Meny

Økokrim får krass kritikk for håndteringen av Transocean-saken

Økokrim får skarp kritikk for håndteringen av Transocean-saken av utvalget som ble nedsatt av Riksadvokaten.

Kritikken synes å ramme førstestatsadvokat Morten Eriksen spesielt. Det eksterne utvalget Riksadvokaten fikk satt ned, mener Transocean-saken delvis bærer preg av liten eller ingen oppfølging og involvering fra ledelsen.

Utvalget viser blant annet til treg framdrift i etterforskningen, og at det var vanskelig å få bemannet teamet med aktorer før rettssaken skulle opp for Oslo tingrett.

– Utvalget finner få spor av ledelsesmessig oppfølging og kontroll med etterforskningen og fremdriften, skriver utvalget.

«Ustrukturert og adhocpreget»

Utvalget har også fått innblikk i en rotete etterforskning, hyppige utskiftinger i etterforskningsteamet og dårlig samarbeidsklima mellom etterforskerne og påtaleansvarlig, førstestatsadvokat Morten Eriksen. Etterforskningen framstår for utvalget som «ustrukturert og adhocpreget», og det ble utferdiget lite eller ingen skriftlig dokumentasjon om omfanget og framdriften av etterforskningen, ifølge leder for utvalget, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

– Møter i etterforskningsteamet ble sjelden planlagt og hadde liten fast agenda. Utvalget mener det gjorde etterforskningen mindre koordinert og spisset enn den burde vært, sa Taraldsrud under presentasjonen av utvalgets gransking tirsdag.

– Mye feilinformasjon

– Det har vært mye feilinformasjon som har stått uimotsagt, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim i et større intervju med Dagens Næringsliv lørdag.

Eriksen har selv stått i sentrum for mye av kritikken som ble rettet mot Økokrim etter at Transocean – et av verdens største riggselskaper – vant fram på alle punkter i Oslo tingrett. At deler av dommen først ble anket og senere trukket av Økokrim kort tid før den skulle opp for Borgarting lagmannsrett i januar 2016, gjorde ikke kritikken mindre.

Les også: Transocean vant skattestrid i lagmannsretten

Staten må betale over 40 millioner i Transocean-sak

Norgeshistoriens største

Transocean-saken er kalt norgeshistoriens største skattesak. Økokrim mente å kunne bevise at det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger, men tre tiltalte skatterådgiverne og to Transocean-selskaper ble altså blankt frifunnet i 2014.

Oslo 20110622. Førstestatsadvokat Morten Eriksen under Økokrim sin pressekonferanse i anledning påtaleavgjørelse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begått av et riggselskap Transocean . Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Oslo 20110622. Førstestatsadvokat Morten Eriksen under Økokrim sin pressekonferanse i anledning påtaleavgjørelse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begått av et riggselskap Transocean . Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter frifinnelsen anmeldte en av de tidligere tiltalte i saken førstestatsadvokat Morten Eriksen for grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten for politisaker henla saken, men kritiserte Eriksens anvendelse av jussen. Riksadvokaten fulgte opp denne kritikken med å kritisere den erfarne påtalejuristen for ikke å ha levd opp til den objektiviteten som kreves av påtalemyndigheten.

I intervjuet med Dagens Næringsliv sier Eriksen at det er «særlig ubehagelig» å bli beskyldt for å ha etterforsket saken i elleve år på grunnlag av feil lov. Han mener det bare var én lov som kunne anvendes, nemlig ligningslovens paragraf om plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har ikke ønsket å kommentere saken eller uttalelsene fra Eriksen før rapporten fra evalueringsutvalget er presentert.

Les også: Joly: – Økokrim er for lite og svakt

Presset på Økokrim øker etter Transocean-saken

Rapport

Etter bølgene som Transocean-saken skapte valgte Riksadvokaten å sette ned et eksternt utvalg for å granske Økokrim, som forut for dette hadde bedt om en gjennomgang av saken i «læringsøyemed».

Rapporten skulle opprinnelig bli lagt fram innen utgangen av februar, men er blitt utsatt flere ganger. I mars valgte jussprofessor Jon Petter Rui å trekke seg som utvalgsleder «for å ivareta utvalgets integritet», som han uttrykte det overfor Dagens Næringsliv i mars.

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud leder nå utvalget, ellers består av førsteamanuensis Morten Holmboe ved Politihøgskolen og advokat Finn Eide. Rapporten blir lagt fram under en pressekonferanse hos Riksadvokaten klokken 12.

Granskingen av Økokrims håndtering av Transocean-saken kommer en snau måned etter at et flertallet i et offentlig utvalg anbefalte å slå sammen Kripos og Økokrim og legge de to særorganene inn under Politidirektoratet i en egen enhet for etterforskningsbistand.

Les også: Rekordstore erstatningskrav i Transocean-saken

Trekker Transocean-anke, Økokrim-sjefen beklager

Transocean-saken

* Omtalt som den største skattesaken i norsk rettshistorie.

* Økokrim innledet i 2005 etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fra Transocean til tilknyttede selskaper registrert på Cayman Islands.

* Økokrim mente at det ble unndratt om lag 10 milliarder kroner fra beskatning. Tiltale tatt ut i 2010.

* Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten deltok i undersøkelsene rundt skattedisposisjoner i selskapet.

* Tre skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble blankt frifunnet i juli 2014. Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer.

* Dagen før ankesaken skulle starte i Borgarting lagmannsrett i februar 2016 ble førstestatsadvokat Morgen Eriksen tatt av saken etter innsigelser mot hans habilitet.

* En uke senere ble anken trukket. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fastslo at de tiltalte var uskyldige og beklaget «uleiligheten» de hadde opplevd i elleve år.

* Eriksen ble senere anmeldt av en av de tidligere tiltalte for grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten for politisaker henla saken, men kritiserte Eriksen for manglende objektivitet.

* Riksadvokaten nedsatte et eksternt utvalg i læringsøyemed. Utvalgets rapport ble lagt fram tirsdag.

Privatøkonomi
Populært