Advokat reagerer på lenke på helsenorge.no: – Foreslår at nettstedet bytter navn til heksenorge.no

<p>Det statlige nettstedet helsenorge.no promoterer sjamanisme og kvakksalveri når de lenker til Recovery Norge, mener advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid i selskapet Advisio Advokat.</p>
Det statlige nettstedet helsenorge.no promoterer sjamanisme og kvakksalveri når de lenker til Recovery Norge, mener advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid i selskapet Advisio Advokat. Foto: Advisio Advokat

Trygderettsekspert mener nettstedet promoterer alternativ behandling i form av kognitiv terapi, og at Nav lider av den vrangforestillingen at dette kan behandle ME-sykdommen. Nav avviser kritikken. – Ingen godkjenning av innholdet det lenkes til, svarer Helsedirektoratet.

Det offentlige nettstedet Helsenorge.no skal tilby kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter. Advokat og ekspert i trygderett Olav Lægreid, i selskapet Advisio Advokat, reagerer kraftig på at informasjonen om kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, inkluderer en lenke til organisasjonen Recovery Norge.

I et Facebook-innlegg skriver han at Recovery Norge «målbærer den udokumenterte og høyst betenkelige behandlingsformen Lightning Process (LP)».

Skjermdumpen fra helsenorge.no viser listen over lenker som inkluderer lenken til Recovery Norge.
Skjermdumpen fra helsenorge.no viser listen over lenker som inkluderer lenken til Recovery Norge.

«Recovery Norge er noe så unikt som en pasientorganisasjon for mennesker som ikke er syke, fordi de har tenkt seg ut av sykdommen. LP er magi og lite annet, så jeg foreslår at nettstedet bytter navn til heksenorge.no», skriver advokaten videre.

– På et seriøst nettsted, i hvert fall et statlig nettsted, må man forvente at lenkene som publiseres, peker til nettsteder som staten kan innestå for, og i hvert fall at det ikke er direkte useriøse informasjonskilder, utdyper Lægreid, som har representert mange ME-syke i sitt virke som advokat, overfor ABC Nyheter.

Advokat Lægreid har en rabattavtale med foreningen ME-foreldre, en organisasjon for foreldre til barn med ME.

Recovery Norge svarer: – Dypt usaklig og veldig respektløst overfor en gruppe mennesker som har vært alvorlig syke og som faktisk kun ønsker å hjelpe

Lenken ligger nederst på informasjonssiden om kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, under fanen «Relevante nettsteder». Det er Direktoratet for e-helse som har redaktøransvar for helsenorge.no, og Helsedirektoratet som har levert innholdet på siden om CFS/ME.

Kommentar: Jeg utfordrer alle til å sette seg inn i hva ME er

– Kognitiv terapi ikke anerkjent som behandling mot ME

Advokaten viser til at det er en reell faglig debatt i Norge knyttet til virkningen av kognitiv terapi ved ME. Men han mener at når det gjelder informasjonen på helsenorge.no, må man legge til grunn det som står i nasjonal veileder for CFS/ME, som er en kvalitetssikret publikasjon fra Helsedirektoratet.

– I henhold til nasjonal veileder, så er ikke kognitiv terapi anerkjent som en adekvat behandlingsform mot CFS/ME, sier Lægreid.

Det å rammes av ME går ut over både det sosiale livet og det nettverket man har, og for de som har en moderat til alvorlig form for ME, er mulighetene for å være i arbeid så å si eliminert. Det kan gjøre at man føler på tap og plages av depresjon.

– Det kognitiv terapi kan ha en effekt på, ifølge visse studier, er hvor godt man mestrer slike sekundærplager i dagliglivet. Det er ikke vist at kognitiv terapi virker på de symptomene som følger av selve sykdommen.

Les også: Anstrengelsesutløst sykdomsforverring (PEM) ved ME: – Som en reservetank som gir straff etterpå ved bruk

– Magi og sjamanisme som går ut på at man skal tenke seg frisk

Recovery Norge, som lenkes til fra helsenorge.no, er en organisasjon primært for «mennesker som er blitt friske av kronisk utmattelsessyndrom eller ME (CFS/ME)».

«Våre medlemmer er alle blitt friske gjennom metoder som innebærer kognitive/mentale teknikker, endring av tankemønstre, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon», heter det på nettsiden.

Recovery Norge viser ikke selv til noe navngitt behandlingsopplegg. 51 av 79 pasienthistorier dreier seg om Lightning Process (LP), resten omhandler andre metoder.*

– Lightning Process er en alternativ behandling som det ikke er medisinskfaglig belegg, fra seriøse studier, for å si at kan påvise en effekt på symptomene av selve ME-sykdommen. Tvert imot har det vist seg at opplegget kan være direkte skadelig for ME-pasientene, sier Lægreid.

Han mener man må kunne forvente at Direktoratet for e-helse, som er redaktør for Helsenorge.no, ikke formidler informasjon om alternativ behandling.

– I og med at dette er alternativ medisin er det ganske lett å sammenligne det med sjamanisme. Lightning Process er magi og sjamanisme som går ut på at man skal kunne tenke seg frisk fra ME.

Han trekker en parallell til prosessen som nylig førte til at Durek Verretts bok «Spirit Hacking», som skulle utgis på norsk tidligere i høst, ble stoppet av forlaget Cappelen Damm.

– «Hoffsjamanen» Durek Verrett skulle markedsføre sitt syn på sykdommer som kreft. Han påsto blant annet at barn med kreft selv kunne bebreides for at de har fått sykdommen.

– Dette er tilnærming som er ganske lik den Recovery Norge har ved ME, som går ut på at hvis du fortsatt syk, er du ikke motivert nok til å tenke deg frisk. Det blir som å si at hvis du ikke går på vannet, så er det fordi du er for svak i troen. Eller hvis du ikke blir frisk av kreft, så har du for svak motivasjon til å tenke deg ut av den.

– Uhyre enkel løsning på et vanskelig problem

Mer om CFS/ME:

Utmattelse er hovedsymptomet ved ME. Det handler ikke om å være trøtt eller litt sliten, men om å ha en sykdomsfølelse som kan inkludere blant annet smerter, svimmelhet og kvalme.

Denne sykdomsfølelsen er til stede hele tiden i varierende grader hos ME-syke.

Et symptom som er spesielt slående hos ME-pasienter, er at de blir verre av å anstrenge seg mer enn de pleier. Les mer: Anstrengelsesutløst sykdomsforverring (PEM) ved ME: – Som en reservetank som gir straff etterpå ved bruk

Han understreker at årsakene til ME er uforklarlige per i dag, og mener det er svært uheldig at Direktoratet for e-helse lenker til en slik alternativ organisasjon.

– Det gjør ikke direktoratet med andre sykdommer, som kreft eller demens. Det å lenke til noen som fremmer det som i beste fall kan kalles alternativ behandling, er å dra det veldig langt. Det er ikke det offentliges oppdrag.

Advokaten mener det derfor er grunn til å sette spørsmålstegn ved at direktoratet oppfatter en lenke til Recovery Norge som relevant på nettsiden.

– Lightning Process, som Recovery Norge fremmer, innebærer at man presenterer en uhyre enkel løsning på et vanskelig problem, som heller ikke per i dag har noen verifisert medisinsk forklaring.

– Det kritikkverdige ved måten Direktoratet for e-helse lenker til denne nettsiden, er at de ikke bare velger side i en pågående debatt, men at de markedsfører en løsning på et problem som foreløpig ikke er løsbart. Det finnes ingen anerkjent behandling mot ME. Det fremgår av nasjonal veileder, sier han og fortsetter:

– Derfor er det egnet til å forundre stort at Direktoratet for e-helse promoterer en kur mot ME som Helsedirektoratet overhodet ikke kan stille seg bak. Her har vi to statlige direktorater hvor det ene promoterer sjamanisme og kvakksalveri og hvor det andre forholder seg til konsensusbasert informasjon om ME.

Professor og overlege Vegard Bruun Wyller ved UiO og Ahus reagerer på Lægreids uttalelser om at kognitiv terapi ikke har en effekt og at Lightning Process (LP) er en form for sjamanisme.

– Kognitiv terapi virker bra på mange pasienter med kronisk utmattelse og med ME. Noen blir helt friske, andre blir vesentlig bedre. Man kan bli helt frisk, sier han til ABC Nyheter.

Per i dag har ikke LP like sterk dokumentasjon som vanlig kognitiv terapi. Men å si at det er sjamanisme, det er vissvass, mener professoren.

– Mange av disse pasientene lever i en håpløs tilstand, men her er det noe som er bra som de kan gjøre, og det er viktig at det kommer frem, sier Wyller.

Les hele intervjuet med Wyller: – Å si at Lightning Process er sjamanisme, det er vissvass

Helsedirektoratet: – Innebærer ikke formell anerkjennelse av innholdet det lenkes til

Da ABC Nyheter tar kontakt med Direktoratet for e-helse, som har redaktøransvar for helsenorge.no, henviser de oss til Helsedirektoratet som har levert innhold til undersiden om CFS/ME.

Etter at ABC Nyheter har gjort ham kjent med kritikken fra Lægreid, forklarer avdelingsdirektør Morten Græsli at Helsedirektoratet pleier å lenke til pasient- og brukerorganisasjoner i forbindelse med informasjon om ulike diagnoser på helsenorge.no.

– Dette er for å informere om og bidra til muligheter for likemannsstøtte for pasienter og brukere. Helsedirektoratet har lenket til Recovery Norge og Norges ME-forening som brukerorganisasjoner på nettinformasjonen om sykdommen CFS/ME, sier han i en e-post til ABC Nyheter.

– Slik lenking til pasient- og brukerorganisasjoner eller andre virksomheter, innebærer ikke at Helsedirektoratet godkjenner eller gir noen annen form for formell anerkjennelse av innholdet det lenkes til, legger han til.

– Recovery Norge er en organisasjon for dem som har blitt friske fra ME «gjennom metoder som innebærer kognitive/mentale teknikker, endring av tankemønstre, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon». Er det per i dag noen godkjent behandling for ME/CFS som passer denne beskrivelsen?

– I vår veileder om CFS/ME som ble revidert i 2015, sier vi at det i dag ikke finnes noen dokumentert standardbehandling som kan kurere CFS/ME, svarer avdelingsdirektør Græsli og fortsetter:

– Helsedirektoratet har ikke anbefalt Lightning Process eller andre konkrete kognitive metoder da det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som kan underbygge effekten av disse.

Mer om nasjonal veileder:

I nasjonal veileder vises det til en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret (FHI) som tok for seg effekt av behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Her heter det: «Kognitiv atferdsterapi gir muligens noe økning i arbeidslivsdeltakelse sammenlignet med standard behandling», og videre at «kvaliteten på dokumentasjonen er henholdsvis lav og svært lav».

I den nasjonale veilederen står det følgende om vilkårene for uføretrygd:

«For at personer med kronisk utmattelsessyndrom skal fylle de medisinske vilkårene for rett til uføretrygd (mai 2015) må følgende krav være oppfylt hva gjelder sykdomstilstanden:

•Legeerklæring fra fastlege/spesialist i allmennmedisin og som hovedregel fra en annen relevant spesialist i tillegg, med dokumentasjon av gjennomgått medisinsk utredning og behandling (eks. gradert trening, kognitiv terapi, mestringskurs).»

Kilde: Nasjonal veileder for CFS/ME

– Dekkes slik behandling av det offentlige?

– Helsetjenesten dekker ikke behandling basert på Lightning Process, svarer avdelingsdirektøren.

Græsli forklarer at Helsedirektoratet vektlegger en individuell tilnærming, der metoden tilpasses pasienten.

– Ikke-konklusive forskningsresultater kan tyde på at det finnes undergrupper der ulike pasienter kan ha nytte av ulike behandlingstilnærminger. Direktoratet oppfordrer derfor også til mer forskning på problemstillingen, sier Græsli.

Les også: Rapport om ME: Blant de sykeste i Norge og får ikke nok medisinsk hjelp

– Dette er også en Nav-skandale

Advokat Lægreid mener Helsedirektoratets begrunnelse for å lenke til Recovery Norge er tynn.

– Recovery Norge består av folk som er blitt friske. Dermed er det ikke en organisasjon for brukere eller pasienter, som kan sidestilles med Norges ME-forening. Så dette er tynn suppe fra Helsedirektoratet, sier han og fortsetter:

– Recovery Norge er ikke en pasientorganisasjon, det er et markedsføringsorgan for kvakksalveri.

Advokaten mener det virker som det offentlige svært gjerne vil at narrativet til de som selger Lightning Process, skal være sant. Han mener det skyldes at det vil være mest forenlig med den såkalte arbeidslinja. Den går ut på at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide fremfor å leve på trygd.

– I Nav-sammenheng innebærer det at man skal prøve alt før man får uføretrygd. Ikke noe skal være uprøvd, selv ikke sjamanisme og kvakksalveri, sier han og fortsetter:

– Arbeidslinja i Nav gjør at man henviser til at ME-syke ikke har forsøkt mestringskurs og kognitiv terapi og derfor ikke kan få godkjent uføretrygd. Nav lider av den vrangforestillingen at kognitiv terapi kan behandle ME-sykdommen. Dette rammer flere hundre personer hvert år. Dette er også en Nav-skandale.

Lægreid sier han gjennom sin praksis som advokat, har sett en rekke eksempler på at Nav avviser søknader om uføretrygd fordi ME-syke ikke har gjennomført mestringskurs og kognitiv terapi, og dermed ikke har prøvd alt som potensielt kan hjelpe dem tilbake til arbeid.

– Pasienter kan få depresjon også ved kreft, men det er ingen som forventer at man skal kurerer kreft ved å gå til psykolog. Det som kan være hensikten er å mestre depresjon som kommer i forbindelse med alvorlig sykdom, som kan bidra til bedre livsmestring. Det kunne ikke falle Nav inn å sende kreftpasienter til psykolog i den tro at de derved skal gjenvinne arbeidsevnen sin.

Dette misforstår Nav når det kommer til ME-syke, mener advokaten.

– Når Nav tror at et mestringskurs i regi av de som selger LP, skal føre til bedre arbeidsevne hos ME-syke, til tross for sykdommen, da har de misforstått totalt hva den kognitive terapien er i stand til å avhjelpe i forbindelse med ME, sier han.

– Nav har nærmest en desperat tilnærming når det gjelder ME-pasienter

– Og slike tilfeller kjenner du til gjennom din praksis som advokat?

– Dette er daglige problemstillinger i min advokatvirksomhet. Dette er noe som både engasjerer oss og som vi jobber med hele tiden, svarer Lægreid.

– Når det gjelder ME-pasienter, så har Nav en nærmest desperat tilnærming hvor det er om å gjøre å manipulere virkeligheten slik at den fremstilles som lysere enn den er, for å få den til å passe inn i arbeidslinja.

Et resultat av dette er, ifølge Lægreid, at det forventes at ME-syke skal gjennomføre tiltak som man ikke har dokumentasjon på at faktisk hjelper, før de eventuelt får innvilget uføretrygd.

Dette står Navs rundskriv om CFS/ME

«Kronisk utmattelsessyndrom / Myalgisk encefalomyelitt (CFS/ME)

[Endret 10/08, 4/12, 9/12, 1/15]

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) / Myalgisk encefalomyelitt (ME) kan være en langvarig tilstand som har som hovedsymptom ekstrem utmattelse som ikke bedres av hvile og som kan forverres av anstrengelse. Tilleggssymptomer som nedsatt hukommelse og konsentrasjon, sår hals, ømme lymfeknuter, muskel- og leddsmerter, hodepine, søvnproblemer, og fordøyelsesplager kan forekomme. Tilstanden kan medføre varig nedsatt funksjonsevne. CFS/ME kan utløses av langvarige infeksjoner og fysiske/psykiske belastninger.

Behandling

Det er ingen kjent spesifikk behandling for sykdommen. Kognitiv terapi og gradert treningsterapi er i flere fagmiljøer ansett som hensiktsmessig. Mestringskurs kan være nyttig for noen personer»

– Nav er så opphengt i arbeidslinja at den nærmest tar hva som helst for god fisk, for å kunne begrunne at ikke all behandling er forsøkt.

– Det er ille når staten i sin iver etter å opprettholde arbeidslinja gjør knefall for kvakksalvere og sjamanister av denne typen her, sier Olav Lægreid til ABC Nyheter.

Les også: Leder for kompetansetjeneste for ME : – Vi har et stort ugjort arbeid

Nav: – Lægreid har misforstått vår rolle

– Vi er ikke enige med Lægreid og vi mener han har misforstått vår rolle, sier

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav, i en epost til ABC Nyheter.

– Er det slik at Nav krever at ME-syke har vært gjennom kognitiv terapi og mestringskurs før de kan få innvilget uføretrygd? Og er det i så fall noen andre diagnoser der det stilles krav til kognitiv terapi og mestringskurs før uføretrygd kan innvilges?

– Nav vurderer den enkelte søknad om uføretrygd individuelt, svarer Hugvik og fortsetter:

– Brukere med ME-diagnose har ulike muligheter og hindringer for å kunne være i arbeid. Hvilke muligheter den enkelte har til å komme tilbake i jobb er individuelt og derfor må tiltakene tilpasses den enkeltes medisinske situasjon, behov og ønsker.

Nav er opptatt av å se den enkeltes muligheter, ifølge Hugvik.

– Likevel er det slik at hensiktsmessige tiltak og behandling, med mindre åpenbare grunner tilsier noe annet, skal være prøvd ut før en person kan få uføretrygd. I arbeidet med å vurdere dette lener vi oss på vurderingene og anbefalinger fra fastlegen og spesialisthelsetjenesten, sier arbeids- og tjenestedirektøren i e-posten.

– Jeg har ikke misforstått Navs rolle, sier advokat Olav Lægreid og fortsetter:

– Hvis Hugvik hadde visst hva saksbehandlere ved lokalkontorene i Nav gjør, ville han forstått at det er Nav selv som har misforstått sin egen rolle, når disse saksbehandlerne aktivt krever at stønadssøkere skal gå på LP-kurs.

*Korrigert: I første versjon av artikkelen var det feil antall pasienthistorier som omhandlet LP. Det er korrigert fra 78 til 51.

Les også: Rapport om de mest alvorlig ME-syke: – De har gått for lut og kaldt vann

Les også: Kvinne fikk ME etter Pandemrix-vaksine – saksøkte staten og vant

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:31 Én pågrepet etter dødsfall på institusjon i Hov i Søndre Land01:04 Én person skutt og alvorlig skadd i Sverige00:56 PST bekrefter: Terrorsiktet kvinne pågrepet på Gardermoen00:36 Trump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier23:34 Boeing har funnet ny 737 Max-feil23:09 Jury utpekt i Weinstein-saken22:43 Person død etter vold22:37 Frykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner22:15 En person skadd da svovelsyre lekket ut i Oslo21:28 Anne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt politiet en rekke eposter20:55 Frp-exit kan utløse lederstrid20:13 Motedesigneren Jean-Paul Gaultier gir seg19:51 Brutal EM-knockout av Norge over Ungarn19:42 Medier: IS-siktet kvinne er på vei til Norge19:41 Forskere kan ha knekt koden for det første liv på Jorden18:52 Mistenkelig dødsfall i Skien18:36 Togsporet mellom Drammen og Asker åpnet for trafikk18:12 Durek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet17:46 Annonse vekker oppsikt: «Magisk katt» ba selv om å bli solgt16:37 Hjem fra IS: – Dette er barn som må inviteres til bursdager16:03 Mann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen16:00 Frps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen15:46 Norges seiersrekke i stafett fortsetter etter voldsom opphenting15:29 Lavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent14:26 Thunberg: – Til nå har vi ikke sett noe som helst tegn på handling14:16 TV-stjernen Derek Fowlds døde i dag13:51 Ung mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken13:51 Norsk trio til finale i slopestyle friski i Italia13:22 Skal rydde opp i svensk langrennskaos13:22 Åtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20 Mann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20 Overgrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07 Krisemøte mandag for å redde regjeringen12:24 Gjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23 Japansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22 NASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04 Sejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall11:46 Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet11:33 Solskjær har utnevnt ny kaptein11:24 Ytterligere en mann siktet for drapet i Prinsdal11:02 Tysk EM-spiller innelåst i garderoben, kom for sent til avkast11:01 Australia taper milliarder på at turistene uteblir11:00 Jordskjelv utenfor Bergen10:23 – Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert10:22 Glimts suksesstrener takket nei til Vålerenga10:21 Nordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor09:41 Sjark gikk på grunn i Finnmark09:40 Ødegaard skadefri og klar til kamp09:29 Slik er de norske håndballguttas EM-bonus09:13 Anbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering09:12 Ukrainas statsminister vil gå av08:50 Iversen var syk da han startet Tour de Ski08:49 25 år siden jordskjelvet i Kobe08:46 Færre røyker, flere snuser08:29 Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp08:18 Barneombudet bekymret over forhold i barnevernet, ifølge rapport08:11 Laveste fødselstall i Kina siden 194908:06 Betydelig snøskredfare på Vestlandet07:47 Svenske EM-stjerner på bytur, måtte si unnskyld etter drink-bestillinger07:25 Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet07:23 Elleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10 Wild tilbake på vinnersporet07:03 Meningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54 UNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya06:42 Nestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav06:24 Guatemalas nye president bryter med Venezuela06:00 Topptungt fredsmøte om Libya05:50 Dette skjer i dag05:36 Dette skjedde i natt05:30 Bergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag05:07 Asias børser opp etter rekorddag på Wall Street05:06 Biltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA05:02 To menn siktet for cannabisproduksjon i Trøndelag04:26 Brannvesen gransker ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver03:38 Svakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår03:35 Snøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier03:02 Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra for regjeringen02:46 Ny person død av mystisk virus i Kina02:45 Googles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar02:30 Israel angrep Gazastripen for andre dag på rad02:26 Konkurransetilsynet trapper opp kampen mot IT-giganters markedsdominans02:20 Drammenbanen og Askerbanen åpen for trafikk igjen01:39 Undersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen01:32 Frp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem01:31 Barn funnet i massegrav i Panama00:40 Tetzschner: – Kan bli et spill der alle taper22:18 Medier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein21:48 Erna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen21:31 Telenor oppretter nytt selskap21:18 Christopher Tolkien er død20:41 Nesten ingen snakker om hvitheten i dette landet20:07 Krever erstatning: – Sjåføren ble vettskremt og var i sjokk19:25 Forsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres19:12 Siv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44 Venstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31 Attenborough advarer om klimakrise18:28 Full stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00 Kilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36 Prinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25 Mann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola
Siste nytt
01:31NorgeÉn pågrepet etter dødsfall på institusjon i Hov i Søndre Land01:04VerdenÉn person skutt og alvorlig skadd i Sverige00:56NorgePST bekrefter: Terrorsiktet kvinne pågrepet på Gardermoen00:36VerdenTrump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier23:34VerdenBoeing har funnet ny 737 Max-feil23:09VerdenJury utpekt i Weinstein-saken22:43NorgePerson død etter vold22:37NorgeFrykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner22:15NorgeEn person skadd da svovelsyre lekket ut i Oslo21:28NorgeAnne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt politiet en rekke eposter20:55NorgeFrp-exit kan utløse lederstrid20:13KulturMotedesigneren Jean-Paul Gaultier gir seg19:51SportBrutal EM-knockout av Norge over Ungarn19:42NorgeMedier: IS-siktet kvinne er på vei til Norge19:41VerdenForskere kan ha knekt koden for det første liv på Jorden18:52NorgeMistenkelig dødsfall i Skien18:36NorgeTogsporet mellom Drammen og Asker åpnet for trafikk18:12NorgeDurek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet17:46Helse og livsstilAnnonse vekker oppsikt: «Magisk katt» ba selv om å bli solgt16:37NorgeHjem fra IS: – Dette er barn som må inviteres til bursdager16:03NorgeMann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen16:00NorgeFrps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen15:46SportNorges seiersrekke i stafett fortsetter etter voldsom opphenting15:29VerdenLavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent14:26VerdenThunberg: – Til nå har vi ikke sett noe som helst tegn på handling14:16KulturTV-stjernen Derek Fowlds døde i dag13:51NorgeUng mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken13:51SportNorsk trio til finale i slopestyle friski i Italia13:22SportSkal rydde opp i svensk langrennskaos13:22PolitikkÅtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20VerdenMann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20NorgeOvergrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07PolitikkKrisemøte mandag for å redde regjeringen12:24KulturGjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23VerdenJapansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22VerdenNASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04SportSejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall11:46PolitikkFrykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet11:33SportSolskjær har utnevnt ny kaptein11:24NorgeYtterligere en mann siktet for drapet i Prinsdal11:02SportTysk EM-spiller innelåst i garderoben, kom for sent til avkast11:01ReiseAustralia taper milliarder på at turistene uteblir11:00NorgeJordskjelv utenfor Bergen10:23Sport– Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert10:22SportGlimts suksesstrener takket nei til Vålerenga10:21PengerNordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor09:41NorgeSjark gikk på grunn i Finnmark09:40SportØdegaard skadefri og klar til kamp09:29SportSlik er de norske håndballguttas EM-bonus09:13PengerAnbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering09:12PolitikkUkrainas statsminister vil gå av08:50SportIversen var syk da han startet Tour de Ski08:49Verden25 år siden jordskjelvet i Kobe08:46Helse og livsstilFærre røyker, flere snuser08:29PolitikkFrp-topp i Oslo krever flyktningstopp08:18NorgeBarneombudet bekymret over forhold i barnevernet, ifølge rapport08:11VerdenLaveste fødselstall i Kina siden 194908:06NorgeBetydelig snøskredfare på Vestlandet07:47SportSvenske EM-stjerner på bytur, måtte si unnskyld etter drink-bestillinger07:25NorgeFaren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet07:23VerdenElleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10SportWild tilbake på vinnersporet07:03PolitikkMeningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54VerdenUNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya06:42NorgeNestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav06:24VerdenGuatemalas nye president bryter med Venezuela06:00VerdenTopptungt fredsmøte om Libya05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeDette skjedde i natt05:30KulturBergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag05:07PengerAsias børser opp etter rekorddag på Wall Street05:06PengerBiltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA05:02NorgeTo menn siktet for cannabisproduksjon i Trøndelag04:26NorgeBrannvesen gransker ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver03:38PengerSvakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår03:35NorgeSnøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier03:02PolitikkFrp-fylkesleder tror det er kroken på døra for regjeringen02:46Helse og livsstilNy person død av mystisk virus i Kina02:45PengerGoogles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar02:30VerdenIsrael angrep Gazastripen for andre dag på rad02:26NorgeKonkurransetilsynet trapper opp kampen mot IT-giganters markedsdominans02:20NorgeDrammenbanen og Askerbanen åpen for trafikk igjen01:39NorgeUndersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen01:32NorgeFrp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem01:31VerdenBarn funnet i massegrav i Panama00:40NorgeTetzschner: – Kan bli et spill der alle taper22:18SportMedier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein21:48NorgeErna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen21:31PengerTelenor oppretter nytt selskap21:18VerdenChristopher Tolkien er død20:41StemmerNesten ingen snakker om hvitheten i dette landet20:07NorgeKrever erstatning: – Sjåføren ble vettskremt og var i sjokk19:25NorgeForsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres19:12PolitikkSiv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44NorgeVenstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31VerdenAttenborough advarer om klimakrise18:28NorgeFull stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00NorgeKilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36NorgePrinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25NorgeMann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola
Populært