– Må redusere oljeaktiviteten for å skape ny industri

I Norge står fornybar energi-industrien på skuldrene til annen teknologi. Det gir teknologiske fordeler, men kan samtidig skape forretningsmessige utfordringer om ikke politikerne våre tar kloke valg. Illustrasjonsfoto: Equinor
I Norge står fornybar energi-industrien på skuldrene til annen teknologi. Det gir teknologiske fordeler, men kan samtidig skape forretningsmessige utfordringer om ikke politikerne våre tar kloke valg. Illustrasjonsfoto: Equinor

Havvind har på nytt seilt opp som en stor industrimulighet for Norge. Men det er en reell fare for at både økonomiske og politiske aktører låses fast i eksisterende spor og hindrer utviklingen, mener forskere.

Saken er først publisert på Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og SINTEF

I høst har det kommet flere lovende nyheter om Norge og havvind, og havvindsatsingen hos Equinor har skutt fart, både her hjemme og i utlandet. (Se faktaboks lenger ned)

– Norge trenger en tydeligere politikk

Asbjørn Karlsen er professor ved NTNUs Institutt for geografi og Markus Steen er seniorforsker ved SINTEF Digital. De er medforfattere på rapporten Condition for growth in Norwegian offshore wind industry som ble publisert i vår.

Selv om havvind ser ut til å ha vind i seilene, mener forskerne at regjeringen burde ha en mer offensiv politikk og tilrettelegge for havvind, slik at Norge utnytter mulighetene i denne voksende næringen.

Rapporten påpeker at politikken mot havvindsektoren må gis en tydeligere retning og gi mer forutsigbare gode og stabile rammevilkår.

Forskerne har følgende konkrete anbefalinger til politikerne:

 1. Gi støtte til markedsføringsaktiviteter.
 2. Utforme politikk for å utvikle innenlandsmarked for havvind.
 3. Forsterke støtte til kapital for små og mellomstore bedrifter med utilstrekkelige finansielle ressurser internt.

– Slik vi ser det kommer statsbudsjettet særlig til kort når det gjelder anbefaling nr 2. Utvikling av et innenlands marked er et viktig virkemiddel for å bygge opp en ny næring, sier Karlsen.

– Erfaringene fra olje og gass-sektoren er at internasjonaliseringen og eksporten kom gjennom at vi først skaffet oss erfaringene og utviklet teknologi på norsk sokkel.

Det gir innenlandske selskaper et fortrinn framfor utenlandske til å posisjonere seg og bli pionérer på teknologiområder tilpasset innenlandske forhold. Kunnskapen de norske selskapene tilegner seg, kan også anvendes i andre land med tilsvarende forhold.

Les også: Vindkraft i flytsonen

Pågående havvindprosjekter

Hywind Tampen Statsforetaket Enova støtter Equinors Hywind-satsing med 2,3 milliarder kroner. Det viser at en statlig vilje til å satse på havvind.

Hywind Tampen skal bli verdens største flytende havvindpark med 11 vindturbiner. Det skal forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med kraft.

Doggerbank Equinor og den britiske energigiganten SSE er tildelt kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Selskapene skal investere for om lag 100 milliarder kroner.

Prosjektet blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging og kan levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Empire Wind I havet utenfor New York skal Equinor bygge 60-80 vindturbiner, investere 3 milliarder dollar og forsyne 500.000 hjem med strøm fra havvind.

Redusert oljeaktivitet må til for å skape ny industri

Forskerne trekker fram at «Dominerende industriselskaper, fagforeninger, politikere og departementer knyttet til petroleumssektoren, kan ha sterke interesser i bestående strukturer. Dette innebærer en reell fare for at både økonomiske og politiske aktører låses fast i eksisterende spor».

Basert på studien av utviklingen i næringssektorene, skriver Karlsen og Steen om hva som må til for å få til en skikkelig omstilling fra olje til grønn energi:

«Det viktigste veivalget for grønn omstilling er om politikerne våger å dempe utbyggingstakten og tempoet i leteaktivitet etter olje og gass».

(Saken fortsetter under)

Markus Steen (t.v.) og Asbjørn Karlsen ønsker det skal legges bedre til rette for at norsk industri kan ta del i utviklingen av havvindteknologi.
Markus Steen (t.v.) og Asbjørn Karlsen ønsker det skal legges bedre til rette for at norsk industri kan ta del i utviklingen av havvindteknologi.

Bare ved NTNU har 70 tatt doktorgrad på havvind, og 250 har tatt mastergrad.

De konkluderer med at redusert aktivitet innen olje og gass trolig vil bidra sterkt til at norsk maritim leverandørindustri orienterer seg mot nye markeder innen fornybare næringer som havvind, så fremt omstillingen kan skje innenfor forutsigbare rammer.

– Politiske signaler fra myndighetene som sikrer kontinuerlig utbygging og høy lønnsomhet i olje- og gassektoren, med gunstig refusjonsordning for leteboring, vil dempe aktørenes oppmerksomhet mot og investeringer i havvind.

– Dette bygger på de historiske erfaringene vi har fra selskapenes skiftende orienteringer med konjunktursvingningene i olje- og gassektoren, sier Steen.

Les også: Her testes fremtidens havvindteknologi

Ny industri grunnlagt på eksisterende industri

I Norge har industriell aktivitet knyttet til fornybar energi oppstått på grunnlag av eksisterende industri:

Solindustrien har basis i metallindustrien, og havvindteknologien har basis i maritime næringer.

Eksisterende industri i sektorene har kunnet dele kompetanse, erfaringer, nettverk og infrastruktur med de framvoksende industriene. Dette er en styrke som gir de nye fornybar-teknologiene et stort fortrinn.

Det viktigste veivalget for grønn omstilling er om politikerne våger å dempe utbyggingstakten og tempoet i leteaktivitet etter olje og gass.

Karlsen og Steen mener at det er spesielt store muligheter for at norske aktører kan ta en posisjon innen teknologi som flytende vindturbiner, nettopp fordi opparbeidede infrastrukturelle og kunnskapsmessige ressurser fra petroleumssektoren er så relevante og nærliggende.

Her har norske leverandører spesielt gode forutsetninger for å kunne lykkes.

Men på en annen side framstår den tette forbindelsen også som en bremsekloss. Tunge etablerte sektorer som oljenæringen, kan fungere som en barriere for utviklingen innen framvoksende havvindnæring.

Les også: Elgen: Vilt husdyr påvirker artene i skogen

Fra olje til vind

De fleste aktørene i oljebransjen er leverandørbedrifter. Og havvindsektoren er løftet fram som en naturlig etterfølger, ettersom begge næringene jobber med svært store og komplekse installasjoner til havs.

Når det gjelder veivalg for grønn omstilling, er imidlertid et sentralt spørsmål hvordan myndighetene kan legge til rette for næringsmessig omstilling ved hjelp av virkemidler og rammebetingelser.

(Saken fortsetter under)

Forskerne ønsker seg mer offensiv politikk for å få fart på industri knyttet til havvind. Bildet av statsminister Erna Solberg er tatt under pressekonferansen i forbindelse med Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Forskerne ønsker seg mer offensiv politikk for å få fart på industri knyttet til havvind. Bildet av statsminister Erna Solberg er tatt under pressekonferansen i forbindelse med Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norske veivalg for å utvikle fornybar industri i Norge dreier seg ikke bare om ressursene som settes inn, men også om hvordan industripolitikken utformes.

Vannkraften gjør at vi i Norge er selvforsynt med ren og rimelig energi. Det har bidratt til at norske virksomheter i utgangspunktet har svake insentiver for å gå inn i nye teknologier innen fornybar energi.

Framvekst, tilbakeslag og revitalisering

I boka Grønn omstilling, norske veivalg skriver Asbjørn Karlsen og Markus Steen om muligheter og utfordringer knyttet til havvind som en ny norsk industri og eksportnæring.

Fra boka: Norge kunne ha kommet mye lenger med havvind som ny næring hvis vi hadde holdt trykket oppe i den norske satsingen som startet allerede ved årtusenskiftet.

Men på et tidspunkt stoppet det opp.

Forfatterne deler havvind-satsingen i Norge i tre tidsepoker. Alle fasene henger sammen med økende eller synkende aktivitet i oljenæringen:

1. Framvekst
Den starter rundt år 2000 og varer i drøyt ti år. Her tas det en rekke initiativ både i privat og offentlig sektor. Havvind ansees som en ny industrimulighet for olje- og gassektoren og andre maritime næringer.

(Saken fortsetter under)

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I våre europeiske naboland, særlig Danmark, Storbritannia og Tyskland, er det en markant markedsvekst i denne nye bransjen.

Rundt 2007 har både politikere, investorer og bedrifter store forventninger til norsk deltakelse i den internasjonalt framvoksende havvind-sektoren. Daværende olje- og energiminister Åslaug Haga er svært entusiastisk.

I denne perioden begynner klimautfordringene å få økt oppmerksomhet. Samtidig er det finanskrise med relativt lave oljepriser og magre ordrebøker for den maritime leverandørindustrien.

Flere momenter spiller altså inn for at dette kan være en ny næring å satse på.

2. Tilbakeslag

Mye av det som startes i fase én går tapt i perioden 2011–2013.

Blant annet etableres det ingen nasjonale støtteordninger for en ny fornybar energi som havvind.

El-sertifikater i Norge er såkalt næringsnøytrale. Det betyr at de ikke favoriserer utviklingen av nye fornybare energiformer slik det gjøres i flere sammenlignbare land som utvikler havvind.

Parallelt skjer det et oppsving i oljebransjen. Det gjør at det ikke lenger haster så mye med å omstille oljenæringen.

3. Revitalisering
Det er her vi er nå. Denne fasen starter så smått med fallet i oljeprisen i 2014–2015. Aktører i oljebransjen, som Equinor, opplever press for å skaffe seg nye markeder innen fornybar energi. Et økende klimaengasjement presser på for fornybare energiløsninger.

Det vokser også fram nye muligheter i internasjonale havvindmarkeder hvor norsk kompetanse kan ha særlige fortrinn.

– Flytende havvind gir særskilte utfordringer hvor våre erfaringer fra offshore petroleumsvirksomhet kan komme til anvendelse. Prosjektene blir større, mer komplekse og bygges ut lengre til havs på større havdyp, sier Markus Steen.

Les også: Hydrogen fra vind kan gi sokkelen kraft

(Saken fortsetter under)

Hywind Tampen skal bli verdens største flytende havvindpark med 11 vindturbiner. Det skal forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med kraft. Illustrasjon: Equinor
Hywind Tampen skal bli verdens største flytende havvindpark med 11 vindturbiner. Det skal forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med kraft. Illustrasjon: Equinor

Stor internasjonal vekst

Siden 2010 har det internasjonalt vært en eksepsjonell vekst i havvindinvesteringer. Utbyggingen skjer først og fremst i Nord-Europa, med Tyskland og Danmark som foregangsland i utvikling av havvindteknologi og industri.

Og det er altså omkring 2010 at Norge legger sin industrielle satsing på is. Norge benytter ikke sjansen til å satse innen bunnfast havvind og å ta markeder.

I dag ligger de største markedene i Storbritannia, Tyskland, Belgia, Nederland og Danmark. Kina er også i ferd med å komme sterkt på banen, mens Japan, Sør-Korea, Taiwan og USA utgjør gryende markeder.

– Å gå inn og ut av havvindnæringer gir ikke den nødvendige kontinuitet som skal til for at bedrifter skal vinne en fremtidig posisjon i havvindmarkedet og utvikle innenlandske kapasiteter og kompetanser på lang sikt, sier Asbjørn Karlsen.

Optimisme i sektoren

Sammenlignet med andre land har Norge relativt sett hatt betydelig forskning på havvind. Og offshore leverandørindustri eksporterer mer og mer til havvindprosjekter.

Men hva skal til for å få til en sterk ny norsk eksportnæring?

Eksempelvis står råvarer fra petroleumssektoren for 47 prosent av norske eksportverdier i dag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det likevel fremdeles et godt stykke igjen dit for at flytende havvind er lønnsomt.

På toppmøtet om havvind som Erna Solberg hadde invitert til 18. september, var det unisone kravet fra norsk leverandørindustri at det må bygges flere, flytende havvindparker på norsk sokkel.

— Hywind Tampen er starten på noe som er mye større. Og det må perspektivene våre for havvind også være, sier Johan E. Hustad, direktør for NTNU Energi, til Khrono i forbindelse med toppmøtet om havvind.

Han legger til at Hywind Tampen-planene er mer enn 15 år gamle, så det har gitt akademia tid til å forberede seg. Bare ved NTNU har 70 tatt doktorgrad på havvind, og 250 har tatt mastergrad.

— Disse er ute i industrien nå, og det er viktig at utviklingen ikke stopper opp. Og det er når vi får til en dynamikk mellom industri og offentlig forvaltning, at prisen på havvind går ned, uttalte Hustad til Khrono.

Forskningsleder for vind- og solenergi i Equinor, Hanne Wigum, er klar på at konkurransen er tøff innen flytende havvind. Equinors mål er å få på plass en løsning som lar seg industrialisere, dvs bygges ut til en pris som gir inntjening.

– Det er viktig at vi velger de teknologiske løsningene som passer best til de områdene vi skal bygge prosjekter, akkurat slik vi gjør innenfor bunnfast vindkraft og på olje og gass, sier Hanne Wigum til Teknisk Ukeblad.

– Viktig å skape et hjemmemarked

– I utgangspunktet kan Enova være et bra virkemiddel for å imøtekomme et behov for kapital for norske havvindaktører med mindre finansielle muskler. Men Hywind-prosjektene med Enova-støtte vil ikke gavne bredden av norske aktører, sier forskerne.

Det må flere demonstrasjonsprosjekter til.

Forskerne etterspør også flere virkemidler:

 • Skal Enova være det eneste viktige virkemidlet for utvikling av hjemmemarked? Hva med subisidieordninger for havvindbasert produksjon – det vi kaller innenlands markedsutvikling? Vi mangler ordninger for å skape innenlandske markeder.
 • Utvikling av hjemmemarkedet gjennom subsidieordninger som favoriserer nye fornybarteknologier, bør vurderes seriøst. Det har andre stater rundt Nordsjøen hatt suksess med.
 • At el-sertifikatene får en positiv diskriminering av nye teknologier, er forskernes anbefalinger.

Forskerne konkluderer også med at havvindmarkedet neppe kan bli den eneste redningsplanken for solnedgangsnæringen olje og gass. De mener havvindsektoren etter all sannsynlighet vil representere kun ett av flere bidrag til omstillingen av norsk petroleumsindustri.

Fakta om Hywind Tampen

 • Hywind Tampen er et offshore vindmøllekonsept som Equinor nå utvikler. Grunnutvikling ble gjort av Norsk Hydro, derav navnet.
 • Hywind-møllene er flytende vindmøller som installeres til havs på dybder over 120–700 meter.
 • Den første pilot-vindmøllen ble installert og satt i drift 10 kilometer sørvest for Karmøy i 2009, som verdens første flytende vindturbin i MW-klassen.
 • Hywind-konseptet ble opprinnelig utviklet av Dagfinn Sveen i 2001 på Norsk Hydros avdeling for ny energi, ledet av juristen Alexandra Bech Gjørv. Hun er i dag konserndirektør i SINTEF som jobber mye med havvind. Ved daværende Statoils overtagelse av Hydros oljedivisjon i 2008, ble Hywind også overført Statoil.
 • Høsten 2017 åpnet Equinor Hywind Scotland, anlegg for flytende havvind med fem turbiner.
 • Hywind-teknologien er utviklet av forskere fra Equinor i samarbeid med forskere fra NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:00 Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia01:52 Ni år gammel gutt savnet i Oslo01:33 Mann til sykehus etter trafikkulykke i Moss00:54 Dansk mann pågrepet etter drap i Malmö00:53 Politiet ønsker tips etter voldtekt i Stavanger00:24 Prins Andrew: Dårlig dømmekraft å fortsette vennskapet med Epstein00:11 Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang22:49 Sverige klare for EM etter sterk borteseier over Romania22:08 Kvinne funnet drept i Florø22:04 Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang21:51 Anita Berg: – Kjempegodt å høre stemmen hans21:39 15-åring uten armer og bein brutalt behandlet av politiet i video21:13 Veksel-spøkelset: Kronestykket kan forsvinne20:59 Demokratene vurderer å se på Trumps tvitring i riksrettssaken20:46 Over 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året20:35 Mystisk stein i Odda avslører dato for «Ragnarok»19:51 Historisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein19:51 Sørloth-dobbel etter hasteinnhopp mot Færøyene19:25 Nå kan norske tog få to etasjer19:09 Bill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42 Søreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken18:04 Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02 Haaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene17:56 Manshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45 NRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50 Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30 Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55 Tror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54 Følte seg truet av Trump under høringen15:15 Tyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07 Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06 Skal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11 Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02 Valg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01 Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52 Frode Berg løslatt i Litauen13:42 Helsesista får dialektpris13:11 Klæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10 Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56 Trumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56 Svømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50 Spiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39 Pressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38 Guvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22 Internasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03 Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41 Snøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39 Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26 Ordfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55 Ny ordning gjør det enklere å melde flytting10:53 Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44 Roper varsku om stigende havnivå10:09 Hamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55 Halvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38 Hovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35 Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07 Lippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48 Siv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30 Thorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21 Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:12 Sjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11 Zikasmitte i Europa før første gang08:09 Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48 Sterling reagerer på Gomez-buing07:33 500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23 Oslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20 Fotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02 SD største parti i Sverige på måling06:59 Litauens president har benådet to spiondømte russere06:39 King om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15 Kvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10 Dette skjer i dag06:09 Dette skjedde i natt05:54 Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36 To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30 Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00 Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12 Warrens skatteforslag får kritikk03:46 Forsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10 Ansatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01 Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42 To elever drept i skyting på skole i California01:22 MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59 Nær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14 Ronaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04 Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42 Datter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22 Pompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08 Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55 Ble fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33 Tyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26 Kvinne siktet for drap i Oslo20:17 Nav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49 Swire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18 USA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46 Fant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39 Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13 Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37 Elever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15 Italia erklærer unntakstilstand i Venezia
Siste nytt
02:00VerdenFem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia01:52NorgeNi år gammel gutt savnet i Oslo01:33NorgeMann til sykehus etter trafikkulykke i Moss00:54VerdenDansk mann pågrepet etter drap i Malmö00:53NorgePolitiet ønsker tips etter voldtekt i Stavanger00:24VerdenPrins Andrew: Dårlig dømmekraft å fortsette vennskapet med Epstein00:11NorgeFrode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang22:49SportSverige klare for EM etter sterk borteseier over Romania22:08NorgeKvinne funnet drept i Florø22:04NorgeFrode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang21:51NorgeAnita Berg: – Kjempegodt å høre stemmen hans21:39Verden15-åring uten armer og bein brutalt behandlet av politiet i video21:13PengerVeksel-spøkelset: Kronestykket kan forsvinne20:59VerdenDemokratene vurderer å se på Trumps tvitring i riksrettssaken20:46PengerOver 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året20:35NorgeMystisk stein i Odda avslører dato for «Ragnarok»19:51SportHistorisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein19:51SportSørloth-dobbel etter hasteinnhopp mot Færøyene19:25ReiseNå kan norske tog få to etasjer19:09PolitikkBill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42NorgeSøreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken18:04VerdenTidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02SportHaaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene17:56NorgeManshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45NorgeNRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50NorgeHøyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30NorgeGratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55SportTror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54PolitikkFølte seg truet av Trump under høringen15:15VerdenTyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07NorgeKirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06MotorSkal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11PengerEquinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02PolitikkValg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01VerdenPalestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52VerdenFrode Berg løslatt i Litauen13:42KulturHelsesista får dialektpris13:11SportKlæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10NorgeStøttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56PolitikkTrumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56SportSvømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50NyheterSpiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39KulturPressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38ReiseGuvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22ReiseInternasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03NorgeOscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41VerdenSnøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39VerdenMoskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26ReiseOrdfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55NorgeNy ordning gjør det enklere å melde flytting10:53VerdenNær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44VerdenRoper varsku om stigende havnivå10:09VerdenHamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55NorgeHalvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38NorgeHovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35ReiseNytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07SportLippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48PengerSiv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30SportThorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21PengerSveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:12NorgeSjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11Helse og livsstilZikasmitte i Europa før første gang08:09NorgeRegjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48SportSterling reagerer på Gomez-buing07:33Norge500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23KulturOslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20SportFotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02PolitikkSD største parti i Sverige på måling06:59VerdenLitauens president har benådet to spiondømte russere06:39SportKing om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15NorgeKvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10NorgeDette skjer i dag06:09NorgeDette skjedde i natt05:54NorgeKripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36VerdenTo palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30PolitikkRødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00VerdenTrump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12PengerWarrens skatteforslag får kritikk03:46NorgeForsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10NorgeAnsatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01VerdenStoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42VerdenTo elever drept i skyting på skole i California01:22PengerMDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59VerdenNær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14SportRonaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04VerdenTrump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42NorgeDatter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22VerdenPompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08VerdenPelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55VerdenBle fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33SportTyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26NorgeKvinne siktet for drap i Oslo20:17PengerNav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49PengerSwire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18PengerUSA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46Helse og livsstilFant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39NorgeKrigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13KulturNytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37VerdenElever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15ReiseItalia erklærer unntakstilstand i Venezia
Populært