Ap-strid om gratis barnehage for alle

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg sier nei, men flere av partiets lokal- og fylkeslag vil ha gratis barnehage for alle. Det vil koste nesten 12 milliarder kroner.

Forslagene har kommet inn i forkant av Aps landsmøte i Oslo 4.–7. april.

– Alle barn i Norge skal ha gratis barnehageplass. Dette må være det neste store velferdsløftet i byggingen av Norge, skriver Hamar Arbeiderparti i sitt forslag.

Lokallaget har fått med seg fylkeslaget på forslaget om å avvikle kontantstøtten for å delfinansiere reformen, som for øvrig skal fullfinansieres av staten.

– Skal barn fra ulike sosiale lag sikres de samme muligheter i livet, må barnehagene være for alle og brukes av alle. Et viktig hinder for dette er foreldrebetalingen i barnehagene, heter det.

– Barnehager bidrar til likestilling og integrering og gir barna en god start på utdanningsløpet. En gratis barnehage som omfatter alle barn, vil styrke barnehagens betydning som inkluderende fellesarena – kulturelt, språklig og sosialt, skriver lokallagene.

Og Hedmark Ap er ikke alene i sitt ønske om å gjøre den økonomiske hverdagen enklere for småbarnsforeldre.

Får støtte

Bergen Ap vedtok allerede for ett år siden å jobbe for at både barnehager og skolefritidsordning (SFO) blir gratis, et forslag som tiltres av fylkeslaget.

– Gratisprinsippet bør innføres både for barnehager og skolefritidsordningen, heter det.

– For at barnehagen og SFO skal være et tilbud for alle, bør det være gratis. Dette er også et viktig tiltak for å hindre barnefattigdom og for at alle skal få like muligheter, skriver Buskerud Ap i sitt forslag.

Buskerud Ap mener gratis barnehage og SFO vil være en viktig valgkampsak for partiet, samsvarer godt med Aps verdigrunnlag og at reformen må fullfinansieres av staten.

Grünerløkka Ap vil ha gratis barnehage for alle mellom ett og fem år i løpet av neste fireårsperiode, men fylkeslaget Oslo Ap mener gratis barnehage for alle «blir for omfattende i bare én fireårsperiode».

Milliardreform

Ap sentralstyre peker i sine merknader på at partiet i programmet for stortingsperioden 2017–2021 har vedtatt å bevare dagens maksprisordning.

– I Aps alternative statsbudsjetter for 2018 og 2019 har vi gått mot regjeringens realøkninger i makspris, men ikke prioritert gratis eller større reduksjoner i barnehageprisen, heter det.

Maksprisen for en barnehageplass i 2019 er 2.990 kroner per måned fra 1. januar, og 3.040 kroner per måned fra 1. august. Mer enn ett barn i barnehage gir rett på søskenmoderasjon.

– Gratis barnehage for alle barn vil koste anslagsvis 11,9 milliarder kroner i året, heter det.

«God og forutsigbar» makspris

Sentralstyret viser også til at gratis barnehage «ikke har blitt prioritert i oppvekstutvalgets forslag».

Aps oppvekstutvalg nøyer seg med å foreslå «en barnehagepris småbarnsfamilier har råd til», basert på en «god og forutsigbar» makspris.

– De store økningene i barnehageprisen øker presset på småbarnsfamiliers økonomi og tid sammen. Når barnehageprisen stadig økes gir det småbarnsfamilier en lite forutsigbar økonomi, heter det.

Gratis SFO er beregnet å koste 8,1 milliarder kroner. Sentralstyret skriver at dette punktet «ansees dekket av oppvekstutvalgets forslag om daglig aktivitetstime og programfestet politikk om aktivitetsskolereform med makspris og skjermingsordninger.»

En SFO-plass koster i dag nærmere 3.000 kroner.