Utdrag fra Bompengeboka - politikk, sirkus og motstand:

Bompenger koster - rabattordninger, månedstak og timesregel

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Så mye kan du ende opp med å betale i bompenger i løpet av ett år. ABC Nyheter- journalist Elisabeth Bergskaug er aktuell med «Bompengeboka» - politikk, sirkus og motstand.

Kapittel 4, utdrag:

Prisene for å passere bomstasjoner og bomringer ­varierer enormt. Har du en AutoPASS-avtale med betalingsbrikke i dine lokale bomstasjoner, er det en maksgrense for hvor dyre bompasseringene dine kan bli. Månedstak og rabattordninger er en del av AutoPASS-avtalen og har som formål å skåne de som kjører mye, fra en svært stor økonomisk belastning.

De samme rabattordningene gjelder ikke i alle landets bomstasjoner, de lokale variasjonene er store. Som hovedregel har hvert enkelt bompengeprosjekt og hver enkelt bomring sine egne rabattordninger som kun gjelder for det prosjektet eller den bomringen.

I bomringene tilknyttet byene er det vanlig å ha et månedstak på 60 passeringer. Da betaler du kun for de første 60 gangene du passerer en bom hver måned. Noen byer opererer med høyere eller lavere månedstak.

Bakgrunn: Det store bompengehatet: Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Miljøpakke Trondheim har et månedstak på 110 passeringer, som i mange år var landets høyeste månedstak. Til gjengjeld har Trondheim lavere takster i bomringen enn både Oslo, Bergen og Stavanger.

Fra 1. juni 2019 økte Oslo månedstaket fra 60 til 120 passeringer i to av sine tre bomringer og har dermed overtatt tronen for landets høyeste månedstak. Den tredje ringen ved bygrensen i Oslo har et eget månedstak på 60 passe­ringer.

Den omdiskuterte bomringen på Nord-Jæren har et månedstak på 75 passeringer. Førdepakken i Sogn og Fjordane har Norges laveste månedstak med 30 passeringer.

I tillegg til månedstak får bilister med betalingsbrikke en rabatt på 10 eller 20 prosent per passering gjennom bomringen. Historisk sett har det variert hvor stor rabatt som gis, men regjeringen har innført 20 prosent som standardisert rabatt for personbiler gjennom bompenge­reformen. Fra 1. januar 2019 er rabatten normalt 20 prosent, men det finnes fremdeles unntak.

Alle bomringer knyttet til byer har også en timesregel. Dersom du passerer flere enn én bomstasjon i løpet av en time, betaler du kun for den første passeringen.

Elisabeth Bergskaug, journalist i ABC Nyheter, er aktuell med Bompengeboka. Foto: Eigil Korsager
Elisabeth Bergskaug, journalist i ABC Nyheter, er aktuell med Bompengeboka. Foto: Eigil Korsager

De aller fleste bilister i Norge har den grå bompengebrikken festet i frontruta, og får dermed nytte av rabattordningene beskrevet over. Ifølge Statens vegvesen har andelen bilister med AutoPASS-avtale og betalingsbrikke ligget jevnt på 80 prosent i mange år. Det er gratis å inngå en AutoPASS-avtale. Du betaler kun et depositum for bombrikken på 200 kroner, og uansett hvor lite eller mye du kjører, lønner det seg å ha en slik avtale.

Noen regneeksempler

Under følger noen regneeksempler fra tre av de største byene i Norge og noen utvalgte veistrekninger som kan gi en pekepinn på hvor dyrt bompenger kan være dersom du kjører mye. I alle regneeksemplene blir det foretatt maks antall mulige passeringer innenfor månedstaket. Summene viser det meste du som bilist kan ende opp med å betale i bompenger i en gitt bomring i løpet av ett år. Mange bilister vil sannsynligvis passere bomringen mindre enn 60, 75 og 120 ganger i måneden og dermed betale mindre bompenger i året enn det eksemplene viser.

Alle utregningene gjelder per bil. Har familien din to eller flere biler, kan de årlige bompengeutgiftene bli høyere enn regneeksemplene viser.

Bergen: Så mye kan du betale i bompenger i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende takster 1. januar 2019, og elbil-takster fra 6. april 2019. I bomringen i Bergen får du 20 prosent rabatt per passering dersom du har betalingsbrikke og AutoPASS-avtale. Månedstaket er på 60 passeringer. Som en del av Miljøløftet har Bergen innført både rushtidsavgift og miljødifferensiering. Dermed har bensin-, diesel- og elbiler forskjellige takster, og takstene er ulike i og utenfor rushtid.

Med rabatt er takstene for dieselbil 24 kroner utenfor rushtid og 44,80 kroner i rushtid.

Takstene for bensinbil medregnet rabatt er 20 kroner utenfor rushtid og 40,80 kroner i rushtid.

Med rabatt er takstene for elbil 8 kroner utenfor rushtid og 16 kroner i rushtid.

Passeringer per måned:
Pris per år dieselbil med rabatt:
Pris per år bensinbil med rabatt:

Pris per år elbil med rabatt:

60 i rushtid32 256 kroner29 376 kroner11 520 kroner
30 i rushtid og 30 utenfor24 768 kroner21 888 kroner8640 kroner
60 utenfor rushtid17 280 kroner14 400 kroner5760 kroner

Du må kjøre omtrent hele tiden i de 4,5 timene rush­tiden varer i løpet av en dag, for at alle passeringene du betaler for i løpet av en måned, skal være i rushtiden. Det skyldes timesregelen som sier at du kun betaler for én passering per time. Gitt denne forutsetningen er det trolig at den årlige bompengebelastningen ender opp med å ligge nærmere 22 000–25 000 enn 30 000–32 000 kroner for fossilbilister som kjører mye i Bergen.

Stavanger: Så mye kan du betale i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende takster 1. januar 2019. Den vedtatte rushtidsavgiften er medregnet, til tross for at rushtidsinnkrevingen ble satt på pause en lengre periode på grunn av tekniske problemer med bommene.

I bomringen på Nord-Jæren får du 20 prosent rabatt per passering, dersom du har betalingsbrikke og AutoPASS-avtale. Månedstaket er på 75 passeringer. Etter planen skal elbiler begynne å betale i bomringen 1. august 2019. Stavanger differensierer ikke bensin- og dieselbiler. Taksten for alle fossilbiler i rushtiden er på 35,20 kroner med rabattavtale. Utenom rushtid er taksten 17,60 kroner med rabatt.

Passeringer per måned:Pris per år med bensin- og dieselbilrabatt:
75 i rushtid31 680 kroner
37 i rushtid og 38 utenfor rushtid23 654 kroner
75 utenfor rushtid15 840 kroner

Timesregelen gjør at du skal tilbringe mye tid på veien i rushtiden hver dag for å havne på 31 680 kroner i årlige bomutgifter per bil. Mange bilister vil også ende opp med færre passeringer enn 75 i måneden, særlig i perioder med lengre ferier. En årlig bompengebelastning på mellom 15 000 og 25 000 kroner per bil er likevel ikke usannsynlig for fossilbilister som kjører mye.

Oslo: Så mye kan du betale i bompenger i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i de foreslåtte takstene fra 1. juni 2019. Fra samme dato har Oslo og Akershus fått tre separate bomringer. Takstene varierer mellom de tre ringene, mellom bensin, diesel og elbil, samt mellom rushtid og utenfor rushtid. I tillegg har ringene ulike regler for timesregel og månedstak. Det gjør det komplisert å få et realistisk bilde av utgiftene for bilister i Oslo og Akershus.

De tre bomringene i Oslo-området er: én utvidet bomring ved bygrensen, én ny indre ring, og videreføring av den eksisterende bomringen i byen kalt Osloringen. Totalt er det 73 bomstasjoner i de tre ringene.

I og rundt hovedstaden økte rabatten i alle bom­ringene fra 10 til 20 prosent med innføringen av det nye systemet i juni 2019.

Månedstaket er 60 passeringer i ringen ved bygrensen. Indre ring og Osloringen har fått et felles månedstak på 120 passeringer.

Bygrensen har en egen timesregel. Indre ring og Osloringen har en felles timesregel.

Taksten for en enkeltpassering er satt betydelig ned sammenlignet med før 1. juni 2019. Det er samtidig innført toveis-innkreving i Indre ring og Osloringen. Der man tidligere betalte for å passere bomringen kun i én retning, betaler man nå for å passere begge veier. Ved bygrensen er det kun enveis-innkreving.

I Osloringen og ved bygrensen er takstene i rushtid / utenom rushtid henholdsvis som følger: Dieselbil med rabatt 20/24 kroner. Bensinbil med rabatt 16,80/21,60 kroner. Elbil med rabatt 4/8 kroner.*

Indre ring har egne priser: Dieselbil med rabatt 15,20/21,60 kroner. Bensinbil med rabatt 13,60/16,80 kroner. Elbil med rabatt 3,20/6,40 kroner.*


Passeringer per måned per ring:

Pris per år dieselbil med rabatt:*Pris per år bensinbil med rabatt:*Pris per år elbil med rabatt:*
I rushtid: 60 i Osloringen, 60 i i Indre Ring, 60 ved bygrensen47 808 kroner43 200 kroner16 128 kroner
Utenfor rushtid: 60 i Osloringen, 60 i Indre Ring, 60 ved bygrensen39 744 kroner33 984 kroner8064 kroner
Delt likt mellom rushtid og utenfor: 60 i Osloringen, 60 i Indre Ring, 60 ved Bygrensen43 776 kroner38 592 kroner12 096 kroner

* Det er tatt utgangspunkt i foreslåtte takster for bomringene i Oslo, da endelige takster ikke var vedtatt på tidspunktet boken ble skrevet.

Et månedstak på 120 passeringer i Osloringen og Indre ring er svært høyt, særlig når timesregelen tas i betraktning. Kjører du til og fra jobb hver arbeidsdag i en måned, tilsvarer det kun rundt 40–50 passeringer. Kjører du lite innenfor bygrensen i Oslo resten av døgnet, kan beløpet du betaler i løpet av et år, være nærmere én tredjedel av eksemplene i tabellen over.

Hvor du bor, er også av betydning. Bor du innenfor bygrensen, slipper du å passere ytre bomring hver dag. Det betyr en adskillig lavere bompengebelastning. Pendler du derimot med bil inn til Oslo, får du en dyrere bompengebelastning totalt sett.

Les også: Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger

Bompengeprisen for utvalgte veistrekninger

I Statens vegvesens interaktive Norgeskart på nett kan du legge inn strekningen du ønsker å kjøre, for å se hva det vil koste deg i bompenger. Tabellen under viser bompenge­prisen for å kjøre utvalgte strekninger tur-retur uten rabatt. Prisene er hentet fra Statens vegvesens ruteplanlegger i februar 2019 og gjelder fossilbiler.

Veistrekning:Pris tur-retur personbil uten rabatt:Pris tur-retur tungtransport uten rabatt:
Oslo–Trondheim E6594 kroner1106 kroner
Oslo–Kristiansand E18208 kroner448 kroner
Kristiansand–Stavanger E39152 kroner344 kroner
Stavanger–Bergen E39148 kroner341 kroner
Bergen–Trondheim E6/E16168 kroner540 kroner
Trondheim–Bodø E6486 kroner1004 kroner
Bodø–Tromsø E6130 kroner226 kroner

Det blir dyrere

Bompengeprisene kommer til å øke i årene som kommer, på flere av strekningene i tabellen. De følgende eksemplene er beregnet i 2017-kroner:

E6 skal bygges ut mellom Oslo og Trondheim, noe som vil gi høyere bompengetakster fra 2022. Personbiler må da ut med over 800 kroner i bompenger tur-retur. Tungtransport må betale over 1800 kroner tur-retur i årene 2022–2032. I 2019 er det billigere å kombinere E6 med riksvei 3 gjennom Østerdalen. Det vil det sannsynligvis være i fremtiden også.

Basert på aktive bomstasjoner, bompengeproposisjoner behandlet av Stortinget og kjente prosjekter under planlegging vil bompengebelastning mellom Oslo og Kristiansand også øke i årene som kommer. Økningen vil skje gradvis og nå en topp på rundt 700 kroner tur-retur for personbiler i 2029. Samtidig må tungtransport ut med nesten 1800 kroner tur-retur på samme strekning.

Utbyggingen av E39 til motorveistandard vil kunne gi en betydelig høyere bompengebelastning mellom Kristiansand og Stavanger enn det som er i dag. Prisnivået kan komme opp på over 1200 kroner tur-retur for personbiler fra 2030, og nesten 3400 kroner for tung­transport fra 2030.

Les også: SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier

Store fergeavløsningsprosjekter som Rogfast og Hordfast (dersom prosjektet blir realisert) vil føre til en betydelig høyere bompengebelastning mellom Bergen og Stavanger. Fra 2029 kan personbiler risikere å betale rundt 1400 kroner tur-retur på strekningen, mens tungtransport potensielt må ut med over 4000 kroner.

Nytteprinsippet ligger til grunn for vei- og ferge­avløsningsprosjektene omtalt over. De vil gi høyere bompenger, men de vil også gi bilistene økt nytte. Kortere reisetid mellom de store byene i Norge sparer privat­bilister, næringslivet og samfunnet penger på sikt. I fergeavløsningsprosjektene bytter bilistene ut prisen for fergebilletter til evig tid med prisen for bompenger i en begrenset periode. Samtidig gir fastlandsforbindelse i form av broer og tunneler øyboere en fleksibilitet og forutsigbarhet i transportmulighetene som de ikke hadde tidligere.

Bompengeboka gis ut på Vigmostad Bjørke

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:33 Derfor tjener menn mer enn kvinner12:22 Opp mot 25 stillinger kuttes i DN12:18 Brennhete Haaland nominert til UEFA-utmerkelse12:12 Lagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen12:05 Amnesty: Qatar oppfyller ikke løftene til VM-arbeidere12:01 Minister: Iranske kvinner skal få se fotballkamper11:43 Nytt rentehopp: Boliglån på 2 millioner blir 15.600 kroner dyrere11:37 Mindre bruk av antibiotika i landbruket11:35 Ødegaard hylles av veteran: – Han er den nummer 10 vi savnet11:17 Fare for sykehusstreik fra neste uke11:16 Princess-arving dømt til ubetinget fengsel for bygging i strandsonen11:08 Vil forhindre opioid-epidemi i Norge10:45 Netanyahu inviterer Gantz til samarbeid10:44 Mann funnet død på Stord – lensmannen ber om hjelp10:43 Kan ha løst lemen-mysteriet10:11 Sparkesykkel kalles tilbake på grunn av hjulfeil10:10 Bensin- og dieselsalget faller10:05 Jens Bjørneboe hedres med plass i Kristiansand09:32 Equinor-topp kritiseres for regnskogros av Brasil09:24 Facebook-bursdagsgaver har gitt ni milliarder09:15 Se den vakre havbunnen mellom Svalbard og Norge09:15 Sara (26) blir trolig tidenes yngste ordfører i Norge08:59 Norges Bank hever renten – tror ikke på flere økninger08:18 Waras samboer straffedømt tre ganger07:57 Grimstad trakk seg fra Venstres valgkomité på grunn av Raja07:07 Ny hærsjef advarer – ber om 84 tanks, ny brigade og flere i førstegangstjeneste06:53 Minst tolv drept i angrep ved sykehus i Afghanistan06:44 Solbakken refser FCK-stjerner etter tap: – Nesten uprofesjonelt06:44 Tre Fukushima-sjefer frifunnet06:25 Solskjær hyller Rashford før europaligastarten: – Et eksempel for de unge06:18 Pompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar06:13 Ny handlingsplan mot antisemittisme neste år06:06 Utenlandsadopterte hevder de blir glemt når rasisme tas opp i Norge05:53 HRW: Venezuelanske sikkerhetsstyrker drepte unge menn05:50 Dette skjer i dag05:38 Dette skjedde i natt04:54 Om en måned kan sedler for 4,8 milliarder avvises i butikken04:35 Arkeologer fant 1600 år gamle gjenstander i Bolivia04:08 Ni av ti lader elbilen oftest hjemme nå03:54 Gammelt bilde av brunmalt Trudeau vekker oppsikt03:40 Trondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19 925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 68401:46 19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45 Tunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16 Bekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08 Rekordlav styringsrente i Brasil00:47 FN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41 Mann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15 Ocean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55 Di Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46 City herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41 TNT-vokalist Tony Mills er død23:40 USAs sentralbank senker styringsrenta23:38 Seieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24 Olympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06 Minst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37 Danmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37 Bilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49 Obama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25 Valgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10 Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39 Klimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27 Inkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24 Trump raser etter rentebeslutning20:23 Minst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23 Kristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55 Slik løser elektriske MS «Kongen» utslippsfloken uten lader19:43 Sp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24 Bitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01 Trump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58 Telenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38 Venstre varsler PST om Raja-trussel18:25 Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59 Netanyahu avlyser USA-besøk17:57 Politiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56 Positiv dag på Oslo Børs17:42 Streik avblåst i British Airways17:26 Regjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12 Frp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55 Saudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53 Person omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41 Ni personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39 Solskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37 Indonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17 Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06 Tyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03 Alvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57 Solberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38 SAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32 Journalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31 Trump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55 – Brannene i Indonesia nå er helt sikkert de verste siden 201514:54 Sterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36 Fullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30 Venstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28 Russisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26 Sørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23 India varsler forbud mot e-sigaretter13:59 Sol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55 Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning
Siste nytt
12:33PengerDerfor tjener menn mer enn kvinner12:22KulturOpp mot 25 stillinger kuttes i DN12:18SportBrennhete Haaland nominert til UEFA-utmerkelse12:12SportLagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen12:05SportAmnesty: Qatar oppfyller ikke løftene til VM-arbeidere12:01SportMinister: Iranske kvinner skal få se fotballkamper11:43PengerNytt rentehopp: Boliglån på 2 millioner blir 15.600 kroner dyrere11:37NorgeMindre bruk av antibiotika i landbruket11:35SportØdegaard hylles av veteran: – Han er den nummer 10 vi savnet11:17NorgeFare for sykehusstreik fra neste uke11:16NorgePrincess-arving dømt til ubetinget fengsel for bygging i strandsonen11:08Helse og livsstilVil forhindre opioid-epidemi i Norge10:45PolitikkNetanyahu inviterer Gantz til samarbeid10:44NorgeMann funnet død på Stord – lensmannen ber om hjelp10:43VerdenKan ha løst lemen-mysteriet10:11NorgeSparkesykkel kalles tilbake på grunn av hjulfeil10:10MotorBensin- og dieselsalget faller10:05KulturJens Bjørneboe hedres med plass i Kristiansand09:32VerdenEquinor-topp kritiseres for regnskogros av Brasil09:24Helse og livsstilFacebook-bursdagsgaver har gitt ni milliarder09:15NorgeSe den vakre havbunnen mellom Svalbard og Norge09:15PolitikkSara (26) blir trolig tidenes yngste ordfører i Norge08:59PengerNorges Bank hever renten – tror ikke på flere økninger08:18NorgeWaras samboer straffedømt tre ganger07:57PolitikkGrimstad trakk seg fra Venstres valgkomité på grunn av Raja07:07NorgeNy hærsjef advarer – ber om 84 tanks, ny brigade og flere i førstegangstjeneste06:53VerdenMinst tolv drept i angrep ved sykehus i Afghanistan06:44SportSolbakken refser FCK-stjerner etter tap: – Nesten uprofesjonelt06:44VerdenTre Fukushima-sjefer frifunnet06:25SportSolskjær hyller Rashford før europaligastarten: – Et eksempel for de unge06:18VerdenPompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar06:13NorgeNy handlingsplan mot antisemittisme neste år06:06NorgeUtenlandsadopterte hevder de blir glemt når rasisme tas opp i Norge05:53VerdenHRW: Venezuelanske sikkerhetsstyrker drepte unge menn05:50NorgeDette skjer i dag05:38NorgeDette skjedde i natt04:54PengerOm en måned kan sedler for 4,8 milliarder avvises i butikken04:35VerdenArkeologer fant 1600 år gamle gjenstander i Bolivia04:08MotorNi av ti lader elbilen oftest hjemme nå03:54PolitikkGammelt bilde av brunmalt Trudeau vekker oppsikt03:40NorgeTrondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19Helse og livsstil925 legemiddelmangler hittil i år – i hele fjor var det 68401:46Norge19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45VerdenTunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16NorgeBekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08PengerRekordlav styringsrente i Brasil00:47VerdenFN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41NorgeMann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15VerdenOcean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55SportDi Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46SportCity herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41KulturTNT-vokalist Tony Mills er død23:40PengerUSAs sentralbank senker styringsrenta23:38SportSeieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24SportOlympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06VerdenMinst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37Helse og livsstilDanmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37VerdenBilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49VerdenObama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25PolitikkValgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10ReiseCruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39MotorKlimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27PengerInkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24PengerTrump raser etter rentebeslutning20:23VerdenMinst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23SportKristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55MotorSlik løser elektriske MS «Kongen» utslippsfloken uten lader19:43PolitikkSp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24PengerBitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01VerdenTrump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58PengerTelenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38PolitikkVenstre varsler PST om Raja-trussel18:25PolitikkGrande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59VerdenNetanyahu avlyser USA-besøk17:57NorgePolitiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56PengerPositiv dag på Oslo Børs17:42ReiseStreik avblåst i British Airways17:26MotorRegjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12PolitikkFrp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55VerdenSaudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53NorgePerson omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41VerdenNi personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39SportSolskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37VerdenIndonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17NorgeHøyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06VerdenTyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03NorgeAlvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57PolitikkSolberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38ReiseSAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32KulturJournalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31VerdenTrump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55Verden– Brannene i Indonesia nå er helt sikkert de verste siden 201514:54PengerSterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36PolitikkFullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30PolitikkVenstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28SportRussisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26NorgeSørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23Helse og livsstilIndia varsler forbud mot e-sigaretter13:59NorgeSol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55VerdenCorbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning
Populært