Til formuen skiller deg ad

– Har du inngått en ektepakt med særeie er terskelen veldig høy for at disse skal oppheves. I land som England og USA er terskelen for å tilsidesette dem lav, forteller advokat Randi Birgitte Bull i Bull & Co. Foto: Colourbox.com
– Har du inngått en ektepakt med særeie er terskelen veldig høy for at disse skal oppheves. I land som England og USA er terskelen for å tilsidesette dem lav, forteller advokat Randi Birgitte Bull i Bull & Co. Foto: Colourbox.com

Rike mennesker med skrantende ekteskap må tenke nøye gjennom hvor de bor og hvor de skilles.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fem tips fra Randi Birgitte Bull

1. Oppsøk profesjonell bistand for å få informasjon om lovens regler og hvilke rettigheter du har.

2. Ektepakt skaper klarhet og forutsigbarhet for begge ektefeller. Men i noen situasjoner vil verdiene av det som er avtalt å være den enes særeie kunne endres under ekteskapet og føre til urimelige resultater.

3. Særeie på aksjer i egen virksomhet kan være hensiktsmessig for å unngå at vedkommende må selge aksjene for å løse ut den andre i et skifteoppgjør. Krav på aksjeverdier for den andre ektefellen er ofte ikke ønskelig, derfor kan avtale om særeie på eksempelvis fritidseiendom brukes som kompensasjon.

4. Dersom man gifter seg med en formuende person vil det ofte føre til at den andre ikke blir medeier i bolig eller fritidseiendom. Den andre bør derfor sørge for å investere i andre verdier under ekteskapet, for eksempel utleiebolig.

5. Dersom det er uklart hvilke lands lovgivning som skal legges til grunn for et skifteoppgjør er det viktig å søke profesjonell rådgivning raskt, og eventuelt ta rettslige skritt i landet man ønsker saken skal versere.

Ekteskap handler kanskje mest om kjærlighet, mens skilsmisse er derimot business. At skilsmisser er dyre er opplest og vedtatt, men når bedrifter og verdier for milliarder skal fordeles blir alt langt mer komplisert. Når yachter, biler, feriehus på Rivieraen og en Bombardier skal med i likningen, er det ikke uvanlig at konfliktnivået blir høyt. Men lovene som regulerer skilsmisse spriker betydelig fra land til land, og kan få enorme konsekvenser for hva det vil koste og hvem som får hva. Hvordan du lever avgjør kanskje hvor langt og lykkelig ekteskapet blir. Hvor du bor avgjør sannsynligvis hvordan det ender.

– Kort sagt er Norge ett av de beste landende å skilles for de rike. For det første har du skjevdelingsprinsippet, som fastsetter at verdier, arv eller gaver du tar med deg inn i ekteskapet, og som beviselig er skapt før ekteskapet ble inngått, kan holdes utenfor deling ved brudd, sier Randi Birgitte Bull, i Bull & Co.

– For det andre står ektepakter sterkt. Har du inngått en ektepakt med særeie er terskelen veldig høy for at disse skal oppheves. I land som England og USA er terskelen for å tilsidesette dem lav, og det er nesten bare Norge og de nordiske landene som har skjevdelingsprinsippet.

Bull er spesialist på fagfeltet arv- og skifterett, og har mange av Norges rikeste på kundelisten. Hun sier det er betydelige forskjeller på ulike lands lovgivning når det kommer til skilsmisse arv og skifte.

Store variasjoner fra land til land

Et utvalg Economist har gjennomgått vitner om store variasjoner.

På Malta er skilsmisser fortsatt ulovlig. I muslimske land kan du få det unnagjort i løpet av minutter, i hvert fall dersom du er mann. I Frankrike forventes det at den minst formuende forsørger seg selv med nesten umiddelbar virkning, mens i England og enkelte stater i USA forventes det at den rike (som oftest menn) skal forsørge sin fraskilte halvdel nærmest på livstid. Mens ektefellebidrag i Norge er en smal unntaksregel, er det i Storbritannia og USA nærmest hovedregelen. Bidragene er ofte høye, og man kan bli forpliktet til å betale selv etter at ektefellen gifter seg på nytt.

Randi Birgitte Bull i Bull & Co sier at med eiendeler over hele verden og ulikhet mellom lands skilsmisselover, gjør at folk "shopper" lovgiving etter hvor de får mest. Er skilsmissen forestående, handler det om å være færst ute. Foto: Eivind Yggeseth
Randi Birgitte Bull i Bull & Co sier at med eiendeler over hele verden og ulikhet mellom lands skilsmisselover, gjør at folk "shopper" lovgiving etter hvor de får mest. Er skilsmissen forestående, handler det om å være færst ute. Foto: Eivind Yggeseth

Enkelte lovgivninger ser kun på det du har bygget opp under ekteskapets varighet. I andre land deles alt likt. I enkelte land vil også de mer pikante historiene spille inn. En litt for fuktig kveld med sekretæren eller tur på bakrommet med en lettkledd danser kan i verste fall ramme deg hardt i land som Østerrike, hvor loven fortsatt kobler penger og skyld i skilsmissesaker der utroskap er involvert. I Norge har dette derimot ingen betydning.

– Det er mange kompliserende forhold i dagens oppgjør. Du kan være statsborger i ett land, ha eiendommer i et annet og gifte deg i et tredje. Hvilke lands regler som gjelder gjør at folk «shopper». Hvilke lover som legges til grunn avgjøres etter internasjonal privatrettslige prinsipper, men disse er ulovfestet, varierer fra land til land og reiser svært kompliserte spørsmål, sier Bull.

– En annen faktor er barn. Der er det landet hvor partene var bosatt ved samlivsbruddet som blir avgjørende for hvilket lands lovgivning som legges til grunn.

Les også:

(Saken fortsetter under)

En internasjonal forretningsmanns guide til skilsmissen

Rettsområde
England
New York (USA)
Tyskland
Frankrike
Norge
Ektepakt
Sjelden, ikke-bindende men kan påvirke dommeren
Vanligere blant rike par, normalt bindende
Vanlig, normalt bindende
Vanlig, bindende
Vanlig, bindende
Urealiserte verdier
Dommerens skjønn, basert på "likhet og rettferdighet"
Dommerens skjønn, formodning om rettferdig deling
50-50
50-50
50-50
Verdier akkumulert før ekteskapet
Vanligvis inkludert
Ekskludert
Ekskludert
Vanligvis ekskludert
Ekskludert
Ektefellebidrag
Vanlig, som regel livet ut
Hvis nødvendig for å opprettholde ekteskapelig livsstil
Begrenset
Begrenset til åtte år
Opphører ved brudd
Andel av fremtidige inntekter
For superrike, enkelte ganger
Basert på tilskudd til ekteskapet
Nei
Nei
Nei
Tid og utgifter til skilsmisseprosessen
Langdryg og kostbar
Rask og dyr
Rask og billig
Treg og billig
Normalt rask og billig
Svik (utroskap) eller annet
Normalt ingen effekt
Ignoreres
Ignoreres
Relevant
Ignoreres

Kilde: Economist og Randi Birgitte Bull i Bull & Co

«Skilsmisse-shopping»

Globalisering og økt internasjonal spredning av både folk og penger er blitt et stadig mer relevant problemstilling i skilsmisseoppgjør. Ifølge EUs statistikker ble det i 2013 gjennomført 943.000 skilsmisser internt i medlemslandene. Rundt 20 prosent av disse ekteskapene er internasjonale, som følge av fri flyt av arbeidskraft. Blant superparene er blandede nasjonaliteter anslagsvis enda høyere.

Når ektefeller har forskjellig nasjonalitet, vil det også bety at en eventuell skilsmisse vil kunne berøre ulike skilsmisselover. I et forøk på å forenkle prosessen, har EU forsøkt å rydde opp lovgivningen internt i medlemslandene. Det landet du først registrer skilsmissen i, er også landet hvor skilsmisseprosessen føres for retten. En noe uheldig konsekvens av dette er at rike par i etterkant drar på «skilsmisse-shopping» til land hvor lovene gir dem det mest lukrative utbyttet. Eksempler på dette viser rike par hvor parten med mest å tape har tryglet om å fortsette ekteskapet for å kjøpe seg tid til å søke om skilsmisse i et land med «snillere» fordelingsbrøk.

– Ett lands domstol kan mene noe, mens et annet kan mene noe annet. Da er det den som først bringer saken inn for retten som bestemmer, noe som åpner for mange muligheter. Det er derfor viktig å være først, sier Bull.

– Vi hadde en sak hvor vi prøvde å prosedere saken for norsk rett. Det fikk vi ikke til, og saken ble ført for engelsk rett, men med norsk lovgivning som grunnlag. Dermed ble utfallet nærmest likt. Lovvalg, og hvilke jurisdiksjon som brukes, er en stor utfordring.

Den siste tiden har det rullet opp store skilsmissesaker med blant annet Torstein Hagen og kona Ellen-Karine Hagen, der saksomkostningene så langt har passert 108 millioner kroner. Samtidig har datteren til Formel-1-eier Bernie Ecclestone, Petra Ecclestone, havnet i skifteretten hvor det skal deles over 57 milliarder kroner. Begge føres for engelsk rett, hvor det er langt større grad av likedeling, og forventes å bli svært kostbare.

Les også:

Kjenner ikke jusen godt nok

Når eierskap i store selskap skal deles uten at det foreligger særeie på aksjer til grunn, kan konsekvensene potensielt bli enorme.

– På makronivå er det menn som har penger, og med rene interessemotsetninger, er det helt naturlig å posisjonere seg best mulig, sier Ramborg Elvebakk, partner og spesialist på arv og skifterett i Advokatfirmaet Hjort.

Ramborg Elvebakk i Hjort ser at noen bruker bekjente advokater, men at de ikke alltid kan arve- og skifterett godt nok.
Ramborg Elvebakk i Hjort ser at noen bruker bekjente advokater, men at de ikke alltid kan arve- og skifterett godt nok.

– Hva er det vanskeligste i slike saker?

– Det er ofte vanskelig å bestemme aksjeverdien på et selskap. Men det verste du møter er advokater som ikke kan jusen på dette området. I enkelte tilfeller er det blitt brukt forretningsadvokater, gjerne venner av den ene parten, som til daglig driver med helt andre juridiske områder, sier hun.

– Verdsettelse av selskaper reiser kompliserte problemstillinger hvor vi ofte opplever at det er utfordringer med å få innsyn i selskapets regnskap. Erfaringsmessig er det også ofte svært kostbart å få verdsatt selskapet, poengterer Bull.

Sol Elden i Advokatfirmaet Elden Da poengterer i likhet med Elvebakk og Bull at prising er vanskelig.

– I et firma hvor eieren og hans innsats kanskje er avgjørende for bedriften, kan prising være utfordrende. Dersom det ikke skal selges, må man sette en antatt verdi. Kanskje har de også eiendeler av stor verdi som bolig eller annen eiendom, men som på grunn av høy verdi har en svært begrenset krets av potensielle kjøpere, sier Elden.

– Noen saker kompliseres også av advokater som lager mer konflikt enn det egentlig er behov for.

Les også:

Lik fordeling kan bety slutten for et selskap

I ekteskap med store verdier er det ikke uvanlig at selskapene består i form av komplekse finansielle strukturer, ofte registret i skatteparadiser som Panama, Cayman Island eller andre steder med liberale skattelover. Disse gjør det vanskeligere for motparten og deres advokater når formuen skal beregnes.

– Man møter mye motstand. Både fordi den andre parten motsetter seg innsyn, og fordi banker og finansinstitusjoner er vanskelige. Det er mye hemmelighold og forsøk på å tåkelegge. En ting er å finne det, så er spørsmålet om verdsettelsen, sier Bull.

Sol Elden i Advokatfirmaet Elden DA sier det ofte er svært vanskelig å fastsette verdier på selskap, urealiserte aksjeverdier og eiendom i smale markeder.
Sol Elden i Advokatfirmaet Elden DA sier det ofte er svært vanskelig å fastsette verdier på selskap, urealiserte aksjeverdier og eiendom i smale markeder.

– En annen ting er latent skatt. For å vite hva som skal skifte før eller etter skattelegging av verdier må man vite hva inngangsverdien er. Når det er ulike skatteregler i andre land, kan dette bli enda en kompliserende faktor.

En jevn fordeling kan potensielt innebære slutten for et selskap. Og jo strengere fordeling av formuen et lands lover krever, jo mer kreative blir folk i forsøket på å komme best mulig unna. En plutselig økning i forbruket er det amerikanske skilsmissestrateger advarer mot og kaller «sudden spending syndrome».

Ofte kan dette være kjøp av biler, yachter eller fly, men er på ingen måte begrenset til det. En praksis som har forekommet med jevne mellomrom, spesielt i England, er å legge deler av formuen i antikke mynter. Forsøk på å gjemme større summer under radaren ved å investere millioner i gamle mynter er ett virkemiddel.

En annet som har tiltrukket seg mer oppmerksomhet de siste årene, er klokker. Årsaken er at klokker anses som en «privat gjenstand» og kan dermed holdes utenfor oppgjøret. Med et knippe sjeldne Patek Philippe, kan man raskt og enkelt spise av kaken som ellers ville tilfalt din ikke-lenger-så-kjære ektefelle, men ifølge Elden, åpner i utgangspunktet ikke norsk lov for dette i samme grad.

– Som hovedregel åpner ikke det norske systemet for å kunne holde slike private kjøp utenfor i samme grad. Etter den norske modellen regnes private kjøp som verdigjenstand og holdes derfor ikke utenfor delingsgrunnlaget. På den annen side er dette ofte regulert i eventuelle ektepakter, poengterer Elden.

Les også:

– Særlig kvinner er naive

En annen utslagsgivende forskjell er hvor pengene kommer fra. I noen tilfeller er giftemålet inngått i ung alder og formuen bygget underveis i ekteskapet. Men i mange tilfeller er det snakk om arv. Bull sier at disse sakene er ofte langt mer emosjonelle og oppgjørene kan bli stygge.

– I arvespørsmål er folk generelt flinkere til å bruke ektepakt og større ryddighet. Det er veldig vanlig i arvespørsmål at alt som overtas i form av arv bestemmes fra giver at skal være særeie. Det gjør dette enklere å unngå konflikt, sier Bull.

Torstein Hagens skilsmisse er så langt oppe i 108 millioner kroner i saksomkostninger. Engelsk rettsvesen likedeler verdier, og har lav terskel for å tilsidesette ektepakter. Foto: Andreas Klemsdal
Torstein Hagens skilsmisse er så langt oppe i 108 millioner kroner i saksomkostninger. Engelsk rettsvesen likedeler verdier, og har lav terskel for å tilsidesette ektepakter. Foto: Andreas Klemsdal

– Diskusjonen om fordeling er vanskelig, og mange vegrer seg, men det må gjøres. Jeg opplever at særlig kvinner er naive når det kommer til ektepakt med særeie, mens menn takler dårlig hvis det er kona som går først. Da ender ofte kravet med at de skal ha absolutt alt. Hvis menn har dårlig samvittighet, er de derimot mer rause. Menn med høy inntekt være rause i et skifte fordi de fort hente seg inn igjen, mens i kvinners tilfelle kan hver krone bety veldig mye.

– Vil du anbefale ektefeller å sikre seg med ektepakt?

– Ektepakter er bra fordi man har kommet til enighet, men det kan føre til urimelige resultater for den som bringer minst til bordet. Hvis et selskap øker voldsomt i verdi, kan du gå glipp av store summer. Mitt beste råd er å oppsøke profesjonell hjelp tidlig, sier Bull.

– Ja. Det er mye mer oversiktlig og enklere å bli enige mens det fortsatt er god stemning enn når det er brutt ut full krig. Også i tilfeller med samboerskap kan det være lurt å ha en samboerkontrakt hvor det fremkommer hvilken fordeling partene er enige om. Det er bedre å være føre-var, mener Elden.

Bull har på sett det meste i skilsmisse- og arveoppgjør, men påpeker at man aldri kan ta høyde for alt.

– I tilfeller der arvingene ikke overtar bo etter privat skifte blir det opprettet offentlig skifte av dødsboet. I rollen som bostyrer har vi funnet eiendommer i utlandet ingen visste om, og ikke minst ukjente arvinger. Det er veldig spesielt. Det finnes saker hvor det plutselig dukker opp barn ingen visste om.

Elden poengtere at det absolutt ikke er alle som trenger bistand fra advokat etter endt ekteskap, og at mange av dem som tar kontakt først og fremst trenger bistand med å sette opp formelle dokumenter eller avtaler.

– Men det er mange som kommer til oss fordi de i mange tilfeller mister gangsynet. Det er ikke uvanlig.

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen

Personvernpolicy