Ordliste pensjon:

Dette betyr de vanskelige pensjonsordene

Her får du komplett oversikt over vanskelige ord knyttet til pensjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pensjon er vanskelig, og i en fersk undersøkelse svarer hver tredje nordmann feil eller vet ikke hva alderspensjon er.

Finans Norge har i samarbeid med Språkrådet laget en digital ordbok på over 100 ord med tilhørende forklaringer av ordet. ABC Nyheter har fått tillatelse fra Finans Norge til å publisere listen i sin helhet.

Merk at listen oppdateres kontinuerlig hos Finans Norge, hvor du også kan sende inn forslag til ord som bør være med på listen.

Les også: Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Her er ordlisten:

Administrasjonsreserve: penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsordninger


Aksjeindeks: indeks for å måle utviklingen i et utvalg aksjer over tid


Alderspensjon: pensjon som utbetales fra en avtalt alder

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing


Avbruddsverdi: verdien av en forsikringsavtale som avsluttes før avtalt tid


Avkastningsrisiko: synonym: investeringsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi


Avsetning: penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser


Aksjefond: verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet


Aktiv forvaltning: forvaltningsmetode der forvalterne til enhver tid velger de verdipapirer som de tror vil gi best avkastning ut fra valgt risikonivå


Arbeidsdyktighetserklæring: skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at en ansatt er fullt arbeidsdyktig


Avkastning: gevinst eller tap på en investering


Avkortning: reduksjon av en full utbetaling


Barnepensjon: pensjon som barn får dersom forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.


Beregningsrente: synonymer: garantert avkastning , garantert rente , grunnlagsrente , rentegaranti.

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Dekning: hendelser som omfattes av en forsikring

Delingstall: tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon , vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.


Dødelighetsarv: restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.


Dødelighetsgrunnlag: statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon


Dødelighetstillegg: pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt


Etterlattepensjon: pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør

Merknad : Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.


Folketrygden: offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

Merknad: Mesteparten av folketrygden administreres av Nav.


Forholdstall: tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Merknad 1 : Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.


Forsikringsfellesskap: alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.


Forsikringspremie: kortform: premie

prisen på forsikringen


Fortsettelsesforsikring: privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger


Fratredelsesdato: siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift


Fripolise: bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen


Garantert avkastning: synonymer: beregningsrente , garantert rente , grunnlagsrente , rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon , og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Garantert rente: synonymer: beregningsrente , garantert avkastning , grunnlagsrente , rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Garantipensjon: garantert minste alderspensjon fra folketrygden som gis ved lav eller ingen opptjening til inntektspensjon

Merknad 1 : Full garantipensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til garantipensjon krever minst tre års trygdetid.

Merknad 2 : Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få garantipensjon i den delen som beregnes etter nye regler.


Gjenkjøpsverdi: beløp du får utbetalt hvis du avslutter en forsikringsavtale med gjenkjøpsrett før avtalt tid


Grunnlagsrente: synonymer: beregningsrente , garantert avkastning , garantert rente , rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Grunnpensjon: pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt

Merknad 1 : Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil få grunnpensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2 : full grunnpensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til grunnpensjon krever minst 3 år med trygdetid.


Helsevurdering: vurdering av helseopplysninger kunden har oppgitt som gir grunnlag for å godkjenne eller gi avslag på forsikringen, eventuelt godkjenne med reservasjoner eller pristillegg


Hybridpensjonsordning: kortformer: hybridpensjon, hybrid, tjenestepensjon

tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon

Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.


Indeksfond: fond som forsøker å gjenspeile en utvalgt referanseindeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs


Individuell kontrakt: avtale mellom en enkeltperson og en forsikringsleverandør


Individuell pensjonsforsikring: pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson


Innskuddsfond: fond som er øremerket innbetaling til bedriftens innskuddspensjonsordning

Merknad : Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap.

Innskuddsfritak: obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for innskudds- og hybridpensjon


Innskuddspensjonsordning: kortform: innskuddspensjon

tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon


Inntektspensjon: pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp

Merknad : Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.


Investeringsportefølje: en samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer


Investeringsprofil: synonym: pensjonsprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko


Investeringsrisiko: synonym: avkastningsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi


Investeringsvalg: beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres


Kapitalforsikring: livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling


Kapitalforvaltningskostnad: prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine


Kollektiv livrente: livsforsikring som gjelder en definert gruppe og som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom


Kollektiv pensjonsforsikring: pensjonsforsikring som omfatter en definert

gruppe


Kollektivportefølje: portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes

Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen


Kollektivt investeringsvalg: investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte


Kombinasjonsfond: verdipapirfond som er sammensatt av aksjefond og rentefond


Kompensasjonsgrad: pensjon målt som andel av lønn


Kursreguleringsfond: synonym: kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.


Levealdersjustering: fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull


Livrente: livsforsikring som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom


Livsforsikring: forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet

Merknad: Brukes også som betegnelse på livsforsikringsselskapenes virksomhet


Løpende pensjon: pensjon under utbetaling


Nedtrapping av risiko: gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning


Obligasjonsfond: verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer


Obligatorisk tjenestepensjon: kortform: OTP

tjenestepensjonsordning som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad : Må være ytelses- , innskudds- eller hybridpensjon.


Opphørende alderspensjon: pensjon som utbetales frem til en avtalt alder


Opphørsalder: avtalt alder da en utbetaling skal stoppe eller en forsikring skal slutte å gjelde


Oppreservering: avsetning av penger til utbetaling av pensjon over flere år enn forutsatt fordi levealderen har økt


OTP: forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon

tjenestepensjon som oppfyller lovens minstekrav


Overlevelsesrente: livsforsikring som ved forsikredes død gir utbetaling til den eller de som forsikringstaker har utpekt

Merknad: Utbetalingen kan være livsvarig eller tidsbegrenset.


Passiv forvaltning: synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks


Pengemarkedsfond: verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer


Pensjon: regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet


Pensjonistenes overskuddsfond: avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad : Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.


Pensjonsbeholdning: oppspart alderspensjon i folketrygden

Merknad : Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.


Pensjonsbevis: pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i


Pensjonsinskudd: den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.


Pensjonskapital: verdien av pengene som er spart til pensjon


Pensjonskapitalbevis: pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i


Pensjonsprofil: synonym: investeringsprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko


Pensjonsrettighet: rett til pensjon fra en pensjonsavtale


Pensjonstillegg: tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.


Premiefond: fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad : fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap.


Premiefritak: obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad : Gjelder for ytelsespensjon


Premiereserve: penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger


Premievarsel: faktura for en forsikring


Referanseindeks: verdipapirindeks som et fond velger å måle seg mot


Regress: rettslig adgang for et forsikringsselskap til å kreve tilbake et utbetalt beløp


Rentegaranti: synonymer: beregningsrente , garantert avkastning , garantert rente , grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon , og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Risikoaversjon: motvilje mot å ta risiko


Risikodekning: tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død


Risikopremie: prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko


Risikovurdering: vurdering av sannsynligheten for at det skjer noe med den forsikrede som gir rett til erstatning


Seleksjonsfradrag: gebyr som leverandøren kan ta hvis kunden tar ut pensjon tidligere enn forutsatt eller flytter til ny leverandør

Merknad: Ved tidlig uttak kalles fradraget også standardfradrag.


Sluttpoengtall: gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20

Merknad : Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler.


Tilflyttede midler: pengene som følger med en forsikringsavtale når den flyttes fra en leverandør til en annen


Tilleggsavsetninger: penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på kundens pensjonsmidler


Tilleggspensjon: pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

Merknad 1 : gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2 : Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.


Tjenestepensjonsordning: kortform: tjenestepensjon

ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte

Merknad : Kan være innskuddspensjon , ytelsespensjon eller hybridpensjon.


Uførekapital: forsikring som gir engangsutbetaling til dersom forsikrede blir varig arbeidsufør


Uførepensjon: pensjon som utbetales ved uførhet

Merknad : Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.


Uttaksalder: forsikringstakers alder når uttak av alderspensjon starter


Ytelsespensjonsordning: kortform: ytelsespensjon

tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn

Les også:

Pensjonsvalg på feil grunnlag kan koste dyrt!

AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kraveneMer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:08 Russisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:07 Får ikke intervjue Martin Ødegaard etter avsløringen om faren13:00 Tiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen13:00 Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse12:30 Hotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29 Tiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16 Gjetere drept i Nigeria12:14 Johaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09 Total norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57 Barn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57 Kvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36 Therese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30 – Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset11:00 Stor feil ødela for Kristoffersen i Val d'Isere10:58 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53 Corbyn beklager valgnederlaget10:37 Stort steinras i Kvinesdal10:36 Opptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30 Hit reiser nordmenn i jula10:14 Søskenpar funnet forlatt i Aarhus10:12 Minst 14 omkom i bussulykke i Nepal10:00 Norske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner09:23 Avis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21 Solid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16 Jul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14 Mor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00 Bygger Nordens største solpark ved Legoland08:47 Nesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36 Politiet: Vær snille med hverandre08:28 Fem drept i indisk uro08:13 Danmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33 Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05 Go-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45 Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26 Ny australsk by rammes av skogbranner06:03 Kina dropper toll på amerikanske varer05:50 Dette skjedde i natt05:30 Dette skjedde i natt05:04 – Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46 50 døde funnet i hus i Mexico04:42 Bolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08 Voldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58 Karneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44 Fortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11 Ulykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09 Politiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26 Hovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07 Thorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00 Greta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11 To døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35 Tankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05 2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53 Hevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28 Mann drept under ran på restaurant i Sverige19:37 Mann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41 Har kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22 Ødegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16 Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13 Nordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03 King tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål17:37 Klimaaktivister pågrepet på Schiphol-flyplassen17:27 Fedmeekspert slakter butikkenes priskrig16:51 Hegerberg-dobbel da Roma vant stort16:40 Ringen på fjerdeplass i kontinentalcupen i Ruka16:22 Håvard Nielsen scoret i Greuther Furths storseier16:15 Eldre mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien15:59 Feilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56 Klæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55 Falla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49 Lundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12 Mange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07 Mann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58 Kvinne til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57 Nasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52 Syrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51 Langrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35 Norsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25 Trond Alstad gir seg i RBK14:11 Polens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43 Ingen tegn til enighet på klimakonferansen i Madrid13:18 Tusenvis demonstrerer i Bangkok13:11 Forrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09 NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03 Skøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51 Dale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49 Sudans tidligere diktator dømt husarrest12:37 Flere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11 Slalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:06 Funn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01 Lie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57 Astrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27 Hopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08 Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04 Fare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58 Savnet mann funnet i god behold på Sotra10:57 Ap-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42 Hoppdronningens legendejakt10:17 Bortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria
Siste nytt
13:08SportRussisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:07SportFår ikke intervjue Martin Ødegaard etter avsløringen om faren13:00SportTiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen13:00VerdenIngen enighet om kvotehandel på klimakonferanse12:30PengerHotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29SportTiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16VerdenGjetere drept i Nigeria12:14SportJohaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09SportTotal norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57VerdenBarn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57NorgeKvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36SportTherese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30Penger– Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset11:00SportStor feil ødela for Kristoffersen i Val d'Isere10:58SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53VerdenCorbyn beklager valgnederlaget10:37NorgeStort steinras i Kvinesdal10:36SportOpptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30NorgeHit reiser nordmenn i jula10:14VerdenSøskenpar funnet forlatt i Aarhus10:12VerdenMinst 14 omkom i bussulykke i Nepal10:00VerdenNorske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner09:23SportAvis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21SportSolid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16Helse og livsstilJul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14NorgeMor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00VerdenBygger Nordens største solpark ved Legoland08:47Helse og livsstilNesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36NorgePolitiet: Vær snille med hverandre08:28VerdenFem drept i indisk uro08:13VerdenDanmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33VerdenMedier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05NorgeGo-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45VerdenDødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26VerdenNy australsk by rammes av skogbranner06:03VerdenKina dropper toll på amerikanske varer05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeDette skjedde i natt05:04Verden– Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46Verden50 døde funnet i hus i Mexico04:42VerdenBolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58VerdenKarneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44VerdenFortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11VerdenUlykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09NorgePolitiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26SportHovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07SportThorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00VerdenGreta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11VerdenTo døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35NorgeTankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05Norge2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53VerdenHevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28VerdenMann drept under ran på restaurant i Sverige19:37NorgeMann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41VerdenHar kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22SportØdegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16SportLiverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13SportNordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03SportKing tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål17:37ReiseKlimaaktivister pågrepet på Schiphol-flyplassen17:27PengerFedmeekspert slakter butikkenes priskrig16:51SportHegerberg-dobbel da Roma vant stort16:40SportRingen på fjerdeplass i kontinentalcupen i Ruka16:22SportHåvard Nielsen scoret i Greuther Furths storseier16:15NorgeEldre mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien15:59SportFeilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56SportKlæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55SportFalla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49SportLundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12VerdenMange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07NorgeMann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58NorgeKvinne til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57MotorNasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52SportSyrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51SportLangrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35NorgeNorsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25SportTrond Alstad gir seg i RBK14:11VerdenPolens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43VerdenIngen tegn til enighet på klimakonferansen i Madrid13:18VerdenTusenvis demonstrerer i Bangkok13:11SportForrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09NorgeNAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03SportSkøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51NorgeDale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49VerdenSudans tidligere diktator dømt husarrest12:37SportFlere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11SportSlalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:06VerdenFunn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01SportLie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57SportAstrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27SportHopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08SportFriski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04NorgeFare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58NorgeSavnet mann funnet i god behold på Sotra10:57PolitikkAp-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42SportHoppdronningens legendejakt10:17VerdenBortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus