Alena (36) tapte kampen mot Nav i Høyesterett: – Føler meg sviktet av systemet

– Det føles umenneskelig og brutalt, sier Alena Marvin-Yakauchyts etter at Høyesterett har gitt Nav medhold i å nekte henne sykepenger, til tross for sykemelding.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To uker før jul falt den enstemmige dommen i Høyesterett. Nav fikk medhold og fikk nekte Marvin-Yakauchyts sykepenger, selv om fastlegen hadde gitt henne en sykemelding.

Førstevoterende mente at det ikke var sannsynliggjort at 36-åringen var syk i den aktuelle perioden. «Hun har da ikke krav på sykepenger», ble det slått fast.

– Jeg er helt knust og frustrert. Jeg føler meg sviktet av systemet og rettsløs. Det er helt umenneskelig, sier Alena Marvin-Yakauchyts til ABC Nyheter.

– Det er uforståelig og urettferdig! Jeg er en enke med et barn å forsørge, og for tiden uten fast jobb.

Bakgrunn: Høyesterett lar NAV overprøve sykemelding

Fikk problemer i 2015

Det var på nyåret 2015 problemene oppstod. Under et opphold hos sin mor i Hviterussland, hvor også den mindreårige sønnen bodde midlertidig, gikk hun på en smell. Det skjedde etter at først moren fikk et lite slag og det omtrent samtidig ble funnet en hjertefeil hos sønnen, mens hun var på besøk under feiringen av jul og nyttår.

Kombinert med en stressende arbeidssituasjon bestemte hennes fastlege seg for å sykemelde henne i en drøy måneds tid. Diagnosen han ga var situasjonsbetinget «psykisk ubalanse», og han regnet med at hun ville være tilbake på jobb fra 10. februar.

I en dom fra lagmannsretten fra januar 2018, hvor hun fikk medhold, fremkommer det at fastlegen da mente hun ikke ville klare å konsentrere seg om om jobben på grunn av den oppståtte situasjonen.

Men mot slutten av sykemeldingsperioden kontaktet arbeidsgiveren, et mindre regnskapsfirma utenfor Oslo, Nav og bestred sykemeldingen. Etter dette ble forholdet til firmaet verre, og sykemeldingen ble utvidet på grunn av «søvnvansker, kvalme og hjertebank» som følge av konflikten.

Møtte aldri Navs lege

Våren 2015 foreslo både Navs saksbehandler og fastlegen, som hadde behandlet 36-åringen og sønnen i seks år, at hun skulle søke etter andre jobber for å ha noe å se frem til.

I april 2015 hadde hun også hatt et møte med en saksbehandler i Nav og fikk da sykemeldingen godkjent. Men i juni overprøvde Nav Forvaltnings rådgivende overlege de medisinske vurderingene fra hennes fastlege, uten å møte pasienten.

– Navs lege har aldri snakket med meg, aldri sett meg og aldri undersøkt meg. Jeg sa meg villig til å møte ham, men nei, forteller Marvin-Yakauchyts.

Navs sakkyndige mente de skriftlige opplysningene fra fastlegen sa lite om hennes helsetilstand. Han mente årsaken til sykemeldingen var sønnens situasjon, samt et komplisert forhold til arbeidsplassen, og Nav avslo dermed hennes søknad om sykepenger.

Senere trakk arbeidsgiveren sine innsigelser, og betalte ut sykepenger. Men Nav holdt likevel på sitt og unnlot å betale.

– Jeg har ikke gjort noe galt

Trygderetten behandlet saken høsten 2016 og ga Nav medhold, noe altså lagmannsretten overprøvde i januar 2018 hvor Marvin-Yakauchyts også fikk tilkjent saksomkostninger.

Med Høyesteretts beslutning må hun bære de sekssifrede saksomkostningene selv.

– Jeg opplever at de instansene som skal hjelpe personer i nød og en vanskelig helse- og livssituasjon med et lite barn, har snudd meg ryggen, sier 36-åringen fortvilet.

– De har kastet meg under fattigdomsgrense uten noen støtte og hjelp. Jeg har ikke gjort noe galt, gikk bare til legen da jeg møtt veggen. Nå blir jeg behandlet som en svindler av systemet.

Nav fornøyd

Avdelingsdirektør Kristian Munthe i Nav er derimot meget fornøyd med Høyesteretts avgjørelse.

– Det er en viktig dom fordi den bekrefter at en sykmelding fra lege ikke automatisk gir rett til sykepenger. Den fastslår også at det i tillegg til egen sykdom må foreligge funksjonsnedsettelse som gir arbeidsuførhet som følge av sykdommen, svarer han i en epost til ABC Nyheter.
– Pasientens lege gir et medisinskfaglig råd når det gjelder sykdom og funksjon, men det er Nav som utbetaler sykepenger og vurderer om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt.

– Dersom Nav mener at sykmeldingen ikke har bakgrunn i funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, skal vi ikke utbetale sykepenger. I de aller fleste tilfellene er dette en enkel vurdering basert på sykmeldingen, men i noen tilfeller er det mer krevende, skriver Munthe.

Et spørsmål fra ABC Nyheter om ikke Navs lege i det minste bør treffe den aktuelle pasienten før sykepenger blir avslått, svarer ikke avdelingsdirektøren ikke direkte på. Han nøyer seg med å vise til at Navs rådgivende lege baserer sine vurderinger og råd på den dokumentasjonen som foreligger, og bare dersom denne er uklar eller utilstrekkelig vil det være aktuelt å innhente ytterligere uttalelser fra sykmelder.

– Er Nav redd for at leger kommer til å tilpasse sine diagnoser slik at pasientene deres sikres sykepenger?

– Vi har tillit til at legene følger regelverket og gjør det beste for sine pasienter. Helsedirektoratet og Nav har også utarbeidet en faglig veileder som legene benytter i sykmeldingsarbeidet. Denne gir gode råd om hva som vil være normale pasientløp for sykmeldinger ved ulike diagnoser, skriver avdelingsdirektør Munthe.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden