Fosterreduksjon eller tvillingabort: Dette bør du vite om det betente temaet

<p>I dag har kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Stortinget avgjør torsdag om denne retten fjernes.</p>
I dag har kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Stortinget avgjør torsdag om denne retten fjernes.

Må man vente med fosterreduksjon til etter uke 12? Hva vet man egentlig om risikoen for foster som ikke aborteres? Og blir det færre tvillingaborter med lovendring?

Torsdag ettermiddag kommer abortstriden i kjølvannet av Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen opp til endelig behandling i Stortinget. Etter alt å dømme blir det vedtatt en ny lov.

I dag har kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

I Granavold-plattformen – som er den politiske regjeringsplattformen Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i januar – heter det at regjeringen vil: «Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Allerede i februar la helseminister Bent Høie (H) fram et lovforslag om at fosterantallsreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men at kvinnene må møte i abortnemnd uansett om begjæringen fremmes før uke 12.

I Norge er fosterreduksjon sentralisert til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim. Her har de rutinemessig gjennomført fosterreduksjon etter uke 12.

Mer om fosterreduksjon:

Selektiv fosterreduksjon

Selektiv fosterreduksjon er et inngrep der vi fjerner ett eller flere foster med alvorlige utviklingsavvik i et flerlingesvangerskap. Inngrepet kan sammenliknes med svangerskapsavbrudd (provosert abort) når det foreligger enkeltsvangerskap med alvorlige utviklingsavvik. Forskjellen er at vi ikke avbryter svangerskapet selv om vi fjerner et eller flere foster.

Fosterreduksjon av friske flerlinger

Firlinger eller flere
Svangerskap med fire eller flere fostre er forbundet med høy risiko for senabort eller for tidlig fødsel. I Norge anbefaler vi fosterreduksjon av firlinger fordi risikoen for død eller alvorlig skade blant for tidlig fødte barn er langt høyere enn risikoen for komplikasjoner ved inngrep.

Trillinger
Utfallet av trillingsvangerskap er vanligvis bra. Noen studier har vist at det blir færre for tidlige fødsler og færre svangerskapskomplikasjoner ved å gjøre fosterreduksjon av trillinger, men den medisinske gevinsten er liten. Avgjørelsen om fosterreduksjon tar legen i samråd med deg/dere etter grundig informasjon.

Tvillinger
Lovavdelingen i Justisdepartementet har avgjort at fosterreduksjon skal vurderes i henhold til lov om svangerskapsavbrudd. Du kan dermed selv begjære fosterreduksjon før utgangen av 12. svangerskapsuke (før uke 12+0). Det er ikke vist medisinsk nytte av å redusere tvillingsvangerskap hos en frisk kvinne der begge fostrene er friske.

Mellom 10 og 20 prosent av alle tvillinger er eneggede med felles morkake. En kan ikke utføre fosterreduksjon dersom fostrene har felles morkake.

Vanlig prosedyre ved fosterreduksjon er at det settes en injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet via ultralyd-veiledet nålepunksjon gjennom morens buk, livmor og fosterhinnen. For inngrep som ikke er innvilget på grunnlag av tilstander ved fosteret/fostrene eller ved felles morkake, jf. § 2 tredje ledd bokstav c og § 2 a fjerde ledd tredje punktum, velger legen som utfører inngrepet det fosteret/ de fostrene som er lettest tilgjengelig ut fra sin plassering i livmoren. Legen kan ikke velge ut fra fosterets/fostrenes kjønn.

Det ble utført tretten selvbestemte tvillingaborter i perioden 2016 til 2018.

Totalt ble det utført 38 fosterreduksjoner. Det var 13 trillinger/firlinger og 25 tvillinger.

12 av 25 tvillingaborter ble utført fordi det ble påvist alvorlig sykdom hos en av tvillingene.

Kilde: St. Olavs hospital og Prop. 106 L (2018–2019)

Tidspunkt for fosterreduksjon og risikoen inngrepet innebærer for fosteret eller fostrene som ikke aborteres, har vært mye diskutert.

Begrepet fosterreduksjon har erstattet tvillingabort, som var vanligere i starten av debatten. Tilhengere av en ny lov sverget til tvillingabort-begrepet, men det mer nøytrale «forsterreduksjon» er mer presist, blant annet ettersom inngrepet også gjøres i flerling-svangerskap.

Må man vente med inngrepet til etter uke 12?

I regjeringens lovforslag heter det: «Fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin som utfører fosterreduksjonene i Norge har pekt på at det er teknisk vanskelig å utføre fosterreduksjon tidlig i svangerskapet og mener det av medisinske årsaker ikke kan anbefales å utføre fosterreduksjon før utgangen av tolvte svangerskapsuke».

I sitt høringssvar skriver fagmiljøet ved St. Olavs hospital: «Medisinsk sett er svangerskapsuke 12-14 er den tryggeste perioden til å utføre fosterreduksjon», og videre at det nok er mulig i enkelttilfeller å gjøre det i uke 11, men at det ikke kan gjøres rutinemessig.

Dette trekkes i tvil av den amerikanske professoren Mark I. Evans. Han har utført flere enn tusen fosterreduksjoner gjennom 35 år, har vært med å utvikle inngrepet som brukes og står bak mye av faglitteraturen på feltet.

Til Dagsavisen har han uttalt at den ideelle perioden for å foreta inngrepet er mellom uke 11,5 og 12,5 av svangerskapet. Tidlig i denne perioden ville man altså være innenfor grensen for selvbestemt abort.

– Det er absolutt ingen forbedring i resultatene ved å vente til 13 uker eller lenger. Faktisk er det slik at etter hvert som graviditetsperioden øker ut over 12 uker, reduseres nettofordelen. Ulempen og faren for prematuritet øker. I praksis, siden det ikke er noen forbedring ved å vente etter 12 og 13 uker, finnes det ikke noe medisinsk grunnlag for å tvinge pasientene til å vente. Et slikt forslag kan bare handle om å tjene en politisk agenda, sa Evans til Dagsavisen i april.

Hvor stor er risikoen for foster som ikke aborteres?

Regjeringen legger vekt på risikoen for det eller de gjenværende fostrene ved en fosterreduksjon.

Men hvor stor denne risikoen er, er omstridt.

Fagmiljøet ved St. Olavs hospital, som gjennomfører disse inngrepene, skrev følgende i sin høringsuttalelse:

«Medisinsk kan ikke inngrepet sammenlignes med abort i et enkelt svangerskap. Fosterreduksjon er et komplisert inngrep med risiko også for gjenværende foster. Det oppgis ulike tall for komplikasjonsrisiko, men de fleste skriver 5-10% risiko for tap av gjenværende foster ved reduksjon i tvillingsvangerskap».

Overfor Filternyheter.no har klinikksjef Salvesen forklart at estimatet av risikoen på 5-10 prosent det er høyst usikkert:

— Vi har ingen norsk statistikk. Det er kun gjort nærmere 60 fosterreduksjoner ved St. Olavs hospital siden 2002, i tillegg til et ukjent antall inngrep utført ved Oslo universitetssykehus i perioden 2002-2015. Det vil ta flere år før vi har et stort nok grunnlag til å si noe om risikoen i en norsk sammenheng. Så vi måtte sette tallet ut fra erfaring, risiko med fostervanns- og morkakeprøver, og ellers det vi klarte å lese oss til, sa han til nettstedet i januar.

På spørsmål om estimatet 5-10 prosent brukes for å «være på den sikre siden» svarte Salvesen:

— Ja, nettopp. Kvinnene må få vite at det ikke er garantert at det går bra. Men vi opplyser om at anslaget er usikkert.

Har norske leger så lite erfaring at det påvirker risikoen?

I lovforslaget skriver departementet også at det norske fagmiljøet har lite erfaring med inngrepet, og at dette kan påvirke risikoen.

«Risikoen for spontanabort av gjenværende fostre i trilling- og firlingsvangerskap anslås altså til ca. 5–10%. Tallene er hentet fra Aarhus Universitetshospital, som har lang erfaring med fosterreduksjon. Denne risikoen inkluderer også den generelle risikoen for spontanabort i slike svangerskap. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget og fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin i Norge har mindre erfaring enn Aarhus med å utføre dette inngrepet, noe som kan virke inn på risikoen».

Til Dagsavisen seksjonsoverlege ved Senter for fostermedisin, Torbjørn Moe Eggebø, imidlertid sagt at det norske fagmiljøet vil kunne sammenligne seg med Danmark.

– Vi er ikke nybegynnere lenger. Vi var vel nybegynnere da vi begynte så vidt. Men vi er ikke nybegynnere nå, og vil kunne sammenligne oss med danskene, men ikke med Mark Evans, uttalte han til avisa.

På spørsmål om det er trygt å gjennomføre inngrepet i Norge, svarte han: Ja.

Stemmer: For mye respektløs retorikk i debatten om tvillingabort

Vil lovendring gi færre fosterreduksjoner?

Av 12.000 aborter som ble utført Norge i fjor, var åtte såkalte selvbestemte tvillingaborter. Og i årene 2016 til 2018 ble det utført 13 selvbestemte tvillingaborter. Årlig fødes det nesten 1000 tvillinger i Norge.

Om lovendringen vil gi færre fosterreduksjoner er usikkert.

Klinikksjef Salvesen ved St. Olavs hospital har flere ganger vært tydelig på at han ikke tror antall fosterreduksjoner vil gå ned selv om retten til selvbestemt fosterreduksjon fjernes.

– Min påstand er at like mange vil få innvilget fosterreduksjon ved å møte i nemnd, har han sagt til Dagens Medisin.

Han tror heller at de siste månedenes debatt om fosterreduksjon kan føre til at flere kvinner enn før velger å fjerne tvillingfostre.

– Ikke på grunn enigheten mellom regjeringspartiene og KrF. Men på grunn av selve debatten vi nå har hatt i Norge i flere måneder. Dette har bidratt til en bevisstgjøring av kvinner av at det faktisk er en mulighet å ta bort en av tvillingene. Det er mulig at flere vil benytte seg av dette, uttalte Salvesen til Aftenposten tidligere i år.

Motstand i fagmiljøet

I høringsrunden tidligere i år sendte Legeforeningen, Jordmorforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk gynekologisk forening inn høringsuttalelser der de går imot regjeringens forslag om å nekte norske kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon.

Også Statens helsetilsyn, Rådet for legeetikk, Jordmorutdanningen på storbyuniversitetet OsloMet og Kvinneklinikken på Haukeland sykehus havnet på nei-siden ifølge en oversikt Dagsavisen har laget.

Avisen fant tolv svar fra aktører de mener tilhører det aktuelle fagmiljøet. Åtte er negative, to er positive, mens to forholder seg nøytralt til den foreslåtte endringen.

Se video fra regjeringens pressekonferanse om fosterreduksjon i februar:

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong11:34 Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12 Vraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40 Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32 SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22 Bjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51 Fem personer alvorlig skadd i trafikkulykke i Austefjorden09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30 Dette skjedde i natt05:10 Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08 Mann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47 OECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17 Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04 Trump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44 To personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18 Parti trekker seg fra Libanons regjering03:04 Murray til sin første ATP-finale på to år02:14 Masseslagsmål i Oslo01:40 15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47 Mann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45 Fire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04 Stjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49 Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40 Ronaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39 Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14 Mener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10 Ny Sørloth-scoring i Tyrkia19:04 Brann i enebolig i Klepp18:41 KrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39 Erdogan truer med å «knuse hoder»18:26 Elyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26 Tottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02 Frankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01 FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35 NHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54 Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20 Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Kampene fortsetter nordøst i Syria13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Nytt Brexit-nederlag for Johnson06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner
Siste nytt
13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong11:34PolitikkLedervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12VerdenVraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40VerdenKronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32NorgeSIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22NorgeBjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51NorgeFem personer alvorlig skadd i trafikkulykke i Austefjorden09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30NorgeDette skjedde i natt05:10VerdenAmerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08NorgeMann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47NorgeOECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17VerdenMotvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04VerdenTrump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44NorgeTo personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18VerdenParti trekker seg fra Libanons regjering03:04SportMurray til sin første ATP-finale på to år02:14NorgeMasseslagsmål i Oslo01:40Norge15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47NorgeMann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45NorgeFire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04SportStjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49SportVålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43VerdenErna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40SportRonaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39NorgeNorske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14Helse og livsstilMener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10SportNy Sørloth-scoring i Tyrkia19:04NorgeBrann i enebolig i Klepp18:41PolitikkKrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39VerdenErdogan truer med å «knuse hoder»18:26SportElyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26SportTottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02PengerFrankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01PengerFN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35PengerNHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54VerdenSyriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20NorgeAmerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenKampene fortsetter nordøst i Syria13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenNytt Brexit-nederlag for Johnson06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner
Populært