Kompliserte skatteregler for norske pensjonister i utlandet

Titusener av norske pensjonister har flyttet til steder som Torrevieja i Spania. Foto:
Titusener av norske pensjonister har flyttet til steder som Torrevieja i Spania. Foto: Foto: Dreamstime
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skatteavtaler med varierende innhold, trygdeavtaler og forskuddstrekk av skatt er faktorer du som vurderer å flytte burde se nærmere på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen.

Antallet norske alderspensjonister som bor i utlandet har siden 2014 steget med 51 prosent, og utgjorde i mars 2024 nesten 58.000. Ofte lokker et mer menneskevennlig klima, en bedre livsstil og kanskje lavere levekostnader. Men hva med beskatning av norske pensjonsinntekter i fremmede land som Spania eller Brasil?

– Dette avhenger av skatteavtalen mellom det andre landet og Norge, samt hvorvidt du er skattemessig bosatt i Norge eller skattemessig utvandret, uten alminnelig skatteplikt til Norge, opplyser advokat Clas Olsen.

– Pensjonister som mottar pensjon fra Norge vil i utgangspunktet likevel være såkalt begrenset skattepliktig for pensjon fra Norge.

Skatteavtalen med Spania

Statistikken viser at Spania er det klart mest populære stedet for utflyttede norske pensjonister. I skatteavtalen med landet heter det: «Pensjoner og annen lignende godtgjørelse og livrenter som skriver seg fra en kontraherende stat, og pensjoner og andre utbetalinger i henhold til det sosiale trygdesystem i en kontraherende stat som betales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, skal bare kunne skattlegges i denne annen stat».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette betyr at nordmenn som er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen bare skal betale skatt av pensjonsinntekter fra Norge til sitt nye hjemland, forklarer Olsen.

Imidlertid er reglene annerledes for en del andre land. For eksempel kan Norge ifølge skatteavtalen kildebeskatte norske pensjoner utbetalt til personer som er skattemessig bosatt i Bulgaria med 15 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Advokat Clas Olsen gir skatteråd til pensjonister. Foto: Advokat Clas Olsen
Advokat Clas Olsen gir skatteråd til pensjonister. Foto: Advokat Clas Olsen

Fritak fra forskuddstrekk

Advokaten påpeker at norske pensjonsordninger automatisk kan trekke 15 prosent fra utbetalinger til utlandet, men at Norges beskatningsrett kan bortfalle dersom man er skattemessig bosatt i et annet land som Norge har en skatteavtale med.

– For å unngå at disse 15 prosentene trekkes fra ved utbetaling, må man søke norske skattemyndigheter om såkalt fritak for forskuddstrekk, sier han.

– Man må da opplyse om hvem som utbetaler pensjonen og legge ved bostedsbekreftelse fra spanske skattemyndigheter. Bostedsbekreftelsen må være i original, ha autorisasjonskode, og ikke være eldre enn tre måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spania bruker den såkalte kreditmetoden til avvergelse av dobbeltbeskatning, så det vil ved skattefastsettingen i Spania kunne kreves fradrag for eventuell skatt betalt i Norge. Dermed unngås dobbeltbeskatning.

Avhenger av ordningen

En annen faktor er at beskatningen i utlandet og Norge avhenger av hvilken type pensjon det er snakk om.

I mange skatteavtaler finner vi for eksempel at Norge, i egenskap av utbetalingsstat, har rett til å beskatte pensjon som stammer fra arbeid i offentlig sektor, uansett hvor mottageren er skattemessig bosatt.

Skatteavtalen kan også skille mellom frivillige pensjonsordninger, som privat innskuddspensjon, og alderspensjon eller uførepensjon utbetalt av folketrygden (Nav).

– Er du flyttet til for eksempel Argentina og ønsker å eksportere uførepensjonen din dit, så søker du Nav om dette, og vil da få innvilget at pensjonen kan utbetales, selv om du bor fast i Argentina, tilføyer Olsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Land uten skatteavtale

– Hva om en nordmann er skattemessig utflyttet til et land Norge ikke har skatteavtale med?

– Da er det reglene i norsk internrett som regulerer beskatningen, svarer advokaten.

– Er man skattemessig bosatt i utlandet, vil lokale skatteregler styre hvordan pensjonen beskattes i bostedslandet.

Igjen blir det imidlertid trukket en kildeskatt ved utbetaling av pensjon fra Norge – og i dette tilfellet vil mottageren ikke kunne fritas fra å betale denne skatten med hjelp fra en skatteavtale.

Se også: Reklame går viralt: Gjør narr av Oslo

Kreditt for norsk skatt

– Hvordan beskattes pensjonsinntekter fra Norge, dersom man er skattemessig utvandret etter norsk internrett – noe som tidligst kan skje etter at man har bodd tre hele ligningsår i utlandet?

– Hvis man er skattemessig emigrert etter norsk intern rett, så er man i utgangspunktet ute av det norske skattesystemet og skal ikke lenger levere skattemelding i Norge, svarer Olsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Problemet med pensjonen som utbetales fra Norge er at den «har sin kilde» i Norge, og da har norske utbetalere en særlig hjemmel til å trekke kildeskatt i norsk intern rett, så man risikerer nok at det trekkes kildeskatt også i et sånt tilfelle.

Et plaster på såret, ifølge advokaten, er at du vil kunne kreve kreditt for skatt betalt i Norge, ved ligningen i for eksempel Spania. Igjen unngås dobbeltbeskatning.

Tar med seg pensjonen

– Hvordan påvirkes utflyttede norske pensjonister av eventuelle trygdeavtaler mellom Norge og det andre landet?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis du flytter til et EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med, kan du normalt ta med deg din alderspensjon fra Nav – vel å merke dersom du har minst 20 års botid i Norge mellom 16 og fylte 67 år, forteller Olsen.

– Hvis du derimot flytter til et land Norge ikke har trygdeavtale med, gjelder andre vilkår, litt etter når du er født.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Olsen presiserer at trygdeavtalene ikke styrer beskatning av pensjonen, men heller bestemmer hvilket lands trygderegler som gjelder.

Dessuten vil pensjonene fremdeles utbetales fra Norge og følgelig også kunne bli gjenstand for kildeskatt, dersom skatteavtalen med det andre landet tillater det eller ingen skatteavtale eksisterer.