Meny

Skattejurist hevdet hun forledet skattekontoret

Etter å ha solgt et hus fullt av mangler, møtte skattejuristen seg selv i døren da kjøperen tok saken til retten.

En boligselger, som selv har gått til sak mot forrige eier på grunn av feil og mangler ved boligen og fått erstatning, kan ikke tie om dette når huset selges.

Dette er lærdommen i en dom fra Gulating lagmannsrett som nå er rettskraftig.

Boligselgeren unnlot bevisst å informere om feil og mangler ved boligen og solgte dermed boligen som var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. Dermed fikk kjøperen heve kjøpet.

I tillegg til å tie om tidligere tvist, hadde selgeren også skrevet brev til Eiendomsskattekontoret der hun fremholdt lav standard på grunn av feil og mangler ved huset, og spart eiendomsskatt på det.

Da hun valgte å si i retten at hun hadde forledet Eiendomsskattekontoret i Sund kommune i tro på at dette skulle styrke hennes sak, ble det walkover for boligkjøperne.

Selv er hun skattejurist i Skatt vest og jobber med å «avsløre» andre for skatteunndragelse.

Se tilsvar lengre nede i artikkelen

Knusende dom

Hun fikk en enstemmig og knusende dom mot seg i Gulating lagmannsrett i august i fjor der hun tapte på grunn av forsettlig opplysningssvikt ved hussalget. Kjøperen fikk dermed medhold i å heve kjøpet.

For småbarnsfamilien som kjøpte huset hennes, er tre års mareritt nå over. De har brukt over 2 millioner kroner og et par tusen timer i kampen for å heve kjøpet av eneboligen på Tyssøy i Sund kommune. De kjøpte huset med naust for 6,6 millioner kroner i 2015.

En takstmann som huskjøperen leide inn, anslo at alle utbedringene ville koste over 5 millioner kroner. Paret kunne heller ikke bo i huset. Blant annet var huset iskaldt og underisolert. Det var problemer med vannkvaliteten og -kapasiteten og det elektriske anlegget var så brannfarlig at det utgjorde fare for liv og helse. Huset var fra 2002.

Klagde på eiendomsskatten

Det viste seg også at skattejuristen selv tidligere hadde gått til sak mot den første eieren.

I en dom fra januar 2008 ble hun sammen med sin daværende ektemann tilkjent prisavslag og erstatning på i overkant av 400.000 kroner. Noen måneder etter dette skrev hun klagebrev til Eiendomsskattekontoret i Sund kommune og argumenterte med at husets tilstand måtte justeres ned fra «god standard» til «svært låg standard» etter å ha listet opp flere av husets mangler.

I brevet datert 20. august 2008, der hun står som avsender og signert av henne selv, skriver hun «Vi anser det påkrevd at Sund kommune foretar en revisjon av den foreløpige, nedlagte verdivurderingen som helt klart ikke gjenspeiler husets tilstand».

Sa hun forledet kommunen

Dette brevet senere ble et tema i tingretten i 2017, da huskjøperen og hans advokat argumenterte med at huset hadde feil hun dermed måtte ha visst om.

I tingretten ble hun av kjøperens advokat konfrontert med en rekke feil hun hadde beskrevet i brevet til Eiendomsskattekontoret. Da sa hun flere ganger at brevet var skrevet med det formål å få ned eiendomsskatten.

Båndopptak fra rettsaken viser at hun uttalte:
– Alle ting som noen gang var dokumentert kunne være galt, selv om det var motbevist, ble brukt i det formål å få ned eiendomsskatten. Det skulle gjerne vært ugjort. Jeg går ikke god for det som står der ­– heller ikke i 2008 og i 2015 – ikke på alt det, sa hun i retten.

Da hun gjentatte ganger ble konfrontert med mangler hun hadde beskrevet i brevet, svarte hun gang etter gang at brevet var skrevet med formål om å få ned eiendomsskatten.

– Jeg sier det igjen, dette var bare skrevet med formål om å få ned eiendomsskatten, sa hun.

På et tidspunkt spurte motpartens advokat henne:

– Du skulle forlede kommunen da for å nedjustere standarden?

– Ja, de er blitt forledet på disse punktene, sa hun.

Dommeren gjorde henne oppmerksom på at hun ikke trengte å si noe rundt dette fordi det kunne utsette henne for straffeansvar. Hun bekreftet også at hun hadde fått nedjustert standarden til lav.

Senere i lagmannsretten kom hun med en annen begrunnelse for hvorfor hun hadde skrevet klagen til Eiendomsskattekontoret. Da sa hun til retten, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett, at brevet til Eiendomsskattekontoret måtte ses bort fra fordi uttalelsene ble gitt i frustrasjon over reklamasjonssaken hun hadde hatt med tidligere eier og også kommunens planer/oppfølging i området.

Alvorlig dom

Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo Advokatkontor har vært huskjøperens advokat og mener lagmannsrettdommen er en veldig kraftig dom.

– Dette er første saken hvor lagmannsretten legger til grunn at selger forsettlig holdt tilbake informasjon om samtlige mangler ved salget av boligen. Det er sjelden at en lagmannsrett har slik konklusjon, og min klients oppfatning var at han følte seg lurt av selger, sier Halvorsen.

Halvorsen har holdt på med boligsaker siden 2001, først for eierskifteselskap, så for boligkjøpere.Ifølge dommen avsagt 30. august i Gulating lagmannsrett, som ga huskjøperen medhold, heter det blant annet at «lagmannsretten har i sin helhetsvurdering lagt vekt på at samtlige forhold (….) springer ut av forsettlige tilfeller av opplysningssvikt fra selgers side».

Videre heter det at «det er her som sagt tale om faktisk kunnskap om sentrale forhold ved Eiendommen og en sterkt klanderverdig tilsidesettelse av grunnleggende plikter i avhendingslova som springer ut av det generelle kravet til lojalitet i kontraktsforhold».

Ikke troverdig

Halvorsen opplyser at hans klient oppfatter saken som ekstra alvorlig, ettersom selger bevisst holdt tilbake informasjon og ga ukorrekte opplysninger om boligen, spesielt når selger selv er jurist.

– Min klient oppfattet selgers troverdighet som meget lav, noe lagmannsretten bekrefter når de konkluderer med at samtlige mangler har sin årsak i at selger forsettlig gav mangelfulle eller uriktige opplysninger, sier Halvorsen.

Mens skattejuristens forsikringsselskap aksepterte dommen, anket skattejuristen privat til Høyesterett. Denne anken ble avvist før jul, slik at lagmannsrettsdommen nå er rettskraftig.

Finansavisen har bedt skattejuristen svare helt konkret på følgende spørsmål:

– Mener du at huset hadde så lav standard som brevet til Eiendomsskattekontoret i august 2008 tilsa, eller mener du at huset hadde så høy standard som du ga uttrykk for i retten?

– Jeg fastholder fremdeles at min familie og jeg aldri opplevde boligen som underisolert slik anført av Samuelsen, og at jeg heller ikke hadde kunnskap om alvorlige feil ved det elektriske anlegget i all den tid jeg selv har bodd i boligen med mindre barn. Dette er mangler som etter min mening heller ikke har vært tatt i betraktning i mitt brev til eiendomsskattekontoret i 2008 og at dette nå tilsier at vurderingsfaktor «svært lav standard» helt åpenbart skulle vært tatt videre av oss ovenfor kommunen den gang, uttaler hun.

TILSVAR: Benekter at hun har erkjent skatteunndragelse

Skattejuristen bestrider også at hun har uttalt at hun har forledet kommunen.

– Jeg har aldri erkjent skatteunndragelse eller hevdet at kommunens skattevedtak i 2008 har vært uriktig fastsatt. Min prosessfullmektig for begge instanser har også meddelt Finansavisen at jeg heller ikke under mine forklaringer skal ha gitt utrykk for at vedtaket var uriktig eller medført uberettigede fordeler, skriver hun til Finansavisen.

Hun skriver videre at hun i sak om boligtvist har vært klar på at brevet i forbindelse med ny innføring av eiendomsskatt i 2008 i sin tid var utformet til det formål å få ned en foreløpig for høy og uriktig stipulert eiendomsverdi.

– Innholdet i brevet anga ikke en stadfestelse av hva jeg den gang anså for å utgjøre juridiske mangler etter avhendingsloven. At en usikret fjellrygg i tidligere reklamasjonssak ikke var ansett for en juridisk mangel grunnet ”synlig på visning”, vil ikke dermed tilsi at det ikke vil kunne utgjøre et verdiminus ved fastsettelse av eiendomsverdi. To vidt forskjellige formål, skriver hun.

Videre skriver hun at "Det fremkommer direkte av brevet at den foreløpige beregningen tilsa at “Vi blir til sammenligning beskattet dobbelt så høyt enn bolighus med tilsvarende bruttoareal og vurderingsfaktorer i området”.

– I tillegg til å gjennomgå feilmålinger av tomt og areal inneholder brevet et mindre avsnitt med opplistingspunkter av gjenstående arbeider for å gi kommunen et ”innblikk” i hvorfor ett av de mange vurderingsfaktorene i forslaget måtte nedjusteres fra ”0.8 (god standard)” til ”svært låg standard (0.5-0”), skriver hun.

"Samtlige opplistingspunkt i avsnittet var hentet direkte fra sakkyndige rapporter og uttalelser over mulige feil og mangler ved boligen som kunne foreligge, ukritisk ramset opp, men tenkt spesifisert og korrigert ved at det kunne ”fremlegge(s) all dokumentasjon foran en eventuell klagenemnd slik saksgangen var oppgitt".

– Verken underisolert bolig eller alvorlige mangler ved elektrisk anlegg var medtatt i brev fra 2008, ei heller ansett som mangler i reklamasjonssak mot tidligere eier som oppførte boligen i 2002, utdyper hun.

Liten besparelse

Hun skriver også at før klagebehandling sendte kommunen et enkeltvedtak med større nedjusteringer av utvendig og innvendig areal i tråd med henviste skyldskiftepapirer og byggetegninger, samt en minimal endring av indre vurderingsfaktor grunnet antatt vedlikeholdsbehov til ”låg standard” (0.6 i enkeltfaktor).

– Slik jeg husker det ble eiendomsskatten nedsatt med cirka 500 kroner, og at det nå er deler at dette vedtaket det hevdes jeg skal ha innrømmet å ha forledet kommunen til å nedjustere som student for 11 år siden.

Videre skriver hun at "Enkeltvedtakets minimale endring for en av vurderingsfaktorene var klart rettferdiggjort i de dokumenterte gjenstående arbeider på boligen i 2008, som også ble gjennomført i de etterfølgende årene for flere hundre tusener av kroner. For å sikre at alle eiendomsskattegrunnlag var korrekt fastsatt både for naust og bolig, tok jeg også i forbindelse med felleseieskifte i 2015 på nytt kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen".

– I samtalen ble tidligere brev tatt opp med spørsmål om noe nå måtte oppjusteres siden det da var gjennomført omfattende reparasjoner og utbedringer på eiendommen. Jeg fikk avklart at jeg ikke trengte å foreta meg noe.

– Verken de utførte gjenstående arbeider på boligen i tråd med brevet fra 2008, så vel som min etterfølgende kontakt og avklaring med kommunen har på noe tidspunkt vært bestridt. Dette kom også klart fram både under tingrettens og lagmannsrettens behandling, skriver hun.

Uenig i dommen

Hun er fortvilet over lagmannsrettens premisser i dommen.

– Lagmannsrettens premisser hva gjelder ”forsettelige tilfeller” referer seg til det faktum at jeg bevisst etter råd fra min megler ikke fremla selve dommen i salgsdokumentasjonen i den tro at en ikke har opplysningsplikt om reklamasjoner som ikke førte fram og mangler som allerede var utbedret. Jeg fastholder at det var min muntlige opplysning rettssak og dom til Samuelsen på visning, som medførte at han beviselig tok kontakt med min tidligere motpart før inngivelse av bud.

– Jeg er dypt fortvilet over at jeg ikke blir trodd på dette av lagmannsretten, og at premisser dermed blir formet av hva jeg anser for åpenbar uriktige forklaringer så vel som klare misoppfattelser av et særdeles omfattende faktum i saken, skriver hun.

– Jeg ville aldri ha overtatt boligen på felleseieskifte samme år til en høyere verdi enn det jeg senere solgte til, dersom jeg hadde en formening om at det forelå alvorlige mangler på boligen. Jeg gikk også på et klart økonomisk tap da vi i dom mot tidligere eier i 2008 ikke fikk medhold og kun satt igjen med cirka 100.000 etter dekning av egne sakskostnader, heter det videre.

Hun mener også at Finansavisens artikkel inneholder en rekke feilaktige påstander og sitater.

Om kildebruken i denne saken: Finansavisen ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har lydbåndopptak fra retten som grunnlag der vi siterer skattejuristen, samt dommerens påfølgende kommentar om at hennes uttalelser kunne utsette henne for straffeansvar. Annet sentralt kildemateriale er dommene i ting- og lagmannsrett, samt skriftlige dokumenter i forbindelse med rettssakene.

Artikkelen er først publisert på Hegnar.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:03 Tre turister havnet i havet – tankskip etterforskes19:05 Temperaturen bikket 20 grader i Østfold skjærtorsdag18:46 Politiet tror kortslutning utløste brannen i Notre-Dame17:32 Seks personer innbrakt på glattcelle etter bråk i Strömstad17:28 Skrev «hjelp» i gjørma - her blir de reddet fra ødemarken17:20 HRW: Omfattende tortur av fanger i Mosul16:51 Bilfører slo bilfører i ansiktet etter kollisjon på Rena16:37 To skadd i motocrossulykke i Hedmark16:17 Mosambik: Nødhjelp er kun nest best14:41 Over 200 drept i kamper om Libyas hovedstad14:31 Kvinne omkom i trafikkulykke i Oppland14:26 Rapport: Trump forsøkte å ta kontroll over Mueller-etterforskningen14:10 Båtbrann i Gandsfjorden i Rogaland13:25 Isbjørn på ville veier havnet i landsby 700 kilometer hjemmefra12:16 Diplomaten som ble krimforfatter og «løste» Palmemordet12:08 Snøscooter kjørte inn i et tre i Trøndelag11:54 Påsketuren gikk ikke helt som planlagt: – Hun satt nok i andre tanker11:01 Mann pågrepet med bensin i katedral i New York08:51 Ivanka Trump sier hun avviste farens forslag om toppjobb i Verdensbanken08:50 Stortingsrepresentant vil at staten skal hjelpe skoler med svake resultater08:35 Ajax fra RBK-tap til Europa-sensasjon på under to år07:26 Jordskjelv ryster Taiwan07:16 Minst 14 drept i angrep på buss i Pakistan07:00 Ny meningsmåling: Amerikanere ikke klare for å frikjenne Trump06:40 Statlig radiostasjon: 60 omkom i tordenvær i India06:26 Etappe to i valget i India er i gang06:05 Båt grunnstøtte i Vestfold: – Sto ti meter inn på land06:00 BBC-ekspert om Solskjærs United: – Trenger dyre reservedeler og en full service05:50 Dette skjer i dag05:38 Dette skjedde i natt05:20 Zuccarello-mål i storslagen hjemmeseier05:18 Guatemalansk presidentkandidat pågrepet i USA i narkosak04:44 Nye krav til helsearbeidere innføres04:31 Demokratisk presidentkandidat utsatt for homofiendtlige tilrop03:52 340 miljøaktivister pågrepet i London03:46 Luftambulansen mister oftere GPS-signal02:38 29 omkomne etter bussulykke på Madeira02:37 17-åring til sykehus etter trafikkulykke02:30 Nord-Korea hevder de har testet nytt presisjonsvåpen01:40 Brødrene til Sudans ekspresident pågrepet01:22 Mann dømt for å ha bidratt til menneskesmugling00:46 – Over 50 Boko Haram-krigere drept i Nigeria00:00 Pochettino: – Mine spillere er helter23:43 Tottenham knuste Manchester Citys kvadrupeldrøm i ellevill målfest23:34 Liverpool ydmyket Porto, enkelt til semifinale23:24 Barr holder pressekonferanse om Mueller-rapporten22:54 Politiet om påskeutfarten: – På grensen til det tragiske22:12 Nordmann vant 89 millioner i Vikinglotto21:21 Amundsen: Uaktuelt å hente norske barn fra Syria og Irak til Norge20:56 Minst 28 personer døde i turistbussulykke på Madeira20:39 Rouhani ber USA oppheve Iran-sanksjoner etter flomkatastrofe20:20 399 bilførere stanset av UP i fartskontroller på Vestlandet19:57 Firmaet som jobbet på Notre-Dame-taket tar ikke brannansvar19:29 Ettersøkt Columbine-besatt 18-åring funnet død19:14 Mann hardt skadd etter fall i Skjetten18:59 Horneland feller knallhard Rosenborg-dom18:51 Senterledere spår rekordpåske for harryhandelen18:00 Angrer på tidligere gravferd17:28 NASA-astronaut setter kvinnerekord i rommet17:23 Manchester Uniteds akademisjef Butt siktet for vold16:48 Russisk selskap vil gjøre nattehimmelen tilgjengelig for reklame15:56 Perus ekspresident tok sitt eget liv da politiet kom for å pågripe ham15:51 Kø og forsinkelser ut fra hovedstaden – ellers flyter påsketrafikken15:42 Tog kjørte på isbil på planovergang i Levanger15:20 Død kunsthistoriker kan bidra til gjenoppbyggingen av Notre-Dame14:55 En av tre tror at Jesus sto opp fra de døde14:53 Norsk Folkehjelp: Flere leteaksjoner enn normalt i påsken14:39 Talsmann: – Putin skal selv vurdere om Frode Berg skal benådes14:24 Barnehagelærer valgte å svindle Nav14:23 Notre-Dames biskop stenger katedralen i opptil seks år13:45 Regjeringen varsler strategi for sikring av norske kirker13:28 Politiet advarer mot fyllekjøring med snøscooter13:24 FBI advarer mot bevæpnet kvinne oppslukt av Columbine-massakren12:47 Påskeværet: Mot 20 grader i sør – regn i nord12:40 Forskere har sett nærmere på noen av Saturns små og merkelige måner12:08 Brækhus har «storfisker» i hodet, tar utfordringen fra Shields11:50 Vålerenga avbrøt juniorkamp etter kniv- og voldstrusler10:52 Snøskred i Tromsø09:52 Russ falt ut av russebil i fart08:56 Politiet ber om ekstrabevilgninger på grunn av Hagen-forsvinningen08:11 Krisehjelp fra Røde Kors er kommet fram til Venezuela08:01 Indonesierne går til valg i omfattende demokratisk øvelse07:53 Førerhunder angripes av løse hunder07:36 Eksperter etter Uniteds mesterligaexit: – Skal være klasseforskjell, og det er det07:12 Oslo kommune betaler tilbake egenandel til rusavhengige06:47 Solskjær etter fem tap på sju kamper: – Vi har en stor jobb foran oss06:00 Frp-topp åpner for å hente norske barn fra Syria og Irak – men uten foreldre05:55 Mangel på kvalifiserte fagfolk kan forsinke arbeidet med Notre-Dame05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Kronprinsen må trolig operere det andre øret også04:56 Veksten i Kina stabil på 6,4 prosent i første kvartal04:45 Lokal brusprodusent tapte søksmål mot Coca-Cola04:29 Terrortrusselnivået senket i New Zealand04:05 «Ringeren i Notre-Dame» topper bestselgerlistene etter brann03:37 Nicaragua løslater 636 innsatte03:01 65 fanger har rømt fra fengsel på populær ferieøy i Det karibiske hav02:49 Minst 150 savnet etter ferjeforlis i Kongo02:35 To tolvåringer reddet ned fra fjellet02:30 Trump bruker veto for fortsatt militær bistand i Jemen-krigen
Siste nytt
20:03NorgeTre turister havnet i havet – tankskip etterforskes19:05NorgeTemperaturen bikket 20 grader i Østfold skjærtorsdag18:46VerdenPolitiet tror kortslutning utløste brannen i Notre-Dame17:32NorgeSeks personer innbrakt på glattcelle etter bråk i Strömstad17:28VerdenSkrev «hjelp» i gjørma - her blir de reddet fra ødemarken17:20VerdenHRW: Omfattende tortur av fanger i Mosul16:51NorgeBilfører slo bilfører i ansiktet etter kollisjon på Rena16:37NorgeTo skadd i motocrossulykke i Hedmark16:17StemmerMosambik: Nødhjelp er kun nest best14:41VerdenOver 200 drept i kamper om Libyas hovedstad14:31NorgeKvinne omkom i trafikkulykke i Oppland14:26VerdenRapport: Trump forsøkte å ta kontroll over Mueller-etterforskningen14:10NorgeBåtbrann i Gandsfjorden i Rogaland13:25VerdenIsbjørn på ville veier havnet i landsby 700 kilometer hjemmefra12:16KulturDiplomaten som ble krimforfatter og «løste» Palmemordet12:08NorgeSnøscooter kjørte inn i et tre i Trøndelag11:54NorgePåsketuren gikk ikke helt som planlagt: – Hun satt nok i andre tanker11:01VerdenMann pågrepet med bensin i katedral i New York08:51VerdenIvanka Trump sier hun avviste farens forslag om toppjobb i Verdensbanken08:50NorgeStortingsrepresentant vil at staten skal hjelpe skoler med svake resultater08:35SportAjax fra RBK-tap til Europa-sensasjon på under to år07:26VerdenJordskjelv ryster Taiwan07:16VerdenMinst 14 drept i angrep på buss i Pakistan07:00VerdenNy meningsmåling: Amerikanere ikke klare for å frikjenne Trump06:40VerdenStatlig radiostasjon: 60 omkom i tordenvær i India06:26VerdenEtappe to i valget i India er i gang06:05NorgeBåt grunnstøtte i Vestfold: – Sto ti meter inn på land06:00SportBBC-ekspert om Solskjærs United: – Trenger dyre reservedeler og en full service05:50NorgeDette skjer i dag05:38NorgeDette skjedde i natt05:20SportZuccarello-mål i storslagen hjemmeseier05:18VerdenGuatemalansk presidentkandidat pågrepet i USA i narkosak04:44NorgeNye krav til helsearbeidere innføres04:31VerdenDemokratisk presidentkandidat utsatt for homofiendtlige tilrop03:52Verden340 miljøaktivister pågrepet i London03:46NorgeLuftambulansen mister oftere GPS-signal02:38Verden29 omkomne etter bussulykke på Madeira02:37Norge17-åring til sykehus etter trafikkulykke02:30VerdenNord-Korea hevder de har testet nytt presisjonsvåpen01:40VerdenBrødrene til Sudans ekspresident pågrepet01:22NorgeMann dømt for å ha bidratt til menneskesmugling00:46Verden– Over 50 Boko Haram-krigere drept i Nigeria00:00SportPochettino: – Mine spillere er helter23:43SportTottenham knuste Manchester Citys kvadrupeldrøm i ellevill målfest23:34SportLiverpool ydmyket Porto, enkelt til semifinale23:24VerdenBarr holder pressekonferanse om Mueller-rapporten22:54MotorPolitiet om påskeutfarten: – På grensen til det tragiske22:12PengerNordmann vant 89 millioner i Vikinglotto21:21NorgeAmundsen: Uaktuelt å hente norske barn fra Syria og Irak til Norge20:56VerdenMinst 28 personer døde i turistbussulykke på Madeira20:39VerdenRouhani ber USA oppheve Iran-sanksjoner etter flomkatastrofe20:20Norge399 bilførere stanset av UP i fartskontroller på Vestlandet19:57VerdenFirmaet som jobbet på Notre-Dame-taket tar ikke brannansvar19:29VerdenEttersøkt Columbine-besatt 18-åring funnet død19:14NorgeMann hardt skadd etter fall i Skjetten18:59SportHorneland feller knallhard Rosenborg-dom18:51PengerSenterledere spår rekordpåske for harryhandelen18:00NorgeAngrer på tidligere gravferd17:28VerdenNASA-astronaut setter kvinnerekord i rommet17:23SportManchester Uniteds akademisjef Butt siktet for vold16:48VerdenRussisk selskap vil gjøre nattehimmelen tilgjengelig for reklame15:56VerdenPerus ekspresident tok sitt eget liv da politiet kom for å pågripe ham15:51NorgeKø og forsinkelser ut fra hovedstaden – ellers flyter påsketrafikken15:42NorgeTog kjørte på isbil på planovergang i Levanger15:20VerdenDød kunsthistoriker kan bidra til gjenoppbyggingen av Notre-Dame14:55NorgeEn av tre tror at Jesus sto opp fra de døde14:53NorgeNorsk Folkehjelp: Flere leteaksjoner enn normalt i påsken14:39PolitikkTalsmann: – Putin skal selv vurdere om Frode Berg skal benådes14:24NorgeBarnehagelærer valgte å svindle Nav14:23VerdenNotre-Dames biskop stenger katedralen i opptil seks år13:45NorgeRegjeringen varsler strategi for sikring av norske kirker13:28MotorPolitiet advarer mot fyllekjøring med snøscooter13:24VerdenFBI advarer mot bevæpnet kvinne oppslukt av Columbine-massakren12:47NorgePåskeværet: Mot 20 grader i sør – regn i nord12:40VerdenForskere har sett nærmere på noen av Saturns små og merkelige måner12:08SportBrækhus har «storfisker» i hodet, tar utfordringen fra Shields11:50NorgeVålerenga avbrøt juniorkamp etter kniv- og voldstrusler10:52NorgeSnøskred i Tromsø09:52NorgeRuss falt ut av russebil i fart08:56NorgePolitiet ber om ekstrabevilgninger på grunn av Hagen-forsvinningen08:11VerdenKrisehjelp fra Røde Kors er kommet fram til Venezuela08:01VerdenIndonesierne går til valg i omfattende demokratisk øvelse07:53NorgeFørerhunder angripes av løse hunder07:36SportEksperter etter Uniteds mesterligaexit: – Skal være klasseforskjell, og det er det07:12NorgeOslo kommune betaler tilbake egenandel til rusavhengige06:47SportSolskjær etter fem tap på sju kamper: – Vi har en stor jobb foran oss06:00NorgeFrp-topp åpner for å hente norske barn fra Syria og Irak – men uten foreldre05:55VerdenMangel på kvalifiserte fagfolk kan forsinke arbeidet med Notre-Dame05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKronprinsen må trolig operere det andre øret også04:56VerdenVeksten i Kina stabil på 6,4 prosent i første kvartal04:45NorgeLokal brusprodusent tapte søksmål mot Coca-Cola04:29VerdenTerrortrusselnivået senket i New Zealand04:05Verden«Ringeren i Notre-Dame» topper bestselgerlistene etter brann03:37VerdenNicaragua løslater 636 innsatte03:01Verden65 fanger har rømt fra fengsel på populær ferieøy i Det karibiske hav02:49VerdenMinst 150 savnet etter ferjeforlis i Kongo02:35NorgeTo tolvåringer reddet ned fra fjellet02:30VerdenTrump bruker veto for fortsatt militær bistand i Jemen-krigen
Populært