ESA om Nav-saken:

Krav om opphold i Norge er ikke i tråd med EØS-retten

<p>Myndighetene har så langt identifisert ti domfellelser i Nav-saken fra perioden før 2012 som kan ha vært uriktige. Fem av de domfelte har sonet i fengsel.</p>
Myndighetene har så langt identifisert ti domfellelser i Nav-saken fra perioden før 2012 som kan ha vært uriktige. Fem av de domfelte har sonet i fengsel. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Krav om opphold i Norge for å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger er ikke i tråd med EØS-retten, slår EFTAs overvåkingsorgan ESA fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ESA kom onsdag med en EØS-rettslig vurdering av norsk lov i tilknytning til den såkalte Nav-saken. Kravet om opphold i Norge for kontantytelsene saken gjelder, er ikke i tråd med EØS-retten, slår ESA fast i et brev til norske myndigheter.

Overvåkingsorganet påpeker at det er opp til hvert enkelt land å definere kriteriene for å motta de aktuelle ytelsene, men at krav om opphold altså ikke kan være et kriterium.

Les ESAs brev til Norge her (engelsk).

Granskingsutvalget om Nav-skandalen: – Saker kan ha blitt behandlet feil helt fra 1994

Skaper usikkerhet

I brevet påpekes det at EØS-reglene om samordning av velferdssystemer ikke tar høyde for at et land innfører et system for forhåndsgodkjenning for å fortsette å motta en ytelse. Derfor mener ESAs avdeling for det indre markedet at et slikt system heller ikke vil være i tråd med EØS-regelverket.

ESA merker seg også at aktuelle rundskriv om de berørte ordningene er oppdatert, men at krav om opphold fortsatt er nedfelt i trygdeloven. Fordi trygdelovens krav ikke endret, konkluderer ESA med at Norge ikke oppfyller sine forpliktelser.

Konflikten mellom trygdelovens bestemmelser og EØS-avtalen skaper usikkerhet og hindrer enkeltpersoner i å støtte seg på de rettighetene EØS-avtalen gir dem, heter det videre i brevet.

Trygdeloven skaper også uforholdsmessige begrensninger i retten til fri bevegelse, skriver overvåkingsorganet.

Fakta om trygdeskandalen:

* Arbeids- og sosialdepartementet varslet i august i fjor at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

* Forrige uke sa et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg at praksisen før 2012 også må gjennomgås, og at det kan foreligge feilaktige dommer og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

* Bare etter 2012 anslås det at minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel.

* I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke av sakene og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Opposisjonen på Stortinget kom i slutten av februar med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av trygdeskandalen.

* EUs regelverk er innfløkt, og i februar konkluderte tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård med at Nav i utgangspunktet hadde rett og at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, og ikke til eksport av sykepenger til sykmeldte i Norge.

* Rett24 skrev i slutten av februar at EU-kommisjonen mener det er opp til statene selv om de vil stille oppholdskrav for rett til sykepenger, så lenge man får ta med ytelsen om man flytter permanent.

* Granskingsutvalget kom i en delrapport 4. mars fram til at EØS-borgere ikke kan nektes kontantytelser som sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger bare fordi de oppholder seg i et annet EØS-land.

* I et brev 11. mars fastslo EFTAs kontrollorgan ESA at kravet om opphold i Norge for å kunne motta de aktuelle ytelsene er i strid med EØS-avtalen og en uforholdsmessig begrensning i retten til fri bevegelse. Regjeringen har en måned på seg til å svare på brevet.

* Mens det norske granskingsutvalget mener EØS-reglene ikke er til hinder for å kreve samtykke før ytelsene tas med ut av landet, mener ESA at et system for forhåndsgodkjenning ikke er i tråd med avtalen.

* Granskingsutvalget skal levere sin endelige rapport innen 1. juni.

En måneds frist

Norge har fått frist til 11. april med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre, heter det i brevet til Arbeids- og sosialdepartementet.

ESA overvåker at EØS-landene følger regelverket i EUs indre marked.

Arbeids- og sosialdepartementet varslet i august i fjor at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Siden 2012 anslås det at minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 idømt ubetinget fengsel.

Også straffereaksjoner basert på trygdelovens krav om opphold utgjør en uforholdsmessig begrensning av bevegelsesfriheten, ifølge ESA, som skriver at «sanksjoner mot personer som utøver sin rett til fri bevegelse, kan aldri være forholdsmessig».

Aktuelt: Stortinget ender trolig med delt innstilling om Nav-skandalen

Personvernpolicy