Meny

Mulig jordvern- og naturskandale i Sør-Trøndelag:

Orkdal-politikere sier ja til ny Norsk Kylling-fabrikk på kornarealer og truet natur

NORSK KYLLING: Her på Furumokjela i Orkdal kan det Rema-eide selskapet Norsk Kylling bygge ned 110 dekar kornareal og 20 dekar kritisk truet vannmiljø. Foto: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kommunestyret i Orkdal ga onsdag klarsignal til å bygge ned kornarealer atskillig større enn de mye omtalte planene til Ikea i Vestby. I tillegg går 20 dekar kritisk truet naturtype tapt.

Trass alle stortingsvedtak om styrking av jordvernet, ga Fylkesmannen i Sør-Trøndelag klarsignal til å bygge ned 110 dekar godt kornareal og 20 dekar med den rødlistede naturtypen kroksjø i Orkdal.

300 arbeidsplasser

Dermed benyttet kommunepolitikerne i Orkdal anledningen til å skaffe seg 300 arbeidsplasser, og vedtok onsdag en reguleringsplan som gjør at det REMA-eide selskapet Norsk Kylling får tilbud om etablere seg her med en ny fabrikk ved utløpet av Orkla.

Det skjer etter innfløkte prosesser med en kommunedelplan for næring og en mer detaljert reguleringsplan, som ivrige kommunepolitikere har fått manøvrert gjennom hos Fylkesmannen.

I strid med landbruksdirektøren

Diskusjonen om denne nedbyggingen av matjord og en truet naturtype har pågått uten den store interessen som Ikeas planer om nedbygging av 70 dekar kornarealer på Dælijordet i Vestby har blitt utsatt for.

Politikernes vedtak er godtatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i strid med landbruksdirektørens innstilling, og av politikerne i Fylkestinget - i strid med fylkesrådmannens innstilling.

«Ut fra ny kunnskap om planområdet, mål i vannforskriften og regional plan for
vannforvaltning vannregion Trøndelag samt fylkeskommunens vedtatte strategiplan 2016-2019, mener Sør-Trøndelag fylkeskommune at de samlede
miljøkonsekvensene ved utbygging av Furumoen er for store.», skrev fylkesrådmannen i sin innstilling - men ble ikke hørt av fylkespolitikerne.

Les også:   Hele Stortinget vil ha mer jordvern enn landbruksministeren

– Spesiell sak, unikt verneområde

– Det spesielle med denne saken her, er er at det dreier seg om veldig god landbruksjord og i tillegg en rødlistet naturtype, kroksjø, som er sterkt trua, sier landbrukssjef Odd N. Lykkja i Orkla landbruk til ABC Nyheter.

– Kroksjøer er like truede som brunbjørn og snøugle, sier han.

Kroksjøer er områder der elver har gått i svinger og legger igjen masse, før elveløpet flytter seg og gamle elveløp blir liggende igjen.

– Dette er i tillegg den siste brakkvannspåvirka kroksjøen i Trøndelag. Både nasjonale miljøverdier og dyrka jord blir påvirket, sier Lykkja.

I en uttalelse til Kommunestyret argumenterer landbrukskontoret for at Norsk Kyllings utbygging av Furumokjela ikke er forenlig med vannforskriften. Det valgte Orkdal-politikerne å overhøre.

Vedtaket i kommunestyret innebærer at jorda skal flyttes til andre arealer. Det vil i så fall bli Norges største jordflyttingsprosjekt så langt.

Striden i Orkdal har imidlertid ikke fått samme nasjonale oppmerksomhet som at Ikea i 2013 fikk lov å bygge ned et mindre kornareal enn Furumokjela, nemlig 70 dekar, i Vestby.

Les også:   Ikea får bygge på kornåker i Vestby

Landbruksdirektøren sa forgjeves nei

Fylkesmannen skal påse at kommuner følger statlige retningslinjer. I Sør-Trøndelag har Fylkesmannen gitt klarsignal til Orkdals ønske om nedbygging av Furumokjela, trass i at Norsk Kylling har fått et alternativ i Malvik kommune, der utbygging ikke kommer i konflikt med matjord eller naturvernkrav.

Ifølge Jordlovas §9 må ikke dyrkbar mark brukes til annet enn jordbruksformål. Departementet kan gi unntak hvis det er tungveiende grunner, men kan også be om alternative løsninger.

– Har Fylkesmannen i dette tilfellet vurdert alternative løsninger kun innenfor kommunens grenser, siden man har gitt dispensasjon trass i at det finnes mindre konfliktfylte arealer i Malvik?

– Fylkesmannen sa i 2013 i en interkommunal arealplan at et areal kunne brukes til andre næringslivsformål, hvis et stort selskap trengte et stort, sammenhengende område. Kommunene ble enige om at Orkdal skulle få det arealet, sier Fylkesmannens landbruksdirektør Tore Bjørkli til ABC Nyheter.

– Da reguleringsplanen så skulle behandles i år, hadde Stortinget i mellomtida skjerpet jordvernkravet. Som landbruksdirektør anbefalte jeg derfor å si nei til utbygging av Furumokjela, men Fylkesmannen sa ja, forteller han.

I en enstemmig innstilling i november 2015 gikk Stortingets næringskomité inn for at maksimalt 4.000 dekar dyrket jord skal gå tapt per år i Norge.

Styret i Norsk Kylling tar torsdag stilling til om de ønsker å etablere seg i Orkdal eller Malvik.

Les også:  Abid Raja droppet jordvern for å angripe Liv Signe Navarsete

Naturvern hos Fylkesmannen

Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen sa altså nei av jordvernhensyn. Men hva med naturvernforpliktelsene etter Naturmangfoldsloven og EUs vanndirektiv som Norge er forpliktet av?

Så vidt ABC Nyheter kan se, har ikke Fylkesmannen lagt stor vekt på naturvernspørsmålet.

Men i en høringsuttalelse til kommunens reguleringsplan skriver Fylkesmannen 21. november i år:

«Med bakgrunn i nasjonale miljømål, naturmangfoldloven og vannforskriften mener Fylkesmannen at det burde vært gjort konkrete vurderinger av avbøtende tiltak som kan bidra til å bevare hele eller deler av Furumokjela, evt. om det finnes alternative måter å etablere fabrikken på innenfor planområdet slik at de negative konsekvensene for kjela reduseres.»

Kan havne hos ESA

Naturvernforbundet i Orklaregionen oppfordret i et brev til kommunestyret i Orkla å stoppe hele omreguleringen av Furumokjela til industriområde.

– Det er helt feil å ødelegge en prioritert naturtype som i tillegg er rødlista. I Orkdal er det et annet, større område med skrinn jord hvor lite naturverdier vil gå tapt, hvor det må være mulig å etablere, sier leder Mads Løkeland til ABC Nyheter.

– Så har du også Malvik, legger han til.

– Vi vurderer nå å klage til departementet og EFTAs overvåkingsorgan ESA fordi vi mener utbyggingen er i strid med vannforskrifta, som er bygd på EUs vanndirektiv.

Han viser også til at Forvaltningsorganet Vannområdet Orkla har slått fast at utbyggingen er i strid med vannforskriften. 

– Vi stiller også spørsmål ved hvor gode avbøtende tiltak kommunen vil bruke penger på ved å bygge opp nye kroksjøer langs Orkla, sier Løkeland.

Populært