Advokatforeningen kritisk til hurtigdomstol for straffesaker

Advokatforeningen mener Regjeringens forslag om et såkalt «hurtigspor» for straffesaker mot utlendinger har alvorlige mangler. Men foreningen støtter tanken om å behandle straffesaker mer effektivt. Et hurtigspor innenfor dagens regelverk blir billigere og enklere for staten, mener foreningens generalsekretær Merete Smith. Foto: Kyrre Lien / Scanpix. Les mer Lukk

Advokatforeningen mener regjeringens forslag om et såkalt hurtigspor for straffesaker har alvorlige mangler. Det er særlig saker med personer uten tilknytning til Norge som er spesielt aktuelt.

En slik løsning gir for svak rettssikkerhet for siktede, reduserer ikke bruken av varetekt og omfatter for få saker.

Man bør heller etablere et hurtigspor innenfor dagens regler og sikre at saker kommer opp for retten innen fjorten dager, kommer det fra av Advokatforeningens høringssvar til regjeringens forslag.

Formålet med et hurtigspor for straffesaker i Oslo er at flere straffesaker skal kunne gjennomføres uten utsettelser, og at flere straffbare handlinger blir straffeforfulgt.

Les også: Anundsen vil prøve ut hurtigdomstol i Oslo

Støtter effektivt behandling

Foreningen støtter tanken om å behandle straffesaker mer effektivt. Et hurtigspor innenfor dagens regelverk blir billigere og enklere for staten.

Det kan løses uten ekstra kostnader forbundet med ansettelse av nye og ekstra dommere eller andre aktører, mener foreningens generalsekretær Merete Smith.

Advokatforeningen påpeker at viktige rettssikkerhetshensyn uansett vil bli satt under press i en hurtigspormodell. Av den grunn mener foreningen at disse sakene bør gå med meddommere for å sikre demokratisk kontroll og innsyn med hvordan ordningen praktiseres.

Preventiv effekt

Dette kan ha preventiv effekt, samt redusere bruk av varetekt for utlendinger. Tanken er at man skal fullbyrde dommen umiddelbart, og samtidig fatte vedtak om utvisning etter utlendingsloven og sette dem ut i livet når soningen er ferdig, utdyper Advokatforeningen.

Målgruppen er særlig utlendinger som er uten fast bopel og arbeid og som begår kriminalitet i Norge.