Regjeringen vil lovfeste samers rett til konsultasjoner:

Forslag om å endre samers rettigheter kom bardus og utløser uro

Regjeringen forslår nå å forplikte kommuner, fylker og regjeringen til å konsultere samiske interesser før ethvert vedtak som angår dem.

– Det handler om samenes rett til politisk deltakelse. Det er ingen uenighet i politiske organer om at staten har en folkerettslig plikt til konsultasjoner med Sametinget, uansett forvaltningsnivå.

Det sa sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund, NSR) på en høring om et forslag til endring i sameloven, arrangert av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag,

Forslaget til lovendring gir samisk befolkning i hele landet rett til konsultasjoner før alle politiske vedtak i saker som kan angå dem, blir forsvart av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og Sametinget.

Men på høringen kom det, som du kan se i videoen over, til dels sterke motforestillinger både til innhold og prosess.

– En liten etnisk gruppe blir gitt stor makt. Gitt makt vil føre til brukt makt. Dette vil øke konfliktene og bryter med Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner mot etnisk diskriminering, sa for eksempel Magne Harald Liabø på vegne av Granbygda Utmarkslag i Trøndelag i høringen.

Det er også utbredt misnøye med at regjeringen ønsker å banke gjennom lovendringen uten å sende den ut på høring først.

Første skritt i rekka av samelovendringer

Forslaget springer ut av den store utredningen om samenes rettigheter, NOU 2007: 13, Den nye sameretten.

Samerettsutvalgets innstilling ble overlevert for elleve år siden, og sendt på høring den gang.

SAMISK ENHET: I Sametinget er Nancy Porsanger Anti (Sp, til venstre), Ronny Wilhelmsen (Ap) og president Aili Keskitalo glade for lovendringsforlaget om samisk rett til konsultasjoner før vedtak i kommuner, fylker og staten. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SAMISK ENHET: I Sametinget er Nancy Porsanger Anti (Sp, til venstre), Ronny Wilhelmsen (Ap) og president Aili Keskitalo glade for lovendringsforlaget om samisk rett til konsultasjoner før vedtak i kommuner, fylker og staten. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

14. september i år la så regjeringen fram dette lovendringsforslaget, som den ikke har til hensikt å sende på høring før Stortinget skal behandle det.

Sametingspresident Aili Keskitalo ser endringen som et første, viktig skritt til å oppfylle tilrådingen fra Samerettsutvalget om hvordan Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter.

– Dette forslaget omfatter det vi har blitt enig med regjeringa om å prioritere først, hvordan man skal håndtere konsultasjoner i kommuner og fylkekommuner, og lovfeste det som har vært praksis mellom oss og regjeringen, sier president Keskitalo til ABC Nyheter under høringen.

Samisk tilfredshet møtte misnøye

Samerettsutvalget kom med flere anbefalinger.

– Neste skritt er en kartleggingslov. Samerettsutvalget foreslo å kartlegge samiske rettigheter ikke bare i Finnmark, men i hele det samiske området, sier Keskitalo til ABC Nyheter.

Deretter kommer jobben med å utforme en lov om forvaltning av det som i dag kalles for statens grunn i Troms og Nordland.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Sametinget, Ronny Wilhelmsen, synes også at det foreliggende lovforslaget er en kjempebra, positiv sak og en stor styrke for kommuner og fylker.

– Kommunalt selvstyre er viktig. Og gode mekanismer som her, vil gjøre at man på tidlig tidspunkt behandler uenigheter nært folk, sa Nancy Porsanger Anti, fungerende parlamentarisk leder for Senterpartiets sametingsgruppe til stortingspolitikerne.

Andre høringsinstanser, som Norges Skogeierforbund, er misnøyd med uklarheter i lovforslaget.

  • Det er usikkerhet rundt hvem som skal anses for å representere samiske interesser utenom Sametinget.
  • Det er usikkerhet om når en sak anses å ha direkte påvirkning på samiske interesser.
  • Det er usikkert hvordan konsultasjonene skal foregå, oppsummerte direktør Ellen Alfsen.

– Uklarheter kan gi ugyldige vedtak

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS støtter lovfesting av konsultasjoner, men hadde innvendinger.

PROBLEM: – Det er et problem i en kommune å ha noen rettigheter for en etnisk gruppe, ikke for andre. Og vi i en utkantkommune må fremme alle næringsgreiner, sa ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen under høringen om samisk konsultasjonsrett. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
PROBLEM: – Det er et problem i en kommune å ha noen rettigheter for en etnisk gruppe, ikke for andre. Og vi i en utkantkommune må fremme alle næringsgreiner, sa ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen under høringen om samisk konsultasjonsrett. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– KS har notert ønsket om at konsultasjoner skal føre til enighet. Det er en fornuftig målsetting. Men man blir jo ikke alltid enig, sa Frank Ingilæ, nestleder fylkesstyret KS Finnmark, som til daglig er ordfører i Tana.

– Det er viktig for oss i KS at det ikke blir et tungt byråkrati. Vi er opptatt av hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Vi må få avklart mange praktiske spørsmål, framholdt han.

Utmarkkommunenes Sammenslutning, bestående av 92 av landets kommuner, er positiv til lovfestet konsultasjonsordning.

– Likevel skulle vi gjerne sett lovforslaget på høring. Det er ti år siden høringen om Samerettsutvalget, og det er gjort store endringer. Problemet er at flere av bestemmelsene er for lite detaljert. Det er store uklarheter, sa deres representant, Caroline Lund.

– Uklarheter i denne lovteksten kan føre til at vedtak blir erklært ugyldige, sa juristen Lund.

Les også om samestriden: Helga Pedersen fredet kontroversielle motstandere

– Samisk rett vil eskalere konflikter

– Vi opptatt av at konsultasjoner ikke skal føre til mer byråkrati og kostnader som går utover næringa, sa Norges Bondelags advokat Karoline Hustad.

Hun mener en paragraf 4-1.3 i lovforslaget går lenger enn ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter krever.

– Det er viktig at hensynet til urbefolkning avveies mot andres næringsinteresser. Det er uheldig om norsk rett går lenger enn ILO-konvensjonens krav, sa Hustad, som opplyser at Bondelaget mener det må gjennomføres en høring før Stortinget behandler lovendringen.

Grunneier Magne Harald Liabø, som representerte Granbygda Utmarkslag i Trøndelag, mener forslaget gir en liten etnisk gruppe stor makt.

– Gitt makt vil føre til brukt makt. Jeg er sikker på at dette vil eskalere nåværende og framtidige konflikter og bryter med Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner mot etnisk diskriminering, sa Liabø, som også krever en høring om saka.

Samisk demokrati eller vulgærdemokrati?

EDL MOT SAMERETT: – Samer er ikke lenger en marginalisert gruppe som trenger særbeskyttelse i Norge. Se bare på forsvarsministeren vår. Han er same, sier leder Jarl Hellesvik i nettverket Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
EDL MOT SAMERETT: – Samer er ikke lenger en marginalisert gruppe som trenger særbeskyttelse i Norge. Se bare på forsvarsministeren vår. Han er same, sier leder Jarl Hellesvik i nettverket Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Forslaget om endring i sameloven blir begrunnet med at Norge har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Det skjedde for snart 30 år siden, innledet Jarl Hellesvik på vegne av nettverket Etnisk og demokratisk likeverd (EDL), som krever slutt på samiske særrettigheter i politikken.

– Siden da ha det skjedd store samfunnsmessige forandringer, også for oss som i varierende grad er av samisk avstamning, fortsatte han.

Ifølge Hellesvik er samer flest et blandingsfolk, som ikke lenger trenger beskyttelse i form av ILO-konvensjonen.

– Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil det bety at personer som ikke har annet å vise til enn at de er av 1/8 samisk avstamming, vil få tilgang til eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandler og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge, framholdt EDL-leder Hellesvik.

Hva mener så sametingspresident Aili Keskitalo om EDLs ståsted?

– Deres syn på demokrati avviker veldig fra min oppfatning av hva demokrati er. Demokrati bør ikke være et vulgærdemokrati der flertallet bestemmer alt. Man skal også ivareta minoriteters intersser, og samene er urfolk her i Norge. Jeg er stolt over at vi i Norge har utvidet demokratiet for å sikre at også samene som urfolk har en stemme, sier Keskitalo til ABC Nyheter.

Kvenene, redaktørene og samisk konsultasjonsrett

En annen folkegruppe som også lever i samiske områder, er de finskættede kvenene. De ble for sent klar over høringen til å kunne melde seg på.

– Det er sikker folkerett at staten ikke har anledning til å diskriminere mellom ulike minoritetsgrupper, skriver imidlertid leder Bjørnar Seppola i Kvenlandsforbundet.

Forbundet hevder at samiske særretter kan komme i strid med rasediskrimineringskonvensjonen.

Overraskende nok dukket også Norsk Redaktørforening opp på høringen om samisk konsultasjonsrett.

Generalsekretær Arne Jensen begrunnet det med at lovforslaget innebærer at partene i konsultasjonene etter avtale kan droppe ethvert skriftlig referat om hva de kommer fram til, og at prosessen ifølge forslaget er unntatt fra offentlighetsloven.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:59 – Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40 – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38 Brækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06 Kraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52 Trump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15 Ukrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13 Fotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm16:41 Advarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04 Boeings Max-krise blir verre og verre14:22 Dødstallene stiger i Chile13:51 Palestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50 Diplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02 Venstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01 Assad: Erdogan er «en tyv»12:51 Mann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46 Person til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38 Riksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37 Putin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34 Batteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13 Mann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07 Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06 Tidslinje for den nye brexitavtalen11:41 Politiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40 Advokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Lover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Isbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47 Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46 Carragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02 Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Regjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34 Politimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Anklager om fusk etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34 Mann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36 Nasa vil sende utlendinger til månen også03:20 Bolivias president nær ved å vinne valget02:58 Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50 Norske styrker fortsetter i Irak02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 De kjempet dyrenes kamp for 160 år siden21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Kurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Gir opp: – Neste år har vi ingen ferieboliger i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Tyrkias offensiv har aktualisert et spørsmål som sjelden diskuteres åpent10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger
Siste nytt
18:59Norge– Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40Politikk– Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38SportBrækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06NorgeKraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52VerdenTrump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15VerdenUkrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13Helse og livsstilFotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm16:41VerdenAdvarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04PengerBoeings Max-krise blir verre og verre14:22VerdenDødstallene stiger i Chile13:51VerdenPalestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50VerdenDiplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02PolitikkVenstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01VerdenAssad: Erdogan er «en tyv»12:51NorgeMann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46NorgePerson til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38PolitikkRiksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37VerdenPutin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34NorgeBatteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13NorgeMann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07KulturRedaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06PolitikkTidslinje for den nye brexitavtalen11:41PolitikkPolitiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40NorgeAdvokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeLover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeIsbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47SportZidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46SportCarragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02SportKjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40Helse og livsstilNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkRegjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34NorgePolitimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22PolitikkFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36PolitikkAnklager om fusk etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenAfrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34NorgeMann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36VerdenNasa vil sende utlendinger til månen også03:20VerdenBolivias president nær ved å vinne valget02:58NorgeHøyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50NorgeNorske styrker fortsetter i Irak02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NyheterVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeDe kjempet dyrenes kamp for 160 år siden21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenKurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerGir opp: – Neste år har vi ingen ferieboliger i Tyrkia11:54NorgeMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenTyrkias offensiv har aktualisert et spørsmål som sjelden diskuteres åpent10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger
Populært