Utdrag fra Bompengeboka - politikk, sirkus og motstand:

Bompenger koster - rabattordninger, månedstak og timesregel

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Så mye kan du ende opp med å betale i bompenger i løpet av ett år. ABC Nyheter- journalist Elisabeth Bergskaug er aktuell med «Bompengeboka» - politikk, sirkus og motstand.

Kapittel 4, utdrag:

Prisene for å passere bomstasjoner og bomringer ­varierer enormt. Har du en AutoPASS-avtale med betalingsbrikke i dine lokale bomstasjoner, er det en maksgrense for hvor dyre bompasseringene dine kan bli. Månedstak og rabattordninger er en del av AutoPASS-avtalen og har som formål å skåne de som kjører mye, fra en svært stor økonomisk belastning.

De samme rabattordningene gjelder ikke i alle landets bomstasjoner, de lokale variasjonene er store. Som hovedregel har hvert enkelt bompengeprosjekt og hver enkelt bomring sine egne rabattordninger som kun gjelder for det prosjektet eller den bomringen.

I bomringene tilknyttet byene er det vanlig å ha et månedstak på 60 passeringer. Da betaler du kun for de første 60 gangene du passerer en bom hver måned. Noen byer opererer med høyere eller lavere månedstak.

Bakgrunn: Det store bompengehatet: Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Miljøpakke Trondheim har et månedstak på 110 passeringer, som i mange år var landets høyeste månedstak. Til gjengjeld har Trondheim lavere takster i bomringen enn både Oslo, Bergen og Stavanger.

Fra 1. juni 2019 økte Oslo månedstaket fra 60 til 120 passeringer i to av sine tre bomringer og har dermed overtatt tronen for landets høyeste månedstak. Den tredje ringen ved bygrensen i Oslo har et eget månedstak på 60 passe­ringer.

Den omdiskuterte bomringen på Nord-Jæren har et månedstak på 75 passeringer. Førdepakken i Sogn og Fjordane har Norges laveste månedstak med 30 passeringer.

I tillegg til månedstak får bilister med betalingsbrikke en rabatt på 10 eller 20 prosent per passering gjennom bomringen. Historisk sett har det variert hvor stor rabatt som gis, men regjeringen har innført 20 prosent som standardisert rabatt for personbiler gjennom bompenge­reformen. Fra 1. januar 2019 er rabatten normalt 20 prosent, men det finnes fremdeles unntak.

Alle bomringer knyttet til byer har også en timesregel. Dersom du passerer flere enn én bomstasjon i løpet av en time, betaler du kun for den første passeringen.

Elisabeth Bergskaug, journalist i ABC Nyheter, er aktuell med Bompengeboka. Foto: Eigil Korsager
Elisabeth Bergskaug, journalist i ABC Nyheter, er aktuell med Bompengeboka. Foto: Eigil Korsager

De aller fleste bilister i Norge har den grå bompengebrikken festet i frontruta, og får dermed nytte av rabattordningene beskrevet over. Ifølge Statens vegvesen har andelen bilister med AutoPASS-avtale og betalingsbrikke ligget jevnt på 80 prosent i mange år. Det er gratis å inngå en AutoPASS-avtale. Du betaler kun et depositum for bombrikken på 200 kroner, og uansett hvor lite eller mye du kjører, lønner det seg å ha en slik avtale.

Noen regneeksempler

Under følger noen regneeksempler fra tre av de største byene i Norge og noen utvalgte veistrekninger som kan gi en pekepinn på hvor dyrt bompenger kan være dersom du kjører mye. I alle regneeksemplene blir det foretatt maks antall mulige passeringer innenfor månedstaket. Summene viser det meste du som bilist kan ende opp med å betale i bompenger i en gitt bomring i løpet av ett år. Mange bilister vil sannsynligvis passere bomringen mindre enn 60, 75 og 120 ganger i måneden og dermed betale mindre bompenger i året enn det eksemplene viser.

Alle utregningene gjelder per bil. Har familien din to eller flere biler, kan de årlige bompengeutgiftene bli høyere enn regneeksemplene viser.

Bergen: Så mye kan du betale i bompenger i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende takster 1. januar 2019, og elbil-takster fra 6. april 2019. I bomringen i Bergen får du 20 prosent rabatt per passering dersom du har betalingsbrikke og AutoPASS-avtale. Månedstaket er på 60 passeringer. Som en del av Miljøløftet har Bergen innført både rushtidsavgift og miljødifferensiering. Dermed har bensin-, diesel- og elbiler forskjellige takster, og takstene er ulike i og utenfor rushtid.

Med rabatt er takstene for dieselbil 24 kroner utenfor rushtid og 44,80 kroner i rushtid.

Takstene for bensinbil medregnet rabatt er 20 kroner utenfor rushtid og 40,80 kroner i rushtid.

Med rabatt er takstene for elbil 8 kroner utenfor rushtid og 16 kroner i rushtid.

Passeringer per måned:
Pris per år dieselbil med rabatt:
Pris per år bensinbil med rabatt:

Pris per år elbil med rabatt:

60 i rushtid32 256 kroner29 376 kroner11 520 kroner
30 i rushtid og 30 utenfor24 768 kroner21 888 kroner8640 kroner
60 utenfor rushtid17 280 kroner14 400 kroner5760 kroner

Du må kjøre omtrent hele tiden i de 4,5 timene rush­tiden varer i løpet av en dag, for at alle passeringene du betaler for i løpet av en måned, skal være i rushtiden. Det skyldes timesregelen som sier at du kun betaler for én passering per time. Gitt denne forutsetningen er det trolig at den årlige bompengebelastningen ender opp med å ligge nærmere 22 000–25 000 enn 30 000–32 000 kroner for fossilbilister som kjører mye i Bergen.

Stavanger: Så mye kan du betale i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende takster 1. januar 2019. Den vedtatte rushtidsavgiften er medregnet, til tross for at rushtidsinnkrevingen ble satt på pause en lengre periode på grunn av tekniske problemer med bommene.

I bomringen på Nord-Jæren får du 20 prosent rabatt per passering, dersom du har betalingsbrikke og AutoPASS-avtale. Månedstaket er på 75 passeringer. Etter planen skal elbiler begynne å betale i bomringen 1. august 2019. Stavanger differensierer ikke bensin- og dieselbiler. Taksten for alle fossilbiler i rushtiden er på 35,20 kroner med rabattavtale. Utenom rushtid er taksten 17,60 kroner med rabatt.

Passeringer per måned:Pris per år med bensin- og dieselbilrabatt:
75 i rushtid31 680 kroner
37 i rushtid og 38 utenfor rushtid23 654 kroner
75 utenfor rushtid15 840 kroner

Timesregelen gjør at du skal tilbringe mye tid på veien i rushtiden hver dag for å havne på 31 680 kroner i årlige bomutgifter per bil. Mange bilister vil også ende opp med færre passeringer enn 75 i måneden, særlig i perioder med lengre ferier. En årlig bompengebelastning på mellom 15 000 og 25 000 kroner per bil er likevel ikke usannsynlig for fossilbilister som kjører mye.

Oslo: Så mye kan du betale i bompenger i løpet av ett år

Det er tatt utgangspunkt i de foreslåtte takstene fra 1. juni 2019. Fra samme dato har Oslo og Akershus fått tre separate bomringer. Takstene varierer mellom de tre ringene, mellom bensin, diesel og elbil, samt mellom rushtid og utenfor rushtid. I tillegg har ringene ulike regler for timesregel og månedstak. Det gjør det komplisert å få et realistisk bilde av utgiftene for bilister i Oslo og Akershus.

De tre bomringene i Oslo-området er: én utvidet bomring ved bygrensen, én ny indre ring, og videreføring av den eksisterende bomringen i byen kalt Osloringen. Totalt er det 73 bomstasjoner i de tre ringene.

I og rundt hovedstaden økte rabatten i alle bom­ringene fra 10 til 20 prosent med innføringen av det nye systemet i juni 2019.

Månedstaket er 60 passeringer i ringen ved bygrensen. Indre ring og Osloringen har fått et felles månedstak på 120 passeringer.

Bygrensen har en egen timesregel. Indre ring og Osloringen har en felles timesregel.

Taksten for en enkeltpassering er satt betydelig ned sammenlignet med før 1. juni 2019. Det er samtidig innført toveis-innkreving i Indre ring og Osloringen. Der man tidligere betalte for å passere bomringen kun i én retning, betaler man nå for å passere begge veier. Ved bygrensen er det kun enveis-innkreving.

I Osloringen og ved bygrensen er takstene i rushtid / utenom rushtid henholdsvis som følger: Dieselbil med rabatt 20/24 kroner. Bensinbil med rabatt 16,80/21,60 kroner. Elbil med rabatt 4/8 kroner.*

Indre ring har egne priser: Dieselbil med rabatt 15,20/21,60 kroner. Bensinbil med rabatt 13,60/16,80 kroner. Elbil med rabatt 3,20/6,40 kroner.*


Passeringer per måned per ring:

Pris per år dieselbil med rabatt:*Pris per år bensinbil med rabatt:*Pris per år elbil med rabatt:*
I rushtid: 60 i Osloringen, 60 i i Indre Ring, 60 ved bygrensen47 808 kroner43 200 kroner16 128 kroner
Utenfor rushtid: 60 i Osloringen, 60 i Indre Ring, 60 ved bygrensen39 744 kroner33 984 kroner8064 kroner
Delt likt mellom rushtid og utenfor: 60 i Osloringen, 60 i Indre Ring, 60 ved Bygrensen43 776 kroner38 592 kroner12 096 kroner

* Det er tatt utgangspunkt i foreslåtte takster for bomringene i Oslo, da endelige takster ikke var vedtatt på tidspunktet boken ble skrevet.

Et månedstak på 120 passeringer i Osloringen og Indre ring er svært høyt, særlig når timesregelen tas i betraktning. Kjører du til og fra jobb hver arbeidsdag i en måned, tilsvarer det kun rundt 40–50 passeringer. Kjører du lite innenfor bygrensen i Oslo resten av døgnet, kan beløpet du betaler i løpet av et år, være nærmere én tredjedel av eksemplene i tabellen over.

Hvor du bor, er også av betydning. Bor du innenfor bygrensen, slipper du å passere ytre bomring hver dag. Det betyr en adskillig lavere bompengebelastning. Pendler du derimot med bil inn til Oslo, får du en dyrere bompengebelastning totalt sett.

Les også: Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger

Bompengeprisen for utvalgte veistrekninger

I Statens vegvesens interaktive Norgeskart på nett kan du legge inn strekningen du ønsker å kjøre, for å se hva det vil koste deg i bompenger. Tabellen under viser bompenge­prisen for å kjøre utvalgte strekninger tur-retur uten rabatt. Prisene er hentet fra Statens vegvesens ruteplanlegger i februar 2019 og gjelder fossilbiler.

Veistrekning:Pris tur-retur personbil uten rabatt:Pris tur-retur tungtransport uten rabatt:
Oslo–Trondheim E6594 kroner1106 kroner
Oslo–Kristiansand E18208 kroner448 kroner
Kristiansand–Stavanger E39152 kroner344 kroner
Stavanger–Bergen E39148 kroner341 kroner
Bergen–Trondheim E6/E16168 kroner540 kroner
Trondheim–Bodø E6486 kroner1004 kroner
Bodø–Tromsø E6130 kroner226 kroner

Det blir dyrere

Bompengeprisene kommer til å øke i årene som kommer, på flere av strekningene i tabellen. De følgende eksemplene er beregnet i 2017-kroner:

E6 skal bygges ut mellom Oslo og Trondheim, noe som vil gi høyere bompengetakster fra 2022. Personbiler må da ut med over 800 kroner i bompenger tur-retur. Tungtransport må betale over 1800 kroner tur-retur i årene 2022–2032. I 2019 er det billigere å kombinere E6 med riksvei 3 gjennom Østerdalen. Det vil det sannsynligvis være i fremtiden også.

Basert på aktive bomstasjoner, bompengeproposisjoner behandlet av Stortinget og kjente prosjekter under planlegging vil bompengebelastning mellom Oslo og Kristiansand også øke i årene som kommer. Økningen vil skje gradvis og nå en topp på rundt 700 kroner tur-retur for personbiler i 2029. Samtidig må tungtransport ut med nesten 1800 kroner tur-retur på samme strekning.

Utbyggingen av E39 til motorveistandard vil kunne gi en betydelig høyere bompengebelastning mellom Kristiansand og Stavanger enn det som er i dag. Prisnivået kan komme opp på over 1200 kroner tur-retur for personbiler fra 2030, og nesten 3400 kroner for tung­transport fra 2030.

Les også: SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier

Store fergeavløsningsprosjekter som Rogfast og Hordfast (dersom prosjektet blir realisert) vil føre til en betydelig høyere bompengebelastning mellom Bergen og Stavanger. Fra 2029 kan personbiler risikere å betale rundt 1400 kroner tur-retur på strekningen, mens tungtransport potensielt må ut med over 4000 kroner.

Nytteprinsippet ligger til grunn for vei- og ferge­avløsningsprosjektene omtalt over. De vil gi høyere bompenger, men de vil også gi bilistene økt nytte. Kortere reisetid mellom de store byene i Norge sparer privat­bilister, næringslivet og samfunnet penger på sikt. I fergeavløsningsprosjektene bytter bilistene ut prisen for fergebilletter til evig tid med prisen for bompenger i en begrenset periode. Samtidig gir fastlandsforbindelse i form av broer og tunneler øyboere en fleksibilitet og forutsigbarhet i transportmulighetene som de ikke hadde tidligere.

Bompengeboka gis ut på Vigmostad Bjørke

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Politivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56 Savnet kvinne (85) funnet død12:40 Norsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30 USA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29 Karlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57 19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57 PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56 Melania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37 Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31 Mann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16 Trumps advokat på tur til Ukraina11:09 Zlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04 Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03 New Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01 Fransk storstreik utvides09:24 Japan la fram økonomisk redningspakke09:23 Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53 SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53 Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52 Over 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27 Utslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17 Bil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15 Mourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11 Forsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11 Russland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08 Flere fjelloverganger stengt06:30 Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24 To døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11 Frankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00 FN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00 Drømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57 Huawei saksøker USA igjen05:53 Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04 Skitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03 Marineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00 Frp ypper til oljestrid med Høyre04:52 Presidentvalget i Bolivia var manipulert03:39 40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18 Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12 Taus veidirektør vil først snakke i januar02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 Dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00 Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58 Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44 200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33 Kolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57 Tybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21 Raserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02 Drama på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48 Passasjerer satt to timer i mørkt tog18:42 EØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31 Trump mener riksrettsrapporten er en vits18:21 Fourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18 Julie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57 Blodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53 Person funnet med stikkskader på Grorud i Oslo16:38 Stein Erik Hagen har solgt Farris Bad15:53 Trump kaller Trudeau falsk etter vitsevideo15:33 Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav15:26 Fengslede Ingrid (32) er fortvilet: – Hun gråter hele tiden14:51 Av 35 miljømål for 2020 ligger det bare an til at seks blir oppnådd14:42 Fotballagenter tjente over fem milliarder i 201914:41 Veske med millionverdier stjålet på Arlanda14:10 Kulde på vei etter regnværet
Siste nytt
19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenPolitivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14NorgeKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56NorgeSavnet kvinne (85) funnet død12:40VerdenNorsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30StemmerUSA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29SportKarlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57Verden19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57NorgePST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56VerdenMelania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37PengerAlgerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31NorgeMann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16VerdenTrumps advokat på tur til Ukraina11:09SportZlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04PengerNortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03VerdenNew Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01PengerFransk storstreik utvides09:24PengerJapan la fram økonomisk redningspakke09:23Helse og livsstilStabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53PengerSAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53Helse og livsstilNordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52PengerOver 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27NorgeUtslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17NorgeBil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15SportMourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11NorgeForsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11NorgeRussland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08NorgeFlere fjelloverganger stengt06:30PengerNær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24VerdenTo døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11VerdenFrankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00VerdenFN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00SportDrømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57VerdenHuawei saksøker USA igjen05:53PengerTidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30KulturTrettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04VerdenSkitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03VerdenMarineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00NorgeFrp ypper til oljestrid med Høyre04:52PolitikkPresidentvalget i Bolivia var manipulert03:39Verden40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18Helse og livsstilFull meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12NorgeTaus veidirektør vil først snakke i januar02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18Verden58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04PengerTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53KulturDropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00NorgeStor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58VerdenMann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44Penger200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33PengerKolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57NorgeTybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21NorgeRaserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02VerdenDrama på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48NorgePassasjerer satt to timer i mørkt tog18:42PolitikkEØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31VerdenTrump mener riksrettsrapporten er en vits18:21SportFourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18NorgeJulie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57VerdenBlodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53NorgePerson funnet med stikkskader på Grorud i Oslo16:38PengerStein Erik Hagen har solgt Farris Bad15:53VerdenTrump kaller Trudeau falsk etter vitsevideo15:33NorgeKjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav15:26NorgeFengslede Ingrid (32) er fortvilet: – Hun gråter hele tiden14:51NorgeAv 35 miljømål for 2020 ligger det bare an til at seks blir oppnådd14:42SportFotballagenter tjente over fem milliarder i 201914:41VerdenVeske med millionverdier stjålet på Arlanda14:10NorgeKulde på vei etter regnværet
Populært