Åpen for alle - alltid

Ordliste pensjon:Dette betyr de vanskelige pensjonsordene

Artikkelen fortsetter under annonsen

 Her får du komplett oversikt over vanskelige ord knyttet til pensjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjon er vanskelig, og i en fersk undersøkelse svarer hver tredje nordmann feil eller vet ikke hva alderspensjon er.

Finans Norge har i samarbeid med Språkrådet laget en digital ordbok på over 100 ord med tilhørende forklaringer av ordet. ABC Nyheter har fått tillatelse fra Finans Norge til å publisere listen i sin helhet.

Merk at listen oppdateres kontinuerlig hos Finans Norge, hvor du også kan sende inn forslag til ord som bør være med på listen.

Les også: Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Her er ordlisten:

Administrasjonsreserve: penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsordninger


Aksjeindeks: indeks for å måle utviklingen i et utvalg aksjer over tid


Alderspensjon: pensjon som utbetales fra en avtalt alder

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen


Avbruddsverdi: verdien av en forsikringsavtale som avsluttes før avtalt tid


Avkastningsrisiko: synonym: investeringsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi


Avsetning: penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser


Aksjefond: verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet


Aktiv forvaltning: forvaltningsmetode der forvalterne til enhver tid velger de verdipapirer som de tror vil gi best avkastning ut fra valgt risikonivå

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen


Arbeidsdyktighetserklæring: skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at en ansatt er fullt arbeidsdyktig


Avkastning: gevinst eller tap på en investering


Avkortning: reduksjon av en full utbetaling


Barnepensjon: pensjon som barn får dersom forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Beregningsrente: synonymer: garantert avkastning , garantert rente , grunnlagsrente , rentegaranti.

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Dekning: hendelser som omfattes av en forsikring

Delingstall: tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon , vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.


Dødelighetsarv: restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.


Dødelighetsgrunnlag: statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon

Artikkelen fortsetter under annonsen


Dødelighetstillegg: pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt


Etterlattepensjon: pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør

Merknad : Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.


Folketrygden: offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

Merknad: Mesteparten av folketrygden administreres av Nav.


Forholdstall: tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merknad 1 : Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.


Forsikringsfellesskap: alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.


Forsikringspremie: kortform: premie

prisen på forsikringen


Fortsettelsesforsikring: privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger


Fratredelsesdato: siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

Artikkelen fortsetter under annonsen


Fripolise: bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen

Artikkelen fortsetter under annonsen


Garantert avkastning: synonymer: beregningsrente , garantert rente , grunnlagsrente , rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon , og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Garantert rente: synonymer: beregningsrente , garantert avkastning , grunnlagsrente , rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Garantipensjon: garantert minste alderspensjon fra folketrygden som gis ved lav eller ingen opptjening til inntektspensjon

Merknad 1 : Full garantipensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til garantipensjon krever minst tre års trygdetid.

Merknad 2 : Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få garantipensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Gjenkjøpsverdi: beløp du får utbetalt hvis du avslutter en forsikringsavtale med gjenkjøpsrett før avtalt tid


Grunnlagsrente: synonymer: beregningsrente , garantert avkastning , garantert rente , rentegaranti

Artikkelen fortsetter under annonsen

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon


Grunnpensjon: pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt

Merknad 1 : Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil få grunnpensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2 : full grunnpensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til grunnpensjon krever minst 3 år med trygdetid.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Helsevurdering: vurdering av helseopplysninger kunden har oppgitt som gir grunnlag for å godkjenne eller gi avslag på forsikringen, eventuelt godkjenne med reservasjoner eller pristillegg


Hybridpensjonsordning: kortformer: hybridpensjon, hybrid, tjenestepensjon

tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon

Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.


Indeksfond: fond som forsøker å gjenspeile en utvalgt referanseindeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs


Individuell kontrakt: avtale mellom en enkeltperson og en forsikringsleverandør


Individuell pensjonsforsikring: pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson

Artikkelen fortsetter under annonsen


Innskuddsfond: fond som er øremerket innbetaling til bedriftens innskuddspensjonsordning

Merknad : Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Innskuddsfritak: obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for innskudds- og hybridpensjon


Innskuddspensjonsordning: kortform: innskuddspensjon

tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon


Inntektspensjon: pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp

Merknad : Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.


Investeringsportefølje: en samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer


Investeringsprofil: synonym: pensjonsprofil

Artikkelen fortsetter under annonsen

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko


Investeringsrisiko: synonym: avkastningsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi


Investeringsvalg: beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres


Kapitalforsikring: livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling

Artikkelen fortsetter under annonsen


Kapitalforvaltningskostnad: prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine


Kollektiv livrente: livsforsikring som gjelder en definert gruppe og som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom


Kollektiv pensjonsforsikring: pensjonsforsikring som omfatter en definert

gruppe


Kollektivportefølje: portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes

Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen

Artikkelen fortsetter under annonsen


Kollektivt investeringsvalg: investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte


Kombinasjonsfond: verdipapirfond som er sammensatt av aksjefond og rentefond


Kompensasjonsgrad: pensjon målt som andel av lønn


Kursreguleringsfond: synonym: kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.


Levealdersjustering: fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull


Livrente: livsforsikring som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom


Livsforsikring: forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet

Merknad: Brukes også som betegnelse på livsforsikringsselskapenes virksomhet

Artikkelen fortsetter under annonsen


Løpende pensjon: pensjon under utbetaling


Nedtrapping av risiko: gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning

Artikkelen fortsetter under annonsen


Obligasjonsfond: verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer


Obligatorisk tjenestepensjon: kortform: OTP

tjenestepensjonsordning som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad : Må være ytelses- , innskudds- eller hybridpensjon.


Opphørende alderspensjon: pensjon som utbetales frem til en avtalt alder


Opphørsalder: avtalt alder da en utbetaling skal stoppe eller en forsikring skal slutte å gjelde


Oppreservering: avsetning av penger til utbetaling av pensjon over flere år enn forutsatt fordi levealderen har økt


OTP: forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon

tjenestepensjon som oppfyller lovens minstekrav

Artikkelen fortsetter under annonsen


Overlevelsesrente: livsforsikring som ved forsikredes død gir utbetaling til den eller de som forsikringstaker har utpekt

Merknad: Utbetalingen kan være livsvarig eller tidsbegrenset.


Passiv forvaltning: synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks


Pengemarkedsfond: verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer


Pensjon: regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet


Pensjonistenes overskuddsfond: avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad : Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.


Pensjonsbeholdning: oppspart alderspensjon i folketrygden

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merknad : Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Pensjonsbevis: pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i


Pensjonsinskudd: den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.


Pensjonskapital: verdien av pengene som er spart til pensjon


Pensjonskapitalbevis: pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i


Pensjonsprofil: synonym: investeringsprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko


Pensjonsrettighet: rett til pensjon fra en pensjonsavtale


Pensjonstillegg: tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Premiefond: fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad : fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap.


Premiefritak: obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merknad : Gjelder for ytelsespensjon


Premiereserve: penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger


Premievarsel: faktura for en forsikring


Referanseindeks: verdipapirindeks som et fond velger å måle seg mot


Regress: rettslig adgang for et forsikringsselskap til å kreve tilbake et utbetalt beløp


Rentegaranti: synonymer: beregningsrente , garantert avkastning , garantert rente , grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon , og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Artikkelen fortsetter under annonsen


Risikoaversjon: motvilje mot å ta risiko


Risikodekning: tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død


Risikopremie: prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko


Risikovurdering: vurdering av sannsynligheten for at det skjer noe med den forsikrede som gir rett til erstatning


Seleksjonsfradrag: gebyr som leverandøren kan ta hvis kunden tar ut pensjon tidligere enn forutsatt eller flytter til ny leverandør

Merknad: Ved tidlig uttak kalles fradraget også standardfradrag.


Sluttpoengtall: gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20

Merknad : Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen


Tilflyttede midler: pengene som følger med en forsikringsavtale når den flyttes fra en leverandør til en annen


Tilleggsavsetninger: penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på kundens pensjonsmidler


Tilleggspensjon: pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

Merknad 1 : gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2 : Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.


Tjenestepensjonsordning: kortform: tjenestepensjon

ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merknad : Kan være innskuddspensjon , ytelsespensjon eller hybridpensjon.


Uførekapital: forsikring som gir engangsutbetaling til dersom forsikrede blir varig arbeidsufør


Uførepensjon: pensjon som utbetales ved uførhet

Merknad : Utbetalingen kan komme fra folketrygden , tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.


Uttaksalder: forsikringstakers alder når uttak av alderspensjon starter


Ytelsespensjonsordning: kortform: ytelsespensjon

tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn

Les også:

Pensjonsvalg på feil grunnlag kan koste dyrt!

AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kravene