Rypejakt i nord: Beste på ti år

Det blir en rolig høst for fuglehunder i den sørlige delen av landet.
Det blir en rolig høst for fuglehunder i den sørlige delen av landet. Foto: Erlend B. Nilsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det går mot jubelår for rypejegere i nord når jakten starter 10. september: Årets telling viser økte tettheter av rype fra Salten og nordover sammenliknet med i fjor. I Sør- og Midt-Norge er situasjonen den motsatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at Statskog stenger sine områder for rypejakt.

Rypebestanden varierer i stor grad fra et år til et annet, derfor er det også knyttet stor spenning til de årlige hønsefugltakseringene. Nå er alle takseringer gjennomført, og tallene er klare, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Sammenliknet med de siste årene ser vi nå en relativt stor økning i tetthet av rype i de nordlige delene av landet, mens det er en betydelig nedgang i de fleste områder i Midt- og Sør-Norge, sier Erlend B. Nilsen, seniorforsker ved NINA, professor ved Nord universitet, og prosjektleder for Hønsefuglportalen.

På landsbasis er det en totalnedgang i bestanden. Det skyldes en redusert rypebestand i Sør- og Midt-Norge. I nord viser NINAs beregningsmodell at bestanden er den største som er målt det siste tiåret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er mange grunner til at rypebestanden svinger, men det er veldig fornuftig at de som forvalter bestandene tar grep og begrenser jakta i de deler av landet hvor bestanden nå er liten, sier Nilsen.

Dette er Hønsefuglportalen

Her finner du portalen: http://honsefugl.nina.no

Telling av ryper og andre hønsefugl langs forhåndsbestemte takseringslinjer ved hjelp av stående fuglehund har blitt en årevis hendelse i mange kommuner rundt omkring i landet.

Data fra disse tellingene benyttes blant annet i rettighetshavernes jaktforvaltning, men blir også i stor utstrekning benyttet i forskningsprosjekter.

Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra disse takseringene.

Portalen skal ivareta grunneieres og jegeres ønske og behov for oppdatert bestandsstatus samt dekke behov innenfor forskning og offentlig forvaltning.

Hønsefuglportalen er også et nettverk og et utviklingsprosjekt, med formål om å hele tiden forbedre og videreutvikle kvaliteten på studiedesign, feltgjennomføring, dataanalyser og rapportering. Dette arbeidet krever innsats fra alle involverte parter.

Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere.

NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshaverne i forkant av jakta.

I perioden 01.08.2023 til 31.08.2023 er det:

Taksert 263 områder i 95 kommuner (i fjor: 236 områder i 90 kommuner)

Taksert 3793 linjer – til sammen 10067 km (i fjor: 3362 linjer og 9179 km)

Gjort 7303 observasjoner av hønsefugl (i fjor: 8102 observasjoner)

Observert totalt 23386 ryper (lirype og fjellrype) (i fjor: 32514 ryper)

Mer skogsfugl

Taksering av skogsfugl har økt de siste årene, spesielt hos Statskog. Resultatene viser middels til høye tettheter av skogsfugl i flere områder, også i Sør- og Midt-Norge.

– Skogsfuglbestanden i Sør- og Midt-Norge har jevnt over økt noe siden i fjor, men vi ser en del lokale variasjoner. Fortsatt intensiv skogsfugltaksering i årene fremover vil gi oss et bedre innblikk i bestandsutviklingen hos skogsfugl på både lokalt og regionalt nivå, sier Lars Rød-Eriksen, forsker i NINA.