette er historien om en korrupt og maktgal president16:48 Pride-paraden av stabelen i Oslo: – Det er kjærlighet som feires16:39 Motorsykkel med Høyre-flagg tok fyr under Pride-paraden16:32 Iran henretter tidligere departementsansatt for CIA-spionasje16:19 Klimademonstranter marsjerer mot tysk kullgruve16:06 Mann klemt fast under bil – fraktet til sykehus i luftambulanse15:34 Sju døde bygningskollaps i Kambodsja14:54 Mann i 70-årene omkom i kollisjon med ambulanse i Drammen14:43 Trump vil ha Mark Esper som ny forsvarsminister14:28 Båtbrann på Aker Brygge slokket14:21 Brann-spiller tilbake i troppen etter trenerkritikk14:04 Roing: Borch til finale i Polen13:38 Person til sykehus etter rekkehusbrann i Bergen13:34 Skarpnord og Daffinrud jager pallplass i Thailand
Siste nytt
17:36NorgeFlere involvert i slagsmål ved togstasjonen i Asker17:35SportSolskjær ansatte tidligere Molde-kollega17:23SportDeila etter poeng mot Sarpsborg: – Vi ønsker å fremstå enda bedre enn dette17:20VerdenSudans protestbevegelse godtar veikart for overgangsstyre17:18PolitikkStøre: – Grunn til å spørre om det har vært reelle forhandlinger17:18SportGrøndahl Jansen på pallen i Nederland17:09NorgeSykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd17:02SportShroot-dobbel for Hødd17:02VerdenSåret dansk gutt hentet hjem fra Syria17:01SportHamilton vant igjen, ti strake for Mercedes16:59NorgeKNM Helge Ingstad blir ikke reparert16:56SportLillebo ordnet poeng for Stjørdals-Blink16:52SportPoengdeling for Vålerenga og Sarpsborg16:47SportPoengdeling mellom Åsane og Kaupanger16:44SportCarthy rykket tidlig og vant i Sveits16:28SportNorsk eventyrhest travet inn ny storpremie, kun slått av legende16:23VerdenMauritanias valgkommisjon: Ghazouani blir ny president16:13NorgeNRK: Mot tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken16:02NorgeTvangsbruk mot innsatt opp i retten i Norge for første gang15:48SportTrafikkaos stoppet NM-ritt15:35VerdenIran mener amerikansk drone befant seg i iransk luftrom i mai15:25SportKnusende seier for Arendal15:20NorgeRegjeringen setter av en milliard til nullutslipp i næringstransporten14:58SportRingen gjør de norske VM-spillerne sterkere14:57SportFederer viser form foran Wimbledon – tok sin tiende tittel i Halle14:53SportAmazon Grimstad seiret i målfest14:48SportSuveren seier til Skarstein i Polen14:43NorgeSavnet kvinne funnet omkommet i Stordal i Møre og Romsdal14:41NorgeHavarikommisjonen i gang med undersøkelser etter flyulykke i Mandal14:41VerdenOmvalg i Istanbul setter Erdogan på prøve14:25NorgeDeler av kjøreopplæringen skal ikke regnes som fravær14:00VerdenTre VM-kvalifiseringskamper utløste en blodig krig13:51NorgeMC-fører alvorlig skadd i trafikkulykke13:43SportSkarpnord og Daffinrud og delte 4.-plassen i Thailand13:42VerdenTrump: – Iran kan bli et veldig rikt land13:33PengerStaten ga 9,2 milliarder kroner i startlån til bolig i fjor13:07SportVAR i dansk superliga fra neste år12:58SportLite søvn for VM-heltene etter straffedramaet12:46SportTrønderekspressen vant Styrkeprøven12:42SportNigeria-trener hevder bonuskonflikt er løst12:10NorgeMann berget av helikopter etter fallulykke i Asker11:57VerdenBolton: – Iran må ikke feiltolke USAs klokskap som svakhet11:46Verden– Det er ikke så makabert som det fremstår11:44SportDani Alves gir seg i PSG11:39NorgeHøie vil ta opp nattransport av eldre med sykehusdirektørene11:18NorgeFærre enn hver tiende volds- og overgrepssak ender med tiltale10:44SportASEAN-landene vil ha fotball-VM i 203410:28SportHerlovsen fikk gaven hun ønsket seg10:00NorgeKlart for prosedyrer – Ludvigsen risikerer tolv års fengsel10:00VerdenIS bygger nytt kalifat i Afghanistan09:59VerdenEtiopias statsminister: Kuppforsøk er avverget09:29SportUSA fikk revansj for sjokktapet som nektet laget VM-deltakelse09:16NorgeHjelmseth byttet sko og sendte Australia ut07:00Reise– Et mirakel har skjedd her med disse barna06:55Verden17 funnet døde etter bygningskollaps i Kambodsja05:54NorgeAvviser samarbeid: – Døren er låst og nøkkelen kastet05:53NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:58VerdenKim Jong-un fikk brev fra Trump04:55NorgeRegjeringen besøker småbedrifter03:56NorgePolitiet jakter tre gjerningsmenn etter slagsmål i Oslo03:36NorgePolitiet etterforsker dødsfall i Troms – trolig i ATV-ulykke02:49VerdenKlimademonstranter stormet kullgruve i Tyskland02:18NorgeMetodistkirken vil inkludere homofile01:16NorgeOslo-sommeren tolv dager lenger01:15VerdenRegimekritiker reiste fra Benin00:37VerdenKushner legger fram de økonomiske rammene i sin fredsplan for Midtøsten00:36NorgePolitiaksjon etter at væpnet mann ble observert i Porsgrunn00:35NorgeTre menn til sykehus etter flystyrt utenfor Mandal00:26VerdenElleve personer omkom i flystyrt på Hawaii23:56NorgeTre skadd i bilulykke i Oppland22:05NorgeVoldtektsdømt frikjent i lagmannsretten22:01NorgeMann tilkjent millionerstatning etter å ha mistet øyet i arbeidsulykke21:56NorgeDung-saken er sendt til Cold case-gruppen i Kripos21:34VerdenTrump utsetter deportering av migranter med to uker21:00NorgeVarsler gjennomgang av hele Askøys vannsystem20:19VerdenOpposisjonen frykter valgfusk i Mauritania20:16NorgeTo til sykehus etter bensintankeksplosjon i Oppland20:01SportArild Berg er død19:18VerdenMerkel maner til hardere kamp mot nynazister etter drap på politiker19:00NorgeEn mann omkom i drukningsulykke i Kopervik18:31VerdenRussland innfører flystopp for georgiske flyselskap18:28NorgeUNESCO-markering for Norges eldste stavkirke18:14NorgeKontroll på brann hos dykkerfirma i Bergen17:44VerdenNorsk statsborger pågrepet i Tyrkia for påstått PKK-tilknytning17:23VerdenTrump vil ilegge Iran nye sanksjoner17:07VerdenDette er historien om en korrupt og maktgal president16:48NorgePride-paraden av stabelen i Oslo: – Det er kjærlighet som feires16:39NorgeMotorsykkel med Høyre-flagg tok fyr under Pride-paraden16:32VerdenIran henretter tidligere departementsansatt for CIA-spionasje16:19VerdenKlimademonstranter marsjerer mot tysk kullgruve16:06NorgeMann klemt fast under bil – fraktet til sykehus i luftambulanse15:34VerdenSju døde bygningskollaps i Kambodsja14:54NorgeMann i 70-årene omkom i kollisjon med ambulanse i Drammen14:43VerdenTrump vil ha Mark Esper som ny forsvarsminister14:28NorgeBåtbrann på Aker Brygge slokket14:21SportBrann-spiller tilbake i troppen etter trenerkritikk14:04SportRoing: Borch til finale i Polen13:38NorgePerson til sykehus etter rekkehusbrann i Bergen13:34SportSkarpnord og Daffinrud jager pallplass i Thailand
Populært