Slaktes av høringsinstanser

Regjeringen vil ha vurdert spytthette som tvangsmiddel: – Gir assosiasjoner til overgrep

<p>På Ila landsfengsel i Bærum sitter noen av landets farligste kriminelle. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX</p>
På Ila landsfengsel i Bærum sitter noen av landets farligste kriminelle. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringen ber om tilbakemeldinger på å innføre lavere terskel for å tvinge spytthette og «bodycuffs» på innsatte.

Regjeringen gjennom Justis- og beredskapsdepartementet ber om tilbakemeldinger på forslag som gjør det lettere å ta i bruk fysiske tvangsmidler mot innsatte i norske fengsler.

I høringen om endringer i straffegjennomføringsloven ønsker Justisdepartementet blant annet at Kriminalomsorgen, som har ansvaret for innsatte i norske fengsler, skal kunne innhente opplysninger fra politiet om personer som ønsker å besøke innsatte.

Les også : Student dømt for å ha løyet til Lånekassen

Departementet foreslår videre at det skal finnes tydelige hjemler for at innsatte skal overføres til et annet fengsel, som et fengsel med høyere sikkerhetsnivå når de sendes til utlandet. At det skal lages en hjemmel for pust- og bevegelsessensor i fengselscellene.

Straffegjennomføringsloven

§ 38. Bruk av tvangsmidler i fengsel

Kriminalomsorgen kan ta i bruk sikkerhetscelle, sikkerhetsseng eller annet godkjent tvangsmiddel for å

a)avverge alvorlig angrep eller skade på person,b)hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller betydelig skade på eiendom,c)hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter,d)hindre rømning fra fengsel, under transport eller fra bestemmelsessted,e)avverge ulovlig inntrenging i fengsel, ellerf)sikre adgang til sperret eller forskanset rom.

Kriminalomsorgen skal bare bruke tvangsmidler dersom forholdene gjør det strengt nødvendig, og mindre inngripende tiltak forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart vil være utilstrekkelig. Tvangsmidler skal brukes med varsomhet slik at ingen blir påført unødig skade eller lidelse. Uttalelse fra lege skal så vidt mulig innhentes og tas i betraktning ved vurderingen av om det skal besluttes bruk av sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng. Kriminalomsorgen skal fortløpende vurdere om det er grunnlag for å opprettholde tiltaket.

For innsatte under 18 år kan tvangsmidler bare benyttes dersom det er tvingende nødvendig, og mindre inngripende tiltak forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart vil være utilstrekkelige. Tvangsmidler skal brukes med varsomhet slik at ingen blir påført unødig skade eller lidelse. Uttalelse fra lege skal så vidt mulig innhentes og tas i betraktning ved vurderingen av om det skal besluttes bruk av sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng. Innsatte under 18 år skal ha kontinuerlig tilsyn. Kriminalomsorgen skal fortløpende vurdere om det er grunnlag for å opprettholde tiltaket.

Bruk av sikkerhetsseng som overstiger 24 timer, skal meldes til regionalt nivå som tar stilling til om tiltaket skal opprettholdes. Spørsmålet skal vurderes på nytt etter 24 timer. Tiltaket skal meldes til Kriminalomsorgsdirektoratet når bruk av sikkerhetsseng overstiger 3 døgn. For innsatte under 18 år skal bruk av sikkerhetsseng omgående meldes til regionalt nivå, som tar stilling til om tiltaket skal opprettholdes. Tiltaket skal meldes til direktoratet når bruk av sikkerhetsseng overstiger 24 timer.

Bruk av sikkerhetscelle som overstiger 3 døgn, skal meldes til regionalt nivå som tar stilling til om tiltaket skal opprettholdes. Tiltaket skal meldes til Kriminalomsorgsdirektoratet når bruk av sikkerhetscelle overstiger 6 døgn. For innsatte under 18 år skal bruk av sikkerhetscelle som overstiger 24 timer, meldes til regionalt nivå, som tar stilling til om tiltaket skal opprettholdes. Tiltaket skal meldes til direktoratet når bruk av sikkerhetscelle overstiger 3 døgn.

0Endret ved lover 28 feb 2014 nr. 3 , 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 30 okt 2015 iflg. res. 30 okt 2015 nr. 1233 ) som endret ved lov 28 feb 2014 nr. 3.

Kilde: Lovdata

I tillegg ønsker departementet at de ansatte skal få en hjemmel for bruk av spytthetter på innsatte slik at fysiske angrep som kan skape frykt, smerte eller annet ubehag, kan avverges.

En spytthette trekkes over arrestantens hode, og kan ikke strammes. I stedet for at den innsatte spytter på en av de ansatte, ender man heller med at spyttet tilsøler gjerningspersonen.

Kronekutt : Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser

I høringsnotatet heter det at forslagene kommer fordi departementet ønsker å få en hensiktsmessig regulering av inngrepene.

«(...) en justering av loven som innebærer at det vil angis en noe lavere terskel for bruk av spytthette, håndjern, transportjern, bodycuff og tilsvarende tvangsmidler enn for mer inngripende tvangsmidler, som sikkerhetscelle og sikkerhetsseng», heter det.

Det foreslås fra departementet at paragraf 38 i straffegjennomføringsloven får et nytt annet ledd som kan få følgende ordlyd: «Håndjern, transportjern, bodycuff, spytthette og tilsvarende tvangsmidler som er godkjent av Kriminalomsorgsdirektoratet, kan benyttes for å avverge andre fysiske angrep på person, når angrepet vil være egnet til å vekke frykt, smerte eller annet betydelig ubehag. Nåværende § 38 annet ledd blir tredje ledd osv.»

Forslaget blir ikke tatt godt i mot fra organisasjonene som bidrar med sine uttalelser til høringsforslaget fra departementet.

Reagerer : Fengselsansatte ut mot reformen

Bidrar til mer vold

Advokatforeningen skriver i sin uttalelse at økende bruk av isolasjon og inkapasitering er en av grunnene til økende voldsbruk i norske fengsler.

«Dette igjen kan spores tilbake til en kombinasjon av utilstrekkelig regelverk sammen med altfor dårlige økonomiske rammer og gammel og nedslitt bygningsmasse», heter det i foreningens høringssvar.

Advokatforeningen mener at manglende ressurser i kriminalomsorgen og økt bruk av isolasjon i fengslene bidrar til vold og uønsket adferd. Foreningen mener departementets forslag ikke vil hjelpe, men snarere gjøre det motsatt av hensikten.

«Lavere terskel for tvangsbruk vil bidra til å eskalere situasjonen ytterligere. Advokatforeningen anser det som uheldig at fengselsansatte med en allerede krevende arbeidshverdag får utlevert tvangsmidler som verktøy istedenfor høyere bemanning og flere aktivitetstilbud og programmer. Sistnevnte må anses å ha en reell positiv effekt på frustrasjonsnivå, isolasjon det motsatte. Denne effekten vil påvirke både innsatte og ansatte.»

Oftere vold: Fengselsansatte utsettes stadig oftere for vold

«Kan oppleves traumatisk»

Organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er enda tydeligere i sin tale mot forslaget fra departementet:

«Spytthette må ikke benyttes. Spytthette vil kunne ramme overgrepsutsatte kvinner svært hardt. En slik maske vil kunne gi assosiasjoner til tidligere overgrep, og oppleves svært traumatisk».

JURK skriver videre i sin høringsuttalelse at omtrent annenhver kvinne i fengsel har opplevd overgrep i løpet av livet. Organisasjonen viser til Sivilombudsmannens «Temarapport om kvinners soningsforhold i Norge» fra 2016, hvor dette fremkommer.

Les også : Kriminalomsorgen frykter budsjettkutt

Forskjellig virkelighetsforståelse

At man skal ha lavere terskel for bruk av maktmidler som er mindre inngripende, synes Legeforeningen at i utgangspunktet er et godt prinsipp. Men foreningen har en helt annen forståelse om hva som er mindre inngripende enn departementet.

«I mange situasjoner vil imidlertid det som listes opp i lovforslaget som mindre inngripende kunne oppleves som svært inngripende for en enkeltperson

Legeforeningen viser til at det er større forekomster av traumatiske opplevelser blant de innsatt i fengsel, enn i befolkningen for øvrig. For eksempel vil fysiske tiltak som bruken av spytthette, oppleves som traumatisk. ???

« (...) oppleves meget dramatisk for en person som har opplevd fysiske overgrep/frihetsberøvelse, vært i livsfare ved kvelning etc. - hvor sikkerhetscelle kan være en bedre løsning».

Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM) mener at å bruke denne type tvangsmidler er et inngrep i den innsattes rett til privatliv, samtidig som at det påpekes at forslaget vil være lovlig i menneskerettslig forstand om det følger et legitimt formål, er nødvendig i et demokratisk samfunn og har hjemmel i lov.

Bemerkelsesverdige forslag

Norsk forening for Kriminalreform (KROM) reagerer fra første stavelse på forslagene fra departementet, og viser – som Advokatforeningen – til ressursene i kriminalomsorgen.

«KROM finner det innledningsvis riktig å understreke bemerkelsesverdigheten ved de foreslåtte endringene i straffegjennomføringsloven sett i lys av den tilstanden norsk kriminalomsorg og fangebehandling befinner seg i.»

Foreningen får tilbakemeldinger fra medlemmer i fengsel om et stadig vanskeligere og tøffere soningsmiljø. KROM skriver i sin høringsuttalelse at det synes som om myndighetenes løsning er å bruke mer tvang, fremfor å bruke større ressurser på forebygge og avhjelpe uføret organisasjonen mener norsk fangebehandling befinner seg i.

Vil ha bedre forhold: Rapport vil ha bedre forhold for Norges farligste

«KROM kan ikke se at forslaget er tilfredsstillende utredet. Det angivelige behovet for å ta i bruk spytthetter er ikke dokumentert, og det er ikke redegjort for hvordan behovet eventuelt kan møtes/forebygges ved hjelp av mindre inngripende virkemidler.»

Foreningen tar også avstand fra at departementet omtaler spytthetter som et lettere tvangsmiddel. Blant annet fordi KROM mener den må ses som svært inngripende, og mener det er vanskelig å se for seg bruken av spytthette uten bruk av andre tvangsmidler.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:39 Dette skjedde i natt05:13 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3903:10 Bilbrann i Oslo02:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11 Fire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06 Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump
Siste nytt
05:39NorgeDette skjedde i natt05:13NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3903:10NorgeBilbrann i Oslo02:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11VerdenFire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06PengerNy avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37Helse og livsstilVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23PolitikkBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23KulturFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump
Populært