Meny

– Hvorfor slipper regjeringen bukken til havresekken med NorthConnect-kabelen?

Senterpartiets Ole André Myhrvold krevde svar da olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) onsdag stilte i Stortingets spontane spørretime.
– Ulogisk å tvinge Statnett til å overta en ny, omstridt NorthConnect-kabel til utlandet som de advarer mot, mener Senterpartiet.

Striden om NorthConnect

Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som viktige konsekvenser av denne og de to statlige utenlandskablene som er under bygging (NordLink til Tyskland og NSN Link), ikke er utredet.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet satte som forutsetning for å overlate suverenitet til EUs tredje energipakke, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler.

– Hvorfor mener regjeringen det er viktigere å få bygd ut den nye NorthConnect-kabelen, enn å ta en pust i bakken, lytte til faginstansen og stille konsesjonsbehandlingen i bero?

Det ville Senterpartiets Ole André Myhrvold vite da olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) onsdag stilte i Stortingets spontane spørretime.

Bak spørsmålet ligger en opphetet debatt om Norge bør knytte seg enda tettere til kraftmarkedet i nabolandene våre, noe skeptikere mener vil øke strømprisene her hjemme og undergrave kraftkrevende industri.

– En privat eksportkabel som nå er under konsesjonsbehandling, vil bryte med det som har vært grunnlaget i norsk energipolitikk fram til nå, nemlig at det offentlige skal stå for utbyggingen og eierskapet til sentralnettet gjennom Statnett, påpekte Myhrvold også.

En rekke kraftprodusenter står bak søknaden om NorthConnect.

Tenker på kraft-industrien også

– Handel med utlandet har gitt oss gode inntekter. Strømkabler til utlandet legger til rette for import i tider med lite tilsig i det norske kraftsystemet. Og de demper prissvingninger, svarte Freiberg.

Han slo fast at regjeringen ønsker god balanse mellom kraftproduksjon og overføringsforbindelser til utlandet.

– Regjeringen er også opptatt av fastlandsindustrien landbasert industri og at kraft skal brukes innenlands, la han til.

Konsesjonssøknaden fra NorthConnect er nå til vurdering hos NVE. Regjeringen vil ifølge Freiberg behandle søknaden når NVEs tilråding foreligger.

Hestehandel gir pussig NorthConnect

– Regjeringen kommer til å følge opp Stortingets vedtak, understreket statsråden også.

Bak dette ligger en hestehandel mellom Ap og regjeringen om overføring av suverenitet over norsk energisektor til EUs energilover og energibyrået ACER.

Da Arbeiderpartiet sørget for flertall i Stortinget for å overføre myndighet til ACER, dreide en av deres betingelser seg nettopp om NorthConnect-striden.

Ap fikk gjennom at alle utenlandskabler skal forvaltes av Statnett, og oppfatter avtalen dithen at NorthConnect ikke skal få konsesjonsbehandling før man har fått erfaring med de nye kablene som allerede er under bygging.

Dette siste kravet fra Ap punkterte imidlertid Erna Solberg i mars.

Og da Rødts forslag om å stoppe konsesjonsbehandlingen av NorthConnect ble behandlet i Stortinget 19. april, var Ap med på å stemme det ned.

Men punktet om at Statnett skal ha hånd om alle utenlandskabler, innebærer den pussige situasjonen at regjeringen skal ferdigbehandle den private søknaden. Og om den går gjennom, må søkerne deretter overdra prosjektet til Statnett.

– Hva er logikken bak NorthConnect-behandlingen?

– Du snakker om balanse. Statnett advarer jo mot lønnsomheten i dette her. Aktørene bak NorthConnect er produsenter av strøm. Det vil jo være noe helt nytt, og som å la bukken passe passe havresekken at strømprodusenter også skal bygge deler av sentralnettet, innvendte Ole André Myhrvold videre onsdag formiddag.

Han viste også til avtalen mellom regjeringen og Arbeiderpartiet om at kabelen skal overdras til det offentlige når den er ferdig.

– Hva er logikken bak å konsesjonsbehandle søknaden fra en privat aktør om å bygge en utenlandskabel som systemkoordinatoren Statnett er skeptisk til, og som samme systemkoordinator etter sigende må overta når kabelen er ferdig? spurte han.

– Ved behandlinga av tredje energimarkedspakke (tilslutning til nytt lovverk i EØS-avtalen, bl.a. om ACER, journ. anm.) la stortingsflertallet til grunn at man skal ferdigbehandle konsesjonssøknaden fra NorthConnect, og videre at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, kunne statsråd Freiberg konstatere til det.

Populært