Norske pasienter venter på lovende behandling for føflekkreft – tilgjengelig i nabolandene

<p>I fjor sommer ga Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) sin godkjenning for at immunterapi og målrettet behandling kan brukes som tilleggsbehandling etter operasjon i tidlige stadier av føflekkreft. I Norge har behandlingene fremdeles ikke vært oppe for vurdering i Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Nasekomoe / Shutterstock / NTB scanpix</p>
I fjor sommer ga Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) sin godkjenning for at immunterapi og målrettet behandling kan brukes som tilleggsbehandling etter operasjon i tidlige stadier av føflekkreft. I Norge har behandlingene fremdeles ikke vært oppe for vurdering i Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Nasekomoe / Shutterstock / NTB scanpix

Melanomforeningen fortviler. – Vi har ingen forståelse for at dette skal ta så lang tid i Norge.

– Vi vet at medisinen finnes og at om man hadde bodd i Sverige eller Danmark så hadde man fått behandlingen. Men i Norge må man enten vente til man er «syk nok» for å få behandlingen i det offentlige eller man må skaffe 1,2 millioner kroner av egen lomme og gå på privat klinikk, sier styreleder Kari Anne Fevang til ABC Nyheter.

– De fleste av oss har ikke råd til det. Og hvis du overlever har du kanskje brukt opp det du tenkte du skulle bruke til pensjonene din, fortsetter hun.

Malignt melanom eller føflekkreft er en svært aggressiv form for kreft. I 2017 fikk 2222 nordmenn diagnosen og 306 med denne kreftformen døde.

Frem til 2015 hadde nordmenn med føflekkreft ingen andre behandlingsalternativer enn operasjon. Siden den gang har immunterapi og målrettet behandling blitt tilgjengelig for pasienter som har stadium fire av kreftsykdommen. Det vil si at kreften har spredd seg til vitale organer og ikke lenger lar seg operere.

I fjor sommer ga Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) sin godkjenning for at de to immunterapiene pembrolizumab og nivolumab, samt målrettet behandlingen med dabrafenib og trametinib, kan brukes som såkalt adjuvant behandling.

Adjuvant behandling er tilleggsbehandling som gis etter kreftoperasjon for å redusere risikoen for tilbakefall i tidligere stadier av sykdommen.

Siden den gang er slik behandling godkjent i en rekke europeiske land, inkludert Sverige, Danmark og Finland. I Norge har Beslutningsforum for nye metoder enda ikke hatt behandlingene oppe for vurdering.

– Vi har ingen forståelse for at dette skal ta så lang tid i Norge, sier Fevang i Melanomforeningen.

– Vi trenger godkjenning i Norge så fort som mulig fordi vi ser at flere har veldig god nytte av behandlingen når den gis på et tidligere stadium. Det er skuffende. Frustrerende. Inntil for ett år siden hadde jeg tillit til at man ville få den beste behandlingen i det offentlige helsevesenet. Tilliten er på et mye lavere nivå nå, fortsetter hun.

ABC Nyheter har fått gjennomført en undersøkelse der 65 prosent svarer at de har tillit til det offentlige helsevesen ved livstruende kreftsykdom. 22 prosent svarer «nei», resten «vet ikke».

Les saken: – 1 av 5 har ikke tillit til det offentlige i en av sine største livskriser

– Legen sa jeg aldri kom til å bli frisk

Uten immunterapi hadde ikke Kari Anne Fevang vært i live i dag.Foto: Kjellaug Breian Langø
Uten immunterapi hadde ikke Kari Anne Fevang vært i live i dag.Foto: Kjellaug Breian Langø

Fevang fikk selv påvist malignt melanom for syv år siden. Uten immunterapi hadde hun ikke vært i live i dag.

– Den første føflekken ble fjernet høsten 2012. Så ble det påvist spredning regionalt i 2014, som ble fjernet i juni. Deretter gikk det raskt med spredning til lever, bløtvev og skjelett i desember 2014. I januar hadde kreften spredd seg til lungene. Da sa legen min til meg at de ikke hadde noen behandling. At jeg aldri kom til å bli frisk.

Men Fevang hadde flaks og fikk være med i en liten klinisk studie på Oslo universitetssykehus med 12 pasienter. Det var behandling med en vaksine i kombinasjon med immunterapien ipilimumab.

Fire år senere lever hun med stabil sykdom, noe som betyr at de svulstene som måles er redusert med mindre enn 30 prosent.

– Jeg har fremdeles kreft i kroppen, men den er i ro og gjør ikke noe ut av seg.

– Jeg vet jo ikke om dette er levende kreftceller eller ikke, om det vil komme tilbake eller ikke. Men når man ser på statistikken over pasienter med føflekkreft som får immunterapi, så er det en hale på kurven. De som har effekt av behandlingen og fortsatt lever etter tre år, de lever vanligvis videre. Få faller fra etter tre år, derfor har jeg et håp om at dette vil være stabilt for meg fremover. Sannsynligheten er ganske stor og det er jeg utrolig takknemlig for.

Fevang vil derfor gjøre det hun kan for at andre pasienter med føflekkreft skal få tilgang til slik behandling.

– Studier viser at det har god effekt når pasienter får denne behandlingen tidligere i sykdomsforløpet. Hvorfor skal man vente på å få behandling til man har spredningen og kreften utvikler seg så fort. Ikke alle er så heldige som meg, at de rekker å få effekt i tide. Det kan tar litt tid før behandlingen begynner å virke, sier hun og fortsetter:

– Tenk å kunne få behandlingen før man får spredning til de vitale organene, hvor den virkelig gjør skade. 50 prosent av dem som har melanom stadium fire, har spredning til hjernen også.

Les også: – Beslutningsforum er ikke rigget for å håndtere persontilpasset behandling

– Skal ikke måtte ha helseforsikring for å få den beste behandlingen

Slik er prosessen fra forslag til beslutning for nye metoder

Alle, fra privatpersoner til klinikere, leverandører, produsenter og brukerorganisasjoner, kan sende inn forslag om nye metoder som ønskes vurdert for spesialisthelsetjenesten.

I tillegg vil Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet komme med varsler på nye metoder en viss tid før metodene er ventet å komme på det norske markedet.

Alle forslag og metodevarsler legges ut på nettsiden til Nye metoder hvor de ligger åpent for innspill i cirka fire uker. I tillegg sendes alle forslag/metodevarsler ut for innspill til fagmiljøene i helseforetakene, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Sykehusinnkjøp, Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum RHF beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF, som består av de fire regionale fagdirektørene og to representanter fra Helsedirektoratet, gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kobles inn dersom en metode involverer stråling.

Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF er observatører i Bestillerforum.

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å gjennomføre forhandling av pris.

Når en utreder (Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet) er ferdig med en metodevurdering sendes den til oppdragsgiver Bestillerforum RHF.

Når Bestillerforum RHF har klarert at oppdraget er ferdigstilt sendes metodevurderingen til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) ved fagdirektørene og deres sekretariat.

Saksbehandlingstiden i RHF-ene fra en metodevurdering er mottatt til den legges frem for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder vil kunne variere noe.

RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess.

Det er Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjeneste.

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene, mens Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren er bisittere.

Da Fevang fikk beskjed om at sykdommen hadde spredd seg, var det ikke noe annet å gjøre enn å vente og se om kreften ville spre seg videre. For pasienter som får samme beskjed i dag, er situasjonen en annen, fordi det finnes ny behandling.

Styrelederen forklarer at noen av pasientene som ikke får adjuvant behandling, har 70 prosent risiko for tilbakefall.

– Hvis du vet at du sitter på en bombe som det er 70 prosent risiko for at vil gå av, da gjør du det du kan for å desarmere den. Da må man ut å kjøpe behandling på det private markedet, og det er ikke sånn det skal være.

– Noen har begynt å kjøpe helseforsikringer, og noen av våre medlemmer har fått behandlingen dekket på forsikring. Men det skal ikke være sånn at man trenger egne helseforsikringer for å få den beste behandlingen, fortsetter hun.

Les også: – Norge henger åpenbart etter når det gjelder å innføre nye behandlinger

– 180-dagersfristen gikk ut i februar

Ved det som kalles en hurtig metodevurdering skal Statens legemiddelverk gjennomføre selve metodevurderingen innenfor en frist på 180 dager fra det tidspunktet de mottar dokumentasjon fra produsenten.

– Det ble sendt inn søknad med dokumentasjon til Bestillerforum fra de tre legemiddelselskapene MSD, BMS og Novartis, som står bak disse legemidlene, i fjor sommer.

– Hvis man regner 180 dager fra de fikk dokumentasjon, gikk den fristen ut i februar. Nå er vi i begynnelsen av august og fremdeles har ikke Beslutningsforum tatt stilling til dette.

I mellomtiden har altså nabolandene våre godkjent disse behandlingene.

– Hvorfor norske helsemyndigheter mener at det er annerledes her enn i andre land, vet vi ikke. Vi har skrevet brev og snakket med politikere for å gjøre dette kjent. Men man føler at man bokser i en pute.

Fevang håper og tror at Beslutningsforum vil behandle saken på sitt neste møte som er mandag 26. august. Men saksliste for møtet er ikke offentliggjort enda.

– Vi håper besluttende myndigheter har forståelse for hvor viktig dette er for pasientene og de pårørende, sier hun til ABC Nyheter.

Beslutningsforums leder: – Vi forhandler med en industri som ønsker å maksimere økonomisk gevinst

– Tidkrevende og utfordrende å vurdere om prioriteringskriteriene er oppfylt

Enhetsleder for metodevurdering og refusjon i Statens legemiddelverk, Elisabeth Bryn, forklarer at det er mange ting som kan gjøre at en vurdering tar lengre tid enn 180 dager.

– Legemiddelverket baserer sine rapporter på tilgjengelig dokumentasjon som til stor del leveres av legemiddelfirma. Det stemmer at fristen for å ferdigstille metodevurderingsrapporten er 180 dager. I mange saker er det imidlertid behov for å innhente oppfølgende informasjon fra firma, særlig når det er stor usikkerhet i datagrunnlaget, forklarer hun i en epost.

Legemiddelverket kan også innhente nødvendig supplerende informasjon i de ulike sakene for eksempel fra kliniske eksperter innenfor det aktuelle sykdomsområdet eller fra pasienter/pårørende, forklarer Bryn.

– Alle disse forholdene kan gjøre at en vurdering tar lengre tid enn 180 dager, sier hun.

Enhetslederen forklarer videre at det ble vurdert som hensiktsmessig å gjøre en samlet vurdering av adjuvant behandling ved malignt melanom med immunterapi nivolumab og pembrolizumab, samt målrettet behandling med dabrafenib og trametinib.

– Rapportene behandles dermed samtidig i systemet, til tross for ulike tidspunkter for ferdigstillelse av rapportene.

Bryn minner også om at metodevurderingen kun er en del av prosessen for beslutning i slike saker. (Se beskrivelse av prosessen i faktaboksen lengre opp i saken.)

Systemet for «Nye Metoder» arbeider etter de prinsipp som er gitt i Prioriteringsmeldingen, og innenfor de rammene som er gitt av Stortinget.

– I dette ligger at det skal gjøres en forsvarlig medisinsk faglig og helseøkonomisk analyse for å sikre at nye medikamenter og behandlingsmetoder gir mest mulig helse rettferdig fordelt innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, forklarer Bryn.

– Tilgjengelige data for tilbakefallsfri overlevelse viser at adjuvant behandling forlenger tid til tilbakefall etter kirurgisk fjerning av melanom, men datagrunnlaget for PD-1-hemmere (for eksempel nivolumab) er ikke tilstrekkelig til å slå fast hvor stor en eventuell overlevingsgevinst vil være. Dermed har det vært både tidkrevende og utfordrende å vurdere om prioriteringskriteriene er oppfylt for eventuell innføring for adjuvant behandling av melanom, skriver enhetsleder Bryn i en e-post til ABC Nyheter.

Les også: Lungekreftpasienter får ikke den livsforlengende medisinen Tagrisso

– Noen vil dø mens vi venter på overlevelsestallene

Fevang i Melanomforeningen er glad for Legemiddelverket anerkjenner studiene som viser at adjuvant behandling forlenger tid til tilbakefall etter kirurgisk fjerning.

– Hvorfor anerkjenner ikke da Statens legemiddelverk at behandlingen virker? Legemiddelselskapene forventer at medisinene virker så godt at det først vil være i 2022-2023 at nok pasienter i studiene har dødd. Uten adjuvant behandling vil mange pasienter utvikle alvorlig spredning til indre organer som noen vil dø av, mens vi venter på disse overlevelsesestallene i Norge, sier hun fortsetter:

– På verdens største kreftkongress ASCO i juni fremkom det at immunterapi virker bedre når det gis på små svulster tidlig i forløpet. Må vi råkjøre bilen helt ut til kanten av stupet før vi trykker på bremsen? spør Fevang.

Les også:

– Etter to måneder kjente jeg at kreften begynte å smuldre bort

Beslutningsforum sier ja til lungekreftmedisin

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:32 Meghans far kritiserer paret16:20 Nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand16:19 Danmark tar enda et skritt mot kjempebru over Kattegat16:19 Tybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger15:58 Island stoppet Portugal i EM, gunstig for Norge15:58 Brannen i kjemibygget på Blindern er slukket15:57 Merk deg datoene: Slik får du med deg årets heftigste stjerneskudd15:47 Politiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31 Brann i kjemibygget på Blindern15:15 Fourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10 Terrorsiktet kvinne kastet straks nikaben14:16 Noel ble for sterk for Kristoffersen14:13 Nordhus: Overbeviste myndighetene i oktober14:08 Bolsjunov sikret seieren på jaktstarten – Klæbo og Krüger på pallen13:38 Jente falt fra skiheis – luftambulanse på vei13:10 Israel bygger underjordisk forsvar ved grensen til Libanon12:50 Eckhoff holdt unna for konkurrentene og vant overlegent12:48 Døde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly12:31 Oransje farevarsel i Nordland – ventes svært mye regn11:59 Tåregass mot protest i Hongkong11:43 Johaug i ensom majestet til nok en verdenscupseier11:14 Tyskland: Libya må ikke bli et nytt Syria10:49 To menn tiltalt for drapsforsøk med hagle10:33 Nær 400 skadd under protester i Libanon10:12 Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner10:11 Hopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao09:04 Mor fikk problemer med bilen. Da lot hun sønnen kjøre den08:48 Redningspersonell: Nær 400 skadd under protester i Libanon08:46 Hopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao08:40 Innbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu08:35 Minst 70 soldater drept i angrep i Jemen08:12 Full overtenning i bolighus i Roa på Hadeland08:10 Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt08:07 Bent Høie: – Du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket08:06 Spektakulær oppdagelse på Saturn: – Har omskrevet lærebøkene07:34 McGregor tilbake med et smell, knocket ut konkurrenten etter 40 sekunder07:16 Mann ranet i Trondheim, sju personer innbrakt06:40 Mexico har stanset migrantkaravane på vei mot USA06:39 Mann til sykehus etter knivstikking i Oslo06:13 Zuccarello-scoring sikret sterk hjemmeseier for Wild06:00 Dette skjer i dag05:47 Dette skjedde i natt05:31 Mann i retten tiltalt for tre drapsforsøk i Oslo i 201204:51 Arbeider omkom i ulykke i Sirdal04:44 Fjøs og låve brant i Indre Salten04:20 Johnson vurderer å flytte Overhuset til York03:17 Kina bekrefter 17 nye virustilfeller03:04 Opprørsgeneral Haftar har ankommet Tyskland03:02 Politikvinne tiltalt for brudd på taushetsplikten02:45 Trumps advokater kaller riksrettstiltalen farlig02:14 Australsk reiseliv får millioner i skogbrannhjelp01:47 Lotteritilsynet ber Apple fjerne over 30 pengespill-apper01:17 Kjøttsentralen mister godkjenning etter flere regelbrudd00:42 Over 200 såret i sammenstøt i Libanon00:32 Ventura greide ikke å følge opp pangstart, misser cuten00:29 Ovetsjkin inn på tidenes topp-ti-liste med hattrick23:38 Celtic videre i cupen uten Ajer23:30 Minst 60 drept i rakettangrep i Jemen23:29 AZ Alkmaar tapte terreng i gullkampen23:16 Tøff dag for Thorsby og Sampdoria da Immobile herjet23:07 Casemiro tomålsscorer da Real Madrid slo Sevilla22:39 Kroatia til EM-semifinale etter thriller, Spania på god vei22:38 Dale: – Mitt moralske kompass feiler det ingenting22:14 Mann ranet i Trondheim, seks personer innbrakt22:13 Nord-Korea skal ha fått ny utenriksminister21:24 Kinas Sverige-ambassadør kalles inn på teppet etter mediekritikk21:22 Lionel lekte med norgeseliten21:06 Hærverk på to kirkegårder lørdag21:05 Hayden senket Chelsea på overtid20:57 Dobbelt norsk i kontinentalcuprenn i kombinert20:44 Eriksen Søreide: IS-siktet kvinne må betale egne utgifter20:42 160 såret i sammenstøt i Libanon20:32 Ullevålseter tapte til rivalen på nest siste etappe19:54 Harry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»19:24 Karl Sundby er død19:09 Pløyefritt landbruk: – Det er jo folk som ler18:32 Poengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR18:25 Finansministeren avviser britisk tilpasning til EU-regler18:23 Carlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig18:07 Poengtap for Manchester City i ellevill kamp med VAR-drama18:07 PST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig17:55 Nytt er billigst: – Fryktelig frustrerende17:54 Ny app gjør det mulig å søke på ansikter17:28 Drømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund17:09 Terrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse17:00 Brann i leilighetskompleks – tre til legevakten16:59 Seneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted16:50 Død mann i Skien obduseres mandag16:50 Iran sender svarte bokser fra nedskutt fly til Ukraina16:50 Elvenes om regjeringskrisen: Det kan ikke fortsette16:46 Overstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga16:34 Stor snøskredfare i ni regioner16:32 Norge nummer to uten Thingnes Bø – Fourcade og Frankrike vant enkelt16:31 Tatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel15:36 Fikk en sønn som ikke var som «andre barn» – siden har han reddet hundrevis15:24 Politiet har åpnet drapsetterforskning i Hov15:24 Gazzaniga reddet straffe og Tottenham-poeng15:14 Haaland starter på benken – Kan få sin Bundesliga-debut15:13 FN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse14:34 Mann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 2009
Siste nytt
16:32VerdenMeghans far kritiserer paret16:20NorgeNekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand16:19VerdenDanmark tar enda et skritt mot kjempebru over Kattegat16:19NorgeTybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger15:58SportIsland stoppet Portugal i EM, gunstig for Norge15:58NorgeBrannen i kjemibygget på Blindern er slukket15:57VerdenMerk deg datoene: Slik får du med deg årets heftigste stjerneskudd15:47NorgePolitiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31NorgeBrann i kjemibygget på Blindern15:15SportFourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10NorgeTerrorsiktet kvinne kastet straks nikaben14:16SportNoel ble for sterk for Kristoffersen14:13NorgeNordhus: Overbeviste myndighetene i oktober14:08SportBolsjunov sikret seieren på jaktstarten – Klæbo og Krüger på pallen13:38NorgeJente falt fra skiheis – luftambulanse på vei13:10VerdenIsrael bygger underjordisk forsvar ved grensen til Libanon12:50SportEckhoff holdt unna for konkurrentene og vant overlegent12:48VerdenDøde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly12:31NorgeOransje farevarsel i Nordland – ventes svært mye regn11:59VerdenTåregass mot protest i Hongkong11:43SportJohaug i ensom majestet til nok en verdenscupseier11:14VerdenTyskland: Libya må ikke bli et nytt Syria10:49NorgeTo menn tiltalt for drapsforsøk med hagle10:33VerdenNær 400 skadd under protester i Libanon10:12NorgeTidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner10:11SportHopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao09:04NorgeMor fikk problemer med bilen. Da lot hun sønnen kjøre den08:48VerdenRedningspersonell: Nær 400 skadd under protester i Libanon08:46SportHopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao08:40NorgeInnbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu08:35VerdenMinst 70 soldater drept i angrep i Jemen08:12NorgeFull overtenning i bolighus i Roa på Hadeland08:10VerdenBritiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt08:07Helse og livsstilBent Høie: – Du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket08:06VerdenSpektakulær oppdagelse på Saturn: – Har omskrevet lærebøkene07:34SportMcGregor tilbake med et smell, knocket ut konkurrenten etter 40 sekunder07:16NorgeMann ranet i Trondheim, sju personer innbrakt06:40VerdenMexico har stanset migrantkaravane på vei mot USA06:39NorgeMann til sykehus etter knivstikking i Oslo06:13SportZuccarello-scoring sikret sterk hjemmeseier for Wild06:00NorgeDette skjer i dag05:47NorgeDette skjedde i natt05:31NorgeMann i retten tiltalt for tre drapsforsøk i Oslo i 201204:51NorgeArbeider omkom i ulykke i Sirdal04:44NorgeFjøs og låve brant i Indre Salten04:20VerdenJohnson vurderer å flytte Overhuset til York03:17VerdenKina bekrefter 17 nye virustilfeller03:04VerdenOpprørsgeneral Haftar har ankommet Tyskland03:02NorgePolitikvinne tiltalt for brudd på taushetsplikten02:45VerdenTrumps advokater kaller riksrettstiltalen farlig02:14VerdenAustralsk reiseliv får millioner i skogbrannhjelp01:47NorgeLotteritilsynet ber Apple fjerne over 30 pengespill-apper01:17NorgeKjøttsentralen mister godkjenning etter flere regelbrudd00:42VerdenOver 200 såret i sammenstøt i Libanon00:32SportVentura greide ikke å følge opp pangstart, misser cuten00:29SportOvetsjkin inn på tidenes topp-ti-liste med hattrick23:38SportCeltic videre i cupen uten Ajer23:30VerdenMinst 60 drept i rakettangrep i Jemen23:29SportAZ Alkmaar tapte terreng i gullkampen23:16SportTøff dag for Thorsby og Sampdoria da Immobile herjet23:07SportCasemiro tomålsscorer da Real Madrid slo Sevilla22:39SportKroatia til EM-semifinale etter thriller, Spania på god vei22:38NorgeDale: – Mitt moralske kompass feiler det ingenting22:14NorgeMann ranet i Trondheim, seks personer innbrakt22:13VerdenNord-Korea skal ha fått ny utenriksminister21:24VerdenKinas Sverige-ambassadør kalles inn på teppet etter mediekritikk21:22SportLionel lekte med norgeseliten21:06NorgeHærverk på to kirkegårder lørdag21:05SportHayden senket Chelsea på overtid20:57SportDobbelt norsk i kontinentalcuprenn i kombinert20:44PolitikkEriksen Søreide: IS-siktet kvinne må betale egne utgifter20:42Verden160 såret i sammenstøt i Libanon20:32SportUllevålseter tapte til rivalen på nest siste etappe19:54VerdenHarry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»19:24KulturKarl Sundby er død19:09Helse og livsstilPløyefritt landbruk: – Det er jo folk som ler18:32SportPoengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR18:25MakroøkonomiFinansministeren avviser britisk tilpasning til EU-regler18:23SportCarlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig18:07SportPoengtap for Manchester City i ellevill kamp med VAR-drama18:07NorgePST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig17:55Helse og livsstilNytt er billigst: – Fryktelig frustrerende17:54TeknologiNy app gjør det mulig å søke på ansikter17:28SportDrømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund17:09NorgeTerrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse17:00NorgeBrann i leilighetskompleks – tre til legevakten16:59SportSeneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted16:50NorgeDød mann i Skien obduseres mandag16:50VerdenIran sender svarte bokser fra nedskutt fly til Ukraina16:50PolitikkElvenes om regjeringskrisen: Det kan ikke fortsette16:46NorgeOverstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga16:34NorgeStor snøskredfare i ni regioner16:32SportNorge nummer to uten Thingnes Bø – Fourcade og Frankrike vant enkelt16:31NorgeTatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel15:36Helse og livsstilFikk en sønn som ikke var som «andre barn» – siden har han reddet hundrevis15:24NorgePolitiet har åpnet drapsetterforskning i Hov15:24SportGazzaniga reddet straffe og Tottenham-poeng15:14SportHaaland starter på benken – Kan få sin Bundesliga-debut15:13VerdenFN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse14:34NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 2009
Populært