Skogen må forvaltes

Illustrasjonsfoto viser ni ulver som ble fanget av et viltkamera i Kynnareviret i Hedmark 12. oktober.
Illustrasjonsfoto viser ni ulver som ble fanget av et viltkamera i Kynnareviret i Hedmark 12. oktober. Foto: Viltkamera.nina.no / NPK

Byrådets forslag om å forby jakt på småvilt og rovvilt i marka er i strid med anerkjente forvaltningsmessige prinsipper, mener Rune Svendsen (Sp).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Rune Svendsen
Styremedlem Oslo Senterparti

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Den 8. desember kan vi lese i media at byrådet ved blant annet MDG ønsker å stoppe forvaltning av faunaen i Oslos skoger.

I den nye skogplanen «Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027» foreslår byrådet nærmest i en bisetning å forby jakt på småvilt og lisensfelling av rovdyr som gaupe, ulv, jerv og bjørn, i alle kommunens skogeiendommer i Oslo kommune.

Jakt er ikke noe nytt stridstema i Oslo, dette har vært debattert i nærmere hundre år siden byen het Kristiania. Stridstemaet har vært at jakt foregår for nær der folk ferdes.

Oslo kommune eier store landbruks-, natur- og friluftsområder, ikke bare i bare i kommunen men også i nabokommuner. Et viktig mål har siden slutten av 1800 tallet vært å sikre friluftslivet og byens drikkevannskilder. Et annet viktig mål er å sikre en god balanse mellom fauna og flora. På privat grunn i Oslo kommune er det aktiv høsting av naturens overskudd nettopp for å drive forvaltning av både dyre- og planteliv. Her spiller friluftsliv, jakt og annen bruk av naturen en viktig rolle.

I dag foregår det høstingsbaserte friluftslivet stort sett på privat grunn, men langt fra alt. Det drives aktiv jegeropplæring på kommunens eiendom blant annet på øyene i Oslofjorden. Denne formen før høstingsbasert friluftsliv er forvaltning for å forhindre skade på viltvoksende planter som for eksempel hjortevilt lever av. På Håøya er det for eksempel satt ut geiter på beite for nettopp å forvalte floraen slik at den ikke gror igjen.

Småvilt er gnagere, jaktbare fugler, hare og rev. I tillegg har vi fremmede arter som er uønsket i Norsk natur, som villmink og mårhund med flere. Reven er for eksempel en meget dyktig jeger som spiser egg, fugl på bakken, gnagere, og forstyrrer økosystemet negativt. I Akerselva er det i høst observert villmink, som i Artsdatabanken står på listen over fremmede arter som utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet - tidligere kjent som svartelista.

Som grunneier kan Oslo kommune i henhold til lovverket nekte jakt på kommunens eiendom. Hvor lurt dette er sett i forvaltningsperspektiv er noe helt annet. Forvaltning av fauna og flora går hånd i hånd og å la være å forvalte faunaen, og spesielt rovdyr, strider mot anerkjente prinsipper. Byrådet vil drive skogen i «pakt med økologiske og bærekraftig prinsipper». Senterpartiet mener at å forby jakt på rovdyr og småvilt ikke er forenlig med disse prinsippene.

Når det gjelder bestandsmål hevdes det at ulven er utrydningstruet. Om vi ekstrapolerer bestandsmålene fra Mech og Boitani « WOLVES: BEHAVIOR, ECOLOGY, AND CONSERVATION» fra 2004 finner vi et antall i dag på ca 180 tusen individer globalt.

Vi vil også minne om at det er vedtatt politikk at ulven skal forvaltes.

Jakt og friluftsliv generelt reguleres av en rekke lover og forskrifter og vi mener dette på tilstrekkelig vis sikrer gode rammevilkår for slik aktivitet. A forby jakt er svært inngripende i forvaltningsøyemed.

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) er kritiske til forbudet og mener det går mot Stortingets vedtatte rovviltpolitikk.

Les også: Minst 67 ulver registrert i Norge

«Med et generelt forbud mot all jakt på store rovdyr, etablerer byrådet i praksis et reservat. Det blir derfor åpenbart for oss at dette er en politisk markering og uttrykk for en negativ holdning til jakt,» sier leder Line Lillebø Osfoss i Oslo NJFF. Oslo Senterparti mener byrådet bør utvise forsiktighet med å forby høstingsbasert friluftsliv, og viser også til at ingen av byens jeger- og fiskeforeninger har vært invitert på høringsrunder.

Jo bedre naturen forvaltes, jo mindre er behovet for vern. Dette krever en helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og er bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemdene, også på tvers av regionene. De som lever tett på rovdyra må ha mulighet til å påvirke forvaltningen av bestanden.

Senterpartiet vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen.

Et forslag vedtatt av byrået i Oslo vil også ha konsekvenser for nabokommuner, som heller ikke har hatt anledning til å bli hørt i denne saken.

Vi ber bystyret utvise klokskap når denne saken skal behandles og voteres over.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden