Dette ble vedtatt på SVs landsmøte

SVs partileder Audun Lysbakken under partiets landsmøte i helgen. Landsmøtet ble holdt digitalt, men partiledelsen var samlet på Hamar. Les mer Lukk

Her er en oversikt over noen av de viktigste vedtakene på SVs landsmøte:

Abort

SVs landsmøte går inn for å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22.

«Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres», lyder vedtaket videre.

I tillegg går SV inn for en rett til rådgivning. Men rådgivningen skal ikke være obligatorisk.

«Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner får rett på rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal ha særlig fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig», fastslås det i vedtaket.

Vindkraft på land

SVs landsmøte sier nei til «videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Landsmøtet åpner derimot for «småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det». Slike utbygginger skal vurderes fra sak til sak.

Havvind

SV vil «utrede om noen områder kan egne seg til offshore havvind». Disse områdene skal ikke være nær kysten, og det forutsettes at viktige natur- og næringsverdier ikke undergraves, og at etablering bidrar til å nå viktige mål for verdiskapning.

Landsmøtet går i tillegg inn for at oljenæringen må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som den trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene.

Petroleumsvirksomhet

SV går inn for at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

«Utvinningstillatelser skal ikke forlenges automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. Alle søknader om forlengelse av utvinningstillatelser som strider mot 1,5-gradersmålet, skal stanses», fastslås det videre.

Utslippene på sokkelen skal ifølge landsmøtevedtaket redusere «gjennom redusert produksjon, økt CO2- avgift, og elektrifisering ved bruk av offshore havvind».

Klimamål

SV går inn for at Norge må kutte utslippene av klimagasser så mye som mulig, og med minst 70 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Innen 2040 må Norge bidra til null eller negative utslipp.

Tesla-avgift

SV går inn for å fase inn merverdiavgift for kjøpsbeløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Skolepolitikk

I skolepolitikken går SV inn for å lovfeste rett til læreplass til alle.

SV vil fjerne karakterer i ungdomsskolen.

Både i grunnskolen og i videregående opplæring går SV inn for å erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering.

SV vil også sikre fylkeskommunens rett til å vedta egne opptakssystemer for videregående opplæring. Det skal ikke tvinges gjennom utelukkende karakterbaserte opptak.