– Må redusere oljeaktiviteten for å skape ny industri

I Norge står fornybar energi-industrien på skuldrene til annen teknologi. Det gir teknologiske fordeler, men kan samtidig skape forretningsmessige utfordringer om ikke politikerne våre tar kloke valg. Illustrasjonsfoto: Equinor
I Norge står fornybar energi-industrien på skuldrene til annen teknologi. Det gir teknologiske fordeler, men kan samtidig skape forretningsmessige utfordringer om ikke politikerne våre tar kloke valg. Illustrasjonsfoto: Equinor

Havvind har på nytt seilt opp som en stor industrimulighet for Norge. Men det er en reell fare for at både økonomiske og politiske aktører låses fast i eksisterende spor og hindrer utviklingen, mener forskere.

Saken er først publisert på Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og SINTEF

I høst har det kommet flere lovende nyheter om Norge og havvind, og havvindsatsingen hos Equinor har skutt fart, både her hjemme og i utlandet. (Se faktaboks lenger ned)

– Norge trenger en tydeligere politikk

Asbjørn Karlsen er professor ved NTNUs Institutt for geografi og Markus Steen er seniorforsker ved SINTEF Digital. De er medforfattere på rapporten Condition for growth in Norwegian offshore wind industry som ble publisert i vår.

Selv om havvind ser ut til å ha vind i seilene, mener forskerne at regjeringen burde ha en mer offensiv politikk og tilrettelegge for havvind, slik at Norge utnytter mulighetene i denne voksende næringen.

Rapporten påpeker at politikken mot havvindsektoren må gis en tydeligere retning og gi mer forutsigbare gode og stabile rammevilkår.

Forskerne har følgende konkrete anbefalinger til politikerne:

 1. Gi støtte til markedsføringsaktiviteter.
 2. Utforme politikk for å utvikle innenlandsmarked for havvind.
 3. Forsterke støtte til kapital for små og mellomstore bedrifter med utilstrekkelige finansielle ressurser internt.

– Slik vi ser det kommer statsbudsjettet særlig til kort når det gjelder anbefaling nr 2. Utvikling av et innenlands marked er et viktig virkemiddel for å bygge opp en ny næring, sier Karlsen.

– Erfaringene fra olje og gass-sektoren er at internasjonaliseringen og eksporten kom gjennom at vi først skaffet oss erfaringene og utviklet teknologi på norsk sokkel.

Det gir innenlandske selskaper et fortrinn framfor utenlandske til å posisjonere seg og bli pionérer på teknologiområder tilpasset innenlandske forhold. Kunnskapen de norske selskapene tilegner seg, kan også anvendes i andre land med tilsvarende forhold.

Les også: Vindkraft i flytsonen

Pågående havvindprosjekter

Hywind Tampen Statsforetaket Enova støtter Equinors Hywind-satsing med 2,3 milliarder kroner. Det viser at en statlig vilje til å satse på havvind.

Hywind Tampen skal bli verdens største flytende havvindpark med 11 vindturbiner. Det skal forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med kraft.

Doggerbank Equinor og den britiske energigiganten SSE er tildelt kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Selskapene skal investere for om lag 100 milliarder kroner.

Prosjektet blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging og kan levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Empire Wind I havet utenfor New York skal Equinor bygge 60-80 vindturbiner, investere 3 milliarder dollar og forsyne 500.000 hjem med strøm fra havvind.

Redusert oljeaktivitet må til for å skape ny industri

Forskerne trekker fram at «Dominerende industriselskaper, fagforeninger, politikere og departementer knyttet til petroleumssektoren, kan ha sterke interesser i bestående strukturer. Dette innebærer en reell fare for at både økonomiske og politiske aktører låses fast i eksisterende spor».

Basert på studien av utviklingen i næringssektorene, skriver Karlsen og Steen om hva som må til for å få til en skikkelig omstilling fra olje til grønn energi:

«Det viktigste veivalget for grønn omstilling er om politikerne våger å dempe utbyggingstakten og tempoet i leteaktivitet etter olje og gass».

(Saken fortsetter under)

Markus Steen (t.v.) og Asbjørn Karlsen ønsker det skal legges bedre til rette for at norsk industri kan ta del i utviklingen av havvindteknologi.
Markus Steen (t.v.) og Asbjørn Karlsen ønsker det skal legges bedre til rette for at norsk industri kan ta del i utviklingen av havvindteknologi.

Bare ved NTNU har 70 tatt doktorgrad på havvind, og 250 har tatt mastergrad.

De konkluderer med at redusert aktivitet innen olje og gass trolig vil bidra sterkt til at norsk maritim leverandørindustri orienterer seg mot nye markeder innen fornybare næringer som havvind, så fremt omstillingen kan skje innenfor forutsigbare rammer.

– Politiske signaler fra myndighetene som sikrer kontinuerlig utbygging og høy lønnsomhet i olje- og gassektoren, med gunstig refusjonsordning for leteboring, vil dempe aktørenes oppmerksomhet mot og investeringer i havvind.

– Dette bygger på de historiske erfaringene vi har fra selskapenes skiftende orienteringer med konjunktursvingningene i olje- og gassektoren, sier Steen.

Les også: Her testes fremtidens havvindteknologi

Ny industri grunnlagt på eksisterende industri

I Norge har industriell aktivitet knyttet til fornybar energi oppstått på grunnlag av eksisterende industri:

Solindustrien har basis i metallindustrien, og havvindteknologien har basis i maritime næringer.

Eksisterende industri i sektorene har kunnet dele kompetanse, erfaringer, nettverk og infrastruktur med de framvoksende industriene. Dette er en styrke som gir de nye fornybar-teknologiene et stort fortrinn.

Det viktigste veivalget for grønn omstilling er om politikerne våger å dempe utbyggingstakten og tempoet i leteaktivitet etter olje og gass.

Karlsen og Steen mener at det er spesielt store muligheter for at norske aktører kan ta en posisjon innen teknologi som flytende vindturbiner, nettopp fordi opparbeidede infrastrukturelle og kunnskapsmessige ressurser fra petroleumssektoren er så relevante og nærliggende.

Her har norske leverandører spesielt gode forutsetninger for å kunne lykkes.

Men på en annen side framstår den tette forbindelsen også som en bremsekloss. Tunge etablerte sektorer som oljenæringen, kan fungere som en barriere for utviklingen innen framvoksende havvindnæring.

Les også: Elgen: Vilt husdyr påvirker artene i skogen

Fra olje til vind

De fleste aktørene i oljebransjen er leverandørbedrifter. Og havvindsektoren er løftet fram som en naturlig etterfølger, ettersom begge næringene jobber med svært store og komplekse installasjoner til havs.

Når det gjelder veivalg for grønn omstilling, er imidlertid et sentralt spørsmål hvordan myndighetene kan legge til rette for næringsmessig omstilling ved hjelp av virkemidler og rammebetingelser.

(Saken fortsetter under)

Forskerne ønsker seg mer offensiv politikk for å få fart på industri knyttet til havvind. Bildet av statsminister Erna Solberg er tatt under pressekonferansen i forbindelse med Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Forskerne ønsker seg mer offensiv politikk for å få fart på industri knyttet til havvind. Bildet av statsminister Erna Solberg er tatt under pressekonferansen i forbindelse med Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norske veivalg for å utvikle fornybar industri i Norge dreier seg ikke bare om ressursene som settes inn, men også om hvordan industripolitikken utformes.

Vannkraften gjør at vi i Norge er selvforsynt med ren og rimelig energi. Det har bidratt til at norske virksomheter i utgangspunktet har svake insentiver for å gå inn i nye teknologier innen fornybar energi.

Framvekst, tilbakeslag og revitalisering

I boka Grønn omstilling, norske veivalg skriver Asbjørn Karlsen og Markus Steen om muligheter og utfordringer knyttet til havvind som en ny norsk industri og eksportnæring.

Fra boka: Norge kunne ha kommet mye lenger med havvind som ny næring hvis vi hadde holdt trykket oppe i den norske satsingen som startet allerede ved årtusenskiftet.

Men på et tidspunkt stoppet det opp.

Forfatterne deler havvind-satsingen i Norge i tre tidsepoker. Alle fasene henger sammen med økende eller synkende aktivitet i oljenæringen:

1. Framvekst
Den starter rundt år 2000 og varer i drøyt ti år. Her tas det en rekke initiativ både i privat og offentlig sektor. Havvind ansees som en ny industrimulighet for olje- og gassektoren og andre maritime næringer.

(Saken fortsetter under)

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I våre europeiske naboland, særlig Danmark, Storbritannia og Tyskland, er det en markant markedsvekst i denne nye bransjen.

Rundt 2007 har både politikere, investorer og bedrifter store forventninger til norsk deltakelse i den internasjonalt framvoksende havvind-sektoren. Daværende olje- og energiminister Åslaug Haga er svært entusiastisk.

I denne perioden begynner klimautfordringene å få økt oppmerksomhet. Samtidig er det finanskrise med relativt lave oljepriser og magre ordrebøker for den maritime leverandørindustrien.

Flere momenter spiller altså inn for at dette kan være en ny næring å satse på.

2. Tilbakeslag

Mye av det som startes i fase én går tapt i perioden 2011–2013.

Blant annet etableres det ingen nasjonale støtteordninger for en ny fornybar energi som havvind.

El-sertifikater i Norge er såkalt næringsnøytrale. Det betyr at de ikke favoriserer utviklingen av nye fornybare energiformer slik det gjøres i flere sammenlignbare land som utvikler havvind.

Parallelt skjer det et oppsving i oljebransjen. Det gjør at det ikke lenger haster så mye med å omstille oljenæringen.

3. Revitalisering
Det er her vi er nå. Denne fasen starter så smått med fallet i oljeprisen i 2014–2015. Aktører i oljebransjen, som Equinor, opplever press for å skaffe seg nye markeder innen fornybar energi. Et økende klimaengasjement presser på for fornybare energiløsninger.

Det vokser også fram nye muligheter i internasjonale havvindmarkeder hvor norsk kompetanse kan ha særlige fortrinn.

– Flytende havvind gir særskilte utfordringer hvor våre erfaringer fra offshore petroleumsvirksomhet kan komme til anvendelse. Prosjektene blir større, mer komplekse og bygges ut lengre til havs på større havdyp, sier Markus Steen.

Les også: Hydrogen fra vind kan gi sokkelen kraft

(Saken fortsetter under)

Hywind Tampen skal bli verdens største flytende havvindpark med 11 vindturbiner. Det skal forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med kraft. Illustrasjon: Equinor
Hywind Tampen skal bli verdens største flytende havvindpark med 11 vindturbiner. Det skal forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med kraft. Illustrasjon: Equinor

Stor internasjonal vekst

Siden 2010 har det internasjonalt vært en eksepsjonell vekst i havvindinvesteringer. Utbyggingen skjer først og fremst i Nord-Europa, med Tyskland og Danmark som foregangsland i utvikling av havvindteknologi og industri.

Og det er altså omkring 2010 at Norge legger sin industrielle satsing på is. Norge benytter ikke sjansen til å satse innen bunnfast havvind og å ta markeder.

I dag ligger de største markedene i Storbritannia, Tyskland, Belgia, Nederland og Danmark. Kina er også i ferd med å komme sterkt på banen, mens Japan, Sør-Korea, Taiwan og USA utgjør gryende markeder.

– Å gå inn og ut av havvindnæringer gir ikke den nødvendige kontinuitet som skal til for at bedrifter skal vinne en fremtidig posisjon i havvindmarkedet og utvikle innenlandske kapasiteter og kompetanser på lang sikt, sier Asbjørn Karlsen.

Optimisme i sektoren

Sammenlignet med andre land har Norge relativt sett hatt betydelig forskning på havvind. Og offshore leverandørindustri eksporterer mer og mer til havvindprosjekter.

Men hva skal til for å få til en sterk ny norsk eksportnæring?

Eksempelvis står råvarer fra petroleumssektoren for 47 prosent av norske eksportverdier i dag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det likevel fremdeles et godt stykke igjen dit for at flytende havvind er lønnsomt.

På toppmøtet om havvind som Erna Solberg hadde invitert til 18. september, var det unisone kravet fra norsk leverandørindustri at det må bygges flere, flytende havvindparker på norsk sokkel.

— Hywind Tampen er starten på noe som er mye større. Og det må perspektivene våre for havvind også være, sier Johan E. Hustad, direktør for NTNU Energi, til Khrono i forbindelse med toppmøtet om havvind.

Han legger til at Hywind Tampen-planene er mer enn 15 år gamle, så det har gitt akademia tid til å forberede seg. Bare ved NTNU har 70 tatt doktorgrad på havvind, og 250 har tatt mastergrad.

— Disse er ute i industrien nå, og det er viktig at utviklingen ikke stopper opp. Og det er når vi får til en dynamikk mellom industri og offentlig forvaltning, at prisen på havvind går ned, uttalte Hustad til Khrono.

Forskningsleder for vind- og solenergi i Equinor, Hanne Wigum, er klar på at konkurransen er tøff innen flytende havvind. Equinors mål er å få på plass en løsning som lar seg industrialisere, dvs bygges ut til en pris som gir inntjening.

– Det er viktig at vi velger de teknologiske løsningene som passer best til de områdene vi skal bygge prosjekter, akkurat slik vi gjør innenfor bunnfast vindkraft og på olje og gass, sier Hanne Wigum til Teknisk Ukeblad.

– Viktig å skape et hjemmemarked

– I utgangspunktet kan Enova være et bra virkemiddel for å imøtekomme et behov for kapital for norske havvindaktører med mindre finansielle muskler. Men Hywind-prosjektene med Enova-støtte vil ikke gavne bredden av norske aktører, sier forskerne.

Det må flere demonstrasjonsprosjekter til.

Forskerne etterspør også flere virkemidler:

 • Skal Enova være det eneste viktige virkemidlet for utvikling av hjemmemarked? Hva med subisidieordninger for havvindbasert produksjon – det vi kaller innenlands markedsutvikling? Vi mangler ordninger for å skape innenlandske markeder.
 • Utvikling av hjemmemarkedet gjennom subsidieordninger som favoriserer nye fornybarteknologier, bør vurderes seriøst. Det har andre stater rundt Nordsjøen hatt suksess med.
 • At el-sertifikatene får en positiv diskriminering av nye teknologier, er forskernes anbefalinger.

Forskerne konkluderer også med at havvindmarkedet neppe kan bli den eneste redningsplanken for solnedgangsnæringen olje og gass. De mener havvindsektoren etter all sannsynlighet vil representere kun ett av flere bidrag til omstillingen av norsk petroleumsindustri.

Fakta om Hywind Tampen

 • Hywind Tampen er et offshore vindmøllekonsept som Equinor nå utvikler. Grunnutvikling ble gjort av Norsk Hydro, derav navnet.
 • Hywind-møllene er flytende vindmøller som installeres til havs på dybder over 120–700 meter.
 • Den første pilot-vindmøllen ble installert og satt i drift 10 kilometer sørvest for Karmøy i 2009, som verdens første flytende vindturbin i MW-klassen.
 • Hywind-konseptet ble opprinnelig utviklet av Dagfinn Sveen i 2001 på Norsk Hydros avdeling for ny energi, ledet av juristen Alexandra Bech Gjørv. Hun er i dag konserndirektør i SINTEF som jobber mye med havvind. Ved daværende Statoils overtagelse av Hydros oljedivisjon i 2008, ble Hywind også overført Statoil.
 • Høsten 2017 åpnet Equinor Hywind Scotland, anlegg for flytende havvind med fem turbiner.
 • Hywind-teknologien er utviklet av forskere fra Equinor i samarbeid med forskere fra NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:00 Statsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen04:23 Kleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning04:04 Babcock-sjef sier han forstår kritikken03:57 Ocean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag03:31 Minst 44 døde etter uvær i Brasil03:20 Salvinis parti ser ut til å tape nøkkelvalg i Italia03:17 «Kielland»-rapport kommer tidligere enn forventet03:11 80 døde av coronavirus i Kina02:48 Færre fødsler i Stavanger etter Solbergs oppfordring02:41 NYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp02:03 Verdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant01:58 Skotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer01:19 Grammy-pris til norsk lydtekniker00:17 Ropstad åpner døra for Senterpartiet00:05 USAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter23:57 Basketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt23:02 Forsvarsprofil headet Real til topps på tabellen22:55 Neymar dediserte PSG-mål til avdøde Bryant21:58 Nytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51 Salvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48 Go-Ahead like punktlig som Vy21:16 – Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15 Fastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47 Basketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43 Rekordmange har kjøpt sin første bolig20:24 Etterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01 Shrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield19:56 USAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter19:55 Håpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia19:05 Spansk EM-jubel etter 22-20 over Kroatia18:43 Forsker vil at politikerne skal gjøre oss bedre på miljø18:20 Folkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst17:58 Solskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes17:48 SAS tilbyr gratis ombooking av reiser til Kina17:38 Palestinere truer med å droppe Oslo II-avtalen17:02 Lindvik hoppet seg opp – Stoch vant på hjemmebane17:02 Mellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag16:48 – Jeg tror alle her har vært gjennom en sorgprosess16:24 Auschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme15:57 Olsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant15:54 Virusutbruddet øker i omfang15:47 Mot snøfri rekord i Oslo14:48 Suverene Riiber har VM-planen klar14:47 Lundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen14:36 200 år siden oppdagelsen – forventer store konsekvenser for unikt kontinent14:05 Høyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak13:44 Vinter-brennmaneter forundrer forskerne13:28 Klæbo i kjempeform stakk fra og vant på sprinten – Trippel norsk i Oberstdorf13:20 Appelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen13:11 Thingnes Bø nummer tre da Maillet vant12:35 Snøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt12:21 Høie avgjør sykehusstriden på Helgeland12:16 UD fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina11:58 Listhaug: – Føler at vi har sluppet ut av fengsel11:55 Lucas Braathen med sensasjonell fjerdeplass i Kitzbühel11:45 Dødstallet fortsetter å stige etter jordskjelv i Tyrkia11:30 Tore Bjørseth Berdal vant Marcialonga11:03 – Pappa, vet du hvem som amputerte deg?10:53 Sovende mann berget ut av brennende bil09:53 Kim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år09:29 Rødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over09:24 Stor spenning rundt mulig Giske-comeback09:05 At samene i «Frost» ikke hadde mørk hud ble for mye for amerikanerne08:42 Fjelloverganger stengt i nord på grunn av uvær08:08 Kun 12 prosent tror Trump ryker: – Han var egentlig aldri truet08:05 Politiet kritiserer nettgiganter for treg respons i nettovergrep-saker07:30 Sundby-maskineriet er friskmeldt: – Det er noe dritt å se ski på TV07:02 Dødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina06:54 Mann pågrepet etter å ha skutt med hagle i Steinkjer06:13 Mons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord06:02 Operaen i Paris åpnet etter uker med streik06:00 Dette skjer i dag05:39 Dette skjedde i natt05:34 Godstog har kjørt seg fast – Nordlandsbanen stengt05:05 Bilbao-spiss hetset i kampen mot Espanyol04:35 Treåring til sykehus etter brann i bolig i Moss04:35 Iran avviser ikke videre forhandlinger med USA04:04 Morales ber om et fritt og rettferdig valg03:30 Hareide åpner for å bli statsråd også etter neste års valg02:39 Mann skadd i snøscooterulykke i Fyresdal02:16 FN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo01:50 Brexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato01:13 Vellykket jomfrutur for Boeings nye langdistansefly01:12 Rekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen23:55 Minst 30 døde i uvær i Brasil22:22 15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06 Ocean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51 Uroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56 Sierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33 Astronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07 Norge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01 Politiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44 Tallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09 Carlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52 Journalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19 Reineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33 Trumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33 Kina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25 Tandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16 Hareide vil ikke være noen rød klut
Siste nytt
05:00VerdenStatsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen04:23SportKleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning04:04NorgeBabcock-sjef sier han forstår kritikken03:57VerdenOcean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag03:31VerdenMinst 44 døde etter uvær i Brasil03:20VerdenSalvinis parti ser ut til å tape nøkkelvalg i Italia03:17Norge«Kielland»-rapport kommer tidligere enn forventet03:11Verden80 døde av coronavirus i Kina02:48NorgeFærre fødsler i Stavanger etter Solbergs oppfordring02:41VerdenNYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp02:03SportVerdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant01:58NorgeSkotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer01:19VerdenGrammy-pris til norsk lydtekniker00:17NorgeRopstad åpner døra for Senterpartiet00:05VerdenUSAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter23:57SportBasketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt23:02SportForsvarsprofil headet Real til topps på tabellen22:55SportNeymar dediserte PSG-mål til avdøde Bryant21:58PengerNytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51VerdenSalvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48NorgeGo-Ahead like punktlig som Vy21:16Helse og livsstil– Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15NorgeFastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47VerdenBasketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43PengerRekordmange har kjøpt sin første bolig20:24SportEtterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01SportShrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield19:56VerdenUSAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter19:55VerdenHåpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia19:05SportSpansk EM-jubel etter 22-20 over Kroatia18:43Helse og livsstilForsker vil at politikerne skal gjøre oss bedre på miljø18:20NorgeFolkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst17:58SportSolskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes17:48ReiseSAS tilbyr gratis ombooking av reiser til Kina17:38VerdenPalestinere truer med å droppe Oslo II-avtalen17:02SportLindvik hoppet seg opp – Stoch vant på hjemmebane17:02NorgeMellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag16:48Norge– Jeg tror alle her har vært gjennom en sorgprosess16:24VerdenAuschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme15:57SportOlsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant15:54VerdenVirusutbruddet øker i omfang15:47NorgeMot snøfri rekord i Oslo14:48SportSuverene Riiber har VM-planen klar14:47SportLundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen14:36Helse og livsstil200 år siden oppdagelsen – forventer store konsekvenser for unikt kontinent14:05PolitikkHøyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak13:44NorgeVinter-brennmaneter forundrer forskerne13:28SportKlæbo i kjempeform stakk fra og vant på sprinten – Trippel norsk i Oberstdorf13:20SportAppelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen13:11SportThingnes Bø nummer tre da Maillet vant12:35NorgeSnøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt12:21NorgeHøie avgjør sykehusstriden på Helgeland12:16ReiseUD fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina11:58PolitikkListhaug: – Føler at vi har sluppet ut av fengsel11:55SportLucas Braathen med sensasjonell fjerdeplass i Kitzbühel11:45VerdenDødstallet fortsetter å stige etter jordskjelv i Tyrkia11:30SportTore Bjørseth Berdal vant Marcialonga11:03Verden– Pappa, vet du hvem som amputerte deg?10:53NorgeSovende mann berget ut av brennende bil09:53VerdenKim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år09:29PolitikkRødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over09:24NorgeStor spenning rundt mulig Giske-comeback09:05KulturAt samene i «Frost» ikke hadde mørk hud ble for mye for amerikanerne08:42NorgeFjelloverganger stengt i nord på grunn av uvær08:08VerdenKun 12 prosent tror Trump ryker: – Han var egentlig aldri truet08:05NorgePolitiet kritiserer nettgiganter for treg respons i nettovergrep-saker07:30SportSundby-maskineriet er friskmeldt: – Det er noe dritt å se ski på TV07:02VerdenDødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina06:54NorgeMann pågrepet etter å ha skutt med hagle i Steinkjer06:13SportMons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord06:02VerdenOperaen i Paris åpnet etter uker med streik06:00NorgeDette skjer i dag05:39NorgeDette skjedde i natt05:34NorgeGodstog har kjørt seg fast – Nordlandsbanen stengt05:05SportBilbao-spiss hetset i kampen mot Espanyol04:35NorgeTreåring til sykehus etter brann i bolig i Moss04:35VerdenIran avviser ikke videre forhandlinger med USA04:04VerdenMorales ber om et fritt og rettferdig valg03:30NorgeHareide åpner for å bli statsråd også etter neste års valg02:39NorgeMann skadd i snøscooterulykke i Fyresdal02:16VerdenFN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo01:50VerdenBrexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato01:13ReiseVellykket jomfrutur for Boeings nye langdistansefly01:12NorgeRekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen23:55VerdenMinst 30 døde i uvær i Brasil22:22Norge15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06VerdenOcean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51Helse og livsstilUroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56VerdenSierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33VerdenAstronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07SportNorge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01NorgePolitiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44VerdenTallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09SportCarlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52VerdenJournalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19NorgeReineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33VerdenTrumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33VerdenKina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25SportTandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16PolitikkHareide vil ikke være noen rød klut
Populært