Riksrevisjonen:

Betydelige mangler i samiskopplæringen

Undervisningstilbudet til samiske barn på samisk er for dårlig, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport. Les mer Lukk

Det er betydelige mangler i opplæringen i samisk både når det gjelder læremidler, antall lærere og fjernundervisning, slår Riksrevisjonen fast.

Samiske elevers rett til god opplæring i og på samisk gjelder uavhengig av hvor i landet eleven bor. Men det er betydelige mangler i undervisningstilbudet, viser en fersk rapport fra Riksrevisjonen.

– Det finnes få læremidler på videregående nivå. Det mangler læremidler på lule- og sørsamisk i flere fag, både i grunnskolen og videregående skole. Det er i tillegg få samisklærere og digitale læremidler i alle de tre samiske språkene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Mangelen på samisklærere gjør det også utfordrende å utvikle læremidler. Alt dette svekker opplæringstilbudet elevene får, sier han.

Mens tallet på elever som får opplæring i samisk har økt de siste årene, har antall samisklærere gått ned, viser rapporten.

Mange samiske elever får fjernundervisning, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at dårlig tilrettelegging av fjernundervisningen gjør at den ikke blir likeverdig med klasseromsundervisning. Dette rammer særlig de yngste elevene.

Det finnes en rekke statlige virkemidler for opplæringen, men de er små og spredt på mange aktører.

– Virkemidlene er ikke effektive nok, slår Foss fast, som kritiserer regjeringen for å skyve ansvaret over på skoleeierne.

– Dette er et lite og spesialisert område som burde interessere politisk ledelse mer, mener riksrevisoren.