Meny

Styremedlemmer kan få ett års fengsel

BØRSEN: Den er en temperaturmåler på økonomien. Verdien av aksjene på Oslo Børs ble mer enn halvert fra slutten av mai til begynnelsen av oktober 2008. Flere av de største selskapene falt 50-70 prosent.
BØRSEN: Den er en temperaturmåler på økonomien. Verdien av aksjene på Oslo Børs ble mer enn halvert fra slutten av mai til begynnelsen av oktober 2008. Flere av de største selskapene falt 50-70 prosent.

Når selskaper er i krise, er det høyrisikosport å sitte i styret. I halvparten av konkursene er det mulige straffbare forhold.

(Finansavisen): Det er ti år siden finanskrisen, som senket mange selskaper. I 2008 kom krakket i boligfinansieringen i USA, og uroen spredte seg til hele verdensøkonomien.

Mange av selskapene på Oslo Børs stupte. Varehandelen slet. Det samme gjorde mediebransjen og luftfarten. Sjefen i SAS Norge ropte ut: Vi trenger hjelp!

– I krisesituasjoner er det ekstra krevende å sitte i styrer, sier Sigurd Knudtzon.

– Styret må være forberedt på å treffe beslutninger som er upopulære, for eksempel hos de ansatte, og være utsatt for sterk kritikk. Styret må også bruke tid på å begrunne vanskelige beslutninger, blant annet i styreprotokollen, sier Knudtzon.

Styret må kanskje ta initiativ til å si opp ansatte, avvikle ulønnsomme deler og endre strukturen på lånene.

«Vi har greid å snu oss fort. Det som er viktig i vanskelige tider, er at styret ikke blir vinglete», sa styreleder Anne Carine Tanum i DnB NOR i etterkant av krisen.

Les også: Ser noen «lavt hengende» frukter

850 millioner

I fjor var det nærmere 570.000 styremedlemmer i aksjeselskaper i Norge. I tillegg kryr det av andre styrer, i alt fra selskaper til sameier.

– IKKE VINGLE: Styreleder Anne Carine Tanum i DnB NOR understreker hvor viktig det er at styret holder stø kurs. Foto: DNB
– IKKE VINGLE: Styreleder Anne Carine Tanum i DnB NOR understreker hvor viktig det er at styret holder stø kurs. Foto: DNB

Noen sliter:

Kleven Verft har tapt rundt 850 millioner på tre år, mens kolonial.no tapte en kvart milliard i fjor.

– Hva er det styrene i næringslivet må gjøre i en krise?

– Styret må alltid ha kontroll på at selskapet har forsvarlig likviditet, sier Knudtzon.

Dette er nå også pålagt i aksjeloven.

– Når likviditeten blir strammere, og selskapet ikke er i stand til å betale regningene etter hvert som de forfaller, må de gule lampene blinke sterkt, sier Knudtzon.

Boken hans, «Ansvarlig styrearbeid», kommer etter planen neste år.

– Det ligger an til at boken blir ganske omfattende, men den blir ingen bibel. For et slik formål vil jeg anbefale kommentarutgaver til aksjeloven, og BI-professor Tore Bråthens mange styreartikler.

Les også: Rekordmange milliardærer i Norge

Oppbud

Boken vil likevel gå gjennom temaer som er aktuelle for selskapsstyrer, og trolig telle mer enn 1.000 sider.

I krisetider stilles det ekstra store krav til styrets leder.

– Det gjelder å holde styret samlet og sørge for at styret er disiplinert innad, samtidig som det er daglig leder som har ansvaret for å gjennomføre beslutningene.

Knudtzon understreker at det er en svært alvorlig avgjørelse å begjære oppbud.

SPISSET MOT STYRER: Neste år kommer Sigurd Knudtzon med en svært omfattende kom om «ansvarlig styrearbeid». Foto: Kjell Chr. Gripstad
SPISSET MOT STYRER: Neste år kommer Sigurd Knudtzon med en svært omfattende kom om «ansvarlig styrearbeid». Foto: Kjell Chr. Gripstad

– Hvis man ikke begjærer oppbud i rett tid, kan det føre til både erstatningsansvar og straffeansvar for styremedlemmene – med inntil ett års fengsel.

De mest umiddelbare tiltakene kan likevel være å be kreditorene om betalingsutsettelse, lettere vilkår, avkortning av lånet eller konvertering av lån til aksjekapital.

Undersøkelser har vist at bostyrere avdekker mulige straffbare forhold i mellom halvparten og to tredeler av de åpnede konkursene.

– En ikke uvesentlig del gjelder overtredelse av bestemmelser i straffelovens gjeldskapittel.

Hovedansvaret for å forebygge kreativ regnskapsføring og misligheter ligger hos styret.

Les også: 45 Elkjøp-ansatte mister jobben etter streik

Knudtzon: Et paradoks

Noen av de viktigste spørsmålene som styret kan stille seg når det skal vurdere om regnskapet kan være manipulert er: Blir inntekter resultatført for tidlig? Kamufleres tap som transaksjoner mellom nærstående? Er det balanseføring i stedet for kostnadsføring? Er eiendelene overvurdert eller nedskrivninger utsatt? Men også: Balanseføres eiendeler som ikke finnes, og er det manglende avsetning for forpliktelser?

Knudtzon mener at det er et paradoks når det gjelder salær til styret:

– Det paradoksale i mange selskaper, særlig i de største børsnoterte, er at en daglig ledelse får en betydelig kompensasjon for jobben, mens styreleder og styremedlemmer får et salær som overhodet ikke står i sammenheng med daglig ledelse, tatt i betraktning tidsbruk og ansvar.

De seneste årene har salæret til styrelederne i de børsnoterte selskapene vært på rundt 500.000 kroner i gjennomsnitt, mens styremedlemmene fikk om lag 250.000 kroner. Det viser tall fra Styreinstituttet.

I en krise må styret gå dypere inn i den økonomiske situasjonen og få et realistisk bilde av den:

– Selv om godværet som oftest kommer tilbake, skjer det også at skyene bare blir mørkere. Som ellers i økonomisk tenking, må styret i slike situasjoner tenke alternativt.

Les også: Trygve Hegnar: Helt grisete

KREVENDE: Konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes. Foto: Eivind Yggeseth
KREVENDE: Konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes. Foto: Eivind Yggeseth

Kan koste dyrt

Knudtzon understreker at det kan koste selskapet, ansatte og kreditorer dyrt hvis styret ikke har et realistisk bilde av situasjonen.

– Styret er forpliktet til å sørge for at tapet blir så lite som mulig. På den annen side vil styret også ha et visst handlingsrom for å forsøke å finne en finansiell løsning, selv om selskapet er insolvent. Styret kan stå overfor svært vanskelige vurderinger. Det beste rådet er å be om faglig bistand i tide, slik at grenser ikke overskrides for hva som også kan utløse et personlig ansvar for styremedlemmene.

Knudtzon understreker:

– Det at et selskap er insolvent behøver ikke være kroken på døren, men ikke langt ifra. Styret er i henhold til rettspraksis gitt en viss tid til å ordne opp. Mange oppfatter det å være midt i en slik vanskelig situasjon som svært belastende, men i ettertid kan det også være en viktig erfaring.

Går vi tilbake til 2008, var det svært krevende tider. Strategi-ekspertene Lasse B. Lien og Eirik Sjåholm Knudsen beskrev situasjonen slik: «Antallet aksjeselskaper som gikk konkurs, steg fra 1.844 i 2007 til 3.813 i 2009, mer enn en dobling i løpet av to år. Norske bedrifter som overlevde finanskrisen fikk også problemer. Gjennomsnittlig profittmargin falt med cirka 25 prosent fra 2007 til 2009, til sitt laveste nivå på over ti år.»

Sjefen for et IT-firma i Oppegård beskrev krisen slik:

«Vi opplever total svikt i omsetningen til bedrifter. En god og stabil omsetningen på flere millioner i året er borte i år. Dette er det første året vi har hatt over hundre kunder som ikke har betalt regningene sine. Vi hadde kanskje en til tre året før. Nå spiser vi av egenkapitalen. Som sjef over eget selskap prøver jeg å finne meg en jobb selv nå».

Les også: Seks pågrepet og tre siktet for grovt heleri i vaskehall i Oslo

30 prosent alvorlig påvirket

For å kartlegge årene 2007 og 2008, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 5.000 bedriftsledere i Norge. Her viser det seg at et overveldende flertall av norske selskaper ble rammet av krisen, og at 30 prosent ble alvorlig påvirket.

NEDTUR: Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International. Foto: Ivàn Kverme
NEDTUR: Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International. Foto: Ivàn Kverme

Bransjer som tilbyr varige goder var spesielt utsatt. Trolig fordi det er lettere å utsette denne typen kjøp, enn tjenester. Og jo flere konkurrenter, jo mer utsatt, blant annet fordi bedriftene allerede er presset. Høy gjeld i forhold til snittet i bransjen, gjør også selskapene mer sårbare.

Flere av vekstvinnerne før krisen fikk det, kanskje overraskende nok, svært tøft. Årsaken er blant annet at kundene som kommer inn sent i en boom, gjerne forsvinner raskt igjen. Vekstvinnerne har dessuten ofte stram likviditet, og det gjør dem sårbare.

Krisen førte til betydelig behov for interne omstillinger i norske bedrifter, det var færre fusjoner og oppkjøp – og markant flere konkurser.

Noen firmaer valgte opplæring og utvikling av ansatte, andre endte med oppsigelser, sluttpakker og permitteringer.

– Hva bør styret absolutt ikke gjøre i en krisesituasjon?

– Styret må ikke stikke hodet i sanden og bare tro at en vanskelig situasjon går over. På et generelt grunnlag må styret også ha på agendaen de risikofaktorene som selskapet kan stå overfor og være forberedt på at det uforutsette kan skje. «Black Swan»-tilfeller skjer også utenom litteraturen.

Han legger til:

– Noen selskaper har selvsagt hatt flaks, for eksempel ved at de fikk en viktig kontrakt da dette var redningen, men likevel gjelder det å posisjonere seg for å ha flaks.

Les også: Andreassen: - Det ventes ikke noe krakk, men...

Viktigste bindeleddet

Knudtzon understreker at styreleder har en spesielt viktig posisjon:

– Styrelederen er gjerne det viktigste bindeleddet mellom styret og ledelsen og har et selvstendig ansvar etter aksjeloven til å sørge for at aktuelle saker kommer på styrets dagsorden, sier Knudtzon.

– Det må også være klarhet i hva som er styrets og daglig leders oppgaver og ansvar.

– Hva er den største forskjellen fra 2008 med tanke på styrets plikter?

– De er ikke annerledes enn de var for ti år siden. Kravet til styrets aktsomhet er i prinsippet det samme i dag, selv om det i flere rettsavgjørelser har kommet presiseringer knyttet til både aktsomhetskravet og aktsomhetsnivået. Mange styremedlemmer har nok blitt sitt ansvar mer bevisst, og i ettertid kan det sies at både finanskrisen og for så vidt oljekrisen har bidratt til at styrer er mer oppmerksomme på at den generelle økonomiske situasjonen kan ha store ringvirkninger for virksomheten. Særlig i sykliske bransjer er det viktig at styret sørger for å bygge opp kapitalen i gode tider for å ha forsvarlig soliditet i dårlige tider.

Styreansvarsforsikring er absolutt å anbefale, mener Knudtzon.

– En uaktsom opptreden, som i ettertid kan fremtre som uheldig ubetenksomhet, kan ha store personlige økonomiske konsekvenser.

Kan det gjøre styret mer ansvarsløst?

– Nei, jeg tror ikke dette reduserer ansvarsbevisstheten. Det er belastende nok å bli stilt til ansvar, selv om det personlige økonomiske tapet er marginalt.

Hvem som bør sitte i et styre vil variere, både med bransje, størrelse og hvor selskapet er i livssyklusen, sier Knudtzon.

Les også: Røkke frakter arbeidere til Afrika i nyinnkjøpt privatfly

– Ikke vanlig i Norge

AKSJEN STUPTE: Crew Golds sjef Jan A. Vestrum Foto: Eivind Yggeseth
AKSJEN STUPTE: Crew Golds sjef Jan A. Vestrum Foto: Eivind Yggeseth

Han tror likevel det er viktig at i hvert fall styreleder har tilnærmet samme bakgrunn som daglig leder.

– De to bør snakke samme språk. Selskaper kan likevel være i spesielle situasjoner, hvor den store utfordringen er høyt konfliktnivå blant ledende aksjonærer. Da kan det være aktuelt med en styreleder som har særlige forutsetninger for å håndtere denne situasjonen fremfor å ha stor ledererfaring. Det viktigste er at styret er sammensatt av mennesker som utfyller hverandre og den daglige ledelsen.

Er det bra med styreproffer?

– Ja, det er viktig at de som sitter i styrer har kompetanse. Et styre er jo pr. definisjon selskapets øverste ledelse. Å sitte i flere styrer gir erfaringer som kan benyttes i andre selskaper. Skal man gjøre en fyllestgjørende jobb i større selskaper, krever dette innsikt og grundige forberedelser til styremøter, ikke minst for styrelederen.

Han mener at det kan gjøres et grep for å styrke ledelsen i svært tøffe tider:

– Det er ikke nødvendigvis slik at styret behøver å skifte ut daglig leder, men det kan være aktuelt å engasjere en person med særlig ansvar for restruktureringen – en CRO (Chief Restructuring Officer), som formelt rapporterer til daglig leder, men reelt rapporterer til styret. Dette er ikke så vanlig i Norge, men skjer jevnlig i land som USA for bedrifter i finansiell krise.

Saken sto først på trykk i Finansavisen, lørdag 15. september

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:08 Argentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen03:06 To ikke gjort rede for etter båtulykke i Telemark01:58 Kraftig jordskjelv registrert nordøst for New Zealand01:49 Fly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06 Vy får kritikk for å ikke legge til rette for handikappede01:02 Saudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48 New York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05 Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48 Motorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25 Norges speidere reiser Frankrike rundt22:01 Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36 Tenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19 To pågrepet etter brann i Agder21:09 Avis: Pogba villig til å strike seg bort20:53 Erkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44 Ukraina snudde finalen og vant U20-VM20:29 RBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55 Poengdeling mellom Haugesund og Brann19:43 Start-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40 Front Altair-mannskap på plass i Dubai18:44 Tørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35 Eksplosjon i Damaskus18:20 Tenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10 – Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54 Beskjeden Kristoff-start i Sveits17:24 Uvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05 Amanda Knox tilbake i Italia16:42 Kokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41 Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48 Derfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36 Hongkongs leder varsler kunngjøring08:24 FHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15 Vy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13 Brasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00 Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07 Coutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39 Store variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33 Hovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59 Mann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:13 Bombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46 Demokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21 Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47 Raymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08 Abe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58 Person omkom etter fall fra bygning02:52 Cuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26 Sverige var vertskap for møter om Venezuela02:22 Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43 Frontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27 Regjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54 Dales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53 Pave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07 Ecuador tok bronse i U20-VM23:06 Japan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51 Franske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43 250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54 Carlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42 Ivanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55 Guterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46 Lokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14 Ap hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58 Dette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31 Politiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19 Setter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50 Mysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41 Bombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00 Ap-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39 Avdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17 Lege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56 Passasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53 Vinmonopolet kan få holde åpent senere15:43 Milan-legender får toppjobber i klubben15:42 Trollstigen får mobildekning15:36 Trump: – Iran er en terror-nasjon14:50 Soldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48 EU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38 Bjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26 Listhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03 Sudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01 Vil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18 Reagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07 Nytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06 Varaordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06 Fire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd
Siste nytt
03:08SportArgentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen03:06NorgeTo ikke gjort rede for etter båtulykke i Telemark01:58VerdenKraftig jordskjelv registrert nordøst for New Zealand01:49VerdenFly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06NorgeVy får kritikk for å ikke legge til rette for handikappede01:02VerdenSaudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48VerdenNew York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13Norge15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05PolitikkBritenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48NorgeMotorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25SportNorges speidere reiser Frankrike rundt22:01PolitikkBritenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36NorgeTenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19NorgeTo pågrepet etter brann i Agder21:09SportAvis: Pogba villig til å strike seg bort20:53VerdenErkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44SportUkraina snudde finalen og vant U20-VM20:29SportRBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55SportPoengdeling mellom Haugesund og Brann19:43SportStart-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40VerdenFront Altair-mannskap på plass i Dubai18:44VerdenTørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35VerdenEksplosjon i Damaskus18:20NorgeTenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10Livet– Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54SportBeskjeden Kristoff-start i Sveits17:24VerdenUvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05VerdenAmanda Knox tilbake i Italia16:42NorgeKokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41SportOver 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48LivetDerfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36VerdenHongkongs leder varsler kunngjøring08:24NorgeFHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15NorgeVy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13VerdenBrasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00NorgeNå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07SportCoutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39NorgeStore variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33SportHovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59NorgeMann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:13VerdenBombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46VerdenDemokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21Helse og livsstilHøie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47NorgeRaymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08VerdenAbe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58NorgePerson omkom etter fall fra bygning02:52VerdenCuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26VerdenSverige var vertskap for møter om Venezuela02:22NorgeNorske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43VerdenFrontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27NorgeRegjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54NorgeDales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53VerdenPave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07SportEcuador tok bronse i U20-VM23:06SportJapan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51VerdenFranske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43Verden250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54SportCarlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42VerdenIvanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55VerdenGuterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46NorgeLokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14PolitikkAp hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58VerdenDette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31NorgePolitiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19NorgeSetter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50PengerMysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41VerdenBombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00PolitikkAp-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39NorgeAvdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17ReiseLege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56NorgePassasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53Helse og livsstilVinmonopolet kan få holde åpent senere15:43SportMilan-legender får toppjobber i klubben15:42ReiseTrollstigen får mobildekning15:36VerdenTrump: – Iran er en terror-nasjon14:50VerdenSoldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48PengerEU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38PengerBjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26NorgeListhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03VerdenSudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01PolitikkVil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18NorgeReagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07VerdenNytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06NorgeVaraordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06NorgeFire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd
Populært