Høyt sykefravær blant 14.700 Nav-ansatte

<p>– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver, sier hovedverneombud Stein-Arne Hammersland i Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix</p>
– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver, sier hovedverneombud Stein-Arne Hammersland i Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse. – Gir grunn til bekymring, mener hovedverneombudet.

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) som blant annet skal bekjempe høyt sykefravær i Norge, sliter med høyt sykefravær blant sine om lag 14.700 statlig ansatte. Det viser etatens sykefraværsstatistikk som ABC Nyheter har fått innsyn i.

HR-direktør i Nav, Gunhild, Løkkevol mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. Foto: Nav
HR-direktør i Nav, Gunhild, Løkkevol mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. Foto: Nav

Statistikken viser blant annet:

  • Fra 2013 til og med 2018 har gjennomsnittlig samlet sykefravær (legemeldt og egenmeldt) for de statlig ansatte ligget over gjennomsnittlig sykefravær i Norge generelt.
  • I fjor var sykefraværet i Nav 7,0 prosent (mot 6,3 prosent i Norge generelt).
  • Hver tiende ansatt ved NAV Kontaktsenter har vært sykemeldt til enhver tid i 2016, 2017 og 2018.
  • Til og med september i år (foreløpige tall) er sykefraværet på 7,1. Og de siste månedene har det ligget noe høyere enn samme periode i fjor. Økningen i september er kraftigere enn de to foregående årene.


HR-direktør i Nav, Gunhild Løkkevol, forklarer at målet for sykefraværet i 2019 er et gjennomsnitt på 6,1 prosent for året for etaten.

Vi ser heldigvis at sykefraværet er på vei ned. Første halvår 2019 har vi det laveste sykefraværet i Nav på mange år, men erfaringsmessig svinger sykefraværet gjennom året, sier Løkkevol i en epost til ABC Nyheter.

Hun mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær, med tidlig og tett oppfølging, også av langtidssykemeldte.

– I tillegg er det viktig å arbeide lokalt med å forebygge sykefravær. Det gjør vi i det lokale arbeidsmiljøarbeidet, sier Løkkevol.

Les også: Kritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet

– Grunn til bekymring

Hovedverneombud i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten. Foto: Nav
Hovedverneombud i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten. Foto: Nav

En tidligere gjennomgang viser at Nav slet med høyt fravær også mellom 2007 og 2013. Hovedverneombud for de statlig ansatte, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten.

– Det er grunn til å være bekymret fordi sykefravær både angår og påvirker den enkelte ansatte og de ressursene som Nav kan bruke til å løse oppgaver for brukerne, sier han til ABC Nyheter.

Hammersland har vært hovedverneombud for alle de statlig ansatte i NAV siden januar. Han har imidlertid vært tillitsvalgt i organisasjonen helt siden 1995, og har fulgt og vært medlem av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) sentralt siden 2006.

– Jeg har sett hvordan utviklingen av sykefraværet har vært og det har jevnt over ligget høyt. Vi har ikke hatt de store endringene. Hva som gjør at det er slik er det store spørsmålet, sier han.

Les også: Mest sykefravær hos barnehagelærere

Utfordringer: Arbeidsbelastning og rollekonflikt

Hammersland forteller at AMU sentralt til enhver tid har stor oppmerksomhet på dette. Og at det jobbes jevnt og trutt og godt med både arbeidsmiljø og sykefravær i den sentrale ledelsen, blant tillitsvalgte og ut i de forskjellige enhetene.

Det ble blant annet gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse fra Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI), OsloMet, i representative deler av organisasjonen i fjor.

– Et funn herfra er at arbeidsmengde-problematikk kan være et element, sier hovedverneombud Hammersland.

Bakgrunnen for at arbeidsmiljøundersøkelsene ble iverksatt var at man bekymret seg over høyt sykefravær og ønsket å finne ut om det hadde sammenheng med arbeidsmiljøfaktorer, forklarer HR-direktør Løkkevol.

– Undersøkelsen fra 2018 viser at de ansatte i Nav har meningsfulle oppgaver og at de trives på jobb. De største arbeidsmiljømessige sammenhengene med sykefravær er arbeidsbelastning og rollekonflikt, sier hun og fortsetter:

– Dette er selvsagt noe ledelsen i Nav gir høy oppmerksomhet. AFI har gitt oss råd om tiltak. Disse rådene er delt med samtlige ledere med personalansvar som følger opp egne ansatte gjennom involvering med vernetjeneste og våre medarbeidere. Det lokale arbeidsmiljøarbeidet følges opp av både arbeidsmiljøutvalg i etaten og i driftsenhetene.

– Opplever for stort arbeidspress

Hovedverneombud Hammersland synes det er vanskelig å peke på enkeltutfordringer som kan forklare det høye sykefraværet i etaten.

– Men det er en kjensgjerning at Nav, som andre statlige virksomheter, får mindre budsjettmidler. Og da kan mengde oppgaver kontra ressurser til å løse dem være noe av forklaringen på at ansatte opplever et for stort arbeidspress. Det pekes det i hvert fall på en del steder, sier han.

Hovedverneombudet forteller at det de senere årene har vært en endring i hvordan de ansatte i etaten jobber. Blant annet er Nav-kontoransatte mindre kontorbasert, mer mobile og tettere på brukerne i hverdagen.

– Man står nå ofte i et arbeidsforhold der metodikken er å arbeide nært brukerne og følge dem tett. Det kan hende det påvirker arbeidsutførelsen. AMU og hovedverneombudet må følge med på hvordan slike endringer i arbeidsutførelsen påvirker oss og se om det gir utslag i sykefraværsutviklingen.

– Vold- og trusselproblematikk kan også være en faktor når det kommer til sykefravær, legger Hammersland til.

– Kognitivt og emosjonelt krevende

Særlig Nav Kontaktsenter, som er en felles faglig førstelinjetjeneste med om lag 1000 ansatte, sliter med veldig høyt sykefravær.

Sykefraværet var på 9,8 prosent i 2016, 10,5 prosent i 2017 og 10,0 prosent i 2018. Altså har om lag 100 av de 1000 ansatte ved Nav Kontaktsenter vært borte fra jobb til enhver tid de siste tre årene.

– De som jobber her har en arbeidssituasjon hvor de er i kontinuerlig kontakt med brukere og svarer på mange spørsmål på et svært bredt felt, sier Hammersland.

Han forklarer at de ikke har klart å peke på noen enkelt grunn til at det er så høyt sykefravær blant dem som jobber her.

– Vi lurer på hva som er den utløsende faktorene, men det har vi ikke funnet noe entydig svar på.

Ifølge Asle Sten, avdelingsdirektør i Nav Kontaktsenter, er arbeidsbelastningen for hans ansatte på samme nivå som ellers i Nav.

– Vi har en arbeidstid fra kl. 08.00 til 15.30 som består av veiledning i brukermøtet, egen kompetanseheving, møter og pauser. Det er svært sjeldent arbeid ut over normal arbeidstid, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:

– Samtidig er jobben som veileder i Nav Kontaktsenter kognitivt og emosjonelt krevende. Det stilles høye faglige krav til våre veiledere som snakker med mange personer i svært ulike livssituasjoner hver dag.

Prøver å redusere emosjonell belastning

Avdelingsdirektøren forteller at en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført høsten 2017 i regi av Agenda Kaupang, pekte på at de viktigste arbeidsmiljøutfordringene blant annet er knyttet til emosjonell belastning og autonomi.

– Vi har satt i gang tiltak for å redusere veiledernes emosjonelle belastning, samt tiltak for å videreutvikle en kultur i Nav Kontaktsenter der veilederne opplever styrket autonomi. Undersøkelsen identifiserte også at styrkene i vårt arbeidsmiljø er knyttet til lederstøtte, kollegastøtte og gode muligheter for læring, og dette bygger vi videre på, sier Sten i en epost til ABC Nyheter.

Han peker også på at utviklingen så lang i 2019 er positiv, noe som tyder på at de er på rett vei.

– Det tar gjerne tid før arbeidsmiljøtiltak begynner å virke, og vi er derfor innstilt på å jobbe langsiktig med dette, sier avdelingsdirektøren.

– Mangler mange hender hver dag

Også avdelingen for Arbeid og ytelser, som saksbehandler ulike trygdeytelser (for eksempel sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd) har et fravær som er langt over snittet i Norge.

Men utviklingen i avdelingen har vært positiv de siste årene: med en nedgang fra 8,7 prosent i 2016, til 8,2 prosent i 2017 og 7,7 i 2018.

– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver. En god jobb er også et instrument til ikke å være syk. Men er man syk, må man kunne være borte fra jobb, sier hovedverneombud Hammersland til ABC Nyheter.

Tabellen under viser sykefraværet blant statlig ansatte i Nav sammenlignet med sykefraværet for alle arbeidstakere fra 16 til 69 år i Norge:

År
Totalt sykefravær NAV
Totalt sykefravær arbeidstakere (SSB, feriekorrigert)
20137,4 prosent
6,5 prosent
20147,4 prosent6,4 prosent
20157,5 prosent6,4 prosent
20167,3 prosent6,3 prosent
20177,3 prosent6,4 prosent
20187,0 prosent6,3 prosent

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:30 36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30 TV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08 Anniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04 Hauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59 Tre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54 NRK: Linda Hofstad Helleland (H) blir ny statsråd15:39 Ulykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31 Eurorenten blir stående på 0 prosent15:29 Thingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12 Frode Berg får millionerstatning fra staten15:02 Turoperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02 Snøskred i turområde i Kirkenes14:46 66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42 Rømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33 VG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19 Kong Harald er friskmeldt14:11 Stadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02 Mann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58 Slik døde 1 million fugler av hetebølge i havet13:40 Medier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister12:57 Influensautbruddet har stagnert12:25 Flere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 201912:25 Russlands folkevalgte støtter grunnlovsendringer12:13 «Ukjente» statsrådkandidatene kan redde kjønnsbalansen12:03 Falun sliter tungt med desperat snømangel12:03 Død person funnet i branntomt11:48 Gris ble dyttet ut i strikkhopp i Kina: – Dyremishandling av verste sort11:28 En fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet11:23 Norwegian med nye regler for håndbagasje10:50 Folket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria10:49 Været endrer programmet under ski-NM10:24 NAF: – Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert10:07 Fortsatt ingen endring i styringsrenten09:35 Virusfrykt rammer Asia-børsene09:28 Norge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16 Mye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest09:15 Brækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene09:14 Barn av danske fremmedkrigere mister retten til automatisk statsborgerskap09:14 – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»09:12 Laila Anita Bertheussen tiltalt for angrep og trusler mot statsorganer08:46 Arbeidsledigheten opp til 4 prosent08:45 Stadig flere ungdommer havner på glattcelle08:05 Eksperter: Minst ett år til lungevirus-vaksine er klar07:30 Intense spekulasjoner om Hareide-comeback07:10 Rio Ferdinand: – Jeg er flau07:06 – 1,5 graders-målet i Paris-avtalen er komplett urealistisk07:00 Norge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond06:47 Tre døde da brannfly styrtet i Australia06:35 Savnede etter vulkanutbruddet på New Zealand erklært døde06:08 Studie: Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen06:07 Boeing utsetter testflyging på grunn av dårlig vær06:00 Veiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren06:00 FN slår alarm om grådige gresshopper i Øst-Afrika05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 75 år siden frigjøringen av Auschwitz05:30 Nå skal hagefuglene telles05:15 SV vil teste klimaviljen05:00 Søreide venter fortsatt på svar fra USA04:50 Rådmenn mener framtidige kommunereformer må styres mer av staten04:33 WHO berømmer Kina for smittetiltak03:47 Færre nordmenn tror på reinkarnasjon03:46 Trump deltar som første president i anti-abort-marsj02:23 Sp-politiker mister verv etter å ha delt klimainnlegg fra nazistisk nettsted01:55 USA ber Libanons nye regjering om håndfaste reformer01:55 Frp varsler motstand mot egen stortingsmelding01:18 Frp-topper åpner for regjeringssamarbeid med Sp01:17 Kraftig økning i politidrap i Rio00:27 Frp gjør hopp på måling etter regjeringsexit23:53 Trump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46 En av fem studenter vil ikke ha barn23:10 Stygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59 Ødegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58 Volkswagen fikk milliardbot i Canada22:37 Frp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22 27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08 Bøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36 Ni av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25 Wuhan isoleres fra omverdenen20:44 Brexitlov på vei til dronningens bord20:31 Politiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08 Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03 Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43 Gulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32 Mannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32 Schiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12 Radmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07 Mallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39 Offensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35 Robot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23 Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08 Macron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58 Spansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40 Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29 Aktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27 FN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25 Byrådet truer med å gå av17:06 Frp-seire kan gå tapt16:57 Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52 Naboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år
Siste nytt
16:30Norge36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30PolitikkTV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08NorgeAnniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04PengerHauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59NorgeTre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54PolitikkNRK: Linda Hofstad Helleland (H) blir ny statsråd15:39NorgeUlykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31PengerEurorenten blir stående på 0 prosent15:29SportThingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12NorgeFrode Berg får millionerstatning fra staten15:02ReiseTuroperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02NorgeSnøskred i turområde i Kirkenes14:46Sport66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42VerdenRømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33PolitikkVG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19KulturKong Harald er friskmeldt14:11PengerStadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02VerdenMann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58VerdenSlik døde 1 million fugler av hetebølge i havet13:40PolitikkMedier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister12:57Helse og livsstilInfluensautbruddet har stagnert12:25NorgeFlere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 201912:25PolitikkRusslands folkevalgte støtter grunnlovsendringer12:13Politikk«Ukjente» statsrådkandidatene kan redde kjønnsbalansen12:03SportFalun sliter tungt med desperat snømangel12:03NorgeDød person funnet i branntomt11:48VerdenGris ble dyttet ut i strikkhopp i Kina: – Dyremishandling av verste sort11:28Helse og livsstilEn fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet11:23ReiseNorwegian med nye regler for håndbagasje10:50NorgeFolket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria10:49SportVæret endrer programmet under ski-NM10:24MotorNAF: – Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert10:07PengerFortsatt ingen endring i styringsrenten09:35PengerVirusfrykt rammer Asia-børsene09:28SportNorge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16SportMye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest09:15SportBrækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene09:14VerdenBarn av danske fremmedkrigere mister retten til automatisk statsborgerskap09:14Penger– 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»09:12NorgeLaila Anita Bertheussen tiltalt for angrep og trusler mot statsorganer08:46PengerArbeidsledigheten opp til 4 prosent08:45NorgeStadig flere ungdommer havner på glattcelle08:05Helse og livsstilEksperter: Minst ett år til lungevirus-vaksine er klar07:30PolitikkIntense spekulasjoner om Hareide-comeback07:10SportRio Ferdinand: – Jeg er flau07:06Norge– 1,5 graders-målet i Paris-avtalen er komplett urealistisk07:00NorgeNorge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond06:47VerdenTre døde da brannfly styrtet i Australia06:35VerdenSavnede etter vulkanutbruddet på New Zealand erklært døde06:08Helse og livsstilStudie: Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen06:07VerdenBoeing utsetter testflyging på grunn av dårlig vær06:00MotorVeiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren06:00VerdenFN slår alarm om grådige gresshopper i Øst-Afrika05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Helse og livsstil75 år siden frigjøringen av Auschwitz05:30NorgeNå skal hagefuglene telles05:15PolitikkSV vil teste klimaviljen05:00VerdenSøreide venter fortsatt på svar fra USA04:50NorgeRådmenn mener framtidige kommunereformer må styres mer av staten04:33VerdenWHO berømmer Kina for smittetiltak03:47NorgeFærre nordmenn tror på reinkarnasjon03:46VerdenTrump deltar som første president i anti-abort-marsj02:23PolitikkSp-politiker mister verv etter å ha delt klimainnlegg fra nazistisk nettsted01:55PolitikkUSA ber Libanons nye regjering om håndfaste reformer01:55PengerFrp varsler motstand mot egen stortingsmelding01:18NorgeFrp-topper åpner for regjeringssamarbeid med Sp01:17VerdenKraftig økning i politidrap i Rio00:27PolitikkFrp gjør hopp på måling etter regjeringsexit23:53VerdenTrump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46NorgeEn av fem studenter vil ikke ha barn23:10SportStygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59NorgeØdegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58MotorVolkswagen fikk milliardbot i Canada22:37PolitikkFrp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22Norge27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08VerdenBøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36PolitikkNi av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25VerdenWuhan isoleres fra omverdenen20:44VerdenBrexitlov på vei til dronningens bord20:31NorgePolitiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08NorgeKan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03PengerFolk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43NorgeGulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32NorgeMannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32VerdenSchiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12VerdenRadmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07VerdenMallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39SportOffensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35NorgeRobot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23PolitikkTrump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08VerdenMacron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58SportSpansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40KulturResett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29KulturAktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27VerdenFN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25NorgeByrådet truer med å gå av17:06PolitikkFrp-seire kan gå tapt16:57PolitikkKnut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52NorgeNaboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år
Populært