Høyt sykefravær blant 14.700 Nav-ansatte

<p>– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver, sier hovedverneombud Stein-Arne Hammersland i Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix</p>
– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver, sier hovedverneombud Stein-Arne Hammersland i Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse. – Gir grunn til bekymring, mener hovedverneombudet.

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) som blant annet skal bekjempe høyt sykefravær i Norge, sliter med høyt sykefravær blant sine om lag 14.700 statlig ansatte. Det viser etatens sykefraværsstatistikk som ABC Nyheter har fått innsyn i.

HR-direktør i Nav, Gunhild, Løkkevol mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. Foto: Nav
HR-direktør i Nav, Gunhild, Løkkevol mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. Foto: Nav

Statistikken viser blant annet:

  • Fra 2013 til og med 2018 har gjennomsnittlig samlet sykefravær (legemeldt og egenmeldt) for de statlig ansatte ligget over gjennomsnittlig sykefravær i Norge generelt.
  • I fjor var sykefraværet i Nav 7,0 prosent (mot 6,3 prosent i Norge generelt).
  • Hver tiende ansatt ved NAV Kontaktsenter har vært sykemeldt til enhver tid i 2016, 2017 og 2018.
  • Til og med september i år (foreløpige tall) er sykefraværet på 7,1. Og de siste månedene har det ligget noe høyere enn samme periode i fjor. Økningen i september er kraftigere enn de to foregående årene.


HR-direktør i Nav, Gunhild Løkkevol, forklarer at målet for sykefraværet i 2019 er et gjennomsnitt på 6,1 prosent for året for etaten.

Vi ser heldigvis at sykefraværet er på vei ned. Første halvår 2019 har vi det laveste sykefraværet i Nav på mange år, men erfaringsmessig svinger sykefraværet gjennom året, sier Løkkevol i en epost til ABC Nyheter.

Hun mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær, med tidlig og tett oppfølging, også av langtidssykemeldte.

– I tillegg er det viktig å arbeide lokalt med å forebygge sykefravær. Det gjør vi i det lokale arbeidsmiljøarbeidet, sier Løkkevol.

Les også: Kritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet

– Grunn til bekymring

Hovedverneombud i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten. Foto: Nav
Hovedverneombud i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten. Foto: Nav

En tidligere gjennomgang viser at Nav slet med høyt fravær også mellom 2007 og 2013. Hovedverneombud for de statlig ansatte, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten.

– Det er grunn til å være bekymret fordi sykefravær både angår og påvirker den enkelte ansatte og de ressursene som Nav kan bruke til å løse oppgaver for brukerne, sier han til ABC Nyheter.

Hammersland har vært hovedverneombud for alle de statlig ansatte i NAV siden januar. Han har imidlertid vært tillitsvalgt i organisasjonen helt siden 1995, og har fulgt og vært medlem av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) sentralt siden 2006.

– Jeg har sett hvordan utviklingen av sykefraværet har vært og det har jevnt over ligget høyt. Vi har ikke hatt de store endringene. Hva som gjør at det er slik er det store spørsmålet, sier han.

Les også: Mest sykefravær hos barnehagelærere

Utfordringer: Arbeidsbelastning og rollekonflikt

Hammersland forteller at AMU sentralt til enhver tid har stor oppmerksomhet på dette. Og at det jobbes jevnt og trutt og godt med både arbeidsmiljø og sykefravær i den sentrale ledelsen, blant tillitsvalgte og ut i de forskjellige enhetene.

Det ble blant annet gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse fra Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI), OsloMet, i representative deler av organisasjonen i fjor.

– Et funn herfra er at arbeidsmengde-problematikk kan være et element, sier hovedverneombud Hammersland.

Bakgrunnen for at arbeidsmiljøundersøkelsene ble iverksatt var at man bekymret seg over høyt sykefravær og ønsket å finne ut om det hadde sammenheng med arbeidsmiljøfaktorer, forklarer HR-direktør Løkkevol.

– Undersøkelsen fra 2018 viser at de ansatte i Nav har meningsfulle oppgaver og at de trives på jobb. De største arbeidsmiljømessige sammenhengene med sykefravær er arbeidsbelastning og rollekonflikt, sier hun og fortsetter:

– Dette er selvsagt noe ledelsen i Nav gir høy oppmerksomhet. AFI har gitt oss råd om tiltak. Disse rådene er delt med samtlige ledere med personalansvar som følger opp egne ansatte gjennom involvering med vernetjeneste og våre medarbeidere. Det lokale arbeidsmiljøarbeidet følges opp av både arbeidsmiljøutvalg i etaten og i driftsenhetene.

– Opplever for stort arbeidspress

Hovedverneombud Hammersland synes det er vanskelig å peke på enkeltutfordringer som kan forklare det høye sykefraværet i etaten.

– Men det er en kjensgjerning at Nav, som andre statlige virksomheter, får mindre budsjettmidler. Og da kan mengde oppgaver kontra ressurser til å løse dem være noe av forklaringen på at ansatte opplever et for stort arbeidspress. Det pekes det i hvert fall på en del steder, sier han.

Hovedverneombudet forteller at det de senere årene har vært en endring i hvordan de ansatte i etaten jobber. Blant annet er Nav-kontoransatte mindre kontorbasert, mer mobile og tettere på brukerne i hverdagen.

– Man står nå ofte i et arbeidsforhold der metodikken er å arbeide nært brukerne og følge dem tett. Det kan hende det påvirker arbeidsutførelsen. AMU og hovedverneombudet må følge med på hvordan slike endringer i arbeidsutførelsen påvirker oss og se om det gir utslag i sykefraværsutviklingen.

– Vold- og trusselproblematikk kan også være en faktor når det kommer til sykefravær, legger Hammersland til.

– Kognitivt og emosjonelt krevende

Særlig Nav Kontaktsenter, som er en felles faglig førstelinjetjeneste med om lag 1000 ansatte, sliter med veldig høyt sykefravær.

Sykefraværet var på 9,8 prosent i 2016, 10,5 prosent i 2017 og 10,0 prosent i 2018. Altså har om lag 100 av de 1000 ansatte ved Nav Kontaktsenter vært borte fra jobb til enhver tid de siste tre årene.

– De som jobber her har en arbeidssituasjon hvor de er i kontinuerlig kontakt med brukere og svarer på mange spørsmål på et svært bredt felt, sier Hammersland.

Han forklarer at de ikke har klart å peke på noen enkelt grunn til at det er så høyt sykefravær blant dem som jobber her.

– Vi lurer på hva som er den utløsende faktorene, men det har vi ikke funnet noe entydig svar på.

Ifølge Asle Sten, avdelingsdirektør i Nav Kontaktsenter, er arbeidsbelastningen for hans ansatte på samme nivå som ellers i Nav.

– Vi har en arbeidstid fra kl. 08.00 til 15.30 som består av veiledning i brukermøtet, egen kompetanseheving, møter og pauser. Det er svært sjeldent arbeid ut over normal arbeidstid, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:

– Samtidig er jobben som veileder i Nav Kontaktsenter kognitivt og emosjonelt krevende. Det stilles høye faglige krav til våre veiledere som snakker med mange personer i svært ulike livssituasjoner hver dag.

Prøver å redusere emosjonell belastning

Avdelingsdirektøren forteller at en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført høsten 2017 i regi av Agenda Kaupang, pekte på at de viktigste arbeidsmiljøutfordringene blant annet er knyttet til emosjonell belastning og autonomi.

– Vi har satt i gang tiltak for å redusere veiledernes emosjonelle belastning, samt tiltak for å videreutvikle en kultur i Nav Kontaktsenter der veilederne opplever styrket autonomi. Undersøkelsen identifiserte også at styrkene i vårt arbeidsmiljø er knyttet til lederstøtte, kollegastøtte og gode muligheter for læring, og dette bygger vi videre på, sier Sten i en epost til ABC Nyheter.

Han peker også på at utviklingen så lang i 2019 er positiv, noe som tyder på at de er på rett vei.

– Det tar gjerne tid før arbeidsmiljøtiltak begynner å virke, og vi er derfor innstilt på å jobbe langsiktig med dette, sier avdelingsdirektøren.

– Mangler mange hender hver dag

Også avdelingen for Arbeid og ytelser, som saksbehandler ulike trygdeytelser (for eksempel sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd) har et fravær som er langt over snittet i Norge.

Men utviklingen i avdelingen har vært positiv de siste årene: med en nedgang fra 8,7 prosent i 2016, til 8,2 prosent i 2017 og 7,7 i 2018.

– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver. En god jobb er også et instrument til ikke å være syk. Men er man syk, må man kunne være borte fra jobb, sier hovedverneombud Hammersland til ABC Nyheter.

Tabellen under viser sykefraværet blant statlig ansatte i Nav sammenlignet med sykefraværet for alle arbeidstakere fra 16 til 69 år i Norge:

År
Totalt sykefravær NAV
Totalt sykefravær arbeidstakere (SSB, feriekorrigert)
20137,4 prosent
6,5 prosent
20147,4 prosent6,4 prosent
20157,5 prosent6,4 prosent
20167,3 prosent6,3 prosent
20177,3 prosent6,4 prosent
20187,0 prosent6,3 prosent

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:40 Miljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38 Person alvorlig skadd i snøscooterulykke i Gauldal14:37 Polfarer Mike Horn falt ned i råk14:11 Hopp: Overlegen Lundby-seier i sesongens første renn14:08 Vitne har meldt seg i Tromsø14:00 Bolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46 Spektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43 Ronny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36 Nobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20 Iran utveksler spiondømt fange med USA13:19 Svensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51 Politiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39 Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35 Ingen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17 46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48 Johaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27 – Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57 Homoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40 25 demonstranter drept i Bagdad10:35 NSBs navnebytte kan bli billigere10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Mange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay
Siste nytt
14:40PolitikkMiljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38NorgePerson alvorlig skadd i snøscooterulykke i Gauldal14:37PolitikkPolfarer Mike Horn falt ned i råk14:11SportHopp: Overlegen Lundby-seier i sesongens første renn14:08NorgeVitne har meldt seg i Tromsø14:00SportBolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46SportSpektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43SportRonny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36VerdenNobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20VerdenIran utveksler spiondømt fange med USA13:19SportSvensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51NorgePolitiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39PolitikkOrdføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35NorgeIngen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17Norge46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48SportJohaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27Penger– Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57PolitikkHomoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40Verden25 demonstranter drept i Bagdad10:35NorgeNSBs navnebytte kan bli billigere10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeMange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay
Populært