Forsvaret bryter reglene for innkjøp

Halvparten av anskaffelsene i Forsvaret i fjor skjedde utenfor IT-systemet som skal gjøre anskaffelsene mer effektive. Forsvaret sliter også med å følge regelverket for offentlige anskaffelser.

Riksrevisjonen retter kritikk på flere punkter mot Forsvarets prosedyrer for anskaffelser gjennom 2011.

Et prosjekt fra 2008 som skal gi Forsvaret et felles system for internregnskap, materiellregnskap og ledelse og styring (FIF 2.0), klarte i fjor bare å fange opp halvparten av Forsvarets driftsanskaffelser. Også tidligere år har Riksrevisjonen pekt på feil og mangler på dette punktet, som utløser alvorlig kritikk i Riksrevisjonens årsrevisjon.

– Mangelfull bruk går ut over kvaliteten på budsjettprognosene, noe som igjen kan påvirke Forsvarets evne til å utøve effektiv økonomistyring, kommenterer Riksrevisjonen.

Forsvarsdepartementet har i et svar vist til at 80 prosent av driftsanskaffelsene fulgte hovedprosessene i systemet i mai 2012, og at målet er et nivå på minst 90 prosent i snitt.

Riksrevisjonen finner det i tillegg kritikkverdig at «betydelige mengder materiell ikke var regnskapsført i FIF 2.0 som forutsatt», og de «ser alvorlig på» at det nok en gang ble avdekket «mangler ved etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser».