Meny

Norske pasienter venter på lovende behandling for føflekkreft – tilgjengelig i nabolandene

<p>I fjor sommer ga Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) sin godkjenning for at immunterapi og målrettet behandling kan brukes som tilleggsbehandling etter operasjon i tidlige stadier av føflekkreft. I Norge har behandlingene fremdeles ikke vært oppe for vurdering i Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Nasekomoe / Shutterstock / NTB scanpix</p>
I fjor sommer ga Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) sin godkjenning for at immunterapi og målrettet behandling kan brukes som tilleggsbehandling etter operasjon i tidlige stadier av føflekkreft. I Norge har behandlingene fremdeles ikke vært oppe for vurdering i Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Nasekomoe / Shutterstock / NTB scanpix

Melanomforeningen fortviler. – Vi har ingen forståelse for at dette skal ta så lang tid i Norge.

– Vi vet at medisinen finnes og at om man hadde bodd i Sverige eller Danmark så hadde man fått behandlingen. Men i Norge må man enten vente til man er «syk nok» for å få behandlingen i det offentlige eller man må skaffe 1,2 millioner kroner av egen lomme og gå på privat klinikk, sier styreleder Kari Anne Fevang til ABC Nyheter.

– De fleste av oss har ikke råd til det. Og hvis du overlever har du kanskje brukt opp det du tenkte du skulle bruke til pensjonene din, fortsetter hun.

Malignt melanom eller føflekkreft er en svært aggressiv form for kreft. I 2017 fikk 2222 nordmenn diagnosen og 306 med denne kreftformen døde.

Frem til 2015 hadde nordmenn med føflekkreft ingen andre behandlingsalternativer enn operasjon. Siden den gang har immunterapi og målrettet behandling blitt tilgjengelig for pasienter som har stadium fire av kreftsykdommen. Det vil si at kreften har spredd seg til vitale organer og ikke lenger lar seg operere.

I fjor sommer ga Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) sin godkjenning for at de to immunterapiene pembrolizumab og nivolumab, samt målrettet behandlingen med dabrafenib og trametinib, kan brukes som såkalt adjuvant behandling.

Adjuvant behandling er tilleggsbehandling som gis etter kreftoperasjon for å redusere risikoen for tilbakefall i tidligere stadier av sykdommen.

Siden den gang er slik behandling godkjent i en rekke europeiske land, inkludert Sverige, Danmark og Finland. I Norge har Beslutningsforum for nye metoder enda ikke hatt behandlingene oppe for vurdering.

– Vi har ingen forståelse for at dette skal ta så lang tid i Norge, sier Fevang i Melanomforeningen.

– Vi trenger godkjenning i Norge så fort som mulig fordi vi ser at flere har veldig god nytte av behandlingen når den gis på et tidligere stadium. Det er skuffende. Frustrerende. Inntil for ett år siden hadde jeg tillit til at man ville få den beste behandlingen i det offentlige helsevesenet. Tilliten er på et mye lavere nivå nå, fortsetter hun.

ABC Nyheter har fått gjennomført en undersøkelse der 65 prosent svarer at de har tillit til det offentlige helsevesen ved livstruende kreftsykdom. 22 prosent svarer «nei», resten «vet ikke».

Les saken: – 1 av 5 har ikke tillit til det offentlige i en av sine største livskriser

– Legen sa jeg aldri kom til å bli frisk

Uten immunterapi hadde ikke Kari Anne Fevang vært i live i dag.Foto: Kjellaug Breian Langø
Uten immunterapi hadde ikke Kari Anne Fevang vært i live i dag.Foto: Kjellaug Breian Langø

Fevang fikk selv påvist malignt melanom for syv år siden. Uten immunterapi hadde hun ikke vært i live i dag.

– Den første føflekken ble fjernet høsten 2012. Så ble det påvist spredning regionalt i 2014, som ble fjernet i juni. Deretter gikk det raskt med spredning til lever, bløtvev og skjelett i desember 2014. I januar hadde kreften spredd seg til lungene. Da sa legen min til meg at de ikke hadde noen behandling. At jeg aldri kom til å bli frisk.

Men Fevang hadde flaks og fikk være med i en liten klinisk studie på Oslo universitetssykehus med 12 pasienter. Det var behandling med en vaksine i kombinasjon med immunterapien ipilimumab.

Fire år senere lever hun med stabil sykdom, noe som betyr at de svulstene som måles er redusert med mindre enn 30 prosent.

– Jeg har fremdeles kreft i kroppen, men den er i ro og gjør ikke noe ut av seg.

– Jeg vet jo ikke om dette er levende kreftceller eller ikke, om det vil komme tilbake eller ikke. Men når man ser på statistikken over pasienter med føflekkreft som får immunterapi, så er det en hale på kurven. De som har effekt av behandlingen og fortsatt lever etter tre år, de lever vanligvis videre. Få faller fra etter tre år, derfor har jeg et håp om at dette vil være stabilt for meg fremover. Sannsynligheten er ganske stor og det er jeg utrolig takknemlig for.

Fevang vil derfor gjøre det hun kan for at andre pasienter med føflekkreft skal få tilgang til slik behandling.

– Studier viser at det har god effekt når pasienter får denne behandlingen tidligere i sykdomsforløpet. Hvorfor skal man vente på å få behandling til man har spredningen og kreften utvikler seg så fort. Ikke alle er så heldige som meg, at de rekker å få effekt i tide. Det kan tar litt tid før behandlingen begynner å virke, sier hun og fortsetter:

– Tenk å kunne få behandlingen før man får spredning til de vitale organene, hvor den virkelig gjør skade. 50 prosent av dem som har melanom stadium fire, har spredning til hjernen også.

Les også: – Beslutningsforum er ikke rigget for å håndtere persontilpasset behandling

– Skal ikke måtte ha helseforsikring for å få den beste behandlingen

Slik er prosessen fra forslag til beslutning for nye metoder

Alle, fra privatpersoner til klinikere, leverandører, produsenter og brukerorganisasjoner, kan sende inn forslag om nye metoder som ønskes vurdert for spesialisthelsetjenesten.

I tillegg vil Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet komme med varsler på nye metoder en viss tid før metodene er ventet å komme på det norske markedet.

Alle forslag og metodevarsler legges ut på nettsiden til Nye metoder hvor de ligger åpent for innspill i cirka fire uker. I tillegg sendes alle forslag/metodevarsler ut for innspill til fagmiljøene i helseforetakene, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Sykehusinnkjøp, Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum RHF beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF, som består av de fire regionale fagdirektørene og to representanter fra Helsedirektoratet, gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kobles inn dersom en metode involverer stråling.

Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF er observatører i Bestillerforum.

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å gjennomføre forhandling av pris.

Når en utreder (Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet) er ferdig med en metodevurdering sendes den til oppdragsgiver Bestillerforum RHF.

Når Bestillerforum RHF har klarert at oppdraget er ferdigstilt sendes metodevurderingen til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) ved fagdirektørene og deres sekretariat.

Saksbehandlingstiden i RHF-ene fra en metodevurdering er mottatt til den legges frem for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder vil kunne variere noe.

RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess.

Det er Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjeneste.

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene, mens Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren er bisittere.

Da Fevang fikk beskjed om at sykdommen hadde spredd seg, var det ikke noe annet å gjøre enn å vente og se om kreften ville spre seg videre. For pasienter som får samme beskjed i dag, er situasjonen en annen, fordi det finnes ny behandling.

Styrelederen forklarer at noen av pasientene som ikke får adjuvant behandling, har 70 prosent risiko for tilbakefall.

– Hvis du vet at du sitter på en bombe som det er 70 prosent risiko for at vil gå av, da gjør du det du kan for å desarmere den. Da må man ut å kjøpe behandling på det private markedet, og det er ikke sånn det skal være.

– Noen har begynt å kjøpe helseforsikringer, og noen av våre medlemmer har fått behandlingen dekket på forsikring. Men det skal ikke være sånn at man trenger egne helseforsikringer for å få den beste behandlingen, fortsetter hun.

Les også: – Norge henger åpenbart etter når det gjelder å innføre nye behandlinger

– 180-dagersfristen gikk ut i februar

Ved det som kalles en hurtig metodevurdering skal Statens legemiddelverk gjennomføre selve metodevurderingen innenfor en frist på 180 dager fra det tidspunktet de mottar dokumentasjon fra produsenten.

– Det ble sendt inn søknad med dokumentasjon til Bestillerforum fra de tre legemiddelselskapene MSD, BMS og Novartis, som står bak disse legemidlene, i fjor sommer.

– Hvis man regner 180 dager fra de fikk dokumentasjon, gikk den fristen ut i februar. Nå er vi i begynnelsen av august og fremdeles har ikke Beslutningsforum tatt stilling til dette.

I mellomtiden har altså nabolandene våre godkjent disse behandlingene.

– Hvorfor norske helsemyndigheter mener at det er annerledes her enn i andre land, vet vi ikke. Vi har skrevet brev og snakket med politikere for å gjøre dette kjent. Men man føler at man bokser i en pute.

Fevang håper og tror at Beslutningsforum vil behandle saken på sitt neste møte som er mandag 26. august. Men saksliste for møtet er ikke offentliggjort enda.

– Vi håper besluttende myndigheter har forståelse for hvor viktig dette er for pasientene og de pårørende, sier hun til ABC Nyheter.

Beslutningsforums leder: – Vi forhandler med en industri som ønsker å maksimere økonomisk gevinst

– Tidkrevende og utfordrende å vurdere om prioriteringskriteriene er oppfylt

Enhetsleder for metodevurdering og refusjon i Statens legemiddelverk, Elisabeth Bryn, forklarer at det er mange ting som kan gjøre at en vurdering tar lengre tid enn 180 dager.

– Legemiddelverket baserer sine rapporter på tilgjengelig dokumentasjon som til stor del leveres av legemiddelfirma. Det stemmer at fristen for å ferdigstille metodevurderingsrapporten er 180 dager. I mange saker er det imidlertid behov for å innhente oppfølgende informasjon fra firma, særlig når det er stor usikkerhet i datagrunnlaget, forklarer hun i en epost.

Legemiddelverket kan også innhente nødvendig supplerende informasjon i de ulike sakene for eksempel fra kliniske eksperter innenfor det aktuelle sykdomsområdet eller fra pasienter/pårørende, forklarer Bryn.

– Alle disse forholdene kan gjøre at en vurdering tar lengre tid enn 180 dager, sier hun.

Enhetslederen forklarer videre at det ble vurdert som hensiktsmessig å gjøre en samlet vurdering av adjuvant behandling ved malignt melanom med immunterapi nivolumab og pembrolizumab, samt målrettet behandling med dabrafenib og trametinib.

– Rapportene behandles dermed samtidig i systemet, til tross for ulike tidspunkter for ferdigstillelse av rapportene.

Bryn minner også om at metodevurderingen kun er en del av prosessen for beslutning i slike saker. (Se beskrivelse av prosessen i faktaboksen lengre opp i saken.)

Systemet for «Nye Metoder» arbeider etter de prinsipp som er gitt i Prioriteringsmeldingen, og innenfor de rammene som er gitt av Stortinget.

– I dette ligger at det skal gjøres en forsvarlig medisinsk faglig og helseøkonomisk analyse for å sikre at nye medikamenter og behandlingsmetoder gir mest mulig helse rettferdig fordelt innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, forklarer Bryn.

– Tilgjengelige data for tilbakefallsfri overlevelse viser at adjuvant behandling forlenger tid til tilbakefall etter kirurgisk fjerning av melanom, men datagrunnlaget for PD-1-hemmere (for eksempel nivolumab) er ikke tilstrekkelig til å slå fast hvor stor en eventuell overlevingsgevinst vil være. Dermed har det vært både tidkrevende og utfordrende å vurdere om prioriteringskriteriene er oppfylt for eventuell innføring for adjuvant behandling av melanom, skriver enhetsleder Bryn i en e-post til ABC Nyheter.

Les også: Lungekreftpasienter får ikke den livsforlengende medisinen Tagrisso

– Noen vil dø mens vi venter på overlevelsestallene

Fevang i Melanomforeningen er glad for Legemiddelverket anerkjenner studiene som viser at adjuvant behandling forlenger tid til tilbakefall etter kirurgisk fjerning.

– Hvorfor anerkjenner ikke da Statens legemiddelverk at behandlingen virker? Legemiddelselskapene forventer at medisinene virker så godt at det først vil være i 2022-2023 at nok pasienter i studiene har dødd. Uten adjuvant behandling vil mange pasienter utvikle alvorlig spredning til indre organer som noen vil dø av, mens vi venter på disse overlevelsesestallene i Norge, sier hun fortsetter:

– På verdens største kreftkongress ASCO i juni fremkom det at immunterapi virker bedre når det gis på små svulster tidlig i forløpet. Må vi råkjøre bilen helt ut til kanten av stupet før vi trykker på bremsen? spør Fevang.

Les også:

– Etter to måneder kjente jeg at kreften begynte å smuldre bort

Beslutningsforum sier ja til lungekreftmedisin

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:01 Mareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53 Mann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35 Motorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15 Helten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53 Transportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36 Trump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09 Oslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07 Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37 Frykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29 Dro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57 Tybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45 Fylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19 Politiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27 Turgåer berget ned fra fjell på Senja11:54 Jensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38 Du vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28 Solskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28 Demonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13 Trump gjenåpner konsulat på Grønland10:12 Sophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo10:11 Basketball: USA tapte for første gang på 13 år09:53 – Det virker som om rikspolitikerne tror valget handler om dem09:49 Russisk robot har problemer i verdensrommet09:36 Politiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken08:53 Forskere oppdager repeterende radiosignaler fra rommet08:17 Tysk politi jakter på sykkel-drapsmann07:28 Sergej Kajdalov vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse07:00 Trump truer med toll på fransk vin06:50 Trump roser Danmarks statsminister06:15 Nord-Korea skal ha avfyrt to raketter06:11 Kina løslater konsulatansatt i Hongkong06:09 To menn funnet alvorlig skadd i Horten sentrum05:50 Dette skjer i dag05:49 Ernas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk05:30 Dette skjedde i natt05:03 Migranter på Ocean Viking har gått i land på Malta03:56 EFTA har inngått handelsavtale med Brasil03:52 Tre turister til sykehus etter utforkjøring i Hedmark03:17 Bolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner03:04 Politiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken03:02 Tutta to slag under par i Canada02:39 Politiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39 Hovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05 Uruguays president har fått lungekreft02:03 Raja: – En stor seier for Venstre01:16 Brasil sender hæren på brannslukking i Amazonas01:02 To personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen00:44 Mann døde av skadene etter båtvelt i Oppdal00:36 Trump tilbyr Brasil hjelp til å slukke brannene i Amazonas00:34 Trump varsler høyere toll på kinesiske varer00:21 Carlsen med remis mot Nakamura i St. Louis00:20 Solberg unngikk regjeringskrise i tolvte time23:08 Wall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05 Venstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33 Støre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14 SV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27 USAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23 Jensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15 Verdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03 Macron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52 Zarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36 Magnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25 Erdogan møter Putin19:38 Statsministeren stilte bom-ultimatum19:26 Sikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22 Frankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21 IS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15 Politiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54 Etterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37 Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55 Verdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29 30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke
Siste nytt
18:01SportMareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53NorgeMann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35NorgeMotorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15VerdenHelten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53PolitikkTransportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36VerdenTrump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09MotorOslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07NorgePolitimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37PengerFrykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29PengerDro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57PolitikkTybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45NorgeFylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19NorgePolitiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27NyheterTurgåer berget ned fra fjell på Senja11:54PengerJensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38MotorDu vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28SportSolskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28VerdenDemonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13VerdenTrump gjenåpner konsulat på Grønland10:12NorgeSophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo10:11SportBasketball: USA tapte for første gang på 13 år09:53Politikk– Det virker som om rikspolitikerne tror valget handler om dem09:49VerdenRussisk robot har problemer i verdensrommet09:36NorgePolitiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken08:53VerdenForskere oppdager repeterende radiosignaler fra rommet08:17VerdenTysk politi jakter på sykkel-drapsmann07:28NorgeSergej Kajdalov vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse07:00VerdenTrump truer med toll på fransk vin06:50VerdenTrump roser Danmarks statsminister06:15VerdenNord-Korea skal ha avfyrt to raketter06:11VerdenKina løslater konsulatansatt i Hongkong06:09NorgeTo menn funnet alvorlig skadd i Horten sentrum05:50NorgeDette skjer i dag05:49NorgeErnas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk05:30NorgeDette skjedde i natt05:03VerdenMigranter på Ocean Viking har gått i land på Malta03:56PengerEFTA har inngått handelsavtale med Brasil03:52NorgeTre turister til sykehus etter utforkjøring i Hedmark03:17VerdenBolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner03:04NorgePolitiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken03:02SportTutta to slag under par i Canada02:39NorgePolitiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39SportHovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05VerdenUruguays president har fått lungekreft02:03NorgeRaja: – En stor seier for Venstre01:16VerdenBrasil sender hæren på brannslukking i Amazonas01:02NorgeTo personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen00:44NorgeMann døde av skadene etter båtvelt i Oppdal00:36VerdenTrump tilbyr Brasil hjelp til å slukke brannene i Amazonas00:34VerdenTrump varsler høyere toll på kinesiske varer00:21SportCarlsen med remis mot Nakamura i St. Louis00:20NorgeSolberg unngikk regjeringskrise i tolvte time23:08VerdenWall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05PolitikkVenstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33PolitikkStøre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14PolitikkSV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27VerdenUSAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23PolitikkJensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15VerdenVerdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03VerdenMacron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52VerdenZarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36SportMagnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25VerdenErdogan møter Putin19:38PolitikkStatsministeren stilte bom-ultimatum19:26MotorSikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22VerdenFrankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21PolitikkIS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15PolitikkPolitiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54NorgeEtterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37PolitikkDemonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55ReiseVerdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29Verden30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke
Populært