Sykkelulykker kartlagt i ny studie: – Viser alvorligheten i og volum av sykkelskader

– Ved å lage gode skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk vil man redusere forekomsten av ulykker. Det er naturlig og tall fra utlandet viser at det virker, sier UiO-professor og faglig leder av Nasjonalt traumeregister Olav Røise. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix
– Ved å lage gode skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk vil man redusere forekomsten av ulykker. Det er naturlig og tall fra utlandet viser at det virker, sier UiO-professor og faglig leder av Nasjonalt traumeregister Olav Røise. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Sykling er utrolig sunt, men samtidig ganske risikofylt, kommenterer professor som mener sykling kommer i skyggen av bompenger og etterlyser en syklingens Dagfinn Høybråten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Norge foretas rundt fem prosent av alle daglige reiser med sykkel. Stortinget har i Nasjonal transportplan vedtatt mål om at 8 prosent av reiser på landsbasis og 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå med sykkel innen 2023.

En slik økning vil gi helsemessige, miljømessige og trafikale gevinster, men medaljens bakside kan være et økt omfang av skader, skriver forskerne bak en ny studie publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Mer om studien:

Det er Odd Mjåland, som er overlege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Andreas Nygaard, som er overlege ved karkirurgisk seksjon, Sørlandet sykehus Kristiansand, medisinstudent Christopher Storm-Larsen ved Universitetet i Oslo og Tor Brommeland, som er overlege ved ortopedisk seksjon Sørlandet sykehus Kristiansand, som står bak studien.

Les hele studien «Sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus i Kristiansand» i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

De har gått gjennom journalene til pasienter med sykkelrelaterte skader innlagt på Sørlandet sykehus Kristiansand i en fireårsperiode.

224 voksne og 53 barn under 16 år ble innlagt med sykkelrelaterte skader fra 1.1.2012 til 31.12.2015.

11 prosent av barna og 10 prosent av de voksne ble registrert med kritiske skader, mens 69 prosent av skadene var lette/moderate.

Nesten halvparten av alle innlagte pasienter ble operert for skader, der brudd i arm eller ben var vanligst. En av tre pasienter hadde fått hode- eller ansiktstraume, mens en av fem pasienter hadde skade i mer enn ett organsystem.

Det er lenge siden en tilsvarende studie er gjennomført i Norge.

– De siste 25 år har både det generelle trafikkbildet, sykkelutstyr og syklistadferd endret seg betraktelig, parallelt med skadebehandlingen som gis ved sykehusene. Formålet med denne studien var å kartlegge sykehusinnleggelser på grunn av sykkelrelaterte skader over en fireårsperiode i et definert opptaksområde, skriver forskerne i studien.

Les også: Disse trafikkreglene gjelder for deg som syklist

– Viser alvorligheten i og volum av sykkelskader

Olav Røise er faglig leder av Nasjonalt traumeregister og forskningsleder og professor ved Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, og Universitetet i Oslo. Han er ikke involvert i studien, men har skrevet en relatert lederartikkel i Tidsskriftet.

– Styrken med studien er at den viser alvorligheten i og volum av sykkelskader i området Kristiansand. Den gir en komplett oversikt over alle som har blitt lagt inn på sykehus som følge av en sykkelulykke. Resultatene kan man nok bruke for å si litt mer om omfang også i resten av Norge, sier Røise til ABC Nyheter.

– Mitt budskap er at sykling er utrolig sunt, det er med å gi en kjempemessig helsegevinst, men samtidig er det ganske risikofylt.

Les også: – Sykling slår gåing når du skal komme deg i form

En av fem voksne pasienter var ruspåvirket

Den ferske studien viste blant annet også at:

  • 66 prosent av pasientene var gutter/menn
  • Fire av fem ulykker (78 prosent) skjedde uten at andre trafikanter var involvert, og «velt» var den klart viktigste årsaken til slike såkalte eneulykker
  • Blant de voksne skjedde 18 prosent av ulykkene ved sykkeltrening eller ritt, 13 prosent ved kollisjon med bil og 8 prosent ved kollisjon med en annen syklist
  • 19 prosent av de voksne pasientene var anført som klart påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler
  • Svært få barn hadde ulykker knyttet til kollisjon med bil
  • Fire voksne pasienter hadde betydelige følgeplager (sekvele) inntil ett år etter ulykken, ingen barn hadde alvorlige følgeplager
  • 11 prosent av skadene skjedde i vintersesongen, 33 prosent i mellomsesongen og 56 prosent i sommersesongen
  • Skadene var jevnt fordelt på ukedagene

Forskerne har ikke spesifikt registrert andel reiser til og fra skole og jobb, men skriver at de to skadetoppene er rundt tidspunkt for transportreiser, om morgen og ettermiddag. Dette skal være i samsvar tall fra andre undersøkelser.

Fanger ikke opp alle sykkelulykkene

Både forskerne selv og Røise mener det er en svakhet ved studien at den ikke fanger opp alle sykkelulykkene i perioden, kun de som resulterte i innleggelse.

– Basert på andre materialer vet vi at det kanskje bare er 2-4 prosent av dem som er skadet på sykkel som legges inn på sykehus. De fleste blir behandlet på legevakter, forklarer Røise og fortsetter:

– De mest alvorlig skadde vil alltid legges inn, men i ulykkene med dødelig utfall fører ikke nødvendigvis til innleggelse.

Det eksisterer litt forskjellige tall på hvor mange som dør i sykkelulykker hvert år i Norge. Ifølge Nasjonalt traumeregisteret, der Røise er faglig leder, er det i snitt 3-4 sykkelrelaterte dødsfall årlig. SSB har et tall som indikerer at det er en noe høyere dødsfallsrate per år.

– Uansett vet vi at det er en del som dør av sykkelulykker, sier professoren.

Les også: – Regelmessig sykling kan redusere faren for diabetes

– Stor belastning for den enkelte og for samfunnet

Røise mener den ferske studien bidrar med viktig informasjon.

– Skadeomfanget knyttet til sykling er viktig å være klar over, både ressursmessig og helsemessig. Det brukes mye penger til behandling og det er også mye skoletid og arbeidstid som går tapt som følge av ulykkene. Og noen av disse blir alvorlig skadd og invalide, det er en stor belastning for den enkelte og for samfunnet.

Man kan ikke avverge alle sykkelulykker, men erfaringer fra andre land viser at man kan gjøre noe for å forebygge, forklarer Røise.

– Ved å lage gode skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk vil man redusere forekomsten av ulykker. Det er naturlig og tall fra utlandet viser at det virker, sier han.

– Det jeg er opprørt over, er at de som kan gjøre noe med dette bare noterer seg tallene, de bruker dem ikke til en felles politisk innsats for å oppnå helsegevinst og reduserer ulykker.

– Her burde helseministeren, samferdselsministeren og andre i samarbeid sørge for en ordentlig satsing. Her kan vi spare penger i helsevesenet, til trygd og annet ved å bidra til at det er flere som sykler og at de sykler trygt.

Etterlyser en syklingens Dagfinn Høybråten

– Det er et uttalt mål i Nasjonal trafikkplan, som Stortinget har vedtatt, at flere skal sykle. Og her bevilges penger til tiltak for syklister og gående. Men dette er ikke nok?

– Det er noen eksempler som er positive i Norge, men vi har enormt mye igjen.

– Jeg mener fokuset i dag er helt feil, det er for mye snakk om bompenger og den politiske viljen til å satse på sykling kommer ikke til syne. Politikerne tør ikke gå foran på dette området fordi de ikke ser at de kan vinne stemmer på, men kanskje heller tape stemmer.

Han trekker en parallell til en annen helsebeslutning som var upopulær, men som har gitt store gevinster på sikt.

– Jeg skulle ønske vi hadde flere som Dagfinn Høybråten som sto for innføring av røykeloven, vi trenger noen som går foran og virkelig tar tak når det gjelder satsing på sykkel i Norge.

– Politikerne bør ta utgangspunkt i hvordan verden er og sørge for tiltak som bidrar til å forbedre den i form av helsegevinst, reduksjon av sykkelulykker, bedre miljø og reduserte klimautslipp. Det er det jeg etterlyser.

Les også: Oslopolitiet frykter dødsulykke med elsparkesykkel

Vil samle alle syklistskader i nasjonalt register

Det gjort få studier på sykkelrelaterte skader ved norske sykehus. Forskerne bak den ferske studien viser til to fra sykehusene i Trondheim og Harstad, publisert henholdsvis i 1984 og 1990.

De tar til orde for en systematisk og fortløpende registrering av syklistskader i form av et nasjonalt register «som vil kunne bidra til økt innsikt i omstendighetene rundt ulykkene og skadeomfanget relatert til disse».

Røise mener dette er en god idé.

– I prinsippet har vi allerede et slikt register som er satt ut i livet, men det følges ikke godt nok opp, forklarer han.

Røise viser til Norsk pasientregister (NPR) som ligger under Helsedirektoratet, hvor alt av helsepersonell skal registrere ulykker.

Han forklarer at det per i dag har noen mangler ved at det er for lite informasjon om hvorfor ulykkene skjer, som er viktig informasjon for å komme med de riktige tiltakene.

– Dette er et verktøy som ved utvidelse av viktige datapunkter vil være et meget godt verktøy.

I dag er det uansett et problem med det Røise beskriver som manglende lojalitet blant diverse aktører på sykehus, slik at registreringsarbeidet ikke følges opp.

– Det er bare noen få institusjoner som er flinke til å registrere pasientene inn i her. Blant dem er Oslo skadelegevakt som har registrert alle, og dermed har god oversikt over sykkelulykker i hovedstaden, men det er unntaket, sier Røise til ABC Nyheter.

Les også: Må fjerne elsparkesykler i Stavanger