Anniken Hauglie svarte for seg om Nav-skandalen i Stortinget

Video: Anniken Hauglie ble stilt til veggs på Stortinget tirsdag.

Statsråden sa unnskyld til de rammede, Frp la Nav-ledelsens hoder på blokka og Venstre slaktet Senterpartiet. Nå begynner granskningen av Nav-skandalen, og Anniken Hauglie har mistillitsspøkelset hengende over seg.

Jonas Gahr Støre omtalte fra stortingets talerstol tirsdag Nav-skandalen som en rettsskandale. Arbeiderpartiets leder la lite imellom i det som fremsto som en knallhard kritikk av både Nav og en presset arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Folk er stemplet som svindlere fordi staten tok feil. Vi må kunne stole på at rettsstaten fungerer, sa han og gjorde det klart at nå handler det først og fremst om alle som er rammet. At de må frifinnes og at de må få betalt tilbake penger staten urettmessig har tatt fra dem.

– De kan ikke vente på lange prosesser. De har ikke råd til å låne staten penger. Når dette er gjort må vi finne ut hvordan dette kan skje. Vi må finne ut hvordan det kunne gå så galt.

Støre foreslo at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget tar for seg saken. Og at man skal gå så langt tilbake i tid som nødvendig, uavhengig av hvilke partier som tidligere har styrt.

Han stilte også spørsmål om hvorfor Nav ikke var mer lydhøre når trygderetten sendte ni saker tilbake. Hvorfor vurderte de ikke rettsanvendelsen?

– Dette er statsrådens ansvar. Det ser ut at det kan ta opptil ti måneder fra statsråden fikk beskjed til det stoppet. I mellomtiden ble uskyldige dømt.

Hauglie: – Urett skal rettes opp

Det var i forrige uke det ble kjent at minst 48 nordmenn er feildømt og 2.400 nordmenn er bedt om urettmessig tilbakebetaling av stønad de hadde mottatt fra Nav. Disse dommene viser seg å være gjort på feilaktig grunnlag.

Arbeids- og sosialministeren åpnet sin redegjørelse ved å understreke at feilen har pågått over mange år, både i forvaltning og i rettssystem, uten å bli avdekket.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få alle fakta på bordet. Alt skal fram i lyset. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Hun viste til sine tidligere utsagn om at dette er en skandale, og redegjorde for konsekvensene den feilaktige tolkningen har medført for enkeltpersoner.

– Det er alvorlig at det tok så mange år før alarmen gikk. På vegne av regjeringen vil jeg beklage. Staten skal gjøre opp for seg.

Hauglie nedsetter nå et uavhengig granskningsutvalg.

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

– Alle som er rammet skal vite at deres sak skal gjennomgås og deres rettigheter ivaretas.

Les også: Jussprofessor mener nordmenn har skjulte rettigheter

Les også: ESA krever svar fra Norge om Nav-skandalen

Slik var kommunikasjonen

Hauglie redegjorde for innlemmelsen av EØS-forordningen i norsk lov i 2012. For så å redegjøre for forhold i 2017, og gikk så detaljert gjennom hendelsesforløpet fram til alarmen gikk i august i år.

Statsråden gikk gjennom brev fra 2017 hvor Navs klageinstans orienterte direktoratet om at praksisen i trygderetten var sprikende. Dette skulle utredes ytterligere. Et arbeid som ble påbegynt i 2018.

I november dette året vurderte trygderetten å forelegge spørsmålet for ESA, og varslet Navs klageinstans om dette. Fristen for å svare var 31. januar i år, som ble utsatt til 22. februar 2019. På dette tidspunktet var departementet orientert om at alt ikke var som det skulle.

Departementet fikk en uformell henvendelse i november 2018 om trygderettens planer. Departementet fikk i midten av desember beskjed om at klagesaker var satt på bero.

På nyåret i et møte ba så departementet Nav om å redegjøre for praksis og for om denne var i tråd med forordningen som sju år tidligere var innlemmet i norsk lov.

Svaret var at dette også gjaldt kortvarige reiser. Det forelå ingen sikre tall på hvor mange som ville være påvirket. Direktoratet antok at det ikke ville ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

I mars ble det klart at det ikke skulle gis avslag o,m stønad ved kortvarige opphold i andre EØS-land. I februar forelå det mange klager på dette. Siste anmeldelse av saker hvor feiltolkning lå til grunn skjedde i april. I juni måtte alle Nav-kontorer endre praksis.

Hauglie sa at såfremt hun kjenner til er det først i eposter fra Nav 30. august og 2. september at departementet får informasjon om at stønadsmottakere er uskyldig dømt.

Nav begynner kontakten med politiet i midten av september for å la saker bero.

– Nav anslår at feilen gjelder i om lag 2.400 saker hvor det er krevet penger. Antall søknader som er avslått på feil grunnlag vet vi ikke omfanget av. Det mest alvorlige i saken er at Nav har anmeldt i overkant av 100 saker. Det er avsagt dom i 50 saker, dette tallet kan øke. Det er åpenbart at saken har fått store konsekvenser for dem som er berørt, sa Hauglie fra talerstolen.

– Det tok lang tid før vi fanget opp denne feilen, derfor må alle involverte, meg inkludert, bidra til å få alle svarene på bordet.

Se video: Nav-skandalen enkelt forklart (saken fortsetter under)

Les også: Frp varsler strengere trygderegler etter Nav-skandalen

Må kunne ha tillit

Statsråden understreket nødvendigheten av at alle sakene blir vurdert på nytt. Resultatet, sa hun, kan bli full omgjøring av vedtak, delvis omgjøring eller opprettholdelse. De ansatte i Nav er i gang med å kontakte dem man tror dette gjelder.

– Jeg vil følge arbeidet og utviklingen, det vil være behov for ekstra midler til å følge opp dette. Derfor vil regjeringen på fredag legge fram et forslag som gir ekstra midler til trygderetten og Nav.

Hauglie vil også gjøre regelverket mer tilgjengelig.

Les også: Støre utelukker ikke mistillit mot Hauglie etter Nav-skandalen: – Mennesker har fått lagt sine liv i grus

– Den nye praktiseringen vil trolig medføre at folk kortvarig vil oppholde seg utenfor Norge på stønad. At mottaker er i utlandet kan gi praktiske utfordringer i oppfølgningen. Derfor må vi vurdere justeringer i folketrygdloven.

– Vi må kunne ha tillit til at regelverket i velferdsordningen gjennomføres riktig.

Hauglie gjorde også klart at et eksternt utvalg skal granske hele Nav-skandalen.

– Den eksterne gjennomgangen må også gi grunnlag for læring. Arbeidet er omfattende og komplisert, men må raskt i gang slik at resultat foreligger i første halvår 2020.

– Jeg kan ikke utelukke at det vil komme flere fakta og spørsmål på bordet, blant annet som følge av granskningen, utover de sakene nevnt i redegjørelsen. De siste dagene har flere av de som er rammet fortalt historiene sine, de gjør sterkt inntrykk på meg. Vi har hørt hvordan dommene påvirker folks liv.

– Til dem som er rammet, vil jeg si unnskyld. Vi skal rydde opp.

– Stank av klassejuss

Også SV-leder Audun Lysbakken gjorde klart at Stortinget må involveres i gjennomgangen av skandalen, og støttet Støres forslag.

Oslo 20191105. Audun Lysbakken (SV) i Stortinget på talerstolen i forbindelse med redegjørelsen av trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Oslo 20191105. Audun Lysbakken (SV) i Stortinget på talerstolen i forbindelse med redegjørelsen av trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi mener denne saken er for alvorlig til å slå oss til ro med en granskning iverksatt av regjeringen alene. Stortinget må involveres siden også departementet skal vurderes. Rettsikkerhet kan ikke være et klassespørsmål, og det er grunnleggende i denne saken, sa Lysbakken.

– Denne saken viser stanken ved klassejussen i landet vårt. Det reiser ubehagelige spørsmål, som om dette kunne skjedd en annen gruppe i landet enn Nav-brukerne.

Lysbakken mener svaret ligger i kulturen som er oppstått, hvor man har mistillit til folk som er avhengig av stønad.

– Frykten for at de skal få mer enn de har krav på er større enn at de skal få hjelpen de har krav på.

– Møter klientene med mistillit

Sammen med Rødt har SV varslet mulig mistillit mot statsråd Hauglie. Et budskap Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjentok i Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag morgen.

Fra talerstolen gjorde han det klart at man ikke trenger en kommisjon for å finne ut hva Hauglie visste og gjorde. Dette er svar hun må gi, sa han.

– Folk møtes med mistillit hos Nav og blir straffet. Får ikke denne saken konsekvenser for folk i ledelsen, vil det svekke tillit og rettsfølelse. Og det med god grunn, sa han.

Oslo 20191105. Bjørnar Moxnes (R) etter redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Oslo 20191105. Bjørnar Moxnes (R) etter redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Moxnes slo fast at skandalen også viser at vi har et system som forskjellsbehandler folk.

Det er ikke tilfeldig at den største rettsskandalen i Norge etter krigen går ut over de som sitter nederst ved bordet. Vi må ta grundig oppgjør med klassejussen.

Moxnes har også stilt spørsmål om politiske føringer fra departementet kan ha ført til skandalen. Ikke gjennom direkte ønsker eller befalinger, men gjennom signaler politikken fører med seg.

Ingen opererer i et vakuum. Navs alarm burde ringt og saken burde blitt sendt til Hauglies bord, men det skjedde etter at regjeringen strammet inn. Etter at de ga ekstra bevillinger til Nav for å kreve inn penger. Strammet inn overfor AAP-mottakerne.

Vurderer Nav-ledelsen

Blant regjeringspartiene gikk Frp også langt på vei i å ofre hodene til ledelsen i Nav.

– Vi må stille spørsmål om Navs nåværende ledelse er riktig i opprydningarbeidet, sa Erlend Wiborg (Frp).

Statens viktigste oppgave, sa han, er å skape trygghet for innbyggerne. Det har ikke skjedd i denne saken. Wiborg poengterte at det ikke bare Nav er som har sviktet, men også rettsapparatet. Ingen stilte spørsmål, sa han.

– De har sviktet og det er udiskutabelt. Folk skal behandles og dømmes etter lover som til enhver tid er gjeldende. Alt må granskes.

Wiborg stilte også spørsmål ved at det ikke ble holdt noen høringer før implementeringen av forordningen i 2012, slik som er vanlig.

– Den gang ble høring droppet, noe som kanskje kunne forhindret feilen.

Mest anstendig

Høyres Heidi Nordby Lunde sa at det er behov for også å gå gjennom flere andre ordninger. Uavhengig av EØS.

– Fordi det er det mest anstendige å gjøre.

Hun gjorde det også klart at det er en god hovedregel at mottakere av stønad oppholder seg i Norge.

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad sa til Nationen tidligere tirsdag at de som er dømt i Nav-skandalen ikke er «moralsk uskyldige».

Sp-kollega Per Olaf Lundteigen mente som Ap og SV at saken må behandles i komiteer på Stortinget for å vurdere oppreisning og hvem som har ansvaret.

– Ytelsene krever noe og forutsetter at det offentlige påser at forpliktelsene opprettholdes. Skandalen viser at vi må få klarere plikter, noe som krever tettere og bedre oppfølging fra Nav, altså må hele organisasjonsmodellen gjennomgås.

Ikke gjør tragedien verre

Parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre viste til at Nav-skandalen viser systematisk svikt mot folk og systemarroganse fra Nav.

– Slik kan vi ikke ha det, sa han og gikk langt på vei i å støtte at Stortinget må rydde opp.

Breivik sparket også i retning Pollestad og Senterpartiet.

– Senterpartiet nytter høvet til å ta oppgjør med EØS nå ... med respekt å melde må oppmerksomheten rettes mot skandalen, og at man ikke skal gjøre at tragedien for så mange blir verre. Ikke insinuere at folk har utnyttet systemet.

Les også: Jussprofessor mener nordmenn har skjulte rettigheter

Brevik stilte også salen spørsmålet om hvor det prinsipielle skillet går mellom en sykemeldt som drar fra Oslo til en lakseelv nord i Norge for å dyrke hobbyen sin, og en enslig mor som mottar stønad og vil ta med barna til Legoland, så fremt de har oppfylt kravene til stønad.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:25 Nå kan norske tog få to etasjer19:09 Bill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42 Statsministeren: Frode Berg kommer hjem så snart det er praktisk mulig18:04 Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02 Kneproblemer og Haaland-avbud rett før avspark mot Færøyene17:56 Manshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45 NRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50 Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30 Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55 Tror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54 Følte seg truet av Trump under høringen15:15 Tyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07 Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06 Skal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11 Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02 Valg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01 Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52 Frode Berg løslatt i Litauen13:42 Helsesista får dialektpris13:11 Klæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10 Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56 Trumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56 Svømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50 Spiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39 Pressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38 Guvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22 Internasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03 Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41 Snøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39 Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26 Ordfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55 Ny ordning gjør det enklere å melde flytting10:53 Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44 Roper varsku om stigende havnivå10:09 Hamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55 Halvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38 Hovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35 Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07 Lippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48 Siv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30 Thorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21 Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18 Kvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12 Sjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11 Zikasmitte i Europa før første gang08:09 Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48 Sterling reagerer på Gomez-buing07:33 500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23 Oslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20 Fotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02 SD største parti i Sverige på måling06:59 Litauens president har benådet to spiondømte russere06:39 King om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15 Kvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10 Dette skjer i dag06:09 Dette skjedde i natt05:54 Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36 To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30 Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00 Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12 Warrens skatteforslag får kritikk03:46 Forsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10 Ansatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01 Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42 To elever drept i skyting på skole i California01:22 MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59 Nær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14 Ronaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04 Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42 Datter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22 Pompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08 Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55 Ble fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33 Tyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26 Kvinne siktet for drap i Oslo20:17 Nav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49 Swire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18 USA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46 Fant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39 Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13 Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37 Elever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15 Italia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13 Kinas overvåkning av nordmenn16:56 Xi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42 Enhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00 Hva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14 Tyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13 Arsenal-legende tar over MLS-klubb15:01 – Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd14:55 Kobler Russland til opprørere etter nedskytingen MH1714:52 Kvinne siktet for drapsforsøk på Oslo S14:43 «Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang14:24 Tyrkia tror Hvite hjelmer-grunnlegger tok sitt eget liv14:22 Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen13:58 Nytt håp for Erna: Kan bli invitert på Putins fest likevel13:22 Boken til Durek Verrett gis ut i Norge12:59 Europas «glemte» migrantleir12:58 Betew dømt til forvaring i tre nye år12:34 Avfyring av nye raketter mot Israel tross våpenhvile
Siste nytt
19:25ReiseNå kan norske tog få to etasjer19:09PolitikkBill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42NorgeStatsministeren: Frode Berg kommer hjem så snart det er praktisk mulig18:04VerdenTidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02SportKneproblemer og Haaland-avbud rett før avspark mot Færøyene17:56NorgeManshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45NorgeNRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50NorgeHøyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30NorgeGratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55SportTror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54PolitikkFølte seg truet av Trump under høringen15:15VerdenTyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07NorgeKirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06MotorSkal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11PengerEquinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02PolitikkValg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01VerdenPalestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52VerdenFrode Berg løslatt i Litauen13:42KulturHelsesista får dialektpris13:11SportKlæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10NorgeStøttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56PolitikkTrumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56SportSvømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50NyheterSpiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39KulturPressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38ReiseGuvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22ReiseInternasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03NorgeOscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41VerdenSnøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39VerdenMoskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26ReiseOrdfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55NorgeNy ordning gjør det enklere å melde flytting10:53VerdenNær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44VerdenRoper varsku om stigende havnivå10:09VerdenHamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55NorgeHalvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38NorgeHovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35ReiseNytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07SportLippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48PengerSiv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30SportThorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21PengerSveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18VerdenKvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12NorgeSjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11Helse og livsstilZikasmitte i Europa før første gang08:09NorgeRegjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48SportSterling reagerer på Gomez-buing07:33Norge500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23KulturOslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20SportFotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02PolitikkSD største parti i Sverige på måling06:59VerdenLitauens president har benådet to spiondømte russere06:39SportKing om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15NorgeKvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10NorgeDette skjer i dag06:09NorgeDette skjedde i natt05:54NorgeKripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36VerdenTo palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30PolitikkRødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00VerdenTrump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12PengerWarrens skatteforslag får kritikk03:46NorgeForsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10NorgeAnsatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01VerdenStoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42VerdenTo elever drept i skyting på skole i California01:22PengerMDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59VerdenNær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14SportRonaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04VerdenTrump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42NorgeDatter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22VerdenPompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08VerdenPelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55VerdenBle fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33SportTyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26NorgeKvinne siktet for drap i Oslo20:17PengerNav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49PengerSwire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18PengerUSA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46Helse og livsstilFant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39NorgeKrigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13KulturNytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37VerdenElever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15ReiseItalia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13PolitikkKinas overvåkning av nordmenn16:56VerdenXi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42VerdenEnhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00StemmerHva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14Helse og livsstilTyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13SportArsenal-legende tar over MLS-klubb15:01Motor– Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd14:55VerdenKobler Russland til opprørere etter nedskytingen MH1714:52NorgeKvinne siktet for drapsforsøk på Oslo S14:43Kultur«Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang14:24VerdenTyrkia tror Hvite hjelmer-grunnlegger tok sitt eget liv14:22PengerProfessorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen13:58PolitikkNytt håp for Erna: Kan bli invitert på Putins fest likevel13:22KulturBoken til Durek Verrett gis ut i Norge12:59VerdenEuropas «glemte» migrantleir12:58NorgeBetew dømt til forvaring i tre nye år12:34VerdenAvfyring av nye raketter mot Israel tross våpenhvile
Populært