Skattejurist hevdet hun forledet skattekontoret

Etter å ha solgt et hus fullt av mangler, møtte skattejuristen seg selv i døren da kjøperen tok saken til retten.

En boligselger, som selv har gått til sak mot forrige eier på grunn av feil og mangler ved boligen og fått erstatning, kan ikke tie om dette når huset selges.

Dette er lærdommen i en dom fra Gulating lagmannsrett som nå er rettskraftig.

Boligselgeren unnlot bevisst å informere om feil og mangler ved boligen og solgte dermed boligen som var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. Dermed fikk kjøperen heve kjøpet.

I tillegg til å tie om tidligere tvist, hadde selgeren også skrevet brev til Eiendomsskattekontoret der hun fremholdt lav standard på grunn av feil og mangler ved huset, og spart eiendomsskatt på det.

Da hun valgte å si i retten at hun hadde forledet Eiendomsskattekontoret i Sund kommune i tro på at dette skulle styrke hennes sak, ble det walkover for boligkjøperne.

Selv er hun skattejurist i Skatt vest og jobber med å «avsløre» andre for skatteunndragelse.

Se tilsvar lengre nede i artikkelen

Knusende dom

Hun fikk en enstemmig og knusende dom mot seg i Gulating lagmannsrett i august i fjor der hun tapte på grunn av forsettlig opplysningssvikt ved hussalget. Kjøperen fikk dermed medhold i å heve kjøpet.

For småbarnsfamilien som kjøpte huset hennes, er tre års mareritt nå over. De har brukt over 2 millioner kroner og et par tusen timer i kampen for å heve kjøpet av eneboligen på Tyssøy i Sund kommune. De kjøpte huset med naust for 6,6 millioner kroner i 2015.

En takstmann som huskjøperen leide inn, anslo at alle utbedringene ville koste over 5 millioner kroner. Paret kunne heller ikke bo i huset. Blant annet var huset iskaldt og underisolert. Det var problemer med vannkvaliteten og -kapasiteten og det elektriske anlegget var så brannfarlig at det utgjorde fare for liv og helse. Huset var fra 2002.

Klagde på eiendomsskatten

Det viste seg også at skattejuristen selv tidligere hadde gått til sak mot den første eieren.

I en dom fra januar 2008 ble hun sammen med sin daværende ektemann tilkjent prisavslag og erstatning på i overkant av 400.000 kroner. Noen måneder etter dette skrev hun klagebrev til Eiendomsskattekontoret i Sund kommune og argumenterte med at husets tilstand måtte justeres ned fra «god standard» til «svært låg standard» etter å ha listet opp flere av husets mangler.

I brevet datert 20. august 2008, der hun står som avsender og signert av henne selv, skriver hun «Vi anser det påkrevd at Sund kommune foretar en revisjon av den foreløpige, nedlagte verdivurderingen som helt klart ikke gjenspeiler husets tilstand».

Sa hun forledet kommunen

Dette brevet senere ble et tema i tingretten i 2017, da huskjøperen og hans advokat argumenterte med at huset hadde feil hun dermed måtte ha visst om.

I tingretten ble hun av kjøperens advokat konfrontert med en rekke feil hun hadde beskrevet i brevet til Eiendomsskattekontoret. Da sa hun flere ganger at brevet var skrevet med det formål å få ned eiendomsskatten.

Båndopptak fra rettsaken viser at hun uttalte:
– Alle ting som noen gang var dokumentert kunne være galt, selv om det var motbevist, ble brukt i det formål å få ned eiendomsskatten. Det skulle gjerne vært ugjort. Jeg går ikke god for det som står der ­– heller ikke i 2008 og i 2015 – ikke på alt det, sa hun i retten.

Da hun gjentatte ganger ble konfrontert med mangler hun hadde beskrevet i brevet, svarte hun gang etter gang at brevet var skrevet med formål om å få ned eiendomsskatten.

– Jeg sier det igjen, dette var bare skrevet med formål om å få ned eiendomsskatten, sa hun.

På et tidspunkt spurte motpartens advokat henne:

– Du skulle forlede kommunen da for å nedjustere standarden?

– Ja, de er blitt forledet på disse punktene, sa hun.

Dommeren gjorde henne oppmerksom på at hun ikke trengte å si noe rundt dette fordi det kunne utsette henne for straffeansvar. Hun bekreftet også at hun hadde fått nedjustert standarden til lav.

Senere i lagmannsretten kom hun med en annen begrunnelse for hvorfor hun hadde skrevet klagen til Eiendomsskattekontoret. Da sa hun til retten, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett, at brevet til Eiendomsskattekontoret måtte ses bort fra fordi uttalelsene ble gitt i frustrasjon over reklamasjonssaken hun hadde hatt med tidligere eier og også kommunens planer/oppfølging i området.

Alvorlig dom

Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo Advokatkontor har vært huskjøperens advokat og mener lagmannsrettdommen er en veldig kraftig dom.

– Dette er første saken hvor lagmannsretten legger til grunn at selger forsettlig holdt tilbake informasjon om samtlige mangler ved salget av boligen. Det er sjelden at en lagmannsrett har slik konklusjon, og min klients oppfatning var at han følte seg lurt av selger, sier Halvorsen.

Halvorsen har holdt på med boligsaker siden 2001, først for eierskifteselskap, så for boligkjøpere.Ifølge dommen avsagt 30. august i Gulating lagmannsrett, som ga huskjøperen medhold, heter det blant annet at «lagmannsretten har i sin helhetsvurdering lagt vekt på at samtlige forhold (….) springer ut av forsettlige tilfeller av opplysningssvikt fra selgers side».

Videre heter det at «det er her som sagt tale om faktisk kunnskap om sentrale forhold ved Eiendommen og en sterkt klanderverdig tilsidesettelse av grunnleggende plikter i avhendingslova som springer ut av det generelle kravet til lojalitet i kontraktsforhold».

Ikke troverdig

Halvorsen opplyser at hans klient oppfatter saken som ekstra alvorlig, ettersom selger bevisst holdt tilbake informasjon og ga ukorrekte opplysninger om boligen, spesielt når selger selv er jurist.

– Min klient oppfattet selgers troverdighet som meget lav, noe lagmannsretten bekrefter når de konkluderer med at samtlige mangler har sin årsak i at selger forsettlig gav mangelfulle eller uriktige opplysninger, sier Halvorsen.

Mens skattejuristens forsikringsselskap aksepterte dommen, anket skattejuristen privat til Høyesterett. Denne anken ble avvist før jul, slik at lagmannsrettsdommen nå er rettskraftig.

Finansavisen har bedt skattejuristen svare helt konkret på følgende spørsmål:

– Mener du at huset hadde så lav standard som brevet til Eiendomsskattekontoret i august 2008 tilsa, eller mener du at huset hadde så høy standard som du ga uttrykk for i retten?

– Jeg fastholder fremdeles at min familie og jeg aldri opplevde boligen som underisolert slik anført av Samuelsen, og at jeg heller ikke hadde kunnskap om alvorlige feil ved det elektriske anlegget i all den tid jeg selv har bodd i boligen med mindre barn. Dette er mangler som etter min mening heller ikke har vært tatt i betraktning i mitt brev til eiendomsskattekontoret i 2008 og at dette nå tilsier at vurderingsfaktor «svært lav standard» helt åpenbart skulle vært tatt videre av oss ovenfor kommunen den gang, uttaler hun.

TILSVAR: Benekter at hun har erkjent skatteunndragelse

Skattejuristen bestrider også at hun har uttalt at hun har forledet kommunen.

– Jeg har aldri erkjent skatteunndragelse eller hevdet at kommunens skattevedtak i 2008 har vært uriktig fastsatt. Min prosessfullmektig for begge instanser har også meddelt Finansavisen at jeg heller ikke under mine forklaringer skal ha gitt utrykk for at vedtaket var uriktig eller medført uberettigede fordeler, skriver hun til Finansavisen.

Hun skriver videre at hun i sak om boligtvist har vært klar på at brevet i forbindelse med ny innføring av eiendomsskatt i 2008 i sin tid var utformet til det formål å få ned en foreløpig for høy og uriktig stipulert eiendomsverdi.

– Innholdet i brevet anga ikke en stadfestelse av hva jeg den gang anså for å utgjøre juridiske mangler etter avhendingsloven. At en usikret fjellrygg i tidligere reklamasjonssak ikke var ansett for en juridisk mangel grunnet ”synlig på visning”, vil ikke dermed tilsi at det ikke vil kunne utgjøre et verdiminus ved fastsettelse av eiendomsverdi. To vidt forskjellige formål, skriver hun.

Videre skriver hun at "Det fremkommer direkte av brevet at den foreløpige beregningen tilsa at “Vi blir til sammenligning beskattet dobbelt så høyt enn bolighus med tilsvarende bruttoareal og vurderingsfaktorer i området”.

– I tillegg til å gjennomgå feilmålinger av tomt og areal inneholder brevet et mindre avsnitt med opplistingspunkter av gjenstående arbeider for å gi kommunen et ”innblikk” i hvorfor ett av de mange vurderingsfaktorene i forslaget måtte nedjusteres fra ”0.8 (god standard)” til ”svært låg standard (0.5-0”), skriver hun.

"Samtlige opplistingspunkt i avsnittet var hentet direkte fra sakkyndige rapporter og uttalelser over mulige feil og mangler ved boligen som kunne foreligge, ukritisk ramset opp, men tenkt spesifisert og korrigert ved at det kunne ”fremlegge(s) all dokumentasjon foran en eventuell klagenemnd slik saksgangen var oppgitt".

– Verken underisolert bolig eller alvorlige mangler ved elektrisk anlegg var medtatt i brev fra 2008, ei heller ansett som mangler i reklamasjonssak mot tidligere eier som oppførte boligen i 2002, utdyper hun.

Liten besparelse

Hun skriver også at før klagebehandling sendte kommunen et enkeltvedtak med større nedjusteringer av utvendig og innvendig areal i tråd med henviste skyldskiftepapirer og byggetegninger, samt en minimal endring av indre vurderingsfaktor grunnet antatt vedlikeholdsbehov til ”låg standard” (0.6 i enkeltfaktor).

– Slik jeg husker det ble eiendomsskatten nedsatt med cirka 500 kroner, og at det nå er deler at dette vedtaket det hevdes jeg skal ha innrømmet å ha forledet kommunen til å nedjustere som student for 11 år siden.

Videre skriver hun at "Enkeltvedtakets minimale endring for en av vurderingsfaktorene var klart rettferdiggjort i de dokumenterte gjenstående arbeider på boligen i 2008, som også ble gjennomført i de etterfølgende årene for flere hundre tusener av kroner. For å sikre at alle eiendomsskattegrunnlag var korrekt fastsatt både for naust og bolig, tok jeg også i forbindelse med felleseieskifte i 2015 på nytt kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen".

– I samtalen ble tidligere brev tatt opp med spørsmål om noe nå måtte oppjusteres siden det da var gjennomført omfattende reparasjoner og utbedringer på eiendommen. Jeg fikk avklart at jeg ikke trengte å foreta meg noe.

– Verken de utførte gjenstående arbeider på boligen i tråd med brevet fra 2008, så vel som min etterfølgende kontakt og avklaring med kommunen har på noe tidspunkt vært bestridt. Dette kom også klart fram både under tingrettens og lagmannsrettens behandling, skriver hun.

Uenig i dommen

Hun er fortvilet over lagmannsrettens premisser i dommen.

– Lagmannsrettens premisser hva gjelder ”forsettelige tilfeller” referer seg til det faktum at jeg bevisst etter råd fra min megler ikke fremla selve dommen i salgsdokumentasjonen i den tro at en ikke har opplysningsplikt om reklamasjoner som ikke førte fram og mangler som allerede var utbedret. Jeg fastholder at det var min muntlige opplysning rettssak og dom til Samuelsen på visning, som medførte at han beviselig tok kontakt med min tidligere motpart før inngivelse av bud.

– Jeg er dypt fortvilet over at jeg ikke blir trodd på dette av lagmannsretten, og at premisser dermed blir formet av hva jeg anser for åpenbar uriktige forklaringer så vel som klare misoppfattelser av et særdeles omfattende faktum i saken, skriver hun.

– Jeg ville aldri ha overtatt boligen på felleseieskifte samme år til en høyere verdi enn det jeg senere solgte til, dersom jeg hadde en formening om at det forelå alvorlige mangler på boligen. Jeg gikk også på et klart økonomisk tap da vi i dom mot tidligere eier i 2008 ikke fikk medhold og kun satt igjen med cirka 100.000 etter dekning av egne sakskostnader, heter det videre.

Hun mener også at Finansavisens artikkel inneholder en rekke feilaktige påstander og sitater.

Om kildebruken i denne saken: Finansavisen ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har lydbåndopptak fra retten som grunnlag der vi siterer skattejuristen, samt dommerens påfølgende kommentar om at hennes uttalelser kunne utsette henne for straffeansvar. Annet sentralt kildemateriale er dommene i ting- og lagmannsrett, samt skriftlige dokumenter i forbindelse med rettssakene.

Artikkelen er først publisert på Hegnar.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:54 Trumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby
Siste nytt
21:54VerdenTrumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30NorgeKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby
Populært