Matvareberedskap:Tyskland kan beslaglegge gårdsbruk i krisetider - Norge gir blaffen

I BERLIN: Jon Georg Dale presenterte norsk kvalitetsmat på Grüne Woche i Berlin 20. januar. Har han samme fokus som tyskerne på hardere tider?
I BERLIN: Jon Georg Dale presenterte norsk kvalitetsmat på Grüne Woche i Berlin 20. januar. Har han samme fokus som tyskerne på hardere tider? Foto: Vidar Alfarnes / Landbruks- og matdepartementet
Artikkelen fortsetter under annonsen

Før jul vedtok den tyske regjeringen dramatiske tiltak ved en matkrise. Solberg-regjeringen styrker derimot ikke norsk kriseberedskap for mat.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tyske regjeringen ser egen matforsyning i krisetider som så viktig at den nylig vedtok å kunne beslaglegge gårdsbruk.

9. desember 2016 la Solberg-regjeringen fram to svært så forskjellige stortingsmeldinger med ett felles trekk:

Verken i landbruks- og matminister Jon Georg Dales (Frp) stortingsmelding om den blåblå regjeringens framtidige jordbrukspolitikk , eller i Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding om samfunnssikkerhet, varsles tiltak for å sikre befolkningens matsikkerhet.

Tvert imot antyder Jon Georg Dale der at selvforsyning er likegyldig for matberedskapen i krisetider.

Selv har regjeringen erklært styrket beredskap som ett av sine åtte utvalgte satsingsomårder.

Det gir seg intet utslag i satsingen på matberedskap, viser gjennomgangen ABC Nyheter har gjort av de to stortingsmeldingene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fullstendig historieløst å tro at import av mat ikke kan bli rammet av framtidige kriser, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til ABC Nyheter.

Les også: Atomulykker, krig og kriser: Direktorat regner med trygg norsk matforsyning

NATO, Tyskland, Norge og mat

Fem måneder før stortingsmeldingene kom, var forsvarsminister Ine Marie Eriksen (H) med på et vedtak på et NATO-toppmøte i juli 2016, som forplikter medlemslandene til å styrke kriseberedskapen for matforsyning.

Kontrasten fra de to norske meldingene kunne ikke vært større til et kabinettmøte hos kansler Angela Merkel i et annet NATO-land, Tyskland, få dager tidligere:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

30. november vedtok de sin nye plan for å sikre matforsyninger i tilfelle matkriser som følge av pandemier, langvarige strømbrudd eller andre forhold.

Tysklands føderale ernærings- og landbrukdsepartement BMEL fikk da fullmakt til å beslaglegge gårdsbruk, stenge matbutikker, holde andre åpne og sette inn tiltak mot plyndring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å uttale seg om de anser NATO-vedtaket oppfylt i og med de to stortingsmeldingene, men henviser til Justis- og beredskapsdepartementet, som er ansvarlig for beredskap.

Les også: Norsk kornimport er fordoblet på 15 år

Norge: Selvforsyning likegyldig

I Norge, som har mye fisk, men produserer en relativt liten andel av næringsmidler fra jordbruket, avviser regjeringen at matvareberedskapen påvirkes av hvor mye av forsyningene som produseres her hjemme.

I enhver krisesituasjon nasjonalt eller globalt tenker man at Norge bare kan kjøpe inn det som trengs fra utlandet:

«Selvforsyningsgraden er et mål for hvilken markedsandel matsektoren har her hjemme, og ikke et mål på forsyningsberedskapen. For matsikkerheten er handel og ivaretagelse av produksjonsressursene også avgjørende., heter det i statsråd Dales stortingsmelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere hadde Norge beredskapslagring av korn for ett års forbruk. Det ble avviklet i 1996. Nå gjenstår beredskapslagring av såkorn, noe det regjeringsoppnevnte forenklingsutvalget foreslo fjernet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: OECD spår mer risiko i internasjonal handel med mat

Lundteigen: – Internasjonal reaksjon nå

– Dette er fullstendig historieløst. Virkeligheten kan bli en atomulykke eller spredning av antibiotikaresistente bakterier som fører til kraftig redusert trafikk over grensene. Da blir du blir mer avhengig av egen produksjon, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

– Dette tåler ikke møtet med virkeligheten! Da beredskapslagring av korn ble fjernet, utløste det Riksrevisjonens sterkeste reaksjon. Skjer det noe tidlig i august, har vi bare til tre-fire ukers forbruk på lager, sier han.

– Kornet er jokeren i all matforsyning, beredskap og jordbrukspolitikk. Og vi snakker om veldig små penger. Nå har vi en internasjonal reaksjon mot frihandel av mat. Så nå skal vi finne vår nasjonale vei som Sp sto i spissen for under EU-kampen i 1994, varsler Lundteigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Lundteigen (Sp) og Frp-statsråd Dale ble enige om én ting

Ser risiko, mangler nysatsing

«Globalt kan alvorlige naturhendelser bidra til vann- og matmangel, hyppigere sykdomsutbrudd, politisk uro, kriminalitet og migrasjon», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i sin stortingsmelding «Risiko i et trygt samfunn».

«Utviklingstrekk henger ofte sammen og kan forsterke hverandre. Slike sammenhenger øker usikkerheten om hvilke endringer som vil inntreffe, og hvor hardt de kan ramme oss.», heter det videre.

Det er dette departementet som har det overordnede ansvaret for norsk beredskapspolitikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Deres melding omtaler at virksomheter med ansvar for samfunnskritiske funksjoner, som matvaredistributørene, har stor betydning, og at klimaendringene globalt kan påvirke matproduksjon og tilgang på rent drikkevann og gi økt konkurranse om vann, mat og areal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Faren for antibiotikaresistente bakterier i husdyr, slik vi allede ser betydelige tilfeller av i svin i Danmark, tas også opp som en risikofaktor.

Men forslag til å styrke matvareberedskapen, ser ut til å glimre med sitt fravær.

Per-Willy Amundsen: – Passer bra

På NATOs toppmøte i juli 2016 forpliktet medlemslandene seg altså til å styrke den nasjonale sivile beredskapen og oppfylle sju grunnleggende forventninger til motstandsdyktighet i samfunnskritiske funksjoner. En av disse var robust mat- og vannforsyning.

– Hvorfor omtaler ikke meldingen styrking av den nasjonale beredskapen for robust matforsyning? Oppfatter regjeringen at NATO-forpliktelsen er oppfylt på dette området i beredskapsmeldingen, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen?

«Regjeringen besluttet i november 2016 å etablere et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. Bakgrunnen for etableringen av programmet er blant annet de vedtatte forventningene fra NATO til medlemslandene om motstandsdyktighet i samfunnskritiske funksjoner.», svarer Amundsen i en epost til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«NATO har pekt ut syv områder hvor de har forventninger til medlemslandene, og ett av dem er innenfor matvare- og vannforsyning. De syv områdene sammenfaller godt med en rekke av de 14 samfunnskritiske funksjonene som regjeringen omtaler i stortingsmeldingen Risiko i et trygt samfunn.», fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Amundsen blir oppfølgingen av NATOs syv definerte områder ledet av de departementene som er hovedansvarlige for disse områdene.

«På matvareområdet er dette Nærings- og fiskeridepartementet, som sammen med Landbruks- og matdepartementet allerede er godt i gang med en vurdering av landets matvareberedskap basert på analysearbeid utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.», skriver statsråden.

Programmet vil løpe frem til 2020.

Dale: Ikke langvarig stopp etter planen

Hva mener så landbruks- og matminister Jon Georg Dale om at styrking av matberedskap ikke er tema i de to stortingsmeldingene der det naturlig ville hatt plass?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ser Dale noen mangler ved regjeringens satsing på å sikre matforsyning i krisetider? Er han overbevist om at Norge i alle kritiske situasjoner nasjonalt og internasjonalt kan basere seg på import?

– Matsikkerheten i Norge blir sikret gjennom nasjonal produksjon, handel og ivaretaking av produksjonsgrunnlaget. Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser, svarer statsråden i en epost til ABC Nyheter.

– En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over tid blir ikke sett som realistisk etter de gjeldende planforutsetningene. Norge har vært og vil fremdeles være avhengig av å importere viktige matvarer, innsatsfaktorar, maskiner og utstyr, legger han til.

Dale påpeker at vi også er i den heldige situasjonen at vi har ein stor sjømatsektor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Sammen med matproduksjon fra landbruket sikrer dette et solid fundament for nasjonal matsikkerhet, sier han.

– Er du overbevist om at Norge i alle kritiske situasjoner nasjonalt og internasjonalt kan basere seg på import?

– Jeg viser til gjeldende planforutsetninger om at Norge ikke vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid, svarer landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra statsråd Dale.