Høyt sykefravær blant 14.700 Nav-ansatte

<p>– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver, sier hovedverneombud Stein-Arne Hammersland i Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix</p>
– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver, sier hovedverneombud Stein-Arne Hammersland i Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse. – Gir grunn til bekymring, mener hovedverneombudet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) som blant annet skal bekjempe høyt sykefravær i Norge, sliter med høyt sykefravær blant sine om lag 14.700 statlig ansatte. Det viser etatens sykefraværsstatistikk som ABC Nyheter har fått innsyn i.

HR-direktør i Nav, Gunhild, Løkkevol mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. Foto: Nav
HR-direktør i Nav, Gunhild, Løkkevol mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. Foto: Nav

Statistikken viser blant annet:

  • Fra 2013 til og med 2018 har gjennomsnittlig samlet sykefravær (legemeldt og egenmeldt) for de statlig ansatte ligget over gjennomsnittlig sykefravær i Norge generelt.
  • I fjor var sykefraværet i Nav 7,0 prosent (mot 6,3 prosent i Norge generelt).
  • Hver tiende ansatt ved NAV Kontaktsenter har vært sykemeldt til enhver tid i 2016, 2017 og 2018.
  • Til og med september i år (foreløpige tall) er sykefraværet på 7,1. Og de siste månedene har det ligget noe høyere enn samme periode i fjor. Økningen i september er kraftigere enn de to foregående årene.


HR-direktør i Nav, Gunhild Løkkevol, forklarer at målet for sykefraværet i 2019 er et gjennomsnitt på 6,1 prosent for året for etaten.

Vi ser heldigvis at sykefraværet er på vei ned. Første halvår 2019 har vi det laveste sykefraværet i Nav på mange år, men erfaringsmessig svinger sykefraværet gjennom året, sier Løkkevol i en epost til ABC Nyheter.

Hun mener etaten har gode rutiner for oppfølging av sykefravær, med tidlig og tett oppfølging, også av langtidssykemeldte.

– I tillegg er det viktig å arbeide lokalt med å forebygge sykefravær. Det gjør vi i det lokale arbeidsmiljøarbeidet, sier Løkkevol.

Les også: Kritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet

– Grunn til bekymring

Hovedverneombud i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten. Foto: Nav
Hovedverneombud i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten. Foto: Nav

En tidligere gjennomgang viser at Nav slet med høyt fravær også mellom 2007 og 2013. Hovedverneombud for de statlig ansatte, Stein-Arne Hammersland, er bekymret over det jevnt høye fraværet i etaten.

– Det er grunn til å være bekymret fordi sykefravær både angår og påvirker den enkelte ansatte og de ressursene som Nav kan bruke til å løse oppgaver for brukerne, sier han til ABC Nyheter.

Hammersland har vært hovedverneombud for alle de statlig ansatte i NAV siden januar. Han har imidlertid vært tillitsvalgt i organisasjonen helt siden 1995, og har fulgt og vært medlem av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) sentralt siden 2006.

– Jeg har sett hvordan utviklingen av sykefraværet har vært og det har jevnt over ligget høyt. Vi har ikke hatt de store endringene. Hva som gjør at det er slik er det store spørsmålet, sier han.

Les også: Mest sykefravær hos barnehagelærere

Utfordringer: Arbeidsbelastning og rollekonflikt

Hammersland forteller at AMU sentralt til enhver tid har stor oppmerksomhet på dette. Og at det jobbes jevnt og trutt og godt med både arbeidsmiljø og sykefravær i den sentrale ledelsen, blant tillitsvalgte og ut i de forskjellige enhetene.

Det ble blant annet gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse fra Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI), OsloMet, i representative deler av organisasjonen i fjor.

– Et funn herfra er at arbeidsmengde-problematikk kan være et element, sier hovedverneombud Hammersland.

Bakgrunnen for at arbeidsmiljøundersøkelsene ble iverksatt var at man bekymret seg over høyt sykefravær og ønsket å finne ut om det hadde sammenheng med arbeidsmiljøfaktorer, forklarer HR-direktør Løkkevol.

– Undersøkelsen fra 2018 viser at de ansatte i Nav har meningsfulle oppgaver og at de trives på jobb. De største arbeidsmiljømessige sammenhengene med sykefravær er arbeidsbelastning og rollekonflikt, sier hun og fortsetter:

– Dette er selvsagt noe ledelsen i Nav gir høy oppmerksomhet. AFI har gitt oss råd om tiltak. Disse rådene er delt med samtlige ledere med personalansvar som følger opp egne ansatte gjennom involvering med vernetjeneste og våre medarbeidere. Det lokale arbeidsmiljøarbeidet følges opp av både arbeidsmiljøutvalg i etaten og i driftsenhetene.

– Opplever for stort arbeidspress

Hovedverneombud Hammersland synes det er vanskelig å peke på enkeltutfordringer som kan forklare det høye sykefraværet i etaten.

– Men det er en kjensgjerning at Nav, som andre statlige virksomheter, får mindre budsjettmidler. Og da kan mengde oppgaver kontra ressurser til å løse dem være noe av forklaringen på at ansatte opplever et for stort arbeidspress. Det pekes det i hvert fall på en del steder, sier han.

Hovedverneombudet forteller at det de senere årene har vært en endring i hvordan de ansatte i etaten jobber. Blant annet er Nav-kontoransatte mindre kontorbasert, mer mobile og tettere på brukerne i hverdagen.

– Man står nå ofte i et arbeidsforhold der metodikken er å arbeide nært brukerne og følge dem tett. Det kan hende det påvirker arbeidsutførelsen. AMU og hovedverneombudet må følge med på hvordan slike endringer i arbeidsutførelsen påvirker oss og se om det gir utslag i sykefraværsutviklingen.

– Vold- og trusselproblematikk kan også være en faktor når det kommer til sykefravær, legger Hammersland til.

– Kognitivt og emosjonelt krevende

Særlig Nav Kontaktsenter, som er en felles faglig førstelinjetjeneste med om lag 1000 ansatte, sliter med veldig høyt sykefravær.

Sykefraværet var på 9,8 prosent i 2016, 10,5 prosent i 2017 og 10,0 prosent i 2018. Altså har om lag 100 av de 1000 ansatte ved Nav Kontaktsenter vært borte fra jobb til enhver tid de siste tre årene.

– De som jobber her har en arbeidssituasjon hvor de er i kontinuerlig kontakt med brukere og svarer på mange spørsmål på et svært bredt felt, sier Hammersland.

Han forklarer at de ikke har klart å peke på noen enkelt grunn til at det er så høyt sykefravær blant dem som jobber her.

– Vi lurer på hva som er den utløsende faktorene, men det har vi ikke funnet noe entydig svar på.

Ifølge Asle Sten, avdelingsdirektør i Nav Kontaktsenter, er arbeidsbelastningen for hans ansatte på samme nivå som ellers i Nav.

– Vi har en arbeidstid fra kl. 08.00 til 15.30 som består av veiledning i brukermøtet, egen kompetanseheving, møter og pauser. Det er svært sjeldent arbeid ut over normal arbeidstid, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:

– Samtidig er jobben som veileder i Nav Kontaktsenter kognitivt og emosjonelt krevende. Det stilles høye faglige krav til våre veiledere som snakker med mange personer i svært ulike livssituasjoner hver dag.

Prøver å redusere emosjonell belastning

Avdelingsdirektøren forteller at en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført høsten 2017 i regi av Agenda Kaupang, pekte på at de viktigste arbeidsmiljøutfordringene blant annet er knyttet til emosjonell belastning og autonomi.

– Vi har satt i gang tiltak for å redusere veiledernes emosjonelle belastning, samt tiltak for å videreutvikle en kultur i Nav Kontaktsenter der veilederne opplever styrket autonomi. Undersøkelsen identifiserte også at styrkene i vårt arbeidsmiljø er knyttet til lederstøtte, kollegastøtte og gode muligheter for læring, og dette bygger vi videre på, sier Sten i en epost til ABC Nyheter.

Han peker også på at utviklingen så lang i 2019 er positiv, noe som tyder på at de er på rett vei.

– Det tar gjerne tid før arbeidsmiljøtiltak begynner å virke, og vi er derfor innstilt på å jobbe langsiktig med dette, sier avdelingsdirektøren.

– Mangler mange hender hver dag

Også avdelingen for Arbeid og ytelser, som saksbehandler ulike trygdeytelser (for eksempel sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd) har et fravær som er langt over snittet i Norge.

Men utviklingen i avdelingen har vært positiv de siste årene: med en nedgang fra 8,7 prosent i 2016, til 8,2 prosent i 2017 og 7,7 i 2018.

– Når sykefraværet i NAV er så høyt som det er nå, betyr det at det er mange personer som er borte fra jobb til enhver tid. Det betyr at det mangler mange hender hver dag, som kunne vært brukt til å løse oppgaver. En god jobb er også et instrument til ikke å være syk. Men er man syk, må man kunne være borte fra jobb, sier hovedverneombud Hammersland til ABC Nyheter.

Tabellen under viser sykefraværet blant statlig ansatte i Nav sammenlignet med sykefraværet for alle arbeidstakere fra 16 til 69 år i Norge:

År
Totalt sykefravær NAV
Totalt sykefravær arbeidstakere (SSB, feriekorrigert)
20137,4 prosent
6,5 prosent
20147,4 prosent6,4 prosent
20157,5 prosent6,4 prosent
20167,3 prosent6,3 prosent
20177,3 prosent6,4 prosent
20187,0 prosent6,3 prosent

Personvernpolicy