Dom for grove seksuelle overgrep blir stående

Gulating lagmannsrett har forkastet anken til en 72 år gammel mann som i tingretten ble dømt til sju års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to mindreårige gutter.

– Det er viktig at det gir et klart signal til samfunnet om at overgrep mot små barn straffes strengt. Det har retten gjort i denne sak, sier Statsadvokat Rudolf Christoffersen som var aktor i saken.

Mannen ble i Bergen tingrett 24. juni i år dømt for å ha forgrepet seg på to brødre fra de var ni og ti år gamle. Mannen anket både straffutmålingen og oppreisningserstatningen, men valgte å trekke erstatningspunktet før saken ble behandlet i lagmannsretten denne uka.

Lagmannsretten besluttet onsdag å forkaste anken.

– På bakgrunn av sakens alvorlige karakter og de allmennpreventive hensyn som gjør seg sterkt gjeldende, er lagmannsretten enig med tingretten i at straffen settes til sju års fengsel, skriver lagmannsretten i dommen.

– Planlagte overgrep

Statsadvokaten mener overgrepene framstår som godt planlagte. Han peker på at det samlet sett dreier seg om minst 50 seksuelle overgrep, hvorav ett ble begått ved bruk av hund.

– De handlinger som tiltalte er dømt for framstår ikke som situasjonsbetingede impulshandlinger, men som godt planlagte overgrep sier Christoffersen.

Overgrepene startet ifølge dommen i 1997 og pågikk over en fireårsperiode. Som i tingretten får mannen reduksjon i straffen som følge av tidsforbruk og tilståelse. Den betingede delen av straffen blir stående på tre år med to års prøvetid.

Christoffersen sier det ikke er uvanlig at saker om seksuelle overgrep mot barn blir avdekket og etterforsket lenge etter at de opphørte.

– Å fortelle at man har vært utsatt for seksuelle overgrep er ofte så tabu- og skambelagt at mange lar være. Mange orker ikke tanken på den oppmerksomhet og faren for identifisering som en anmeldelse og straffeforfølgelse medfører. Jo mer krenkende handlinger, jo vanskeligere kan det være å gå til politiet. Det er derfor svært viktig at det gis strenge straffer i de saker som kommer opp for domstolene, sier Christoffersen.

Tre menn dømt

Også to andre menn ble dømt da saken var oppe i tingretten i juni. De ble dømt til henholdsvis fem års fengsel, hvorav to år betinget og ett års fengsel, hvorav fem måneder betinget.

De tre ble i tingretten dømt til å betale til sammen 515.000 kroner i oppreisning og erstatning til de to brødrene, som i dag er midt i 20-årene.

– Seksuelle overgrep mot barn innebærer generelt en betydelig risiko for store psykiske og psykososiale skadevirkninger for livet. Skadepotensialet ved seksuelle overgrep mot barn er massivt og uoversiktlig, sier Christoffersen.